Начало » Икономика

CBC Live

Финална конференция по проект „Заедно в реално време” ще се състои на 24 ноември 2015, вторник, от 10 часа във видеоконферентния център на Русенската търговско-индустриална камара на адрес – Русе, ул. „Фердинанд” 3А, ет. 2.

Поканени са да участват представители на публични институции, компании, образователни и граждански организации.

Основна тема на конференцията е как новосъздадената мрежа от видеоконферентни центрове в България и Румъния да служи за постигането на целите на регионалното развитие, като дава възможност за повече и по-качествени контакти между институциите от трансграничния регион.

Проектът “Заедно в реално време: мрежа от видеоконферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион” (CBC Live) се изпълнява от Русенската търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество „Идеин”, Търговско-промишлена палата - Враца, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

»

Водещ партньор: Русенска търговско – индустриална камара/ България

Брой партньори:  5

Място на изпълнение на проекта:  Българо-румънския трансграничен регион

Обща стойност:  812 202,40 евро

Цели на проекта: Усъвършенстване на комуникационните мрежи и насърчаване на връзките в транс-граничен и международен контекст. Подобряване характеристиките на съществуващите мрежи за интернет и комуникационни технологии, за да се прибави нова стойност и да се насърчи сътрудничеството между обществата в транс-граничния район.  Прилагане на пилотно иновативно решение с цел осигуряването на бърз достъп за осъществяване на междурегионални комуникации и създаване на устойчиви връзки в транс-граничния регион.

Основни дейности по проекта: Мениджмънт, мониторинг и оценка при изпълнението на проекта; комуникация, информираност и публичност на проекта; Подобряване на съществуващи съоръжения; изграждане на капацитет; Пилотни/демонстративни мероприятия; устойчивост на мрежата

Резултати от проекта: Създаден уебсайт за проекта; изградени 4 ВКЦ; обучен персонал за работа във ВКЦ; организирани 5 пилотни/демонстративни мероприятия; Проведен форум „Отворени врати” и обиколка на мобилен ВКЦ; Изградена мрежа от ВКЦ; Издадени и разпространени промоционални материали

Целеви групи: Директна: Бизнес; Публични институции; НПО; Граждани на регионите на Русе, Враца, Кълъраш и Олтения; Университети и училища/ Индиректна: Широката общественост; Чуждестранни инвеститори; Медии

Продължителност на изпълнението: 18 месеца

»
RRI

Темата за отговорността…

А защо всъщност говорим за „отговорни“ изследвания и иновации – ОИИ (англ. RRI)? Откъде произлиза нуждата за това? Кой носи отговорността? Това засяга ли ме и как? Темата за отговорността набира популярност все повече и повече в научните среди, политическите кръгове, сферата на образованието и дори сред бизнеса и индустрията. Принципите на отговорните изследвания и иновации са все по-често включвани в различни документи като политики, стратегии, пътни карти, декларации и др. За още по-голяма популярност, както и за по-голямо разбиране и прилагане на практика, RRI е включен като хоризонтален принцип в програмата за изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт2020 (Horizon2020). Всички организации, институции и компании, които ще работят по тази програма следва да разбират концепцията и да я прилагат на практика в своята ежедневна работа. Тук на помощ идва разработеният инструментариум по проект RRI Tools, който предоставя огромно разнообразие от множество инструменти, които да помогнат на всички онези, които искат да приложат концепцията. Този инструментариум бе разработен в резултат на 27 консултативни работни срещи, проведени в 27 страни от Европа през есента на 2014г.

Изграждане на отговорната общност

Това е по-лесно да се каже отколкото да се направи. В първоначалния етап на разработване на инструментариума идентифицирахме три основни предизвикателства за въвеждането на ОИИ в практиката. Това са – кои точно инструменти ще ни помогнат за това, правилно ли ще успеем да ги приложим и кой всъщност може да си служи с тях?

Всъщност от 7 март 2016г, вече е налична платформа с изобилие от ресурси за въвеждане на ОИИ в практиката. Регистрирайки се в платформата ще получите достъп до експертна литература, учебни материали, инструменти за практическо прилагане и самооценка, както и примери за добри практики. Инструментариумът събира всички тези полезни ресурси на едно място и осигурява лесен достъп до тях.

Тъй като ОИИ е широкообхватно понятие, засягащо най-различни теми, процеси и резултати, в платформата ще откриете лесни за осмисляне на концепцията инструменти, които в същото време ще ви предложат и адекватен и цялостен поглед към темата за ОИИ за това как да я въведете в ежедневната си работа.

В платформата има възможност и за включване на всички онези активни организации, институции и отделни индивиди, които сформират т.нар. Общност от практици и които съгласно своето ниво на компетентност и ангажираност в и към темата могат да се възползват, да обменят и също и да предлагат от тяхна страна инструменти и ресурси, които да станат част от инструментариума.

Инструментариумът за ОИИ (RRI Toolkit) се задвижва и развива от вас и за вас, ще се радваме да изградим отговорната общност заедно и заедно да представим най-добрата наука със и за обществото!

Русенска търговско-индустриална камара работи по проект RRI Tools, в качеството си на ОИИ център с цел приобщаване на всички активни организации, институции и отделни индивиди, които имат за цел разпространение на концепцията за ОИИ

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК) организира групова панелна дискусия на тема „Да бъдем или не... отговорни“, която ще се проведе на 12 май 2016г, от 14:30 до 15:30ч, Камерна зала – Театър София, в рамките на  Софийски фестивал на науката 2016г.

Панелната дискусия има за цел представяне общоевропейската рамкова стратегия за отговорни изследвания и иновации (ОИИ), въведена като хоризонтален принцип в най-голямата програма за изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт2020. В основата й е залегнат диалога между заинтересованите страни в процеса на изследвания и иновации, в който изследователи, граждани, представители на бизнеса и академичните среди обединяват сили в името на иновациите.

Защо говорим за отговорност в изследванията и иновациите (ОИИ)?

XXI век ни изправя пред немалко предизвикателства – климатичните промени и човешката дейност, потребността от горива и последствията от употребата им, необходимостта от чиста вода и храна с нарастването на световното население и много други. Но с какво може да помогне всеки един от нас?

Елате на нашата дискусия, за да начертаем заедно нашето общо бъдеще!

 

Събитието се организира в рамките на проект RRI Tools - проект с продължителност от три години (2014-2016), финансиран от Европейската комисия по 7-ма рамкова програма (РП7). Проектът разработи инструментариум, с помощта на който да се осъществи прилагането в практиката на концепцията "Отговорни изследвания и иновации". Този инструментариум е проектиран и лесен за използване от всички заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновации, включително изследователи, гражданското общество, представители на индустрията и образователната сфера. Особено фокусиран е върху обществените лидери, лицата отговорни за разписване на политиките на национално ниво, за да може да има значително въздействие върху бъдещото управление на ОИИ.

Русенска търговско-индустриална камара е член на консорциума по проект RRI Tools. Организацията осъществява поредица от събития с цел разпространение и привеждане в действие на концепцията за отговорни изследвания и иновации - ОИИ (англ. RRI). Събитията се провеждат в периода май – ноември 2016г в няколко града в България и Румъния.

»

Темата за отговорността…

А защо всъщност говорим за „отговорни“ изследвания и иновации – ОИИ (англ. RRI)? Откъде произлиза нуждата за това? Кой носи отговорността? Това засяга ли ме и как? Темата за отговорността набира популярност все повече и повече в научните среди, политическите кръгове, сферата на образованието и дори сред бизнеса и индустрията. Принципите на отговорните изследвания и иновации са все по-често включвани в различни документи като политики, стратегии, пътни карти, декларации и др. За още по-голяма популярност, както и за по-голямо разбиране и прилагане на практика, RRI е включен като хоризонтален принцип в програмата за изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт2020 (Horizon2020). Всички организации, институции и компании, които ще работят по тази програма следва да разбират концепцията и да я прилагат на практика в своята ежедневна работа. Тук на помощ идва разработеният инструментариум по проект RRI Tools , който предоставя огромно разнообразие от множество инструменти, които да помогнат на всички онези, които искат да приложат концепцията. Този инструментариум бе разработен в резултат на 27 консултативни работни срещи, проведени в 27 страни от Европа през есента на 2014г.

Изграждане на отговорната общност

Това е по-лесно да се каже отколкото да се направи. В първоначалния етап на разработване на инструментариума идентифицирахме три основни предизвикателства за въвеждането на ОИИ в практиката. Това са – кои точно инструменти ще ни помогнат за това, правилно ли ще успеем да ги приложим и кой всъщност може да си служи с тях?

Всъщност от днес, 7 март 2016г, вече е налична платформа с изобилие от ресурси за въвеждане на ОИИ в практиката. Регистрирайки се в платформата ще получите достъп до експертна литература, учебни материали, инструменти за практическо прилагане и самооценка, както и примери за добри практики. Инструментариумът събира всички тези полезни ресурси на едно място и осигурява лесен достъп до тях.

Тъй като ОИИ е широкообхватно понятие, засягащо най-различни теми, процеси и резултати, в платформата ще откриете лесни за осмисляне на концепцията инструменти, които в същото време ще ви предложат и адекватен и цялостен поглед към темата за ОИИ за това как да я въведете в ежедневната си работа.

В платформата има възможност и за включване на всички онези активни организации, институции и отделни индивиди, които сформират т.нар. Общност от практици и които съгласно своето ниво на компетентност и ангажираност в и към темата могат да се възползват, да обменят и също и да предлагат от тяхна страна инструменти и ресурси, които да станат част от инструментариума.

Инструментариумът за ОИИ (RRI Toolkit) се задвижва и развива от вас и за вас, ще се радваме да изградим отговорната общност заедно и заедно да представим най-добрата наука със и за обществото!

»

Do you know about innovative scientific research that successfully aligns with the needs of society? Does it contribute responsibly to the development of a smart, inclusive and sustainable society?

The European Foundations Award for Responsible Research & Innovation invites researchers to share their responsible research project and receive €20.000!

The King Baudouin Foundation (Belgium), “la Caixa” Foundation (Spain), Fondazione Cariplo (Italy), Lundbeck Foundation (Denmark), the Robert Bosch Stiftung (Germany) and the European Foundation Centre Research Forum launch this new award to celebrate excellent responsible research practices.

Who may apply?

 • Universities, research centres, individual researchers, research consortia, civil society organizations and any other  type of organization involved in a responsible research practice in Europe. 
 • Research conducted solely by for-profit organizations is not eligible
 • The research is ongoing or has been finalised not earlier than 2013

When? 

Application closes December 7th 2015. After an in-depth analysis of fifteen selected finalists, the awards will be offered to the winners at the end of 2016.

What is the reward?

Three prizes of €20,000 each.

Interested?

Please visit our website, where you can find more information on the aim, procedure, criteria and contact details of the European Foundations Award for Responsible Research & Innovation.

Help to explore, articulate and share excellent research practices across Europe. Spread this message!

»

Известно ли ви е някое иновативно научно изследване, което успешно да e решило проблем на обществото? Дали то допринася по отговорен начин за интелгиентен, устойчив и приобщаващ растеж?  

Европейските фондации за отговорни изследвания и иновации канят изследователи да споделят техните отговорни изследователски проекти, като в замяна на това им предоставя три награди в размер на 20 000 евро всяка!

Фондация King Baudouin (Белгия), “la Caixa” Фондация (Испания), Фондация Cariplo (Италия), Lundbeck Фондация (Дания), Фондация Robert Bosch (Германия) и Европейският център на фондации обявяват награда, с която да отличат най-добрата практика в сферата на отговорните изследвания и иновации.

Как?

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

Да са университети, изследователски институти, индивидуални изследователи, консорциум от изследователи, организации на гражданското общество, както и организации от друг тип, включени в практиката на отговорните изследвания и иновации в Европа.  

Изследването, с което кандидатстват следва да се провежда в момента или да е приключено не по-рано от 2013г.

Изследване, проведено от стопански организации не се допуска за участие в надпреварата.

Кога?

Набирането на кандидатури приключва на 7 декември 2015. След този срок ще бъдат избрани 15 (петнадесет) финалисти, чиито кандидатури ще бъдат цялостно анализирани, а наградите ще бъдат връчени в края на 2016г.

Каква е наградата?

Три награди от по €20 000 всяка.

Заинтригувахме ли ви?

За повече подробности, моля посетете следния уебсайт, където да научите повече за целат на наградата, процедурата, критериите както и контактните данни на лицата, които отговарят за наградата на Европейските фондации.

Помогнете ни да открием и споделим най-добрите изследователски практики в Европа. Моля, споделете тази новина във вашата мрежа!

»
Органи на управление
Обучение

Днес, 21 юни 2018 г., екип на Русенска търговско-индустриална камара проведе заключителна конференция по проект “Co-LABOURative-LAB; повишаване пригодността за заетост на безработните лица посредством споделена икономика и нови форми на заетост”. В нея взеха участие настоящи и бъдещи предприемачи от Русе, включени в обучението по проекта, представители на местни институции, Русенски университет, както и основатели на български платформи за споделена икономика.
В своята встъпителна презентация координаторът по проекта Айри Мемишев направи кратко обобщение на проекта, финансиран по програма Еразъм+ и изпълняван от консорциум от 6 партньорски организации в 5 европейски държави – България, Словения, Испания, Австрия и Гърция. Основните цели са да се предостави възможност и първоначални насоки на инициативни хора, които имат желание да развият своите бизнес идеи в областта на споделената икономика. В рамките на проекта бяха разработени и реализирани пакет от обучителни курсове, които да запознаят бъдещите предприемачи с широк набор от познания, които включват теми като личен брандинг, възможности за финансиране и маркетинг, разработване на бизнес план и други. Бе представен и основният резултат от международното сътрудничество – онлайн платформа за обучение на тема „Предприемачество в сферата на споделена икономика“, която ще продължи да работи и след официалното приключване на проекта.
В последвалата дискусия се включиха представителите на реалния сектор, които разказаха за своя опит и трудностите при работата със сравнително непознатото в България понятие „споделена икономика“. Мирослав Михайлов представи платформата „CarAmigo”, която предоставя възможност на собственици на автомобили да ги отдават под наем на хора, които се нуждаят от превозно средство за кратък период от време – 6 часа до 60 дни. Особен интерес предизвика презентацията на Луик ле Пишу – френски гражданин, работил дълги години в банка в България, и след напускането си основал платформата за споделено финансиране „KlearLending”, която оперира изцяло на територията на нашата страна. Подобни идеи представи и Венелин Тодоров, основател на платформите Cashlend и Carsharing.
Участниците имаха възможност да обменят ценен опит с доказани специалисти, и да се консултират с тях по своите собствени идеи и бизнес планове.
 
Проект „Co-LABOURative-LAB; повишаване пригодността за заетост на безработните лица посредством споделена икономика и нови форми на заетост” се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз, и е с бюджет 299 860 евро. Срокът за изпълнение е 24 месеца - от 1 септември 2016 до 31 август 2018. Повече за проекта можете да научите тук.
»

Поради постоянни интерес към тематиката и необходимостта от обучения, свързани с безопасността в трудовата дейност, Русенска търговско индустриална камара отново организира  обучителен семинар  на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.  

Припомняме Ви, че от  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (28 и 29 юни) в приятната обстановка на хотел Дунав Плаза.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН* и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен и финансиран от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще актуализирате познанията си са:

 • Трудово правоотношение

 • Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за    здравословни и безопасни условия на труд Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за    здравословни и безопасни условия на труд Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията
 • Здравословни и безопасни условия на труда. Новости в законодателството.

  Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  Участниците ще получат сертификати.

  Допълнително ще Ви бъде изпратена програмата.

  Участието в семинара е напълно безплатно!*

  *(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК

  Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 26.06.2018 (вторник)!

  За да направите заявка за участие е нужно да попълните регистрационна форма и да ни я изпратите на имейл: info@rcci.bg

  Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева, или на сайта на РТИК www.rcci.bg .

»

“co-LABOURative LAB”, е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+, по който повече от 100 безработни лица в Европа предстои да започнат своето обучение на тема Икономика на Споделянето и Нови Форми на Заетост с цел подобряването на работоспособността си.

Икономиката на споделянето се развива с бързи темпове в няколко значими сектора на икономиката. Също така тя може да увеличи работоспособността на безработните хора. В същото време, Икономиката на споделянето създава предизвикателства и опасности свързани с правните рамки, условия на труда, стабилността и възможните начини за доход.

Търговската Камара във Валенсия е водещ партньор по този Европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, който цели развитието на програма за обучение на безработни лица, които биха могли да увеличат своята работоспособност чрез Икономиката на Споделяне.

Останалите партньори в проекта, които също предоставят услуги свързани с  извършването на обучения са: Търговската Камара в Аркадиа (Гърция), Русенска търговско-индустриална камара (България) и CPU (Словения), както и други частни единици с опит в социалните иновации, трудовата заетост и провеждането на обучения като FORBA (Австрия) и COORDINA (Испания).

Консорциумът вече е разработил материалите и инструментите свързани с обучението, които се характеризират със своя практичен подход, работа с платформи по колаборативна икономика още от самото начало на курса както и изготвянето на план за самонаемане за всеки от участващите.

Дейностите свързани с пилотните обучение ще бъдат извършени напълно безплатно. Във  всяка от държавите ще има по 40 обучаващи се, които ще могат да валидират методологията на обучението, а то от своя страна ще създаде директна полза за тях.

За да получите малко повече информация за обучението, вижте тук

Повече информация за проекта може да намерите тук

Лице за контакт: Айри Мемишев

Имейл: amemishev@rcci.bg

 

co-LABOURative LAB” (2016-1-ES01-KA202-025642) е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+ на ЕС , със срок на изпълнение от 01/09/2016 до  31/08/2018

»

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камара отново организира  обучителен семинар  на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.  

Припомняме, че от  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (19 и 20 октомври) в приятната обстановка на хотел Дунав Плаза.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН* и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен и финансиран от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Трудово правоотношение

 • Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за    здравословни и безопасни условия на труд Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за    здравословни и безопасни условия на труд Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията
 • Здравословни и безопасни условия на труда. Новости в законодателството.

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Участниците ще получат сертификати.

Тук можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК, както и фирмите, записали се за участие в предходното ни обучение по управление на риска, за което можете да прочете тук: http://rcci.bg/news_detail.php?news_id=2100 !)

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 16.10.2014 (понеделник)!

За да направите заявка за участие е нужно да попълните регистрационна форма , която да изпратите на имейл: info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева

»

Онлайн обучителна платформа и професионален профил на експерт по инкубиране на социални иновации бяха представени за първи път на 09.06. 2017г от екипа на Русенска-търговско индустриална камара.

Разработени съвместно с партньорите ни от Eurocrea Merchant, University of Greenwich, WestBIC, Make a Cube³, FONDO FORMACION EUSKADI и SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA те целят да подпомогнат процеса по разработване и гарантиране устойчивостта на социално значими проекти.

Стъпвайки на разбирането за спираловидното развитие на социалните иновации, профилът описва необходимият набор от знания, умения и компетенции за оказване на ефективна подкрепа от етапа на идентифициране на проблема до разпространението на успешния модел извън рамките на конкретната организация. Той предвижда задълбочено обучение в рамките на 1200 часа за придобиване на специализирани познания за предоставяне на креативни решения и упражняване на контрол в работата. При подготовката на профила бе използвана Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ЕCVET) за правилното формулиране и гарантиране качеството на обучителните резултати.

Обучителната платформа от своя страна, предоставя материали и ресурси върху част от обособените компетенции от ECVET профила. Разделена е в 6 модула – 5 от които покриват различните етапи на развитие на социалните иновации, а последният цели да улесни консултантския процес. Всеки модул е изграден от няколко раздела, в които са поместени обяснителни видеа, текстове, шаблони на инструменти за анализ и планиране, практически задачи и линкове към допълнителна литература.

По време на тестването профилът и обучиттелната платформа бяха оценени високо от присъстващите представители на обучителни и подкрепящи бизнеса организации. Подчертана бе практичността и лесната употреба на предоставените инструменти и потенциала им да бъдат адаптирани към по-ниски възрастови групи.

Обучителната платформа и ECVET профила са разработени в рамките на проект ESII съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, КА2 стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.

»

Повече от една година, няколко организации от България, Германия и Румъния работят заедно по проект „ За равен старт в професията“ (FairGuidance), чиято цел е да подпомогне достъпа до образование и професионална квалификация на хора в неравностойно положение.

Проектът е стратегическо партньорство, финансирано от Европейската комисия, програма „Еразъм+“с продължителност септември 2015 г. - август 2017 г.). Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Териториалната организация на научно-техническите съюзи от Русе са партньорите от българска страна. Участниците от Германия са Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден-Вюртемберг и екип на ТТГ, АД, Тюбинген (координатор на проекта). От Румъния партнират AMFSS – социална институция и ANOFM – Окръжна агенция по заетостта в Галац и AIDRom – църковна асоциация в  Букурещ.

Един от най-важните резултати от проекта е модулното ръководство за обучение на кариерни консултанти FairGuidance, които работят с групи в неравностойно положение като мигранти, ниско квалифицирани, трайно безработни и други маргинализирани групи, с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда и подпомагане на подготовката им за кандидатстване за работа.

Ръководството за обучение на кариерни консултанти FairGuidance предлага полезна информация, иновативни подходи, методи и инструменти за подкрепа на клиенти чрез индивидуални оферти и стратегии за консултиране и се състои от следните модули:

 • Основи на кариерното консултиране и професионалното ориентиране

 • Стандарти по качеството в кариерното консултиране

 • Изнесено кариерно консултиране (образователно и професионално)

 • Многообразие и човешки права

 • Кариерно консултиране за групи в неравностойно положение

 • Консултиране по предприемачество

 • Концепция за доброволен труд и стажове за уязвими групи

Всички обучителни материали ще бъдат достъпни безплатно на уебсайта на проекта www.fairguidance-project.eu след завършването им, което се очаква през месец март 2017 г. В процес на разработване е електронна платформа за обучение, която ще даде възможност на практикуващите кариерно консултиране да разширят своите знания и компетенции, без да се включват в обучителен курс.

И ръководството, и електронната платформа трябва да бъдат използвани от възможно най-голям брой кариерни консултанти, работещи с уязвими групи. Резултатите от проекта ще бъдат представени на международна конференция през юни 2017 г. в Щутгарт, Германия

»

Ученици, учители и работодатели от цялата страна работят заедно по реални бизнес задачи в рамките на проект LeTeEm.

В Русе по проекта участие взеха  ученици и учители от ПГИУ „Елиас Канети“, които в рамките на няколко седмици активно си сътрудничеха с екипа на РТИК за изпълнението на цели два учебни проекта – за разработване на лого и за управление и планиране на бизнес събития.

По време на проекта учениците успяха да приложат и обогатят широк набор от знания и умения, придобити в обучението си по различни дисциплини. Участниците имаха възможност да работят в екип и да черпят опит, и практически насоки от своите ментори в РТИК. 

Осен учениците нови знания и умения придобиха включилите се в инициативата преподаватели, които имаха възможност да се запознаят с възможностите за приложение на Уеб 2.0 инструментите в образованието. 

 Цялата инициатива бе проведена съобразно една от най-успешните методики за насърчаване на творчеството, конкурентоспособността, заетостта и развитието на предприемаческия дух -  „Учене чрез развитие" (LbD). От годни се LbD се прилaгa успешно в областта на висшето образование в ЕС за разработване  на успешни партньорски отношения с индустрията , а в рамките на този проект тя успя да достигне и до българските гимназисти. 

По време на мини проектите основна част от работата се осъществи посредством специализирана електронна платформа за обучение, която даде възможност на всички да си взаимодействат по начин, който е независим от времето и мястото и прави ученето лесно достъпно за всички поколения.

Нашият екип е щастлив, че Благодарение на членството си в Европейската мрежа на бизнес и иновационните центрове (EBN) бяхме поканени да се включим в общо европейското пилотиране на LbD в средното образование, и за пореден път имахме възможност да работим с млади и креативни хора по един новаторски метод.

Проект LeТeЕmLearners, Teachers and Employers („Обучаващи се, учители и работодатели“) е финансиран по Програмата за учене през целия живот, подпрограма „Коменски“ и се изпълнява в партньорство от:

 • Западно-шотландски университет (UWS), Пейзли, Шотландия, Обединено кралство – координатор.
 • Университет за приложни науки Лория (Laurea), Финландия;
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България;
 • Европейска мрежа на бизнес и иновационните центрове (EBN), Белгия;
 • Инспекторат по образованието в Прахова (ISJP), Румъния.

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

»

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камара отново организира  обучителен семинар  на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.  

Припомняме, че от  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (11 и 12 юни) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен и финансиран от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, които ще се разискват са:

 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение

 • Прекратяване на трудовото правоотношение

 • Изискванията вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар

 • Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията

 • Здравословни и безопасни условия на труда. Новости в законодателството.

  Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  Участниците ще получат сертификати.

  Тук можете подробно да разгледате програмта.

  Участието в семинара е напълно безплатно!*

  *(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК!)

  Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 09.06.2014 (вторник)!

  За да направите заявка за участие е нужно да попълните регистрационна форма , която можете да изпратите по факс: 082 825 873 или на имейл: info@rcci.bg

  Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева, г-н Милен Добрев или на сайта на РТИК www.rcci.bg .

»

Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс за производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци. Обучението е част от проект "SustainGas", финансиран от Европейската комисия. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.

За повече информация: натиснете тук

Източник: ФРМС

»

За първа година българските агро предприемачи със стартиращ бизнес или идея за такъв ще могат да се включат в световния шампионат за иноватори, мечтатели и лидери, които желаят да променят ежедневния ни живот чрез земеделието и храната – Future Agro Challenge. Инициативата цели да намери, подпомогне и финансира компании с оригинални, творчески, практически приложими и екологично съобразени идеи, които дават иновативни решения на належащите икономически и екологични проблеми, свързани със селскостопанския сектор.

В състезанието може да се включи всеки отделен човек или отбор, който има интересна бизнес идея, която е на ранен етап и не бива да е започнала преди повече от 5 години. 

Кандидатите от България подават своите идеи на глобалния сайт до 15 октомври 2014. На национално ниво ще бъдат оценени от българско жури, а след това глобално жури оценява всички национални победители, за да определи кои 9 ще се представят на живо на сцена на глобалния финал в Атина през ноември.

Future Agro Challenge се провежда в над 25 държави и е част от глобалната ежегодна инициатива Световна седмица по предприемачество (Global Entrepreneurship Week). На международно ниво организатор е  гръцката Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC). Домакин и организатор на състезанието у нас е Джуниър Ачийвмънт България. Джуниър Ачийвмънт България е домакин и на Световната седмица по предприемачество за България.

Допълнителна информация, срокове, критерии, етапи на кандидатстване може да видите тук: 

Източник: Джуниър Ачийвмънт

 

»

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камара отново организира обучителен семинар  на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.  

Припомняме Ви, че от  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (05 и 06 юни) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които участниците ще се запознаят са:

·         Възникване и изменение на трудовото правоотношение

·         Прекратяване на трудовото правоотношение

·         Изискванията в Наредба № РД-07-2. Разяснителен коментар

·         Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията

·         Здравословни и безопасни условия на труда. Новости в законодателството.

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците ще получат сертификати.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК!)

 Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 03.06.2014 (вторник)!

За да направите заявка за участие е нужно да попълните регистрационната форма , която можете да изпратите по факс: 082 825 873 или на имейл: info@rcci.bg

Тук можете подробно да разгледате програмта и да изтеглите регистрационния формуляр.

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева, г-н Милен Добрев или на сайта на РТИК www.rcci.bg .

»

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камара отново организира обучителен семинар  на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.  

Припомняме Ви, че от  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (19 и 20 септември) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които участниците ще се запознаят са:

·         Възникване и изменение на трудовото правоотношение

·         Прекратяване на трудовото правоотношение

·         Изискванията в Наредба № РД-07-2. Разяснителен коментар

·         Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията

·         Здравословни и безопасни условия на труда

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците ще получат сертификати.

Тук можете подробно да разгледате програмта.

 

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК!)

 

 

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 17.09.2013 (вторник)!

 

За да направите заявка за участие е нужно да попълните регистрационната форма , която можете да изпратите по факс: 082 825 873 или на имейл: info@rcci.bg

 

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева, г-н Милен Добрев или на сайта на РТИК www.rcci.bg .

»

Основната цел на семинара е да представи пред бизнеса на Русе и региона актуална информация за китайската икономика, за състоянието на търговския обмен между България и КНР, за възможностите на китайския пазар и много други теми. Събитието ще има не само информативен характер, но и ще цели набирането на конкретни проекти за инвестиции от Китай. Ще бъдат предоставени съвети и полезна информация за улесняването и увеличаването на стокообмена между България и Китай, както и възможностите за промотиране на сектор туризъм. За подробности вижте програмата на събитието.

При желание за участие е нужно да бъде попълнен и изпратен регистрационния формуляр на имейл адрес: info@rcci.bg или факс: 082 825 873.

 

За допълнителна информация и въпроси- г-жа Стела Дионисиева- тел: 082 825 875

»

Мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения бяха обсъдени на Кръгла маса на Дискусионния клуб при Българската търговско-промишлена палата в гр. Русе, която се организира на 09.05.2013 в конферентната зала на хотел „Бест Уестърн Бистра и Галина” по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На дискусията присъстваха представители на местния бизнес, държавната администрация, синдикални и неправителствени организации. Сред засегнатите теми бяха:
• трудовото и осигурителното законодателство и спазването му;
• функциите на контролните органи;
• ролята на работодателските и синдикалните организации за информиране на своите членове за правата и задълженията в рамките на трудовите правоотношения;
• необходимостта от информиране на младите хора за основните правила в трудовите и осигурителните отношения, за избягване на нерегламентирани практики
• оперативните програми по различни схеми за субсидирана заетост, които подпомагат работодателите за разкриване на нови работни места
• намаляване на бюрократичните процедури и отчетност по оператичните програми
• необходими промени в законодателството, което пречи на дребния и средния бизнес и създава условия за създаване на сива икономика Наред с всички изказани мнения и предложения, в хода на дискусията участниците се обединиха около мнението, че основни мерки за намаляване на сивия сектор в икономиката е повишаване информираността на заетите лица и работодатели по отношение предизвикателствата на съвременния пазар на труда и необходимостта от промени в трудовото законодателство, което да дава възможност на синдикалните организации за законодателни инициативи, както и въвличането на медиите като активен партньор в повишаване осведомеността на гражданите за предприетите инициативи

»

От 8 до12 април в конферентната зала на хотел „Бест Уестърн Бистра и Галина» се проведе семинар на тема „Обучение на работодатели, наети лица и синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнесетика, повишаване на адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1″. Семинарът се организира съвместно от Русенската търговско-индустриална камара, Българската търговско-промишлена палата и фирма Ивент Дизайн по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси\\\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Семинарът беше открит от Изп. Директор на РТИК Милен Добрев. Първата лекция на тема „Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност” беше изнесена от Петя Ганчева. Втората тема „Повишаване на адаптивността на работниците” беше представена от Милен Добрев, а с третата „Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация” представителите на бизнеса и синдикалисти бяха запознати от Заря Сълова. Информация относно „Приложение на системата GS1 беше представена от Изпълнителния секретар на GS1България — Христо Содев. Заключителният дискусионен панел с модератор доц. Емил Коцев от РУ даде възможност на участниците да зададат много въпроси по разглежданите теми като възможността от повишаване на мотивацията на персонала чрез инвестиране в обучение и кариерно развитие, определяне на работна заплата и бонуси съответни на качеството на работата, подобряване на работната среда и психологическия климат. Всичко това би довело до повишаване на удовлетвореността на персонала, а то от своя страна ще намери отражение в постигнатите от фирмата резултати. Отново бе поставен въпроса за повишаване на обществената нетърпимост към сивата икономика и начините за ограничаването и. Представителите на бизнеса излязоха с предложение при съкращения държавата да поеме една част от заплатите и осигуровките, като се осигури минимална заетост с цел да не се увеличава безработицата от една страна, а от друга работните да не губят трудовите си навици. В процеса на дискусията участниците се обединиха около становището, че трябва да се повиши информираността сред младите хора за трудовите им права. Разгледаха се добри и лоши практики на осигуряване на работа чрез програмите за заетост, чрез стажантските програми и трудовите борси. Беше представена и възможността, която дава проекта за безплатни консултации по обсъжданите теми, с цел защита на интересите на всички участници в трудовия пазар. Консултациите се извършват след попълване и подаване на заявка чрез сайта на виртуалната социална академия на адрес http://www.vsa.bcci.bg/в рубриката консултантски услуги. Тя се подава он-лайн през сайта, но електронна поща с адрес visa@bcci.bgили директно в БТПП. Услугата ще е активна 12 месеца и всеки потърсил услугата ще получи отговор на въпросите си от най-добрите специалисти в избраната област.

»

Освен частни компании, търсещи различни млади специалисти, ще участват български и чуждестранни институции, партньори и организации от България и чужбина

Първото изложение в България за „Образование и кариера” - част от международно изложение „Образование без граници” ще се проведе в София, НДК, зала 8 и 9 в периода 15 — 17 март 2013 г. Форумът ще срещне водещи български работодатели с представители на университети и образователни институции от България и още над 17 страни, както и с млади професионалисти с образование и опит в страната и чужбина.

Целта на събитието е да се срещнат интересите на работодателите и младите специалисти, да се дискутират възможностите за двете страни в процеса на подбор и на кариерен избор за завършващите средно и висше образование, в България и чужбина. Амбицията на организаторите е да се формира у младите участници представа за реалните очаквания на работодателите, средата и личностите, които взимат решения в тези компании. Както и да се скъси дистанцията — „образование — бизнес”, като се предостави възможност за комуникация на идеи, въпроси, диалог между образователни институции с институции за кариерно развитие и компании, както и между тях и младите посетители. Освен частни компании, търсещи различни млади специалисти, ще участват български и чуждестранни институции, партньори и организации от България и чужбина.

За допълнителна информация и регистрация: Бери Груп - България
София 1000, ул. Ген. Й. Гурко 74 Тел. 02/ 9888 604 Факс: 02/ 950 25 11

www.edu-fair.info

E-mail: education.beyond.borders@gmail.com

»

Русенска търговско индустриална камара отново организира обучителен семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

Припомняме Ви, че от 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (29 и 30 ноември) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

· Възникване и изменение на трудовото правоотношение

· Прекратяване на трудовото правоотношение

· Изискванията вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар

· Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията

· Здравословни и безопасни условия на труда

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците ще получат сертификати.

Тук можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване имат фирми- членове на РТИК!)

За да заявите участие е нужно да попълните регистрационна форма, която да изпратите по факс: 082 825 873 или на имейл: info@rcci.bg

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 27.11.2012 (вторник)!

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе организират съвместно обучение на фирми от текстилния бранш, което ще се проведе от 5 до 7 ноември 2012, в гр. Русе, България. Обучението е в рамките на проект „ Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадни води, качеството и сигурността на текстилните продукти, които се продават в Румъния и България – ENVICONTEH”, MIS-ETC код:129, реф.№: 2(3i) - 2.1 - 6 , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в който двете организации са партньори от българска страна.
Обучението е предвидено да се състои в две части - теоретична и практическа. В два от дните партньорите ще посетят текстилни фирми от Русенския регион, ще вземат проби от техните отпадни води и ще обсъждат конкретни практически казуси за всяка фирма, ще бъдат предложени подходящи решения за специфичните производствени процеси във фирмите с цел намаляване на замърсяванията в отпадните води, постигане на по-високо качество и по-голяма безопасност на техните продукти.
Всички фирми от текстилния бранш от целия Русенски регион могат да вземат участие и в теоретичното обучение, което ще се проведе на 6 ноември 2012 от 10:00ч, в гр. Русе, семинарна зала на Русенска Търговско-Индустриална Камара . В него ще участват експерти от РИОСВ – Русе както и лектори от водещата организация по проекта Националният изследователски институт за текстил и кожа, Румъния. Освен нормативните изисквания и обсъждане на конкретни практически казуси, обучението включва и запознаване с възможностите за мониторинг и контрол на отпадните води от текстилния сектор. Специален акцент в програмата е представянето на мобилната лаборатория, закупена от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, за изследване на качеството и безопасността на текстилните продукти. Фирмите – участници ще могат да се възползват от безплатните тестове с това съвременно XRF оборудване .
Обучението е отворено за всички заинтересовани фирми от текстилната индустрия, както производители, така и вносители на материали и суровини.
Повече информация:
Петя Ганчева
Русенска Търговско Индустриална Камара
Тел: +359 82 825 875
Факс: +359 82 825 873

»

На 25.10.2012 г. в Синия салон на Хотел Дунав плаза се състоя Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при Българската търговско-промишлена палата в гр. Русе за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". На събитието присъстваха представители на местния бизнес, държавната администрация, синдикални и неправителствени организации. В дискусията бяха засегнати следните теми: трудовото и осигурителното законодателство и спазването му; минималната работна заплата и осигурителните прагове; функциите на контролните органи; правилният баланс на санкциите между работниците и работодателите; ролята на работодателските и синдикалните организации за информиране на своите членове за правата и задълженията в рамките на трудовите правоотношения; ролята на Закона за насърчаване на заетостта за ограничаване на неформалната икономика; необходимостта от предварително запознаване на младите хора за основните правила в трудовите и осигурителните отношения. В процеса на дискусията участниците се обединиха около становището, че практиката на санкциониране не е достатъчно ефективна. Предложено беше да се помисли за положително стимулиране на изрядните участници в пазара на труда и за необходимостта и двете страни работодател и работник да положат съвместни усилия за разрешаване на възникналите проблеми. Изказа се мнение за създаване на възможност за изграждане на система, чрез която да се сигнализира и инициира промяна в законите.

»

Русенска търговско-индустриална камара съвместно с фирма Ивент дизайн ООД Ви кани на Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при Българската търговско-промишлена палата в гр. Русе за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Кръглата маса ще се проведе на 25.10.2012 г. (четвъртък) , от 09:30 часа в Син Салон на хотел „Дунав Плаза ”, пл. "Свобода" № 5, гр. Русе.
При желание за участие, моля да попълните регистрационна форма и да я изпратите на e-mail info@rcci.bg или факс: 082/825 873.
За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с РТИК на телефон 082/ 825 878 - Мари Попова Експерт БТПП в РТИК.

»

Събитието ще се проведе на 21.06.2012 г в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика. По време на кръглата маса ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с политиката по доходите от труд, инструменти за преодоляване на последиците от кризата, проблемите с ниското заплащане. Ще се обменят добри практики и ще се набележат мерки за преодоляване на негативните последици. При проявен интерес може да  вземете участие в кръглата маса, като  попълните регистрационна форма, която може да получите от РТИК.

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара,Българска търговско-промишлена палата и Ивент Дизайн Ви канят на семинар на тема \"Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред социалните партньори и техните членове относно прилагането и промените в действащото законодателство, уреждащо трудовоправните и осигурителните отношения”. Семинарът се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси\", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Семинарътще се проведе на 10.10.2011г.(понеделник), от 09:30 часа в Конферентна зала на хотел „Кристал”, ул. „Николаевска” № 1, гр Русе.

Участието в семинара е безплатно.

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Русенска търговско-индустриална камара, тел. 825 878 или e-mail: mari@rcci.bg

Мари Попова

 

»

Русенска камара отново организира двудневен обучителен семинар PROJECT MANAGEMENT

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камара отново организира обучителен семинар на тема „Управление на проекти”. Обучението ще се проведе на 26 и 27.09.2011 от 10,00 часа в хотел Кристал.

Събитието РТИК подготвя в сътрудничество с Центъра за консултации и управление на проекти „Европроджект”- Румъния, е последното от серия подобни обучения, посветени на тази тема, които се проведоха във Враца, Слатина, Дробета Турну Северин и Телеорман (Румъния). Целта на обучението е фирмите от посочените региони да получат актуална информация относно управлението на проекти, тяхното реализиране, подготвяне и последващ контрол.

Обучението е част от предвидените дейности, включени в проект 2-1.2-3 „PROCONCEPT: Иновативни онлайн проектни концепции ”, където РТИК е партньор заедно с румънската организация „Europroject” и Търговско промишлена палата- Враца.

Основната идея на проект PROCONCEPT е да обедини хора, общности и икономики от трансграничния регион чрез създаване на иновативна ИТ концепция, която включва всички етапи на един проект - от възникването на проектната идея и търсенето на партньори за изпълнението й до приключването и резултати от самия проект. Целта е да се засили румънско-българското сътрудничество в икономически, социален и културен аспект чрез съвместно осъществяване на общи проекти.

Лектор ще бъде г-жа Мирела Ницу- Мениджър Управление на проекти „Europroject”, втория ден от семинара ще се включи и гост- лектор по въроси, свързани с трудово право и практически казуси.

УЧАСТИЕТО В ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОТВЪРДИТЕ ПРЕДВЪРИТЕЛНО НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ!

Срок за потвърждение- 23.09.2011 (петък)

Можете да заявите участие на телефон 082 825 875 или имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева.

»

Русенска търговско-индустриална камара, Българска търговско-промишлена палата и Ивент Дизайн организират информационен ден на тема „Популяризиране на разработения инструментариум „Методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели, наети лица и членове на синдикални организации в областта на нормативната рамка, регулираща трудово-правните и осигурителните отношения”. Събитието се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на информационния ден ще бъде представен разработеният инструментариум, по който на по-късен етап от развитието на проекта, ще бъдат проведени обучителни семинари.

Информационният ден е подходящ за работодатели, наети лица по трудови правоотношения, членове и представители на синдикални организации

Мероприятието ще се проведе на 13.04.2011г.(Сряда), от 10:30 часа в залата на хотел Кристал, ул. Николаевска 1, гр. Русе.

Участието е безплатно с предварително попълнена регистрационна форма!

Тук можете да изтеглите формуляра и да разгледате програмата.

Краен срок за записване 12.04.2011!

Попълнените формуляри за участие можете да изпращате по факс: 082 825 873 или e-mail: info@rcci.bg

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Русенска търговско-индустриална камара на телефон (082) 82 58 78 и e-mail: mari@rcci.bg

»

Поради силния интерес към тематиката и огромния брой желаещи Русенска търговско индустриална камараотново организира обучителен семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

РТИК припомня, че от 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбатапоставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Обучението ще е с продължителност два дни (08 и 09 октомври) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът ще е БЕЗПЛАТЕН и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР(Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

· Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар

· Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията

· Здравословни и безопасни условия на труда

· Възникване и изменение на трудовото правоотношение

· Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектори: г-жа Екатерина Заякова- юрист, специалист по трудово право и г-жа Цеца Колеолова- бивш директор на Дирекция Инспекция по труда- Русе.

Тук можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване имат фирми членове на РТИК!)

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 07.10.2010

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Излезе от печат преводното издание на книгата на Къркпатрик и Далкуист Технически анализ: Пълен справочник за технически анализатори на финансовите пазари. Това уникално издание стъпва на българския пазар благодарение на издателска къща Актив Плюс Партнърс и съдействието на Карол.


Книгата е достъпен справочник за сложната материя на техническия анализ. Написана под формата на ръководство, тя съчетава сложността на материята с достъпния и разбираем стил на изразяване, което улеснява усвояването на материала. Тя е със статут на учебник по дисциплината Технически анализ, която е присъства в учебните програми на много американски университети. Книгата е в задължителната литература на конспекта за придобиване сертификата CMT (Chartered Market Technicians – сертифицирани пазарни технически анализатори).

Точното преводното изданиецели да улесни достъпа до подобен тип специализирана литература. То е насочено към аудиторията като на професионалната общност на техническите анализатори, така и към преподаватели и студенти, мениджъри и всички интересуващи се от прогнозиране на пазарите.

Американска версия можете да видите тук: http://www.amazon.com/Technical-Analysis-Complete-Financial-Technicians/dp/0131531131/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276698418&sr=1-1

Изданието e първо по рода си за българския пазар. За допълнителна информация и поръчки посетете сайта на издателството. http://www.activepluspartners.com/

Книгата е предизвикателство за всеки, който иска да разбере и да надникне по-дълбоко в същността на техническия анализ.

За повече информация и заявки: d_boiadjiev@karoll.bgили директно от сайта на издателството.

Дойчин Бояджиев
тел.: 0896 668431
0886192274
www.activepluspartners.com

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбатапоставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Дирекция „Инспекция по Труда” на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 29.06.2010 (вторник)в Семинарна зала 1 на РТИК, бул Фердинанд 3 а, ет 2. Това е последното от стартиралите в началото на годината серия от обучения по БЗР, с което даваме възможност на представителите на фирмите да получат сертификат за преминат курс.

Той е предназначен за лицата, провеждащи обучението и/или инструктажа по безопасност и здраве при работа, лица които ръководят и управляват трудовите процеси, както и длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР(Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 • Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектор ще бъде инж. Анелия Калинова- дългогодишен Старши юрисконсулт в „Областна Инспекция по труда”- Русе.

Тук можете подробно да разгледате програмта .

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 28.06.2010 (понеделник)

Фирми, участвали в предходни платени обучения на РТИК по ЗБУТ ползват отстъпка за обучение на други свои представители!

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма,както и на лицата, ръководещи трудовите процеси в предприятието..

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Дирекция „Инспекция по Труда” на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 27.05.2010(четвъртък) в Семинарна зала 1 на РТИК, бул. Фердинанд 3 а, ет 2.

Курсът е предназначен залицата, провеждащи обучението и/или инструктажа по безопасност и здраве при работа, лица които ръководят и управляват трудовите процеси, както и длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР(Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 • Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектор ще бъде инж. Анелия Калинова- дългогодишен Старши юрисконсулт в „Областна Инспекция по труда”- Русе.

Фирми, участвали в предходни платени обучения на РТИК по ЗБУТ ползват отстъпка за обучение на други свои представители!

От този линк можете подробно да разгледате програмата.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 26.05.2010 (сряда)

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма,както и на лицата, ръководещи трудовите процеси в предприятието..

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Дирекция „Инспекция по Труда” на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 29.04.2010(четвъртък) в Семинарна зала 1 на РТИК, бул. Фердинанд 3 а, ет 2.

Курсът е предназначен залицата, провеждащи обучението и/или инструктажа по безопасност и здраве при работа, лица които ръководят и управляват трудовите процеси, както и длъжностните лица на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 • Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектор ще бъде г-жа Цеца Колеолова- дългогодишен директор на Дирекция Инспекция по труда- Русе.

Фирми, участвали в предходни платени обучения на РТИК по ЗБУТ ползват отстъпка за обучение на други свои представители!

От този линк можете подробно да разгледате програма.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 27.04.2010 (вторник)

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Идеин ООД,Русенска търговско - индустриална камара и Първа инвестиционна банка имат удоволствието да Ви поканят на работна дискусия за представяне на схемите в обхвата на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, по които през 2010 год. предприятията ще могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и основните изисквания за управление на одобрените проекти.

В рамките на форумаще бъдат разгледани и дискутирани въпроси,свързани с:
 
Ø Представяне на схемите за финансиране на бизнеса през 2010 г. – преглед на годишната индикативна работна програма на ОП Конкурентоспособност; 
Ø Акцент: схемите за “Технологична модернизация на предприятията”, “Стартиращи иновативни предприятия и внедряване на иновативнипродукти, процеси и услуги”;
Ø Основнитеизисквания, свързани с управлението на финансирани пооперативната програма проекти;
Ø Ролята на банковия сектор – схеми на Първа инвестиционна банказа финансиране на проекти, получили безвъзмездна финансова помощ от ОП„Конкурентоспособност”.
 


Форумът
ще се проведе на 1 април 2010 г.в зала Гранд Хол, хотел Космополитън, гр. Русе от 10.00 часа.

Регистрационен формуляр може да изпратите до 30 март 2010 г. на ел. поща: d.pencheva@idein.eu; petia@rcci.bgили по факс: 082/ 825 873

Участието е БЕЗПЛАТНО като заявките ще се обработват по реда на получаването им.

За допълнителна информация: тел. 082/ 83 11 83 г-жа Десислава Пенчева– Експерт международни програми, Идеин ООД или тел. 082/ 825 878 г-ца Петя Ганчева - Експерт програми и проекти, Русенска търговско-индустриална камара


Програма

Дискусионен форум


ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ – ДА ГИ ИНВЕСТИРАМЕ ЕФЕКТИВНО

И В ИНТЕРЕС НА БИЗНЕСА

1 април 2010 г.

10.00 – 10.30

Посрещане и регистрация на участниците

10.30 – 10.40

Откриване на форума

Милен Добрев, Изпълнителен директор на Русенска търговско – индустриална камара

10.45 – 11.15

Индикативна работна програма на ОП Конкурентоспособност за 2010 год. – схеми за бизнеса – обща информация


Схеми за финансиране:

· Технологична модернизация на предприятията и

· Стартиращи иновативни предприятия и внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги:

основни изисквания при кандидатстване, нови моменти, важни правила при подготовката на проектите предложения

Жечка Калинова – Управляващ съдружник, Идеин ООД

11.15 – 11.30


Насоки, възможни проблеми, свързани с управлението на финансирани по оперативната програма проекти

Елеонора Иванова- Управляващ съдружник, Идеин ООД

11.30 – 11.45

Ролята на банковия сектор – схеми на Първа инвестиционна банка за финансиране на проекти, получили безвъзмездна финансова помощ от ОП „Конкурентоспособност”

Маргарит Вутов – Управител на ПИБ – клон Русе

11.45 – 12.30

Дискусия

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма, както и на лицата, ръководещи трудовите процеси в предприятието..

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Дирекция „Инспекция по Труда” на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 18.03.2010 (четвъртък) в Семинарна зала 1 на РТИК, бул. Фердинанд 3 а, ет 2.

Курсът е предназначен за представители на комитети, групи и органи по безопасност и здраве при работа в предприятия и фирми. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • „Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията”
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”
 • „ Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектор ще бъде г-жа Цеца Колеолова- бивш директор на Дирекция Инспекция по труда- Русе.

Фирми, участвали в обученията на РТИК по ЗБУТ от началото на 2010 ползват отстъпка за обучение на други свои представители!

От този линк можете подробно да разгледате програма.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 16.03.2010 (вторник)

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП и Русенска търговско-индустриална камара съвместно с Business Education Club Ви канят на обучителен семинар на тема „Интрастат оператори”. Семинарът ще се проведе на 15.03.2010г. в гр. Русе в сградата на РТИК на бул. «Фердинанд» № 3А ет.2 /семинарна зала/.

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността между държавите–членки на Европейския съюз. Въведена е експериментално в България от 1 септември 2006г.

Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по ЗДДС, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.

Лектори: Даниела Янева – и.д. Директор Дирекция и Петър Илиев – гл.експерти в Дирекция „Интрастат” при ЦУ на НАП

ПРОГРАМА

Обучение «ИНТРАСТАТ ОПЕРАТОРИ»

15 .03.2010 г.

09.00 ч. Регистрация

09.30 – 13.00 ч. Разяснения по нормативната уредба относно:

§ Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;

§ Промените в Наредбата за прилагане на системата ИНТРАСТАТ;

§ Измененията в работните документи за икономическите оператори по прилагане на системата;

§ Промените по информационна система за ИНТРАСТАТ;

§ Модула за ИНТРАСТАТ операторите: възможности за on-lineподдържане на дневници, изготвяне и подаване на декларации, on-lineдемонстрация.

10.30 - 11.00 ч. Кафе пауза

Такса за участие: 99 лв.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР, КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбатапоставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Дирекция „Инспекция по Труда” на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 25.02.2010 (четвъртък) в Семинарна зала 1 на РТИК, бул Фердинанд 3 а, ет 2.

Курсът е предназначен запредставители на комитети, групи и органи по безопасност и здраве при работа в предприятия и фирми. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по БЗР (Безопасност и здраве при работа) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания вНаредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • „Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията”
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”
 • „ Прекратяване на трудовото правоотношение

Лектор ще бъде г-жа Цеца Колеолова- бивш директор на Дирекция Инспекция по труда- Русе.

От този линк можете подробно да разгледате програмта.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 23.02.2010 (вторник)

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

От 01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбатапоставя изискване за провеждане на задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

В тази връзка, както и по повод стартиралите проверки от страна на Областна Инспекция по Труда на фирми от Русе и региона, РТИК организира специализиран курс съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2, който ще се проведе на 28.01.2010 (четвъртък) в Семинарна зала 1 на РТИК, бул Фердинанд 3 а, ет 2.

Курсът е предназначен запредставители на комитети, групи и органи по безопасност и здраве при работа в предприятия и фирми. Ще бъдат предоставени примерни образци и указания за изготвяне на документи, необходими на фирмите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изискваните от дирекция областна инспекция по труда - при извършване на проверки.

Участниците ще получат удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

 • Новите изисквания в Наредба № РД-07-2. Разяснителен коментар
 • „Управление и контрол на професионалните рискове в предприятията”
 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • „Възникване и изменение на трудовото правоотношение”
 • „ Прекратяване на трудовото правоотношение

Тук можете подробно да разгледате програмта.

Лектор ще бъде г-жа Цеца Колеолова- дългогодишен директор на Дирекция Инспекция по труда- Русе.

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОПЪЛНИТЕ И ИЗПРАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР КАКТО И ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!

Такси за участие:

1. За представители на фирми – членове на РТИК – преференциална такса 78 лв с ДДС
2. За представители на фирми, които не са членове на РТИК – 96 лв с ДДС

3. За всеки допълнителен участник от една и съща фирма таксата е 60 лв с ДДС

Цената включва: Такса обучение, обучителни материали, кафе паузи и сертификат за проведено обучение

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 26.01.2010 (вторник)

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Поради силния интерес Русенска търговско индустриална камара отново организира обучителен семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

Обучението ще е с продължителност два дни (20 и 21 ноември) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

· Национална стратегия за здраве и безопасност при работа. Цели, приоритети и дейности 2008 – 2013 г;

· Възникване и изменение на трудовото правоотношение. Видове трудови договори. Изменение на трудовото правоотношение. Основни задължения на страните по трудовото правоотношение.

· Здравословни и безопасни условия на труда

· Инструктаж и обучение на работниците и служителите по охрана на труда

· Управление и контрол на професионалните рискове в предприятието. Оценка на риска
Лектори–Екатерина Заякова и Светлана Ганчева.По- долу можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване ще имат фирми членове на РТИК!)

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 19.11.2009

Тук можете да се запознаете с програмата на семинара.

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Русенска търговско индустриална камара организира обучителен семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

Обучението ще е с продължителност два дни (16 и 17 октомври) в приятната обстановка на хотел Кристал.

Семинарът е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

· Национална стратегия за здраве и безопасност при работа. Цели, приоритети и дейности 2008 – 2013 г;

· Възникване и изменение на трудовото правоотношение. Видове трудови договори. Изменение на трудовото правоотношение. Основни задължения на страните по трудовото правоотношение.

· Здравословни и безопасни условия на труда

· Инструктаж и обучение на работниците и служителите по охрана на труда

· Управление и контрол на професионалните рискове в предприятието. Оценка на риска
Лектори–Екатерина Заякова и Светлана Ганчева.По- долу можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!*

*(Предимство при записване ще имат фирми членове на РТИК!)

Представители на фирми извън Русе могат да резервират стая в хотела, като разходите за нощувка се поемат от организаторите!

Срокът за подаване на регистрационните формуляри е 15.10.2009

Тук можете да се запознаете с програмата на семинара.

Попълнените регистрационни форми можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Обучението е предназначено за кандидати за финансиране на проекти от Европейските фондове — производители, работодатели, общини, образователни и обучаващи институции и организации, екологични организации, регионални, месни и национални туристически организации, земеделски производители в селските общини, неправителствени организации.

Целта е след обучението участниците в семинара да могат самостоятелно и в екип да изготвят проекти за финансиране от Европейските фондове, отговарящи на изискванията и стандартите на ЕС.

Обучението ще се проведе на основата на практическото изготвяне и обсъждане на варианти за проекти от интерес на участниците.

Място и дата на провеждане: София, 24 и 25.09.2009 г. (четвъртък и петък) в конферентна зала 2 на хотел Плиска, 9,00 - 17,00 ч.
Тук можете да изтегелите програма и заявка

Лектор: проф. П. Найденова, дин– експерт по програми и проекти към фонда за населението към ООН

»

GS1 е водеща международна организация с повече от 30 години опит, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света.

Освен стандартите, GS1 предлага и богат асортимент от продукти, приложения и услуги. Портфолиото на GS1 включва: системата за идентификация и баркодове, GS1 eCom, като средство за електронна търговия; Електронен код на продуктите EPC с използване на радиочестотна идентификация - RFID и не на последно място решения, като GS1 GDSN (Глобална Мрежа за Синхронизация на Данните) и GS1 методика за проследяване.

Организацията извършва дейности в повече от 20 отрасли, в това число търговия на дребно, хранителна промишленост, здравеопазване, логистика и отбрана. GS1 и нейните национални организации играят водеща роля в подобряване управлението по веригите за търсене и предлагане по света с участието на мултинационални компании, малки и средни предприятия. Създадена от сливането на EAN International и Uniform Code Council (UCС- Съвет за Единно Кодиране), GS1 е наистина глобална организация, която присъства в повече от 103 държави, отговаря на потребностите на повече от 1 милион фирми, които извършват над 5 милиарда транзакции на ден, като използват стандартите, приложенията и услугите на GS1.

Съвет GS1 България
Съвет GS1 България към БТПП, преди известен като ЕАН България, развива дейността си вече 18 години. Българската търговско-промишлена палата е член и официален представител на България в Международната асоциация GS1 (преди EAN International).

Това е организация с нестопанска цел, която е неутрална спрямо бизнес партньорите и е ръководена от нуждите на бизнеса. Обслужва както големи фирми, така също малки и средни предприятия. GS1 България осъществява сътрудничество с браншови организации, държавни органи и потребителски организации. GS1 България:

 • Администрира и популяризира използването на Системата от стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България;
 • Извършва регистрация и издава фирмени префикси GS1;
 • Предоставя консултации и информация по системата от стандарти GS1 и маркиране с баркодове;
 • Провежда обучение и консултации по приложението на всички стандарти на Системата GS1;
 • Предоставя информация по електронен обмен на данни (EDI), базиран на стандарта EANCOM;
 • Посредничи при внедряване на електронен код на продуктите EPC и извършва абонамент;
 • Поддържа регистър на членовете в интернет и актуализация на данните в глобалния регистър GEPIR.

Как можете да станете членове на GS1 България?
За да можете да използвате системата от стандарти GS1, трябва да сте членове на GS1 България. Идентификационните номера, които получавате и използвате за различните приложения, са уникални за отделната фирма и нейните продукти. Те гарантират автентичност на продуктите, за които са генерирани. Информация за контакт с членовете на GS1 и свързаните с тях идентификационни номера се поддържа в Глобалния регистър GEPIR.

При желание за членство е необходимо да се подготвят пакет от документи, които са описани на страницата на GS1 България в интернет www.gs1bg.org в "Услуги". Встъпителният и годишният членски внос се определят в зависимост от оборота на фирмата и капацитета на фирмения префикс. Схемата е посочена във формуляра за регистрация.

Кратък преглед на идентификационни номера в системата GS1 с разпространено приложение в България
Ключова компонента в системата за идентификация е GS1 фирмен префикс. Той присъства в основата на отделните идентификационни номера.

 • Глобаленият номер на търговската единица (Global Trade Item Number, GTIN) служи за уникална идентификация на артикули и групови опаковки (стоки и услуги).
 • Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) дава възможност за уникална и недвусмислена идентификация на физически, функционални или юридически единици - например склад, магазин, отдел, фирма.

Идентификационните номера се кодират с помощта на баркодове (тъмни щрихи и светли междини), с цел автоматично въвеждане и електронна обработка на данните. Пример за подържани от системата баркод символи са EAN-8, EAN-13, GS1-128 (преди EAN/UCC-128) и др.

За контаксти: GS1 България,
София тел.: 02/988 31 39,

Русе 825 878 - Мари Попова

»

Русенска търговско индустриална камара има удоволствието да покани своите настоящи и бъдещи фирми- членове на семинар, който ще се проведе на 30 май 2009 събота от 9,00 часа в сградата на РТИК на ул. “Цар Фердинанд” 3А, в Семинарна зала на ІІ ет. Обучението ще обхване следните теми:

- ТЕМА 1: „Трудности при достъпа до Европейските финансиращи програми”. Темата обхваща основните пречки и проблеми, с които се сблъскват компаниите, подготвяйки се за кандидатстване по различни европейски програми. Особено тези свързани с трансгранично сътрудничество.

- ТЕМА 2: „Как да организираме успешно бизнес-събитие”. Втората част на семинара ще Ви даде възможност да придобиете специфични знания, свързани както с трансграничния регион така и с подготовка на различни бизнес мероприятия във фирмената дейност като: участия в изложения, бизнес-мисии, фирмени презентации и др.

Обучението е част от мероприятията, предвидени по проект “Подпомагане на младите предприемачи за трансгранично-бизнес сътрудничество” по който Русенска търговско-индустриална камара е партньор съвместно с още четири организации от България и Румъния, финансиран по програма ФАР за трансгранично сътрудничество за Румъния.

Благодарение на инициативите, предварително заложени в рамките на проекта, се цели установяване и подпомагане на сътрудничеството между предприемачите в трансграничния регион. Основната идея, залегнала в изпълнението на този проект е да се създаде широка база от данни за развитието на трансграничния регион, както и работата на квалифицирани специалисти, които ще подпомагат дейността на фирмите в тези региони, консултирайки ги в различни сфери. Това ще позволи стартиращи иновативни дейности да се развиват, както и вече съществуващи фирми - да подобрят своята работа.

Акцент се поставя и върху популяризиране на множество мероприятия и събития, свързани с трансграничното сътрудничество, като: панаири, изложения, семинари, обучения, бизнес мисии, кооперационни борси и др. Благодарение на тази мрежа ще се подобри и разшири достъпа до информация, което от своя страна ще доведе до насърчаване и развитие на сътрудничеството между организации, намиращи се от двете страни на границата. Проектът е насочен към настоящи или бъдещи млади предприемачи навъзраст между 18 и 40 години, регионални МСП, търговско- индустриални камари и други неправителствени организации, подпомагащи икономическото развитие.

Ще можете да зададете и въпроси, коитокасаят Вашата настояща или бъдеща дейност, свързана с двете теми. По-долу можете да разгледате програмата.

Участието в семинара е напълно безплатно за членовете на РТИК!

Срок за подаване на регистрационните формуляри е 29.05.2009. Попълнените формуляри можете да изпращате по факс: 082 825 873 или на имейл:info@rcci.bg

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

Регистрационен формуляр можете да изтеглите от тук

Подробна програма за обучението, изтеглете от тук

»

Русенска търговско- индустриална камара и “ЕЙЧ ТИ БИ СИ” ЕООД имат удоволствието да поканят всички желаещи да участват в обучителен семинар на тема „Фирменото конкурентно разузнаване – ефективен инструмент за гарантиране сигурността на фирмата в условия на икономическа криза”. Обучението ще е с продължителност 1 ден и ще се проведе на 14 май 2009 г. (четвъртък) от 9,00 до 17,00 часа в Семинарна зала на РТИК бул. Фердинанд 3 а, ет ІІ

Турбулентността на пазарната среда, ожесточаващата се конкуренция и динамично променящите се заплахи и произтичащите от тях рискове, пораждат редица проблеми, касаещи запазването на конкурентното предимство, гарантирането на икономическата сигурност и дори оцеляването на бизнес организациите. Пълният достъп до външната среда предизвиква не само нови възможности, но и създава нови заплахи, пораждащи рискове за успешното и ефективно развитие на бизнеса. Вследствие на това възниква жизнената потребност от постоянно повишаване на знанията за същността, проблематиката и механизмите за управление на икономическа сигурност на фирмата, което е неразривно свързано с информационното осигуряване на нейния стратегически мениджмънт. Последното изисква организирано, своевременно и компетентно провеждане на целенасочени мероприятия във фирмата за придобиване на необходимата информация за обосновано вземане на управленските решения от мениджърския състав. Именно към този проблем е насочена специално подбраната практикоприложна тематиката на настоящия първи семинар от поредицата “Фирмена сигурност и конкурентно разузнаване”.

Целта на курса е да представи в синтезиран вид практикоприложни знания и развие необходими умения за осигуряване на по-висока икономическа сигурност на бизнеса, чрез организирано планово информационно осигуряване, базиращо се на фирменото конкурентно разузнаване.

Занятията са организирани така, че придобитите знания да са максимално приложими в практическата дейност на фирмите и организациите.

Поради това, тематиката на семинара е подходяща както за собственици и мениджъри на фирми и организации от различни нива, така и за служители от структурите, имащи отношение към тяхната сигурност във всичките ú аспекти. За тези, които се занимават или интересуват от информационното осигуряване дейността на фирмата - придобиване на информация за конкурентите и защита собствена информация, курса предоставя нови знания и умения, развиващи се по време на семинарните и практическите казуси.

Лектор на курса е доц. д-р Красимир Петров Манев с богат практически, организационен и преподавателски опит в проблематиката.

За потвърждаване на участието е нужно да бъде изпратен попълнен регистрационен формуляр по факс(082 825 873) или на имейл info@rcci.bg , както и заплатена таксата за обучението по банков път или в касата на РТИК.

Регистрационен формуляр, цени

Програма

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»


Фондация "Приложни изследвания и комуникации", мрежата Enterprise Europe Network - България, в която БТПП е една от организациите-домакин, и Представителството на ЕК в България, организираха на 24 февруари Петия национален иновационен форум.

Форумът се проведе и със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България.

Творчеството и иновациите днес с основание са считани за ключ за овладяването на кризисните процеси. Това каза президентът Георги Първанов, който откри форума и връчи наградите на фирмите, отличени в националния конкурс за иновативно предприятие за 2008 г.

Наградени бяха 7 предприятия, пет от които са членове на БТПП (означени със *):

Категория малко предприятие

 • Орак Инженеринг ЕООД* - софтуерна консултантска компания, Първо място в категорията
 • КЕЙТ ООД - работи в областта на сигурността.
 • "Пантелей Тошев" ЕООД* - компания, специализирана в производството и дистрибуцията на суровини и материали за хранителната индустрия.

Категория средно и голямо предприятие

 • СПАРКИ ЕЛТОС АД* - фирма за изследователска и производствена дейност в областта на ръчните електроинструменти, двигатели и специалните инструменти, Първо място в категорията
 • БИАНОР* - софтуерна компания за планиране, проектиране, разработка и внедряване на софтуерни решения в телекомуникациите
 • ЦЕНТРОМЕТ AД* - предприятие за научно-приложни изследвания и внедряване на конструктивни технологии за производство на изделия по метода на центробежното леене.

Специалната награда на журито е за Сатурн Инженеринг ООД - разработва и произвежда индустриална и медицинска техника, електронни модули, специализиран софтуер.

Общият брой на предприятията, които осъществяват иновации в България, се е увеличил с между 3 и 9 процентни пункта за последните две години (2006-2008). Това сочи индексът на иновативност на българските предприятия, данните от който се съдържат в доклада "Иновации.бг 2009" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Иновационната активност на българските предприятия зависи от редица вътрешни и външни фактори. Най-пълно съвкупно обяснение на иновативността на българските предприятия се дава от следните фактори:

(а) характеристики на пазара, на който те работят;
(б) притежаването на международно признати стандарти;
(в) прилагането на принципите на стратегическото позициониране; и
(г) характеристиките на внедрените в предприятието ИТ системи.

Средният индекс на иновативност на предприятията, работещи предимно на международни пазари, е три пъти по-висок в сравнение с работещите само на местни пазари (разположени до 30 км от предприятието) и два пъти по-висок в сравнение с регионалните пазари (разположени до 100 км от предприятието).

Иновациите са дългосрочен ангажимент и изискват специфична нагласа, която не се създава за една година или няколко месеца, какъвто най-често е обхватът на оперативното планиране. Средната иновативност на българските предприятия, чийто хоризонт на планиране е 3 години, е с 50 % по-висока в сравнение с предприятията с хоризонт до 1 година.

Предприятията, които планират дългосрочно, обикновено предусещат и налагат микротрендове. Това довежда до въвеждането на радикални продуктови и процесни иновации и до значими промени в потребителското търсене.

От Фондация "Приложни изследвания и комуникации" са на мнение, че ефективното използване на потенциала на иновационната система изисква категорични решения в няколко основни насоки:

 1. България има нужда от интегрирана национална стратегия за научно, технологично и иновационно развитие, която да защити интересите и да развие компетенциите на всички групи участници в създаването и внедряването на ново знание - изследователски и образователни звена, технологични брокери и посредници, бизнес. За да бъде постигната необходимата висока ефективност на обществените разходи за иновации, трябва да има ясен план за допълняемост на средствата по различните програми и инструменти, налични у нас. България продължава да е една от малкото държави в ЕС, която няма инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС.
 2. Сегашното състояние на фрагментарност и липса на координация между министерства, ведомства и агенции в провеждането на единна политика в областта на науката и иновациите диктува необходимостта от вземането на радикално решение в посока създаването на силна структура в лицето на специално министерство или агенция за наука, технологично развитие и иновации на пряко подчинение на министър-председателя. Успешните практики на национално и регионално равнище в ЕC красноречиво говорят за ролята на един общ политическия център при вземането на решения в тази област.
 3. Установяване на трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система - научноизследователски звена, висши училища, иновативни фирми, посреднически организ

Инфобизнес бр. 09/2009

» Едва 18% от служителите остават във фирмите след 65 години Намаляването на разходите по време на рецесия е една от горещите теми на деня и бизнесът трябва да планира бъдещето си според сегашния икономичeски климат. Последната голяма криза беше преди повече от 10 години и най-вероятно сега работодателите ще имат нужда от опитни служители, за да устоят на трудностите. Компаниите ще трябва да оптимизират производителността си, а именно по-възрастните кадри могат да им помогнат за това, използвайки натрупаните през годините знания и умения. От друга страна, работата след пенсионна възраст ще увеличи доходите на хората над 65 години, които се опитват да се справят с увеличаващата се инфлация. Компаниите често възприемат пенсионирането на техни служители като упражнение по намаляване на разходите, но това е наивна философия. Именно по време на икономическа рецесия и заради последствията от нея най-ключовите части на бизнеса трябва да се затегнат и заздравят, а в този процес участието на опитен персонал е много важно. Работодателите често правят и грешното предположение, че всички служители искат да се пенсионират възможно най-скоро след навършване на пенсионна възраст. Всъщност голяма част от тях смятат, че пенсиите им не са адекватни за времето, в което живеем, и следователно продължават да работят и след пенсия. Нашите наблюдения обаче показват, че две трети от всички служители биха искали да продължат да работят след пенсионирането си, но едва 18% остават на работа. Ето защо служителите трябва да поддържат ясна комуникация с работодателите относно своите намерения и планове за пенсиониране и да обмислят възможните начини да продължат да бъдат от помощ на компанията. Трудовите пазари стават все по-гъвкави и това ще принуди работодателите да започнат да разчитат на временната заетост. По този начин те ще успеят да запазят интелектуалния си капитал, а по-възрастните служители ще облекчат работния процес, като останат заети през това време. В допълнение на опита възрастните служители могат да предложат на компаниите и възможности за намаляване на разходите - знаем, че наемането на нов персонал е свързано с разходи за самото им търсене и обучение. Друга опасност, свързана с пенсионирането по време на рецесия, е, че компаниите не успяват да заместят оттеглилите се кадри, което е продиктувано от взетите мерки за намаляване на разходите. Това може да има изключително негативен ефект и подчертава важната роля, която по-възрастните служители могат да играят в една организация. За съжаление в повечето случаи възможностите за обучение и професионално развитие за хората, доближаващи пенсионна възраст, намаляват. Те трябва да са сигурни, че работодателят им предлага правилното обучение във всички сфери на бизнес дейността на компанията, така че да имат същите умения и възможности, все едно че са нови служители. Работодателите трябва да създадат привлекателни работни пакети, с които да мотивират наближаващите пенсия кадри, защото това ще даде възможност и на двете страни да планират по-добре бъдещите си бизнес нужди. Съвети към работодателите Слушайте внимателно и използвайте информацията и съветите на възрастните служители по отношение на вашия бизнес и прилагайте техния опит, когато планирате бъдещето. Много важно е всяка компания да има свои "планове за преходни периоди", които да облекчат процеса на промяната, като например гъвкаво работно време. Можете да поддържате и групи от пенсионирали се кадри, които да бъдат включени в отделни проекти. Създаването на екип от служители на пълен работен ден и опитни пенсионирали се кадри също е възможен начин за предаване на интелектуалния капитал. Окуражавайте по-възрастните. Инвестицията на време и финансови ресурси в тяхното обучение ще увеличи продуктивността и самоувереността им. Това ще ги окуражи да продължат да работят и да допринасят за цялостния успех на бизнеса ви. Съвети към служителите Използвайте опита си. Винаги давайте гласност на своите идеи и мнение как компанията ви може да оцелее в днешната криза и да излезе победител от нея. Важно е и да напомняте на колегите си за вашите знания, като правите обективни сравнения и подчертавате факта, че уменията ви могат да помогнат на бизнеса в сложната ситуация. Комуникирайте ясно. Информирайте работодателя си за вашите планове във връзка с пенсионирането ви и бъдете отворени към предложения за временна заетост или работа на непълен ден. Не спирайте да се обучавате. Окуражавайте работодателя си да ви осигури постоянни и адекватни на пазарната обстановка курсове, за да не "изостанете" и да имате същите умения като тези на новите служители. в.Дневник » В бр. 12 на Държавен вестник от 2009 г. е публикувано Постановление №24 на Министерски съвет от 6 февруари 2009 г. С него се изменя и допълва Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Тази наредба регламентира реда за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудови правоотношения, на българските граждани, изпратени на работа в чужбина. Наредбата също така определя лицата, които доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки, както и реда за издаване и заверяване на осигурителните книжки. Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Сроковете за внасяне на осигурителните вноски са определени в чл.3 от наредбата. С направеното допълнение в чл.3, ал.1 и 2 от наредбата се уточнява, че авансовите осигурителни вноски (определени по реда на чл.6, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване - КСО) се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители имат възможност да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят, ако извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за фонд "Пенсии". Авансовите осигурителни вноски се внасят върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, за самоосигуряващите се лица определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Новата ал.1 на чл.4 от наредбата пояснява как се определя минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се, които не са упражнявали трудова дейност през целия месец. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално на работните дни от месеца за периода, през който е упражнявана дейността. Самоосигуряващите се определят окончателен размер на осигурителния си доход въз основа на декларираните данни в годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Окончателният размер на осигурителния доход се определя по реда на чл.6, ал.8 от КСО и чл.2, ал.4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Във връзка с направеното от 1 януари 2009 г. допълнение в чл.6, ал.8 от КСО е направено и допълнение в разпоредбата на чл.2, ал.4 от наредбата. Когато в данъчната декларация за предходната година се декларират и доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години, към данъчната декларация лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната минала година и довнася окончателната осигурителна вноска за тези доходи в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година. В чл.7 от наредбата са определени лицата, които доказват участието си в осигуряването с осигурителни книжки. В осигурителните книжки се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи. С направената промяна в тази разпоредба е стеснен кръгът на лицата, на които осигурителният стаж и доход ще се заверява в осигурителни книжки за времето след 1 януари 2009 г. Това са: 1. всички, които подлежат на осигуряване по реда на по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 и ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, а именно: - регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност - упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - съпругите/съпрузите на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба, които се осигуряват по свое желание по време на задграничния мандат; 2. работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване. За работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, осигурителните книжки се получават от осигурителите, а за съпругите/съпрузите на командированите в дипломатически служби - от съответното ведомство, чрез което се извършва осигуряването. Във връзка с промяната на чл.7 от наредбата за времето след 1 януари 2009 г. осигурителният стаж и осигурителният доход няма да се заверяват в осигурителни книжки на: - членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност без трудови правоотношения и получаващи възнаграждение от кооперацията - изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, по договори за управление на еднолични търговци и на неперсонифицираните дружества, както и на синдиците и ликвидаторите - лицата, които полагат труд без трудово правоотношение - членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии. За времето след 1 януари 2009 г. осигурителният стаж и осигурителният доход на тези лица се установяват с данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО. Това са данните за осигуряването, които се подават с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице". С направеното допълнение в разпоредбата на чл.18 от наредбата е регламентиран срокът за внасяне на осигурителните вноски от изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, които по свое желание и за своя сметка се осигуряват за фонд "Пенсии". За тези лица осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово за определени от тях периоди от време. Постановлението е в сила от 1 януари 2009 г. в.Дневник »

Русенска търговско индустриална камара организира семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд”.

Обучението ще е с продължителност два дни (03 и 04 юли) в приятната обстановка на комплекс Рай.

Семинарът е част от мероприятията, предвидени по проект, на БТПП за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд” одобрен от Фонд Условия на труд” при МТСП. Русенска търговско- индустриална камара в партньорство с Областна Дирекция „Инспекция по труда- Русе” провеждат двудневното обучение, в края на което ще бъдат издадени и сертификати.

Основните теми, с които ще се запознаете са:

· Национална стратегия за здраве и безопасност при работа. Цели, приоритети и дейности 2008 — 2013 г;

· Възникване и изменение на трудовото правоотношение. Видове трудови договори. Изменение на трудовото правоотношение. Основни задължения на страните по трудовото правоотношение.

· Здравословни и безопасни условия на труда

· Инструктаж и обучение на работниците и служителите по охрана на труда

· Управление и контрол на професионалните рискове в предприятието. Оценка на риска
Лектор —г-жа Цеца Колеолова - Директорна Областна Дирекция „Инспекция по труда- Русе” .По- долу можете подробно да разгледате програмта.

Участието в семинара е напълно безплатно!

Заявка и програма можете да изтеглите от тук

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Александрова или г-н Милен Добрев.

»

REACH Регламент № 1907/2006 (съкращение от Регистрация, Оценка и Разрешаване на Химикали) заменя предишните Европейски изисквания за регистрация и разширява изскванията, като покрива над 30 000 налични прости химични вещества и съединения. Този нормативен акт влезе в сила на 1 Юни 2007 и е Регламент, а не Директива. Това означава, че той влиза директно като част от законодателството на страните членки на ЕО и не е нужно да се изготвят други нормативни актове за да бъде въведен. Регламентът Рийч засяга всички производители и вносители на химически вещества (химически съединения и елементи) в ЕС, както и извън европейски производители, които експортират към ЕО. На регистрация подлежат самостоятелни химически вещества, с които фирмите работят, препарати, произвеждани от тях, както и химически вещества, включени във внасяни или произвеждани продукти. В периода юни - ноември 2008г. фирмите трябва да направят предварителна регистрация в Европейската агенция по химикалите в Хелзинки. В противен случай, бизнесът им ще бъде сериозно затруднен или практически невъзможен .

РТИК и консултантската организация Рийч ЕООД организират семинар „Какви са изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) и как да ги изпълним”, който ще се състои на 24 април 2008г от 9.30ч в сградата на РТИК. Допълнителна информация може да получите на телефон: 082/ 825 884. При проявен интерес може да изтеглите заявка за участие и да я изпратите на e-mail: info@rcci.bg или на факс 082/825 873.

»

Русенска търговско- индустриална камара организира на 09.04.2008 г./сряда/ от 10.00 часа среща с представители на фирмите и от 13 часа с представители на професионалните училища. Целта на мероприятието е представяне възможностите на немската организация SES. Събитието ще се проведе в сградата на камарата, ул."Цар Фердинанд" 3А, ет.2, Семинарна зала.

SES— Сениор Експертен Съвет е организация за международно сътрудничество, работеща на доброволни начала. SES разполага с високо квалифицирани специалисти, приключили с активната си кариера, които предават своя опит на фирмите, заявили необходимост от консултации. Дружеството поддържа регистър от 7300 специалисти в различни отрасли на икономиката. Старшите експерти работят предимно с малки и средни предприятия.

От 1983 г. са реализирани 17000 проекта в 156страни по света. Има вече осъществени над 700 проекта в България.

Целта на срещата е популяризиране на консултантската организация и използване на възможностите, които тя предоставя в областта на професионалното обучение, икономическото сътрудничество и осъществяването на международни бизнес- контакти.

След официалното представяне на организацията срещата ще премине в свободни разговори.

Поканени са да присъстват и представители на български фирми, които вече са ползвали услугите на SES и биха могли да споделят своя опит.

Участието в семинара е безплатно!

При проявен интерес може да изтеглите заявка за участие и да я изпратите на e-mail: desi@rcci.bg или на факс 082/825 873.

За повече информация може да се обърнете към Десислава Георгиева, тел. 082/825 884, е-mail: desi@rcci.bg

»

Русенската търговско-индустриална камара съвместно с Център за обучение на успешния мениджър –София организират обучителен семинар на тема «Успешният европейски мениджър (Системно организираният бизнес – основна предпоставка за конкурентноспособността и усвояването на средства по Европейските фондове)». Семинарът ще се проведе на 6 юли от 9:00 ч., в Семинарна зала 1, РТИК, гр. Русе, бул. Цар Фердинанд 3а.

Обучението е предназначено за мениджъри, като предлага комплексен подход за оптимизиране на общата ефективност на фирмения мениджмънт и повишаване на конкурентноспособността на фирмата на общия Европейски пазар.

Управленската система, която искаме да представим, няма аналог като комплексност, логика и ефективност. Тя е резултат от дългогодишни наблюдения и статистика в едни от най-успешните организации в света. Следвайки най-добрите Американски модели и новаторски подходи в мениджмънта, както и принципите на Робърт Кийосаки, тази система вече намира успешно приложение и в Европа (само в Унгария, над 30,000 мениджъри са преминали това обучение). Нещо повече - всички предимства на тази система могат да бъдат използвани и за успешното включване в предстоящия процес на усвояване на средства от Европейските фондове.

Организатори: Център за обучение на успешния мениджър – гр. София, Русенска търговско-индустриална камара – гр. Русе.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 0887787446 – Валери Караманов (лектор), 082/825875 (Милен Добрев, РТИК), e-mail: info@rcci.bg

Представяне на семинара, програма и заявка за участие.

Моля да потвърдите Вашето участие като попълните и изпратите заявката не по-късно от 4 юли 2007 на посочените координати - ел. поща(info@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

»

Имайки предвид предизвикателствата пред българските производители с очакваното присъединяване на България в Европейския съюз, се смята, че факторингът е услуга, която може да направи българските фирми по-конкурентно способни при навлизането им на Европейските пазари.

Факторингът е пакет от услуги насочени към българските фирми, които реализират продукцията си в страната и в чужбина при условия на разсрочено плащане. При нея факторинг компанията изкупува търговските вземания от реализираната продажба и предлага следните услуги:

 • Предварително кредитно проучване на купувачите;
 • До 100 % покритие на кредитния риск при износ;
 • Авансово финансиране до 80 % от фактурната стойност;
 • Административно-счетоводно управление и контролиране на кредитните лимити;
 • Събиране на вземанията в страната на купувачите-вносители.

От факторинг услугите могат да се възползват както фирмите износителки и вносителки, така и местните компании, които работят с български партньори.

Факторинг компанията EFG Factors SA (www.efgfactors.com ), която е част от EFG Bank Group, Женева предлага в България услугите си със съдействието на Пощенска банка АД. При проявен от фирмите интерес, Русенската Търговско-Индустриална Камара има възможност да организира семинар на който да бъде представена по-подробна информация за факторинг услугите и техните преимущества. Желаещите да се запознаят с тях нека да се свържат с нас на тел: 825 875.

»

Във връзка с огромния интерес към Програмата за обучение на медиатори Американската агенция за международно развитие,съвместно с Българска търговско-промишлена палата организира две обучения по медиация, които ще се проведат в периода октомври-декември 2006. Обученията се провеждат по програмата за обучение на медиатори в три части, изготвена с подкрепата на експертното участие на български и чуждестранни консултации на Проекта за реформа в търговското право на Амириканската агенция за международно развитие, БТПП, представители на съдебната система и правната общност в България. За повече информация и записвания можете да се обърнете към сайта на Центъра по медиация www.mediation.bcci.bg ; mediation@bcci.bg

или на факс:02 987 32 09, както и на телефоните на Русенска търговско-индустриална камара:082/ 82 58 75; 82 58 84

Крайния срок записване и подаване на формуляра е 29.09.2006

»

По инициатива на Българската Търговско-Промишлена Палата на 13юни т.г. Палатата съвместно с Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация /TAIEX/при Европейската комисия — Брюксел, организират в София международен семинар по проблемите на индустриалната собственост.

Като основни лектори в семинара ще вземат участие представители на Европейската комисия,OHIM, WIPO, както и български експерти, които ще представят своя опит и използването на “добри практики” в областта на интелектуалната собственост, търговските марки и промишления дизайн.

»

Семинарът се организира от Консорциум «Европейски образователни семинари» и разглежда Структурните фондове на ЕС и националните политики, свързани с тях. В практически аспект ще се дискутират основните принципи на работа по проекти с акцент върху бюджетирането и изграждането на логическата рамка, което е от изключителна важност за кандидатстване по предстоящите грантови схеми по меморандум 2004.

Лекторката доц. Л. Илиева е специализирала “Управление на ЕС- програми и проекти” в Брюксел и Виена и има дългогодишния опит като международен бизнес -консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Програма на курса:

1. Структурните фондове — инструмент на ЕС за икономическа и социална хармонизация

2. Перспективи за участието на България в структурните фондове

3. Предприсъединителна стратегия за подготовка на България за участие в структурните фондове

4. Как да разработваме печеливши проекти

5. Как да управляваме проектите

За заявкии информация :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail: lucia@mail.prosoft.bg limasol@consultant.bg

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

»

Национален център за професионално обучение в системата на Българска търговско-промишлена палата – клон Стара Загора организира kурс по криминалистика „Езикът на следите”

Курсът е 5-дневен и ще се проведе от 25 до 30 май 2005г. в залата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на ул. „Г.С.Раковски” 66.

Анотация на курса:Курсът е предназначен за охранители, за лица които предотвратяват замислени криминални престъпления или по силата на своите професионални задължения се сблъскват с вече извършени такива. Целта на обучението е чрез получения минимум от знания по криминалистика и добит практически опит курсистите да могат:

- озовали се първи на местопрестъплението, да го запазят с оглед на по-нататъшните качествени оперативно-следствени действия на оторизираните за целта органи;

- да разпознават видовете следи и веществени доказателства, оставени на местопрестъплението;

- да съхраняват веществените доказателства и ако се налага, правилно да ги изземат, опаковат и изпратят в съответните криминалистически лаборатории за изследване;

- да разпознават видовете взривни вещества и обезвреждат самоделни взривни устройства;

- да разпознават наркотичните вещества и техните форми на употреба.

Обучението протича в 5 модула с общ хорариум 40 уч. часа, като в края на всяка тема се провеждат 2 уч. часа практически занятия. Обучението завършва с инсценировка на криминално събитие, като всеки участник има възможност да демонстрира познания и практически умения.

Занятията се провеждат при следната програма:

9,00 – 10,20 часа – лекции

10,20 – 10,40 часа – кафе пауза

10,40 – 12,00 часа – лекции

12,00 – 13,00 часа – обяд

13,00 – 14,20 часа – лекции

14,20 – 14,40 часа – кафе пауза

14,40 – 16,00 часа – практически занятия

Първи модул:

Криминалистиката като наука. Предмет, методи, система и задачи на криминалистиката.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Втори модул:

Местопроизшествие. Оглед на местопроизшествието.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Трети модул:

Следи на местопроизшествието. Криминалистическа идентификация по откритите на местопроизшествието следи.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Четвърти модул:

Особено опасни за здравето и живота на човека вещества:

1. Взривни вещества и участието им в самоделните взривни устройства. Начини за обезвреждане.

2. Наркотични вещества и форми на употреба. Проблеми, произтичащи за охранителните органи във връзка с наркоманията.

Общ хорариум – 8 уч. часа

Пети модул:

Практическо занятие на тема «Взломна кражба, първоначални действия на местопроизшествието. Откриване на извършителя по оставените следи.»

Общ хорариум – 8 уч. часа

Лектор:инж. Ангел Биков – лицензиран съдебен експерт към Министерство на правосъдието, член на Националната експертна асоциация. Над 20 години работи активно на територията на цялата страна като експерт-графолог по граждански и наказателни дела. Като експерт-криминалист има множество публикации, рационализации, създадени методики, издадени наръчници:

«Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства», София 2001г.,

«Следи на местопроизшествието. Огледи и експертизи.», София 1966г.

Таксата за обучението в размер на 200 лв. (без включен ДДС) може да бъде преведена само по банков път и включва разходи за материали, кафе паузи и обяди.

Моля, желаещите да вземат участие в курса да се обадят в НЦПО на посочените по-долу телефони.

За контакти:

Христослава Георгиева,
НЦПО в системата на БТПП — клон Стара Загора: Стара Загора 6000, ул. Г.С.Раковски 66,

тел./факс042 626297, 626033, e-mail: ncvt@chambersz.com; hgeorgieva@chambersz.com,

»

Русенска Търговско индустриална камара има удоволствието да Ви информира, че Генерална дирекция "Информационно общество и медии" на Европейската комисия, съвместно с Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, организира обучителен семинар на тема "Проектният цикъл: технологични, административни, финансови и юридически аспекти на подготовката и изпълнението на проекти по 6РП/ТИО".

В семинара ще вземат участие представители на Румъния, Турция, Кипър, Македония, Сърбия и Черна гора, Хърватска и други страни от Югоизточна Европа и средиземноморския регион. Високопоставени лектори от Генерална дирекция "Информационно общество и медии" ще представят историята на Шеста рамкова програма и приоритет "ТИО", правилата и условията за участие, както и информация за подготовката, изпращането, преговорите и изпълнението на проекти. Успешни участници с проекти по 6РП, оценители и правителствени служители от България ще споделят своя опит с участниците. Семинарът е безплатен.

Краен срок: 25.03.2005

Допълнителна информация:

http://www.bulgaria-gateway.org/ist/

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm

» Русенска търговско индустриална камара има удоволствието да Ви информира, че търговско-промишлена палата – Стара Загора организира 3-дневно обучение от цикъла Управление на човешките ресурси на тема АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА РОЛИ И ДЛЪЖНОСТИ. Обучението е предназначено за собственици и управители на фирми и ръководни служители, които имат пряко отношение към управлението на човешките ресурси.

Целта на курса е след завършването му участниците да могат да анализират и проектират системата за управление на човешките ресурси в организацията.

Завършилите курса ще могат да:

· разбират процесите на анализ и проектиране на роли и длъжности

· прилагат разнообразни методи, техники и модели в практиката си при анализ и проектиране на длъжности

· дефинират и структурират етапите на двата процеса

· ще могат да прилагат най-подходящите средства от богатия инструментариум в зависимост от целите на анализа и проектирането на длъжностите

· идентифицират ползите от добре проектираната работа

· да изчисляват мотивационния потенциал на длъжността

· да разбират и определят тенденциите в променящите се изисквания и отношения към служебните задължения

· да отчитат значението на периодичното преразглеждане и актуализиране на длъжностите

· да прилагат принципите на проектиране при извършване на промени в задълженията на съответната длъжност

Обучението ще се проведе на 29, 30 и 31 март в семинарната зала на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Краен срок за регистрация на участие – 25 март 2005.

Лектор на обучението – Мария Александрова – експерт на фирма Старкс.

Таксата за участие за представители на фирми нечленове на ТПП – Стара Загора е 230 лв . (без ДДС), а за представители на фирми членове 200 лв. (без ДДС) и включва:

- индивидуални материали по темата;

- две кафе паузи и обяд за всеки от дните на курса;

- сертификат.

Таксата може да се плати в касата на ТПП – Стара Загора или по банков път:

Булбанк – Стара Загора

Сметка 1074862346

Код 62176307

Курсът е ограничен до максимално 20 участника и заявки ще се приемат по реда на постъпването им и до изчерпване на бройката. Регистрация на желаещите да участват може да се направи и по телефон или с електронна поща , но за валидни се смятат само заявки с внесена такса до 25.03.2005.

Регистрационна форма и програмата на обучението.

»

Русенска Търговско Индустриална Камара Ви да вземете участие във втората фаза на Конференцията, която ще се състои в

София, 21 Март, 2005 (понеделник)

в хотел Лайт”, ул.”Веслец”, 37

Участниците в първата фаза на пътуващата Конференция ще имат възможност да проследят следващите две фази чрез Интернет страницата на Пътуващата Конференция. Освен това ще разполагат с възможност да участват активно с въпроси, предложения и мнения, отправени в реално време.

Участието е безплатно, но броят на местата за участници е ограничен, затова Ви препоръчваме да се регистрирате по-рано.

Конференцията се организира от Национален център за професионално обучение в системата на Българска търговско-промишлена палата и All Web SolutionsS.A.

Подробна програма на Конференцията. Направете своята онлайн регистрация сега. Повече информация можете също така да изтеглите и от тук.

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на семинар, организиран от ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ ООД на тема: "Тайната на успешните продажби", който ще се проведе на 12-13.03.2005 г.

За 2 години по програмата за обучение на търговци организаторите са обучили успешно над 1000 души от различни браншове на бизнеса в България, като резултатите показват значително нарастване на личните и корпоративни резултати за обучените по тази програма.

Обратната им връзка с клиентите показва, че в сравнение с други програми, в които са участвали, практическата насоченост на обучението и близостта до реалността са значително по-високи, което е основна цел при обученията - максимална близост до реалността и да отговарят на потребностите на клиенти си.

Тренинг водещ - Найден Николов

· Старши асистент по социална психология в "Социална, трудова и педагогическа психология", член на УС на Дружеството на психолозите в България, член на Институт за Социална Интеграция, член на Българска асоциация по приложна психология — получава наградата за годишен принос на асоциацията за най-успешен PR на професията. Главен експерт “политически анализи” в Кабинета на Президента на Република България.

· Водил е тренинг обучения "Работа в екип", "Умения за продажби", "Бизнес комуникация", "Делово общуване", “Стратегически маркетинг и реклама “, “ Изграждане и развитие на екипи “, “Стратегически продажби”.

· Консултирал е подбора и развитието на човешките ресурси, рекламната, маркетинговата и комуникационната стратегия на редица водещи компании: “Научно-приложен център по транспортна психология“ към Министерство на транспорта, “Транспортно медицински институт” — София, “Търговска лига — Национален Аптечен Център“ АД , “SCHENKER ЕООД, “Чайкафарма“ АД, “ ITA-България “ ООД /“Royal Brinkers” Холандия/, “Български Спортен Тотализатор“, СД”Меркурий П&П”, “Бургас - БУС” ЕООД, Ф.”Отворено общество”, ”КАНТЕК” (CANON) — София, ”БУЛМЕРА” — София, “ФАРКОЛ” АД, ЗАД “Булстрад ДСК” и др.


Програма: първи ден

09.00-11.00 Бизнес комуникация и мотивация.

· психичен контакт, делови контакт и делови контракт с клиента

· невербални комуникации

· вербални комуникации

· вземане на решения за покупка и мотивация на клиентите

11.00-11.30 Кафе пауза.

11.30-13.00 Типове клиенти. Типове продавачи.

· типове клиенти и типове продавачи

· ефективно взаимодействие

· изграждане на собствен стил на продажби

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00-16.00 Стоката и образа. Умения за презентация. Информация, дискусия, симулации.

· Основни характеристики на съвременната пазарна ситуация: масови комуникации

· 5 стъпки на успешната презентация

16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-18.00 Умения за презентация: продължение. Информация, дискусия, интерактивни ситуации.

· презентация на себе си

· презентация на фирмата

· презентация на продуктите

· интерактивни ситуации на процес на презентиране


Програма: втори ден

09.00-11.00 Типове продавачи. Информация, дискусия, интерактивни ситуации.

· Типове продавачи

· Интерактивни ситуации за типовете продавачи

· Изграждане на собствен стил на продажби

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Типове продавачи: продължение

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00-16.00 Тайната на успешните продажби. Сценарии на взаимодействие. Директни продажби и услуги. Телефонни продажби и услуги. Информация, дискусия, игрови ситуации.

· Алгоритъм на взаимодействието при продажби

· Оценяване на уменията за директни продажби

· Самооценка при процеса на директни продажби

16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-18.00 Тайната на успешните продажби: продължение

· Умения за презентиране и продажби по телефон

· Самооценка при процеса на презентиране и продажби по телефона

· Управление на времето


Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"

2.. Общо часове: 14 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 12-13.03.2005 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренер: Найден Николов

6.. Цена: 230 лева, без включен ДДС. Включва: a.. Специфични материали за тренинга, b.. Мултимедийно-интерактивно обучение, c.. Сертификати за обучението, d.. Техническо оборудване и зала, e.. Кафе-паузи

За записване и повече информация:02/9712025, или на email: office@diterambconsult.com


online записване: http://www.diterambconsult.com/index.php?page=15.0&lang=1&edu=5&date=2005-03-12

За повече информация: www.diterambconsult.com

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че е-ФЛАГ Лърнинг Сълюшънс организира online курс по: "Корпоративно управление" , който ще започне на 1 март и ще се проведе до 25 март 2005 г. с обща продължителност 3 седмици.

Лектори: Виктор Манев, Александър Паздерски – ММ Консулт; адв. Георги Спасов

Корпоративното управление (corporate governance) представлява система за разпределяне и балансиране на различните интереси, пресичащи се в съвременните компании – тези на мениджмънта, акционерите и обществото като цяло. В тесен смисъл, съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри.

Съвременното корпоративно управление е свързано с увеличаване на прозрачността на дружеството и повишаване на доверието на акционерите в неговите мениджъри. Курсът разглежда аспектите, методите и техниките за оптимизиране на управленските функции и подобряване на имиджа на корпорацията пред акционери, служители, клиенти, банкери и обществото като цяло. Специално внимание се отделя на спецификите в икономиките в преход, включително в България.

Курсът ще обхване теми:

 1. Какво представлява корпоративното управление
 2. Оценяване на представянето на мениджмънта
 3. Управителни органи
 4. Защита на акционерите
 5. Други носители на интереси. Разкриване на информация
 6. Особености на корпоративното управление в България
 7. Инструменти и техники за ранно откриване на проблеми в корпоративното управление
 8. Казуси

Участници:

Курсът е насочен към висшия мениджмънт на публичните дружества, специалисти по връзки с инвеститорите, както и към широк кръг от мениджъри и специалисти, интересуващи се от тематиката.

Форма на провеждане на обучението

Този курс се провежда като онлайн обучение по Интернет. В зависимост от желанието на участника, може да бъде избран един от двата варианта за обучение:

 • Онлайн формат (е-обучение),който включва онлайн материали и обучение за времетраенето на курса, задачи и казуси за самостоятелна и/или групова работа, възможност за въпроси и отговори на дискусионен форум и чат-сесии, явяване на тест, издаване на сертификат.
 • Смесен формат, който включва всичко, изброено в онлайн формата, както и възможност за провеждане на присъствени сесии с лектора, които се организират в зависимост от нуждите на участниците.

Участниците в курса ще имат възможност да се запознаят в дълбочина с предоставените им материали, да решават задачи и упражнения и да разглеждат казуси от практиката, като редовно се консултират с лектора посредством дискусионен форум в Интернет или електронната поща.

Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Интернет страницата на курса съдържа:

 • Страница със събития и новини от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където ще бъдат публикувани всички необходими за курса материали
 • Тест център
 • Дискусионен борд за въпроси и контакти както с лектора, така и помежду участниците в курса и с нашия офис
 • Допълнителни материали
 • Информация за участниците и лектора

Предвиден е финален тест, както и допълнителни казуси за самостоятелна подготовка, за да могат участниците да приложат научената теория и да проверят нивото на знанията си. Успешното завършване на курса изисква успешно представяне на теста.

При успешно завършване получавате сертификат.

Варианти за записване

Такса за един участник в един онлайн курс (без ДДС): 85 Евро

Такса за получаване на компакт диск с материалите от курса (без ДДС): 5 Евро

Такса за един участник в една присъствена сесия (без ДДС): 35 Евро

Забележка: Присъствени сесии с лектора се организират единствено при заявено участие от минимум 10 участника. Таксата за присъствените сесии се заплаща предварително по банков път или в брой на място преди провеждането на присъствената сесия.

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

»

РТИК има удоволствието да Ви уведоми за поредния семинар, който организират "Дитерамб Консулт" ООД - София.

На семинара ще научите:
- Как да подготвите и структурирате Вашата презентация ?
- Как да направите силна, стегната, ефективна и интересна презентация ?
- Как да направите силно първо впечатление и внушителен финал ?
- Какво е човешката комуникация ?
- Какво са вербалната и невербална комуникация ?
- Как да преодолеете притеснението си преди презентация; техники за редуциране на стреса ?
- Как да управлявате времето по време на своята презентация ?
- Как да привличате и задържате вниманието на вашата аудитория; да я съблазните и спечелите доверието й ?
- Как да задавате ефективно въпроси и да отговаряте на трудни клиенти ?
- Как да използвате визуалните инструменти—снимки, каталози, мостри, демонстрации ?

Водещ: Д-р Джакомо Католине
- Притежава Докторска степен по психология и междукултурни комуникации от Харвардски Университет
- Международен консултант по организационно развитие с над 10 години консултантски опит в страни от Европа, Африка, Азия и Латинска Америка. От 5 години работи и в България.
- Води тренинг — обучения по: “Изграждане на екипи”, “Лидерство”, “Мотивация”, “Делегиране и развиване на мениджърските умения”, “Междуличностни и Вътрешноорганизационни комуникации”, “Управление на времето и стреса”, “Тренинг за тренинг — водещи”, “Управление на човешките ресурси”
- Води тренинги на английски, френски, италиански, испански, руски и български език

Ден първи
9.00 - 9.15 — Откриване на тренинга, въвеждане в целите, методите и тренерите
9.15 - 9.30 — Размразяващи упражнения — представяне на участниците
9.30 - 10.45 — Индивидуални презентации на продукт, услуга или идея на всеки от участниците; обратна връзка
10.45 - 11.00 — Кафе пауза
11.00 - 13.00 — Най-важните елементи на презентацията
- Какво е човешката комуникация — нива на индивидуалност; айсбергът в комуникациите; недоразуменията в разбирането; как влияят възприятията; защо хората действително спират да общуват; важността на активното слушане; използването на думите, интонацията, езика на тялото, контакта с очи, жестовете
- Как да разбирате аудиторията — нейните реакции, възприятия, нужди
- Как да предизвикате необходимост у аудиторията от вашия продукт, услуга, идея
- Как да привлечете и задържите вниманието на аудиторията; да съблазните клиента и да спечелите доверието му
13.00 - 14.00 — Обедна почивка
14.00 - 16.00 — Упражнение — подготовка на специфични презентации по избрана или определена от тренерите тема (работа в малки групи или по двойки); Обратна връзка от тренерите и аудиторията, дискусия
16.00 - 16.15 — Кафе пауза
16.15 - 17.30 — Дискусия и презентационен материал
- Как да подготвите и структурирате презентацията си
- Как да направите презентацията си силна, конкретизирана, ефективна и интересна
- Как да направите силно първо впечатление и внушителен финал
Ден втори
9.30 - 10.30 — Идентифициране и разбиране на притеснението в презентирането пред публика или клиенти;
Как да победите страховете си преди презентация
10.30 - 12.00 — Психодрама — техника за освобождаване от бариерите, притесненията и подсъзнателните пречки; изиграване на притесненията и емоциите
12.00 - 13.00 — Редуциране на стреса и техники за управлението му (релаксация, дишане, медитация, концентриране)
13.00 - 13.45 — Обедна почивка
13.45 - 14.15 — Техники за управление на времето и подреждане на целите;SMART правилата
14.15 - 16.15 — Ролеви игри с видео запис на индивидуални презентации
16.15 - 17.00 — Преглед на видеоматериала — коментиране, дискутиране и обратна връзка
17.00 - 17.15 — Обсъждане на ново-усвоените техниките и уменията; Закриване на тренинга

Допълнителна информация за обучението :
1. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"
2. Общо часове: 14 астрономически часа
3. Дати на провеждане: 05-06.03.2005 г.
4. Група: до 15 участници
5. Тренер: Д-р Джакомо Католине
6. Цена: 350 лева, без включен ДДС и включва:

a. Специфични материали за тренинга,

b.Мултимедийно-интерактивно обучение, c.. Сертификати за обучението,

d. Техническо оборудване и зала,

e. Кафе-паузи


За записване и повече информация: 02/ 979 17 41 и от 01.03.2005: 02/ 971 20 25, или на email: office@diterambconsult.com

online записване : http://www.diterambconsult.com/index.php?page=15.0&lang=1&edu=10&date=2005-03-05

Нашата интeрнeт страница:www.diterambconsult.com

»

РТИК има удоволствието да Ви информира относно семинар, организиран от Консорциум “Европейски образователни семинари” (консултантска агенция “лимасол”,та “ивис”и клуб “устойчиво развитие на гражданското общество”) и да Ви покани да участвате в него от 25 до 27 март в с. Рибарица - х-л "Рибарица".

В прекрасната Рибарица ще съчетаете полезното с приятното и ще получите безценна информация как да усвоявате Европейските финансови средства. Семинарът третира широккръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да разработваме и управляваме успешни проекти. Специално внимание ще се обърне на новия финансов меморандум 2004 с ЕС, както и на други актуални Европейски и световни донорски програми.

Програма:

1ден25 мартПристигане в Рибарица и настаняване в хотел "Рибарица"- категория 3 звезди. Свободно време за излет в планината или за ски.На 1.5 км. от хотел "Рибарица" в местността Беркина могила се намира ски писта с дължина 1000 м. със ски-влек, чайна и ски-гардероб. Вечеря в ресторанта или механата на хотела. Нощувка.

2ден 26 мартЗакуска.

Семинар в залата на хотела

МОДУЛ І: КЪДЕ И КАК ДА ТЪРСИМ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ.

Обяд. Кратка почивка.

Продължение на семинара с кафе-пауза.

МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

Вечеря в механата или ресторанта на хотела. Нощувка.

3ден27мартЗакуска.

Продължение на семинара. МОДУЛ ІІІ: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПРОЕКТИТЕОбяд. Свободно време за разходка. Опътуване.

Лектор доц. Лучия Илиева. Лекторката има дългогодишен опит като международен бизнес-консултант по програмите на LGI/OSI-Europe, OSF, PHARE, GTZ, UNEP и др.

Цена на участник в двойна стая : 330.00 лв.(с ДДС)

Доплащане за единична стая - 30.00 лв.

За придружаващи гости /без участие в семинара / - 135.00 лв.

Цената включва: 2 нощувки в луксозна двойна стая, 2 закуски , 2 обяда, 2 вечери , кафе-пауза, такса за обучение и учебни материали.

Информация за хотел "Рибарица"-разположен сред красива гора в центъра на Рибарица. Хотелът разполага с 270 легла в двойни,тройни стаи и апартаменти. Луксозните стаи и апартаменти са с телевизор,мини-бар, телефон и собствен санитарен възел. На разположение на гостите са ресторант, механа с оркестър, нощен клуб с DJ, конферентни зали, фитнес зала.

Подробна програма на семинара. Заявка за участие.

За информация :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513553

E-mail: lucia@mail.prosoft.bg; limasol@consultant.bg

»

Русенска търговско индустриална Камара Ви кани на редица семинари, организирани от Център за европейско образование. Семинарите ще се проведат от 23 до 25 февруари 2005 г. и ще обхванат следните теми:

Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

София, 23.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

София, 23.-24.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

София, 25.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

ПРОГРАМИ НА СЕМИНАРИТЕ:

 • Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

23. 02.2005 г. /сряда/

Тема 1: Управлението на запасите във контекста на организационния мениджмънтдейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Нови характеристики на заобикалящата среда. Предизвикателствата на пазарната икономика. Интегриране на управлението на запасите с останалите функции във фирмата. Да произвеждаме или да купуваме. Класификация на стоките. Общ вид на материалния поток. Форми на материалния поток

Тема 2: Методи и системи в снабдяването.

Запаси — дефиниция. Защо са ни запасите? Запасите като водния басейн. Цикличност на доставката — трионът. Ниво на складовите наличности — избор на оптималност. АBCмодел. Икономично ниво на поръчките за снабдяване. Планиране на резервната наличност.

Тема 3: Водене на преговори с партньорите

Тема 4: Фактори от производството влияещи върху снабдяването

Тема 5: Планиране на снабдяването. Агрегатно планиране

Планиране на запасите на базата на търсенето.

Графичен метод на агрегатно планиране.

Лектор доц. д-р Димитър Тенчев, доцент по икономика и управление, ХТЕИ

Консултант на свободна практика по реинженеринг на компании, разработване на адекватно ориентирани организационно управленски структури; Управление; Управление на качеството; Логистика; Управление на ремонта и поддръжката.

Такса участие: –120 лв.

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

 • Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

23.02.2005 г./сряда/

Тема 1: Въведение в Управленското счетоводство /ManagementAccounting/

 • Принципи на управленското счетоводство
 • Основна терминология, свързана с цикъла на дейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Тема 2: Финансови техники, подпомагащи управленските решения.

o Прилагане на метод на равновесната точка /BEP/ при решения за обем на дейността, цена или разходи.

o Прилагане на метод на валидните разходи при подбор на варианти за действие.

24.02.2005 г. /четвъртък/

Тема 3: Ефективното управление на паричните потоци — критерий за

добро управление в организацията

o Оперативен цикъл на дейността, оборотен капитал и паричен поток

o Анализ на елементи на паричен поток и непряк метод за изчисляване на Нетен паричен поток

o Фактори за ефективно управление на паричен поток и показатели за ликвидност. Такса участие: —120 лв.

Тема 4: Отчитане на отговорностите /ResponsibilityAccounting /

o Разпределяне на права и отговорности, свързани с финансово управление. Пример, основан на формиране на бюджети и контрол на изпълнението

o Декомпозиране на организационните цели в оперативни цели по структурата на организацията, разпределяне на отговорности и отчитане на резултати.

Контрол и оценяване

Лектор доц. д-р. Светлана Дренска, преподавател в InternationalUniversityCollege— Sofia, консултант по мениджмънт

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Такса участие: — 240 лв.

 • Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

Тема 1: Финансирането от Европейския съюз - предизвикателство за страните членки и страните-кандидатки.

Тема 2: Структурната политика за страните-кандидатки — история, настояще и бъдеще.

Тема 3: ФАР, ИСПА, САПАРД в България.

Тема 4: Работа по проекти на ЕС.

Тема 5: Кандидатстване по ФАР, САПАРД и ИСПА.

Тема 6: Практическа работа. Въпроси и отговори

Тема 7: Други европейски програми.

Такса участие: –120 лв.

Лектор доц. д-р Цако Панталеев, преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски” , консултант по европейски проекти

Заявка за участие.

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара кани фирми, които не са успели да участват в семинара на тази тема, организиран от БТПП, да участват в организарания от Вариант Бсеминар на същата тема.

Семинарът ще се проведе на 11 февруари 2005 г., в София, х-л”Плиска”, зала 2

със следната програма :

9.30–12.50

 1. Възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Практика на МТСП по изменения и допълнения от 2004г.
 2. Работно време – междудневна и седмична почивка. Извънреден труд. Проблеми при сключване на трудови договори за допълнителен труд.
 3. Отпуски: за отглеждане на дете до две и до осем годишна възраст. Право и ред за ползване.
 4. Закрила на труда на труда на жените по време на действие на трудов договор и закрила при уволнение.
 5. Въпроси и консултации по актуални за участниците теми.

12.50 – 14.00 – обедна почивка

14.00 – 17.30

 1. Закон за бюджета на ДОО за 2005г.
 2. Изменения в кодекса за социално осигуряване.
 3. Изменения в закона за здравно осигуряване.
 4. Промени при подаване на данни за персоналния регистър на НОИ.
 5. Въпроси и консултации по актуални за участниците теми.

Предварително зададени към лекторите въпроси можете да изпращате на e-mail: office@variantb.org

Лектори:

Стефанка Симеонова – Държавен експерт в дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП

В.Заркова – началники отдел в главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” на НОИ

Дата на провеждане:11.02.2005 – 9.00 – 17.30 часа, х-л Плиска, София

Такса участие: 120 лева. При записване на повече от един участник 100 лева.

Телефони за информация: 02/ 9 31 31 40, тел/факс; 02/831 55 45

Талон за участие можете да изтеглите от тук.

»

Европейският компютърен сертификат Хpert е резултат от редица успешно разработени учебни системи през последните 20 години. Над 300000 проведени изпита за близо 30 вида квалификации потвърждават великолепната работа на Европейската изпитна централа при разработването на концепцията и реализирането на тези програми за квалификация.

Европейската изпитна централа Хановер координира и контролира разработването на винаги актуални програми, непрекъснатото обучение на преподавателите и стандартизираното и бързо провеждане на изпитите. Това гарантира високото ниво на курсовете и широкото акцептиране на сертификатите "European Computer Passport Xpert" и "European Computer Passport Xpert Master".

Учебната система Европейски компютърен сертификат дава обширни знания и практически умения за работа с широко използвани потребителски офис-програми.

Курсовете са насочени към лица, търсещи работа или заети в сферата на частните и публични услуги и администрация, от финансово-счетоводните отдели на търговски и промишлени предприятия, както и към самостоятелни малки и средни предприемачи. Системата се състои от осем модула. Всеки модул завършва с еднакъв за цяла Европа изпит. За всеки издържан изпит се дава свидетелство. След успешно завършване на трите задължителни модула "Основи на електронната обработка на данни", "Основи на текстообработката" и "Основи на Интернет" се дава Европейски компютърен сертификат Xpert .

След успешното завършване на два от допълнителните модули "Текстообработка за професионалисти", "Електронни таблици", "Приложение на база данни", "Презентация" и "Комуникация", се дава Европейски компютърен сертификат XpertMaster .

http://www.xpert-online.info/

НЦПО е лицензирана организация, която предлага тези сертификати. Регионалният клон на НЦПО за гр. Русе се намира в Русенска Търговско-Индустриална Камара. За допълнителна информация - Боряна Робева-Стоянова, тел. 082/825886, 825875, ncpo@rcci.bg

»

Националният Център за Професионално Обучение (НЦПО) е лицензирана организация, която предлага сертификатите T.E.L.C. за България

Създаването на Европейския съюз отвори границите на европейските държави, премахна визовите ограниченията, улесни мобилността на гражданите и бизнес-контактите, отвори нови възможности както пред търсещите нова или по-добра работа, така и пред работодателите, имащи вече възможност да подберат подходящия според тях персонал. Това раздвижване на пазара на труда постави пред всеки европеец необходимостта от владеенето на поне още два езика, освен неговия матерен и уеднаквяването на документите, доказващи езиковата компетентност в Европа.

С цел да се отговори на новите условия, Съветът на Европа излезе с обща езикова политика и през 2001 разпространи Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици , която дефинира стандартите за учене, преподаване и оценка на езиковата компетентност в европейски контекст. В съответствие с новите изисквания на Съвета на Европа и с финансиране от страна на правителството на Германия, изпитният център към Международния институт към Сдружението на германските народни университети, разработва и разпространява Европейските езикови сертификати (The European Language Certificates - TELC) . От 1998 г. този център се отделя като самостоятелна институция под наименованието WBT Weiterbildungs – Testsysteme GmbH , с основна дейност разработването на системи за сертифициране на познания по чужди езици. Централата на WBT се намира във Франкфурт/Майн и работи с партньорски организации в 15 страни, като поддържа над 3000 изпитни центъра в цяла Европа. WBT работи в тясна връзка с търговско-промишлените палати в съответните страни, както с редица образователни институции, големи банки Deutsche Bank, Deutsche Bundesbank, застрахователни компании, крупни фирми – Bayer AG, Daymler-Crysler и др. WBT Weiterbildungs – Testsysteme GmbH е член на ALTE – Международната асоциация на оценителите на чуждоезикови знания, в която членуват над 20 престижни европейски образователни институции като University of Cambridge, Goethe Institut, Universidad de Salamanca и др.

Системата TELC е съобразена с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през ХХІ-век за ориентация изцяло към практиката, валидност за страната и чужбина и приложимост не само в личния живот, но и на работното място. Трябва да се отбележи, че Европейските езикови сертификати са международно познати и признати сертификати.Те поставят акцент върху усвояването и сертифицирането на владеенето на чужд език в професионалната сфера, което ги прави особено интересни и за системата на професионалното образование и обучение. Изпитните елементи се разработват от централизиран изпитен борд въз основа на публикувани учебни програми и планове. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат по един и същи начин съгласно стандатизирани процедури, като изпитните резултати се оценяват централизирано.

TELC има за цел преди всичко да задоволи необходимостта от езикови познания на работно място. Германстият институт е направил конкретни профили на компетентност според професията, длъжността и свързаните с нея служебни задължения. www.sprachezertifikate.de

Европейските езикови сертификати улесняват и поощряват мобилността на работната сила в Европа и представляват основата за специализираните изпити, провеждани от търговско-промишлените палати в европейските страни.

www.telc-bg.com

НЦПО е лицензирана организация, която предлага тези сертификати. Регионалният клон на НЦПО за гр. Русе се намира в Русенска Търговско-Индустриална Камара. За допълнителна информация - Боряна Робева-Стоянова, тел. 082/825886, 825875, ncpo@rcci.bg

»

Националният Център за Професионално Обучение (НЦПО) е лицензирана организация, която предлага сертификатите Xpert за България

От тази година в България ще може да се придобие още един европейски сертификат - Xpert personal business skills, който удостоверява притежаването на основни социални компетенции за професионалния живот. Той е разработен преди две години от Сдружението на германските народни университети. За този сравнително кратък период от време предлаганото обучение по лични мениджърски умения е станало толкова търсено в Германия, че в Дортмунд е създадена самостоятелна Европейска изпитна централа за Xpert personal business skills. Курсове за този сертификат вече се провеждат и в Австрия. Едновременно с България те ще тръгнат също в Македония и Албания. Водят се преговори за въвеждането им в още няколко държави.

Създателите на поредния сертификат от семейството Xpert искат да дадат възможност на повече хора да придобият толкова търсените на днешния трудов пазар социални компетенции. В Германия, а и в другите държави това обучение е скъпо и могат да си го позволят само мениджърите на високи нива. Германските народни университети обещават да предложат по-достъпни курсове, от които могат да се възползват всички работещи, а и търсещите работа. Тъкмо за да направи курсовете по-достъпни, софийското проектно бюро на Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети вече работи по съз­даването на мрежа от обучителни центрове в цялата страна.

Целта на обучението по лични бизнес умения е да създаде нови и да подобри вече съществуващи социални компетенции. В почти всички обяви за работа вече се изискват умения за работа в екип, комуникативност, гъвкавост, решителност и инициативност. На тях най-много държат големите фирми и тези с чуждестранно участие. Кандидатите за работа твърдят, че отговарят на тези условия, но обикновено няма как да докажат това на работодателя. Сертификатите Xpert personal business skills могат да послужат тъкмо в такива случаи.
Обучението по бизнес умения е плюс и за хората, които вече имат желаната от тях работа - в съвременните компании на все повече служители от различни административни равнища се налага да участват в бизнес срещи, да ръководят екипи и да правят презентации.

Програмата за придобиване на сертификата Xpert personal business skills включва 12 различни курса, обединени в четири тематични групи, отговарящи на основните социални компетенции: „Как да говорим и преговаряме“, „Как да планираме и организираме ефективно“, „Как да моделираме групови процеси“ и „Как да презентираме целенасочено“.

Всеки курс продължава между два и четири-пет дни. Всеки курсист може да формира свой индивидуален обучителен пакет, като избере темите, които го интересуват.

След всеки семинар се провежда тест за проверка на усвоените теоретични знания и практически умения. Не се пишат оценки, но за успешно представяне се смята резултат с над 60% правилни отговори. За всеки издържан изпит се издава отделно свидетелство. След успешното завършване на три отделни модула от най-малко две различни основни компетенции се придобива сертификатът Xpert personal business skills. След успешното завършване на два допълнителни модула (поне един от тях трябва да е от трета основна компетенция) се издава сертификатът Xpert personal business skills pro. Завършването на допълнителен практически елемент от обучението, който се предлага в рамките на заключителен семинар (нап­ример планиране на проекти или създаване на презентация под формата на домашна работа или на задание за екипна работа) води до сертификата Xpert personal business skills master.

В групите ще има максимум по 12 участници. Ще преподават специално подготвени тренери, проверени от Европейската изпитна централа в Дортмунд. Учебното съдържание в курсовете е 80-90% еднакво независимо от държавата, в която се провежда курсът. За всяка тема има учебни помагала с упражнения. В момента се работи по тяхното адаптиране към българските условия - трябва да се преработят до една трета от посочените в тях житейски примери. Изпитите също са в голяма степен еднакви - допускат се дребни промени във връзка със спецификата на страната. Целта е курсистите в различните държави да придобиват сравними умения, които отговарят на международните стандарти.
(Екатерина ПОПОВА, Капитал Кариери)

НЦПО е лицензирана организация, която предлага тези сертификати. Регионалният клон на НЦПО за гр. Русе се намира в Русенска Търговско-Индустриална Камара. За допълнителна информация - Боряна Робева-Стоянова, тел. 082/825886, 825875, ncpo@rcci.bg

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви уведоми, че мероприятието ще се състои в понеделник, 31.01.2005 г. от 14:00 до 17:30 часа в конферентната зала на хотел "Best Western City" в София със следната програма:

14:00 - 14:30 Регистрация
14:30 - 15:30 Лекция 1-ва част
15:30 - 16:00 Пауза с кафе, без. напитки и сладки
16:00 - 17:00 Лекция 2-ра част
17:00 - 17:15 Импресии от Швейцария
17:15 - 17:30 Теглене на наградата от Schweiz Tourismus

Лекция 1-ва част:
- Швейцария накратко - икономика и ресурси
- Поглед върху швейцарския пазар и възможностите му
- Стъпки към успешния експорт

Лекция 2-ра част:
- Митница - закони и разпоредби
- Дистрибуция и продажба в страната
- Правилният маркетинг - ключ към успеха


Наш партньор и спонсор за този семинар е швейцарската туристическа агенция " Schweiz Tourismus ", която и предоставя наградата за един късметлив участник:

Четиридневна почивка за двама души в уютен зимен курорт в региона Jungfrau в швейцарските Алпи . Включени са 3 нощувки и 2 карти за лифт или 2 билета за планинското влакче до един от най-известните върхове в Европа.


"Best Western City", ул. "Стара планина" №6, София 1000


Повече информация за:

- Българо-Швейцарска камара
- Schweiz Tourismus
- хотел
"Best Western City"

»

Socrates

Програма Socrates на Европейската Общност е предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в образованието. Нейни основни цели са:

 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в Европейския съюз, най- вече когато се отнася до по-малко използваните езици;

Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието, най-вече що се отнася до:

 • насърчаване обмена между образователни институции,
 • дизайн, изграждане и развитие на нови методи и ресурси за дистанционно обучение,
 • насърчаване на взаимното признаване на семестриална година преминала в университет в друга държава - развиване на обмена на информация,
 • да насърчава разпространяването на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни програми

В процеса на работа по осъществяването на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на инвалиди.Така програмата съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма Socrates подкрепя следните видове дейности:

 • разширяване и насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието;
 • проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • наблюдение и сравнителен анализ на образователни системи и политика в областта на образованието;
 • дейности за размяна на информация и иновации;

В програмата участват:

 • 15-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания,Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
 • страните участващи от Европейска свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 10-те асоциирани държави: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
 • Кипър, Малта и в най-скоро време -Турция.

Socrates се отнася в еднаква степен за всички видове и нива на образование. По-специално програмата е ориентирана към:

 • ученици,студенти и други учащи се
 • преподавателски и административен персонал, пряко участващ в образователния процес
 • всички видове образователни институции
 • личности и институции, отговорни за образователната система и политиката по нейното прилагане на местно, регионално и национално ниво.

Право на участие в различните дейности имат и други обществени или частни институции като:

 • местни и регионални институции и организации
 • организации, работещи в областта на образованието, вкл.студентски,ученически,родителски или учителски организации
 • социалните партньори
 • изследователски центрове в сферата на образованието
 • търговски организации, консорциуми,търговски камари и др.

Подпрограма Erasmus

Erasmus е подпрограма в рамките на програма Сократ за действия в областта на висшето образование.
Целта на Erasmus е да съдейства за подобряване на качеството и за засилване на европейското измерение във висшето образование, за подобряване на европейската мобилност и прозрачност, както и за пълното академично признаване на периоди на обучение и квалификации в рамките на Съюза. Чрез подпрограмата се предоставят помощи за мобилност на студенти и преподаватели. Усилията са насочени също и към засилване на европейските измерения на академичната работа на студенти и преподователи, които не участват пряко в осъществявания обмен. Акцент се поставя и върху реализация на интензивни програми, разработвани в рамките на транснационално сътрудничество на нови и/или усъвършенствани учебни пргограми /развитие на учебни програми/ и създаването и консолидирането на европейски тематични мрежи. Подпрограма Erasmus е отворена за всички висши училища и е насочена към неограничен брой дисциплини и академични образователни равнища до, и включително докторска степен.

Дейности по Erasmus

 1. Европейско сътрудничество между университетите. Дейността се отнася предимно към стимулиране на европейски измерения в учебния план и програми на ниво университет; насърчава транснационалното сътрудничество за развитие на иновативни методологии на преподаване във висшите училища; консолидиране, разпространение и развитие на Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, която е в основата на академичното признаване. Управлението, контрола и финансирането се осъществява от Европейската Комисия.
 2. Мобилност на студенти и университетски преподаватели. Приоритет на дейността е осигуряването на свободното придвижване в сектора висше образование. Предоставя възможност на всички студенти (бакалаври, магистранти, докторанти, студенти в неравностойно полежение) обучение, за определен период, в университет от страна-членка на Европейския съюз, както и развитие на академичните компетентности на преподаватели в университет от страна-членка на ЕС. Това е дейност, която се счита за количествен показател за измерение на степента на евроинтеграция на университета. Администрирането и финансирането се осъществява на базата на договорни взаимоотношения между НА "Socrates" и участващите български висши училища в подпрограма "Erasmus".
 3. Тематични мрежи. Дейността цели моделиране на дългосрочни приоритети в методологията на преподаване, въвеждане на иновативни технологии и академични модели за стандартизиране на европейското висше образование.

Подпрограма Минерва

Минерва - Отворено и дистанционно обучение подкрепя проекти, които съдържат ясен потенциал и очаквани резултати в областта на внедряването на информационните и комуникационни технологии и методите и ресурсите на отвореното и дистанционно обучение в различен контекст и на различни нива на образованието.

Цели на подпрограмата са:

 • да развива модерно разбиране на учители, университетски преподаватели, ученици и студенти , държавна администрация в бразованието и широката публика за значението на отвореното и дистанционно обучение и информационните и комуникационни технологии в съвременното образование
 • да развива достъпа до информация за модерни методи за обучение и информационни образователни ресурси чрез обмен на информация, опит и примери за добра практика
 • да подкрепя процесите на въвеждане на ресурси, продукти и методи на дистанционното обучение на основата на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Основни направления на дейностите:

 1. Развитие на разбирането и процеса на приложение на иновациите в образованието.
  Включва и изследване и представяне на средата, в която се развива процесът на приложение на новите технологии - психологическа, социална, организационна, педагогическа и икономическа.
 2. Проектиране, изграждане, развитие и тестване на нови методи и ресурси за дистанционно обучение и използване на информационни и комуникациони технологии в образователния процес.
  Търси мултиплициране на ефекта от изградените ресурси и прехвърлянето му от една образователна сфера в друга.
 3. Осигуряване на достъп и разпространение на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни технологии.
  С особено внимание подкрепя дейности за разпространение на информация за иновациите в обучението и образованието и осигуряване на свободен достъп до нея за учители, преподаветели, административен персонал в образователните системи.
 4. Разширяване и интензифициране на транснационалното сътрудничество.

Институциите, които могат да кандидатстват са:

 • изследователски центрове или други организации с опит и интереси в областта на дистанционното обучение, отвореното обучение и мултимедията;
 • институти за дистанционно обучение, в.т.ч. Отворени университети;
 • всички видове образователни институции във всички сектори на образованието;
 • академични или професионални структури или агенции, които са отговорни за академично или професионално признаване;
 • институти за квалификация на учители;
 • асоциации на учители, преподаватели, студенти, ученици, най - общо обучавани;
 • изследователски групи, работещи по проблемите на дистанционното обучение;
 • академични или образователни асоциации или консорциуми на национално или европейско ниво;
 • организации или институции, ангажирани с иновациите в образованието;
 • обществени или частни издателства или продуценти.

Програма Лингва – езиково преподаване и обучение

Основните цели на програмата са подпомагане и подкрепа на лингвистичната разнородност в рамките на Европейския съюз, повишаване качеството на езиковото преподаване и обучение, популяризиране на възможностите за учене през целия живот с оглед конкретните личностни потребности.

В контекста на Лингва езиковото обучение покрива обучение и преподаване на всички езици на Общността, както и на ирландски и люксембургски. Като обект на езиково обучение могат да бъдат включени и националните езици на страните от Европейската асоциация за свободна търговия/Европейското икономическо пространство, както и на страните от предприсъединителния етап, които участват в Socrates.

Обръща се по-конкретно внимание за развитие на уменията, свързани с по-малко използваните и по-малко преподаваните официални езици на Общността.

Програма Грюндвиг

Грюндвиг е тази дейност на програма “Socrates”, която цели да повиши качеството на образованието за възрастни в най-широк смисъл, да засили европейските измерения на този тип образование и да предостави повече възможности за обучение на гражданите на Европа.

“Грюндвиг” е насочена към популяризиране на нововъведенията, произхождащи от предизвикателствата пред ученето през целия живот, повишаване на качеството на образованието за възрастни, както и улесняване на достъпа до него в страните, които участват в инициативата.

Основните цели на Грюндвиг са:

 • да поощри европейското сътрудничество между институциите, предоставящи възможности за образование на възрастни;
 • да спомогне за подобряване на обучението на хора, които преподават на възрастни;
 • да поощри разработването на конкретни 'продукти' и осъществяване на други резултати с възможности за широко приложение в няколко европейски страни;
 • да даде по-нататъшен тласък на дискусиите относно ученето през целия живот и в частност продължаващото образование и да допринесе към разпространение на положителен опит.

Грюндвиг се състои от четири подинициативи:

 • "Грюндвиг 1": проекти за европейско сътрудничество -това са партньорства, които разработват учебни и обучителни материали, нови подходи и възможности за образование на възрастни, дейности, които привличат вниманието върху образованието на възрастни, както и методи за оценка и признаване на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 2": “Партньорства за познание” – това са проекти, обвързващи възрастни обучаеми, които работят заедно с други обучаеми от Европа по проекти представляващи общ интерес.
 • "Грюндвиг 3": Мобилност за обучение – тази инициатива осигурява финансиране за участие в курсове в чужбина за преподаватели/служители, работещи в сферата на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 4": Мрежи Грюндвиг. – по тази дейност се финансират мрежи от организации, работещи по Грюндвиг, коeто им дава големи възможности за обмен на положителен опит, информация и идеи за изготвяне на бъдещи проекти.

Подпрограма Коменски

Подпрограма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на Европейски измерения в областта на всички степени на училищното образование: предучилищна, основна ( начален и прогимназиален етап) и гимназиална.
Обхваща три основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за търсене и представяне на Европейските измерения в училищния живот.

Коменски1. Подпомага създаване на партньорства между училища от различни европейски страни чрез работата им в общ проект, който да насърчава умението за съвместна дейност между ученици и учители, представящи различни културни европейски модели.

Коменски2. Дава възможност на преподавателите в училищното образование да се включат в квалификационни педагогически и езикови курсове, организирани в различни европейски страни.

Коменски3. Подпомага създаването на тематични мрежи между различни организации, работещи по подпрограма Коменски, които имат идентични интереси, обменят общи идеи и положителен практически опит.

Програма Младеж

Програма Младеж е създадена с Решение № 1031/2000/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2000. Тя включва вече съществуващите дейности развивани по програмите “Младежта за Европа” и “Европейска доброволческа служба”.
Програма Младеж е насочена предимно към младите хора от 15 до 25 годишно възраст, които са законно пребиваващи в една от 15 страни-членки на ЕС, както и в други страни, участващи в програмата.

В програмата могат да участват следните групи:

 • групи млади хора, желаещи да организират младежки обмен или да стартират инициатива в своята местна общност;
 • млади хора, млади желаещи да участват в Европейска доброволческа служба;
 • бивши доброволци, стремящи се да доразвият своя опит;
 • младежки организации;
 • младежки лидери;
 • младежки работници;
 • ръководители на проекти;
 • нестопански организации работещи в сферата на младежта и неформалното образование;
 • други нетърговски организации, асоциации или структури.

Програмата предоставя възможности за мобилност и активно участие в изграждането на “Европа на третото хилядолетие” на младите хора. Младеж се стреми да допринесе за постигане на “Европа на знанието” и създаване на европейско пространство на сътрудничество в изграждането на младежката политика в областта на неформалното образование. Тя подкрепя идеята за обучение през целия живот и усвояването на знания и умения, които съдействат за изграждането на активно гражданско съзнание.
Програмата е насочена към създаване на баланс между личностното развитие и колективната дейност във всички обществени сектори, като същевременно цели:

 • Създаване на условия за интегрирането на младите хора в обществото като цяло чрез насърчаване на тяхната инициативност
 • Оказването на помощ на младите хора за придобиване на нови знания и умения и отчитане на важността на подобна опитност.
 • Да позволи на младите хора свободно да изразяват своята солидарност с Европа и останалата част от света, както и да подкрепят борбата против расизма и ксенофобията.
 • Изграждане на по-добро разбиране за разнообразието в нашето общо европейско наследство, както и основата на ценностите, които споделяме.
 • Елиминиране на всяка форма на дискриминация и изграждане на равенство на всички обществени нива.
 • Създаване на европейски елемент в проектите, което има положително влияние върху младежката работа на местно ниво.

Основен приоритет на ЕК е да даде на младежите в неравностойно положение ( произхождащи от непривилегирована културна, географска или социално-икономическа област, или страдащи от заболяване ) достъп до дейностите, развивани в рамките на Програма Младеж.

Програма Младеж не е изолирана инициатива на ЕО. Заедно със Сократ и Леонардо да Винчи, тя е една от програмите, целящи създаването на европейско пространство з аобразование - както формално, така и неформално - и за професионално обучение. Сократ и Леонардо да Винчи са основните програми в сферата на образованието и професионалното обучение. Програма Младеж ги допълва и предлага дейности, насочени към неформалния опит.

Програмата е структурирана в пет основни дейности:

Дейност 1: Младежта за Европа/ Младежки обмени
Дейността Младежта за Европа предлага възможност за срещи на групи млади хора на възраст 15-25 години. Младежките обмени имат педагогическа, неформална учебна цел и могат да включват младежки групи от две или повече страни, разискват общи теми и взаимно изучават културите си.

Дейност 2: Европейска доброволческа служба
Тази дейност дава възможност на младите хора да прекарат до 12 месеца зад като европейски доброволци, подпомагайки местен проект в широк спектър от области: социални, екологични и природозащитни проекти, изкуство и култура, както и проекти за нови технологии, свободно време, спорт и др.

Дейност 3: Младежки инициативи
Чрез тази дейност младите хора могат да получават подкрепа за осъществяване на проекти на местно ниво, които им позволяват да се запознаят с общи проблеми, свързани с актуални въпроси касаещи младежта в Европа. Целта е да им се предостави възможност да развиват и изразяват своите творчески способности и инициативи. Тази дейност има за цел също така да предостави на Европейските доброволци конкретна възможност да доразвият опито и уменията, придобити по време на доброволческата служба.

Дейност 4: Съвместни дейности
Тази дейност свързва програмите за образование ( Сократ ), за професионално обучение ( Леонардо да Винчи ) и Младеж; тя подкрепя инициативи, които отразяват взаимно допълващия се характер на трите програми, включвайки организации, които работят в сферата на образованието, обучението и младежта, и установяват сътрудничество в областта на формалното и неформално образование, и професионалното обучение.

Дейност 5: Допълващи дейности
Допълващите дейности подкрепят и допълват основните дейности по Програма Младеж. Те са насочени към утвърждаването и обогатяването на ползата от тях, към продължението и развитието на новаторски дейности на нивото на общността, както и към подобряването на качеството, особено чрез обмяна на добри практики и обучение на организатори относно същността на Европейското измерение. Те подкрепят инициативи за сътрудничество, които допринасят за постигането на общите цели на програмата, за подсилването на Европейската младежка политика, и в същото време подкрепят по-широкото сътрудничество с трети страни в младежката сфера.

Специални събития
Специалните събития са специфични инициативи по Дейност 1 или 2, които имат широкомащабно влияние. Те се разглеждат отделно и се очаква да допринасят за развитието на програмата.

Кой осъществява Програмата?

Европейската Комисия
Европейската комисия, която е инициатор на Програмата Младеж, е отговорна за успешното провеждане на многогодишната Програма.
Тя е натоварена с управлението на бюджета и текущо определя приоритетите и целите на програмата.
Европейската комисия носи обща отговорност за съвместната работа на Националните агенции, които представляват служби, определени и установени от националните власти, отговарящи за младежката политика във всяка една от страните, участващи в програмата. Европейската комисия си сътрудничи тясно с Националните агенции, ръководи техните дейности, като същевременно напътства и наблюдава общото осъществяване, продължението и оценката на програмата на европейско ниво.

Националните власти
Националните власти отговарят освен това и за определянето на Координатор на програмата на национално ниво и в сътрудничество с ЕК - за надзора му.

Национална агенция на Програма Младеж
Основната й роля е да популяризира и осъществява програмата на национално ниво. Тя има опит с европейските програми за млади хора и е запозната със свързаните с тях въпроси и организации.

Евро-Мед национални координатори
Това са координаторите, които изпълняват функции близки до тези на Националните агенции Младеж, но само в средиземноморските страни към специалната програма предназначена за тях - Евро-Мед.

www.government.bg

»

21 стъпки за овладяване психологията на рекламното въздействие - МОДУЛ 1

КАК ДА НАПРАВИМ НАЙ-ДОБРАТА РЕКЛАМА?

Наясно ли сме с психологическите механизми на успешното и…сякаш незабележимо рекламно въздействие върху мнението, решенията и действията на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЯ ?

Каним Ви на семинара МАНИПУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ, който ще Ви даде отговори на следните въпроси (а и на още много други):

Ø Как да изработим най-ЕФЕКТНИТЕ реклами

Ø Как да изработим най-ЕФИКАСНИТЕ реклами

Ø Как да изработим най-ЕФЕКТИВНИТЕ реклами

Ø Как точно работи една реклама?

Ø Как да постигнем желаните реакции на потребителите

Ø Как да избегнем нежеланите реакции на потребителите

Ø Какво е необходимо да знаем и умеем, за да я направим още по-Ефективна?

Ø Какво е необходимо да знаем и умеем, за да я направим още по-Въздействаща?

Ø Как чрез рекламата да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти

Ø Как да повишим ефекта на рекламата върху пазарното поведение на потребителите

Ø Как работи психологическото въздействие на рекламата върху потребителското поведение

Ø Какво е необходимо да знаем и направим преди изработването на всяка реклама

Водещ: Пламен Димитров

Ø Обучил е близо 10 000 мениджъри, търговци, обслужващ персонал от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи

Ø Практикуващ бизнес-психолог с повече от 17 годишен опит в американски и международни стопански и неправителствени организации

Ø Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др.

Ø Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог в дебати в национални телевизии по актуални теми

Ø Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие

ПРОГРАМА :

СТЪПКА 1 : Психология на рекламните въздействия: митове, механизми и междинни променливи.

СТЪПКА 2 : Психология на представите и конструиране на действителността.

СТЪПКА 3 : Подпрагови въздействия и популярен комформизъм. Архетипове.

СТЪПКА 4 : Психодинамично моделиране на системата от преки и непреки послания.

СТЪПКА 5 : Работата с незабележимите символи, неосъзнаваните фетиши
и проекции, маркери и самоизпълняващи се пророчества на
идентичността в потребителското съзнание и..подсъзнателно

СТЪПКА 6 : Социално учене чрез виртуален опит и заместващи преживявания на притежаването и потреблението на рекламираните продукти и услуги

СТЪПКА 7 : Призиви, напомняния и награди или… как работи съблазняването.

СТЪПКА 8 : Ритуали, табута и защитни функции в рекламната транзакция.

СТЪПКИ 9-21 - Втори Модул

Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада", SKY BAR

2.. Общо часове: 14 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 29-30.01.2005 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренер: Пламен Димитров

6.. Цена: 250 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи

За записване и повече информация:

02/ 979 17 41

или на email: office@diterambconsult.com

online записване: http://www.diterambconsult.com/index.php?page=15.0&lang=1&edu=23&date=2005-01-29

» РТИК има удоволствието да Ви покани на обучителен курс по финансова диагностика.

Целта на курса е да запознае участниците със същността на финансовата диагностика като комплексен процес, пряко подпомагащ мениджмънта при разговорите му с капиталовия пазар на езика на стойността на предприятието, а не на печалбата му.

Теми

1. Смяна на парадигмата в корпоративния финансов мениджмънт – от счетоводния към финансовия подход.

2. Финансова диагностика и финансов анализ – общото и различното.

3. Алгоритъм и инструменти на финансовата диагностика.

4. Еволюция на показателите за диагностика на финансовото състояние:

a. Показатели за ръст;

b. Показатели на възвращаемост;

c. Показатели за остатъчен доход;

d. Балансирана система от показатели.

5. Диагностика на основните финансови проблеми на предприятието.

6. Диагностика на факторите за повишаване на стойността на предприятието.

7. Практически примери и казуси.

Форма

Семинарът ще се проведе в рамките на 2 дни в специално оборудвана зала. Групата на участниците не надвишава 15 души. Материалите за семинара ще бъдат предоставени на всеки участник в деня на обучението. Предвидени са две кафе-паузи и обедна почивка.

Участници

Това обучение е подходящо за хора със следните професионални характеристики:

директори и експерти в отдел финанси и счетоводство, професионалисти и консултанти, занимаващи се с финансов анализ, финанси и планиране, кредитно-финансова дейност, консултантски услуги в областта на фирмения и отраслов анализ.

Материали

Курсът се води върху разработени от лектора материали и казуси за упражнение. Те покриват целия необходим за целите на този курс обем от знания. Материалите са изготвени на български език.

Лектор: Виолета Касърова, Доктор по икономика

Виолета Касърова е доктор по икономика, старши научен сътрудник ІІ ст. Има редица квалификации и степени в областта на икономиката от УНСС, Московски институт по управление, Британски ноу-хау фонд и Световната банка. Притежава лицензи за оценител на финансови активи, оценител на цели предприятия и оценител на недвижими имоти от Агенцията за приватизация. Работи дълги години в консултантската сфера по приватизационни проекти и оценки, бизнес планиране, проекти за преструктуриране, анализ на финансовото състояние на предприятията, пазарна оценка на финансови и нефинансови активи и др. Д-р Касърова е участвала в редица национални и международни проекти, сред които “Приватизация на хранително-вкусовата промишленост в България” (Програма ФАР, BarentsGroup/KPMG), пазарни оценки на голям брой предприятия и финансови институции, проекти за преструктуриране на Министерство на икономиката, научни проекти на Министерство на образованието. Директор е на Магистърската програма по “Финансов мениджмънт” към Нов Български Университет, хонорован преподавател по “Оценка на бизнеса” към НБУ, хонорован преподавател към УНСС. Има редица публикации и разработки в областта на научно-техническото прогнозиране, отрасловото преструктуриране и оценката на бизнеса.

Регистрация и такси:

За да се регистрирате за участие в семинара, попълнете електронната регистрационнаформа в нашия сайт (http://www.eflag.cc/bg/register.asp) или ни се обадете.

Цена на участник:115 Евро (без ДДС)

Таксата се заплаща предварително в левова равностойност по фиксирания курс на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва по банков път:

Първа Инвестиционна Банка, Клон “Витоша”
Банков код: 15070987
Банкова сметка: 1000271703
В полза на: “Е-ФЛАГ” ЕООД

За повече информация:
тел. (02) 9170 642 или 987 7913
e-mail: office@eflag.cc

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви уведоми, че на 21 януари в сградата на БТПП на ул. Парчевич, 42, етаж 3 ще се проведе семинар на тема: "Годишно счетоводно приключване".

Лектор-консултант: д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител

Програма:

08.30ч. — Регистрация

09.00ч. — Начало на семинара

Кафе пауза

Обяд

15.00ч. — Край на семинара

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на факс: 02/987 32 09, e-mail: abc_secretariat@bcci.bg,

или да потвърдят на

тел: 02/987 2538, 02/ 987 26 31, вътр. 215 в срок до 19.01.2005г. /сряда/

Таксата за участие в семинара е 48 лв. /вкл. ДДС/ и включва:

- обучение;

- печатни материали;

- кафе пауза;

- закуски.

Таксата може да се плати по банков път –

с/ка 1000308119

банков код 62176307при БУЛБАНК или в брой на касата на БТПП

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на семинарите по мениджмънт на APICS - the Association for Operations Management е най-голямата професионална организация в световен мащаб за обучение и сертифициранев областта на операционен мениджмънт, производствен мениджмънт, логистика, управление на запасите, управление на "веригата от доставки"(supplychainmanagement) и свързаните с тях дейности.

Представителите на APICS за България - фирма “Саймикс България” – APICS International Associate организира поредица от семинари, които ще се проведат от 24-28 Януари в гр. София със следната програма:

 • Понеделник , 24 Януари - Планиране на Дистрибуцията(DistributionPlanning)
 • Вторник, 25 Януари - Планиране на продажбите и операциите(SalesandOperationsPlanning)
 • Сряда, 26 Януари - лавна производствена програма (MasterScheduling)
 • Четвъртък, 27 Януари - Управление на Материалните запаси(Inventory Management)

 • Петък, 28 Януари - Pull Systems - Kanban

Информация за лектора:

William F. Latham - CFPIM, CIRM e един от водещите и най-търсените APICS "Qualified Instructors” с богат международен опит. Обучавал организации като Alcoa Fujicara, Intel, Aviat Aircraft, Boeing, Microsoft, Mitsubishi Heavy Industries,Siemеns Medical, EldecCraneCorp.,Matsushita,Statek, Nike, Rockwell-Collins, Sony, Intermec and Starbucks Coffee. Един от авторите на книгите “Integrated Learning for ERP Success.” , "MRP and Beyond: A Toolbox for IntegratingPeople and Systems " и "ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain". Bill има повече от 25 години опит като лектор и практик в областта на производството, логистиката и имплементирането на ERP/MRPII.

Превод на български ще бъде осигурен при поискване.

Цени: Член на APICS— 140 Euro; Не съм член на APICS— 150 Euro

За участието в семинара е необходимо да се попълни регистрационния формуляр и да се плати горепосочената сума.

Внимание: Потвърдете вашето участие преди 17 Януари 2005 и получете 5% отстъпка от цената. Ако регистрирате пет участника за семинарите получавате право на още един участник без заплащане.

За повече информация:

Александър Кендеров

Symix BulgariaAPICS International Associate

Бул. Мария Луиза 91 Б

София 1220

България

Тел. 359 2 9311908

Факс. 359 2 9316851

e-mail: admin@frontstep.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви покани за участие в семинар, който ще се проведе на 15-16.01.2005 г. ,

на тема: "СЕДЕМТЕ СТЪПКИ НА ПРОДАЖБАТА"

Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОВИШИТЕ ВАШИЯ ОБОРОТ? Чрез продажбено обучение и тренинг DITERMAB CONSULT ще Ви помогне да го увеличите.

Каним Ви на семинара СЕДЕМТЕ СТЪПКИ НА ПРОДАЖБАТА, който ще Ви даде отговори на следните въпроси (а и на още много други):

Ø Как да намерите повече нови клиенти

Ø Как да се подготвите за посещението при клиента

Ø Как да планирате посещенията при клиентите

Ø Как да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти

Ø Как да създадете и да поддържате контактите с клиентите

Ø Как да използвате телефона в продажбите

Ø Как да задавате въпроси

Ø Как да аргументирате

Ø Как чрез презентации, промоции и мърчандайзинг да продавате повече

Ø Как да обработвате възражения

Ø Как да обработвате оплаквания и рекламации

Ø Как успешно да приключите продажбата

Ø Как да мотивирате клиентите и себе си

Водещ: Орлин Митушев

Ø Обучил е над 3500 търговци, мениджъри продажби и обслужващ персонал в над 250 семинара на теми "Продажбени умения", "Управление на продажбите", "Сервизни умения", "Умения за водене на преговори", "Работа в екип".

Ø Повишил продажбите за 2004 г. с 10 до 30 % и създател на над 10 CALL CENTER на редица водещи български търговски компании

Ø Консултант и тренер в областта на маркетинг и продажбите на редица водещи европейски и български търговски компании.

Ø Десет годишен опит като професионален мениджър и тренер продажби в "Electrolux" - Германия.

Ø Обучаван в Швейцария, Германия и Англия от "AIM Enterprise Profiling",Abegglen & Partners Management Consultans International (A&P), Цюрих.

Ø Професионални Обучения, Training and Coaching на търговски представители, разработка и въвеждане на продажбени стратегии, психология и реторика на продажбената дейност, маркетинг и реклама, техники за работа и управление, оптимизиране на бизнес процеси

Програма :

ПЪРВА СТЪПКА

Продажбената комуникация

Планиране и подготовка на посещението

ВТОРА СЪПКА

Разработка на клиентите

ТРЕТА СТЪПКА

Установяване на потребностите на клиентите

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА

Разработване на дългосрочен стратегически план за работа с отделните клиенти

ПЕТА СТЪПКА

Продажба на плана (аргументация)

ШЕСТА СТЪПКА

Приключване на продажбата

СЕДМА СТЪПКА

Преценка след посещението

Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"

2.. Общо часове: 14 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 15-16.01.2005 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренер: Орлин Митушев

6.. Цена: 230 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи

За повече информация и записване:

02/ 979 17 41

или на email: office@diterambconsult.com

online записване: http://www.diterambconsult.com/index.php?page=15.0&lang=1&edu=12&date=2005-01-15

»

Браншовият съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост, с финансовата подкрепа на програма ФАР на европейската общност организира

Втори браншов семинар

по следните основни теми:

 • Обем и развитие на българския пазар на кожи, кожени изделия и обувки в условията на интегриране с ЕС и изграждане на Пан-европейската и Средиземноморска икономическа зона.
 • Защита на българските производители от нерегламентирания (контрабанден) внос нa изделия от номенклатурата на бранша.
 • Специализирани национални и европейски програми за подкрепа на изследователската и иновационната дейност в кожаро-обувната индустрия.
 • Хармонизиране на българските стандарти с европейските - предизвикателства и отговорности. Конкретните стандарти, отнасящи се до кожаро-обувния бранш.

На 27-28 януари 2005 в град Габрово
фирма "Фулмакс 21"АД
ул."Александър Стамболийски" №4
Такса за участие: 30 лева.

За повече информация и заявки:
БС на ККОГП, телефон/факс: 02 979 8262,
Е-mail: branchunion_lffhi_bg@yahoo.com

»

Българската търговско-промишлена палата организира семинар - обучение по разработване и управление на проекти на Европейския Съюз – Програма “Леонардо Да Винчи”. Семинарът ще се проведе в София на 16 – 17 декември 2004 година в сградата на БТПП, ул. “Парчевич” 42, ет.3.

Целта на това обучение е запознаване на участниците със стратегическите приоритети на програма “Леонардо Да Винчи”, съдържанието и изискванията по основните мерки в нея – бенифициенти, процедури, форма на финансиране, срокове за подаване на документите. В семинара ще бъде включено обучение по методологията на разработване на документите за кандидатстване , както и по организационното, техническо и финансово управление на проекта.

Предстои обявяването на търг по някои мерки на програмата “Леонардо Да Винчи” като крайният срок за подаване на документи е 11 февруари 2005 година.

Считаме, че Вашето участие в семинара ще Ви бъде от полза.

Желаещите да участват следва да попълнят регистрационната карта и да я изпратят на посочените в нея е-майл адрес или факс.

»

Модул А

09.00 ч. — 09.45 ч. — Откриване и презентация на курса. Бизнес ли е шпионажът? Старт тест.

10.00 ч. — 11.15 ч. — Какво знаем за шпионажа. Легенди и история. Митове и действителност.

Икономически шпионаж.

Фирмена сигурност и информационно осигуряване

Информация и дезинформация — кое е по — важно?

11.15 ч. - 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30.ч. - 13.00 ч. — Шпионаж ли е маркетингът?

Как да не прекрачваме закона.

Можем ли законно да събираме информация?

13.00 ч. - 13.30 ч. — Обяд

Модул Б

13.30 ч. — 14.15 ч. — Икономически шпионаж или разузнавателен маркетинг.

Принципи. Основни способи.

Жив ли е Джеймс Бонд?

Какво и как ще проучваме?

Как ще ползваме информацията?

14.30 ч. — 15.15 ч. — Технически средства за разузнавателен маркетинг.

Имат ли стените уши?

Митове и реалност.

15.15 ч. — 15.45 ч. — Кафе пауза

15.45 ч. — 16.30 ч. — Видове системи за охрана и сигурност.

Обща сигурност

Трябва ли да покриваме ведрото с млякото?

Видове системи за охрана и сигурност.

Обща сигурност.

Техниката като бодигард.

16.30 ч. — 18.00 ч. — Видове системи за охрана и сигурност.

Информационна сигурност.

Тайна ли е фирмената тайна?

Ловци на шпиони.

Видове системи за охрана и сигурност.

Информационна сигурност.

Game over.

Водещ: Момчил Давидов

Главен асистент е във факултет “Полиция” на Академията на МВР. Преподавател по “Охрана на обществения ред”. В тази област има редица публикувани статии в научния и периодичния печат. Участвувал е като експерт по охрана на обществения ред в две комисии по изготвянето на проекти за правилник за прилагане на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Автор е на монографията “Лично стрелково оръжие. Правна уредба” и е съавтор на учебника “Опазване на обществения ред”. Под печат е студията му “Принципи на правоохранителното използване на оръжие”. Има над 20 годишен опит в системата на МВР.

 

Допълнителна информация за обученията :
1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"
2.. Общо часове: 7 астрономически часа
3.. Дати на провеждане: 04.12.2004 г.
4.. Група: до 15 участници
5.. Тренер: Момчил Давидов
6.. Цена: 170 лева, без включен ДДС. Включва:
a.. Специфични материали за тренинга
b.. Мултимедийно-интерактивно обучение
c.. Сертификати за обучението
d.. Техническо оборудване и зала
e.. Кафе-паузи
 
За повече информация и записване:
02/ 979 17 41
или на email: office@diterambconsult.com
»

РТИК има удоволствието да Ви информира, че по инициатива на Българската Търговско-Промишлена Палата на 30 ноември т.г. Палатата съвместно с Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация/TAIEX/ при Европейската комисия – Брюксел, организират в София еднодневен международен семинар по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

Каним Ви да вземете лично участие в това събитие, защото вярваме, че форумът ще представлява интерес с оглед на широкото международно участие и важността на темата за изпълнението на предприсъединителните ангажименти на България по пътя към ЕС. В случай че нямате такава възможност, можете да определите друг участник да Ви представлява.

След потвърждение от Ваша страна, ще бъдете уведомени от Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация/TAIEX/ при Европейската комисия — Брюксел за мястото на провеждане на събитието и конкретната програма. А предварителната програмата можете да изтеглите от тук .

Инициативата се финансира от ТАIEX и БТПП.

Моля да потвърдите участието си в срок до 18 ноември чрез попълване на регистрационна форма .

Като основни лектори в семинара ще вземат участие представители на Европейската комисия, представители на страни – членки на ЕС и новоприетите страни, които ще представят своя опит и използването на “добри практики” при прилагането на Директива 89/391.

Освен това в предварителната програма се предвижда и участието на лектор от Министерството на труда и социалната политика, който да представи напредъка на страната по внедряването на въпросната Директива

»
Този двудневен тренинг е насочен към интензивен анализ на стила на преговори на участниците и подпомагането им при формиране на уникална стратегия за компетентно въздействие върху хода и резултатите на преговорите, в които участват.
Как ще разберете, кога сте направили най-добрата сделка? За най-добрата цена? Кога сте натиснали "правилния бутон"? Участниците имат възможност активно да изучават в учебната лаборатория на малката работна група ефектите на промените в своите нагласи и подходи към воденето на различни видове преговори, с различни типове партньори. И в края на обучението знаят отговорите на тези и много други въпроси.
Чрез ролеви игри, бизнес симулации, казуси и структурирани методи за самооценка и критериална обратна връзка, групата реализира съвместно проучване на възможностите за оптимизиране на подходите към преговорите от страна на всеки свой член. С подкрепата на опитен консултант в сферата на воденето на преговори и развитието на поведението този семинар се превръща в изпълнена с положителни емоции работилница за изпитание и утвърждаване на подходящ за темперамента, поведенческия профил и личностната конституция на всеки от участниците репертоар от техники за ефективно водене на всяка фаза от деловите преговори.
Овладяват се умения за насочване на вниманието на партньора към собствените Ви идеи и аргументи, за точна и изпреварваща оценка на преговорната ситуация и нейната динамика, за откриване на "капаните" и "точките на обрат" в хода на взаимодействията ви с един или повече партньори в преговорите.
Участниците в програмата овладяват микроуменията за трансформация на агресивно-настъпателните опоненти в приятелски настроени партньори в търсенето на общи решения.
Ще научите още как:
· Да диагностицирате вярно и да се приспособите към стила на партньора в преговорите;
· Да реализирате стратегически отстъпления и рокади, насочени към максимален финален резултат в преговорите, управление на атмосферата и избягване на "капаните", "подводните скали" и "миражите";
· Да реализирате тактическо преимущество чрез откриване и конструиране на неявни и неизвестни до момента ползи за отсрещната страна и ,
· Да убеждавате, без да доминирате в процеса на постигане на взаимноизгодни резултати и без да накърнявате самоуважението на другите.
За кого е подходящ този тренинг?
За всеки, чиято делова ефективност зависи от компетентното водене на преговори. И най-вече за тези мениджъри и професионалисти в стопанската сфера, които работят с взискателни клиенти, доставчици и делови партньори; търсят максимален бизнес резултат и дългосрочно конструктивно взаимодействие с контрагентите си; отделят специално внимание на професионалната си кондиция и развитието на кариерата си в сферата на деловите преговори.
Този тренинг е препоръчителен за Вас , ако си поставяте поне една от следните цели:
· Увеличаване на печалбите и удовлетвореността на клиентите
· Усъвършенстване на уменията за водене на преговори чрез практическо обучение
· Овладяване на техники за работа с трудни и враждебни делови партньори
· Вникване в стратегията за водене на преговори от страна на превъзхождащата ви в момента конкуренция
· Изработване на собствен подход за подготовка на Вашия екип за водене на преговори
· Повишаване на капацитета на организацията ви за реализация на целите чрез преговори
· Преодоляване на тревогите и затрудненията при подготовката за важни преговори и срещи
Треньор: Пламен Димитров, д-р на психологическите науки
Организационен консултант, треньор и психолог с дългогодишна практика в сферата на подбора, оценката и развитието на управленски кадри и екипи за водене на преговори. Автор на книгата "Психологическият бизнес на мениджъра" и Програмата "Бизнес гейминг 101": Мощ и капани в деловите преговори.
Д-р Димитров е RODC - регистриран международен консултант по организационно развитие, член на Американската мрежа за организационно развитие. Практикуващ бизнес психолог с повече от 17 години стаж в американски и международни стопански и неправителствени организации. Реализирал е над 150 успешни проекта за организационна промяна и развитие на системите за управление. Треньор с над 1000 часа интерактивни семинари и работа в малки групи и общности.
Председател на УС на Дружеството на психолозите в Република България. Основател на Коалицията за организационно развитие и ефективност (CODE).
Допълнителна информация за обученията :
1.. Място на провеждане: гр. София, х-л "Триада"
2.. Общо часове: 14 астрономически часа, разпределени в 2 последователни дни x 7 часа.
3.. Дати на провеждане: 20-21.11.2004 г.
4.. Група: до 15 участници
5.. Тренер: д-р Пламен Димитров
6.. Цена: 190 лева, без включен ДДС. Включва:
a.. Специфични материали за тренинга
b.. Мултимедийно-интерактивно обучение
c.. Сертификати за обучението
d.. Техническо оборудване и зала
e.. Кафе-паузи
За повече информация и записване:
02/ 979 17 41
или на email: office@diterambconsult.com
»

Национален Център за Професионално Обучение към българска търговско-промишлена палата - Русе съвместно с Национален Браншови Пчеларски Съюз, организира на територията на Русе и региона пет /5/ дневно обучение за пчелари-проверители.

Обучението завършва с издаването на удостоверение за пчелар - проверител от НЦПО. Такса за участие 80/ осемдесет/лева. Краен срок за записване 10.11.2004 година. За повече информация тел.: 0888761389 - г-жа Боряна Стоянова.

НЦПО към бтпп и нбпс ви уведомяват , че при желание от ваша страна, можете да станете членове на национален браншови пчеларски съюз.

Годишната членска такса е в размер на 12 / дванадесет/ лева. Повече информация, както и документи за членство, можете да получите в офиса на НЦПО-Русе на ул.Фердинанд 3а, ет.1 или на тел.0888761389- г-жа Боряна Стоянова.

» РТИК има удоволствието да Ви уведоми за

Национален семинар по "Практическо прилагане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост , който ще се проведе на 15 - 17 ноември 2004 г. в София, Национален дом на науката и техниката, ул. Раковски 108, зала 105, етаж I.

Семинарът е ориентиран към фирми-производители и фирми-вносители на електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и постоянно напрежение от 75 V до 1500 V. Тези съоръжения следва да се пускат на пазара в Р. България само ако са в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП – ДВ 86/1999) и свързаните с него НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62/2001 г., в сила от 14.01.2003 г., изм. и доп., бр. 74/2003 г.), която е в сила от 14.01.2003 г. и НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 78/2001, в сила от: 12.09.2002 г., изм., бр. 13/2003 г., изм. и доп., бр. 65/2004 г. ), която е в сила от 12.09.2002 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати :

 • с генезиса на ЗТИП и наредбите към него;
 • основните моменти в посочените по-горе наредби;
 • с указанията за практическото им прилагане – процедури за оценяване на съответствието (съставяне на техническо досие на продукта, изготвяне на декларация за съответствие със съществените изисквания и поставяне на знака “Со”).
 • с прилагането на Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (ДВ, 49/2003)

Участниците в семинара ще получат:

- горните Наредби;

- учебно пособие, състоящо се от материалите на изнесените лекции;

- Сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори: инж. Светлозар Толев – гл. директор “Надзор на пазара”, ДАМТН

ст.н.с. инж. Васил Костурков – Съюз на специалистите по качеството

инж. Николай Попов

инж. Николай Панталеев – ИА “Изпитване и сертификация“

инж. валентина Дочева – Български институт по стандартизация

инж. сийка златанова – Български институт по стандартизация


За участие в семинара е необходимо до 11.11.2004 год.:

1. Да получим заявка за участие. Приемат се и заявки на факс (02) 988-4075 или (02) 986-2240, както и на е-mail: sskb@abv.bg или nts-bg@tea.bg

2. Даплатите таксата за участие, в размер на 140 лева (168 лв. с ДДС) по банкова сметка 1007274601 – Булбанк АД, код 621 76307, с титуляр ССКБ. За редовните членове на съюзите по качество и машиностроене таксата е 130 лева (156 лв с ДДС). при преведена такса, моля носете копие от банковото нареждане;

3. Приемат се такси и на място при регистрацията при предварително подадена заявка. При плащане на място без предварителна заявка таксата е със завишение 10 лв. + ДДС.

Плащането на таксата осигурява: учебни материали, кафе, сандвичи, безалкохолни напитки.

Хотел се осигурява само за участници, подали заявка в определения срок.

Регистрация на участниците: 9.30 – 11.00 часа в стая 103, етаж І

Откриване: 11.00 часа на 15.11.2004;

Закриване: 16.00 часа на 17.11.2004

Учебната програма можете да видите тук.

За повече информация и заявки: София 1000, пк 431, ул. Раковски 108, НДНТ

сскб: тел./факс:02/988-40-75, факс: 02/ 987-93-60; e-mail: sskb@abv.bg  

инж. Маргарита Здравкова-Милушева, инж. Ани Янева

НТСМ: тел./факс (02) 986-22-40; e-mail: nts-bg@tea.bg

инж. Велика Джисова

»

Тренинг-водещ: Албена Иванова

· Консултира и управлява проекти в областта на организационно преструктуриране (“Марица Изток 3”), създаване на ролеви и длъжностни характеристики (”Македонски телекомуникации”), оценяване на длъжностите и определяне на политика по заплащане (”Данон”, “Каменица”, “Нестле”, “Крафт” и др.), разработване на Системи за възнаграждение и бонусни схеми (“Асарел Медет”, „Сладкарници Неделя” и др.), създаване на Системи за оценка на служителите („Доверие Брико”, „Булдекор” и др.) , както и Системи за кариерно развитие.

· Води курсове по “Управление на възнаграждението”, “Оценка на служителите”, “Създаване и прилагане на модели на компетенциите”.

Програма:

09:30 - 11.00

· Запознаване, определяне на очакванията;

· Общ поглед върху възнаграждението като стратегически фактор за ефективното управление на организацията;

· Политики по заплащане;

· Влияние на отделните елементи на възнаграждението върху мотивацията на служителите;

· Тенденции при управление на възнаграждението.

11.00-11.15

Кафе пауза

11.15 – 13.00

· Оценка на длъжностите в организацията

· Методи за оценяване на длъжностите

· Критерии за оценка на длъжностите в организацията

· Определяне на основния пакет на възнаграждение в зависимост от оценката на длъжността

· Изграждане на скатеграми

13.00-14.00

Обедна почивка

14.00 – 16.00

· Управление на изпълнението на служителите на работното място

· Цикъл и ключови елементи

· Планиране на изпълнението
Модели на заплащане

· Според компетенциите

· Според резултатите

· Според приноса

16.00 – 16.15

Кафе пауза

16.15 – 17.30

· Процес на оценяване на извършената работа; оценъчни интервюта;

· Възнаграждение на изпълнението – видове краткосрочни бонусни схеми, дългосрочни поощрения, пасивни и активни придобивки, емоционално възнаграждение и др.

Допълнителна информация за обучението:

1. Място на провеждане: гр. София, х-л "ТРИАДА" ****
2.
Общо часове: 7 астрономически часа.

3. Дати на провеждане: 12.11.2004 г.
4.
Група: до 15 участници
5.
Тренинг-водещ: Албена Иванова
6.
Цена : 170 лв. без включен ДДС.

7. Включва:

-Специфични материали за тренинга
-Мултимедийно-интерактивно обучение
-Сертификати за обучението
-Зала и техническо оборудване
-Кафе-паузи


За повече информация и записване:
02/ 979 17 41

online записване: http://diterambconsult.com/index.php?page=2.1&lang=1
или на email:
office@diterambconsult.com
www.diterambconsult.com

»

По инициатива на Област Валония Белгия и Франкофонския институт за управление и администрация (IFAG) и Центърът за инициативи по международен мениджмънт, Mонс организира

Семинари по управление

през м. ноември в София

 • Управление на проекти
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на качеството
 • Управление на креативността

Семинарите ще се водят на френски език.

За допълнително информация:
http://users.skynet.be/cimi
г-жа Радостина Заячка, Франкофонски институт за управление и администрация (IFAG), тел: 02/955 95 71

»

Българската Търговско – Промишлена Палата съвместно с “ААТ – 3 “ ООД организира на 4 и 5 ноември 2004 г., семинари по Международни счетоводни стандарти и данъчно облагане. Семинарите ще се проведат в залата на БТПП, ул.”Парчевич” 42, 3 етаж.

Повече информация за фирма "ААТ - 3" ООД.

Предварителна програма на семинара:

4 ноември / четвъртък/

Лектор: Светлана Симова

“Необходимост от МСС, организация на Борда по МСС и работни програми; Общи положения и роля на МСС; Представяне на финансови отчети; Първоначално прилагане на МСС”.

10.00 – 11.00 часа – Обучение

11.00 – 11.15 часа – кафе пауза

11.15 – 12.30 часа – Обучение

12.30 – 14.00 часа – работен обяд

14.00 – 15.15 часа – Обучение

15.15 – 15.30 часа – кафе пауза

15.30 – 17.00 часа - Обучение

5 ноември /петък/

Лектор: Ирина Серафимова

“Формиране на облагаема печалба по ЗКПО; Регулиране на слабата капитализация; ЗДДС- проблемни казуси при определяне на данъчна основа”.Дискусия.

10.00 – 11.00 часа – Обучение

11.00 – 11.15 часа – кафе пауза

11.15 – 12.30 часа – Обучение

12.30 – 14.00 часа – работен обяд

14.00 – 15.15 часа – Обучение

15.15 – 15.30 часа – кафе пауза

15.30 – 17.00 часа - Обучение

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: projects@bcci.bgили факс:02/987 32 09.

»

На 09 и 10 ноември, в парк-хотел “Москва”, гр. София, ще се проведе семинар-обучение в рамките на поредицата семинари по “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”.

Предварителна програма на семинара:

9ноември /вторник/

Лектор: н.с. инж. Митко Мирчев

“Фирмена политика и съответствие с нормативните разпоредби по здравословни и безопасни условия на труд. Съвместимост на системата за здраве и безопасност със системата за управление на качеството /Съвместимост на OHSAS18001:1999 и БДС ENISO9001:2001/”.

10.00 — 11.00 часа — Обучение

11.00 — 11.15 часа — кафе пауза

11.15 — 13.00 часа — Обучение

13.00 — 14.00 часа — работен обяд

14.00 — 15.15 часа — Обучение

15.15 — 15.30 часа — кафе пауза

15.30 — 17.00 часа — Обучение

19.30 часа - вечеря

10 ноември /сряда/

Продължение на лекцията на н.с. инж. Митко Мирчев, съпроводена с презентация

08.30 — 09.30 часа — закуска

09.30 — 11.00 часа — Обучение

11.00 — 11.15 часа — кафе пауза

11.15 — 12.30 часа — Обучение

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: bcci_projects@bcci.bg или факс: 02/987 32 09- БТПП

Вашето активно участие е желателно предвид строгите критерии и проверки по изискванията на закона. Моля да ни отговорите своевременно, с оглед планиране на мероприятието. Срок за заявяване на участие е 5.11.2004 г.

»

РТИК има удоволствието да Ви информира за пореден семинар на Детерамб консулт с водеща тема финанси. 

Днес финансите са сред основите дейности в повечето компании.

Мениджърите трябва ежедневно да вземат такива инвестиционни и финансови решения, които увеличават стойността на фирмата и нейните собственици.

Това обучение представя основните принципи на финансовия мениджмънт, занимава се с основните въпроси, пред които са поставени финансовите специалисти във фирмите и обяснява основните инструменти и техники, които се използват в процеса на взимане на финансови решения.

Целта на обучението е да Ви създаде или засили съществуващите вече умения да:

· Сравнявате и различавате връзката между печалба и генерирани парични постъпления чрез интерпретиране на отчета за паричния поток;

· Анализирате ролята на финансовите институции, пазари, лихвени проценти и как всеки един от тези фактори оказва влияние върху фирмата;

· Обяснявате връзката между риска и възвръщаемостта на инвестициите чрез използване на модели за оценка на цената на различните видове капитал;

· Определяте коя инвестиционна алтернатива генерира най-голяма норма на възвръщаемост чрез използване на метода за оценка на инвестиционни решения базиран на сконтираните парични потоци;

· Оценявате инвестиционните алтернативи спрямо риска и възвръщаемостта, която носят както и оценка на цените на акции и облигации;

· Предприемате решения свързани с капиталовото бюджетиране на алтернативни проекти и да оценявате цената на източниците на финансиране;

· Оценявате капиталовата структура на фирмата и финансовия ливъридж;

· Подготвяте дългосрочни финансови планове, въз основа на прогнозен разсетж в продажбите и изчисляване на допълнителнителното финансиране за постигането на финансовите планове;

· Предприемате финансови решения въз основа на анализ на финансовите отчети на фирмата.

Тренинг — Водещ — Радослав Недялков

· Старши Асистент по корпоративни финанси в Стопански Факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и преподавател по Управление на финансите в Центъра за дистанционно обучение към City University Washington.

· Преподавал е Дългосрочно финансиране и Икономическа добавена стойност EVA в Международния банков институт, участвал е в международни семинари на теми “Финансиране и банкова система на Япония”, “Корпоративни финанси”, “Финансов Мениджмънт”, “Мениджмънт на Франчайзинга”, “Управление на Pizza Hut ресторанти” в Токио, Лондон, Париж и София.

· Постижения в развитието на бизнес проекти за многоекранно кино “Арена” и откриването на 8 нови Pizza Hut ресторанти в България. Съставител на счетоводен софтуер, базиран на интернет приложение, и успех в одитирането на компания по Международните счетоводни стандарти. Член на борда на директорите на Ален Мак Пловдив.

· Дългогодишен опит в мониторинг на инвестициите, съставянето и контрола на бюджета в Ексел Асошиейтс ООД Pizza Hut Franchisee в България, Gatcombe Park Venture Capital London и Инвестиционно Дружество “Надежда”. Реализирани бизнес консултации като Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена.

Допълнителна информация за обучението:

1. Място на провеждане: гр. София, х-л "ТРИАДА" ****

2. Общо часове: 14 астрономически часа.

3. Дати на провеждане: 6-7.11.2004 г.

4. Група: до 15 участници

5. Тренинг-водещ: Радослав Недялков

6. Цена : 190 лв. без включен ДДС.

7. Включва:

-Специфични материали за тренинга

-Мултимедийно-интерактивно обучение

-Сертификати за обучението

-Зала и техническо оборудване

-Кафе-паузи

За повече информация и записване:

02/ 979 17 41

или на email: office@diterambconsult.com

www.diterambconsult.com;

 

Програмата на семинара.

»

В условията на конкуренция на пазара на обучение и необходимостта от грижа за персонала, когато разходите за обучение се правят предимно от държавата, Българската телекомуникационна компания е пример за професионално отношение към служителите и повишаването на професионалната им квалификация, което се изразява в определяне на тематиката за обучение, методите, програмата, лекторите/консултантите, подбора на обучаваща институция. В момента в страната са лицензирани над 200 Центъра за професионално обучениеот Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), така и в приемането на, съобразно най-новите изисквания и тенденции в сферата.

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата (НЦПО), като обучаваща институция има лиценз за над 40 професии от НАПОО и разполагащ с 20 регионални клона в страната, е избран от БТК за изпълнител на обучението по Бизнес планиране.

28.10.2004

»

РИК има удоволствието да Ви уведоми, че Националният център за професионално обучение в системата на БТПП организира семинар, който ще се проведе

на 18 октомври от 9:30 до 16:30 ч в сградата на БТПП.

За контакти и допълнителна информация:
тел/факс: (02) 981 34 19,
E-mail: education@bcci.bg
www.education-bulgaria.org

Таксата за семинара в размер на 70 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД

кл. Фр. Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО - ул. Парчевич 42, сградата на БТПП, ет. 12.

»

ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ - ИЧЕ, Италианска Конфедерация на Експортните, Консорциуми ФЕДЕРЕКСПОРТ, Българска търговско-промишлена палата Ви организират редица семинари, които ще се проведат в сградата на Българска търговско-промишлена палата - София, ул. Искър, 9.

17 ноември, 09.00 - 17.00 ч. Електронната търговия като елемент от фирмената стратегия в процесите на интернационализацията. Лектор д-р Умберто Трули (диплом по информатика, мастер по фирмен инженеринг)

18 ноември, 09.00 - 17.00 ч. Италианският модел за създаване на сдружения и подкрепа на фирмите с експортна насоченост. Лектори: д-р Джанфредо Комаци - президент на ФЕДЕРЕКСПОРТ, д-р Лоренцо Папи - техн. секретар на ФЕДЕРЕКСПОРТ

За регистрация за участие:
Българска търговско-промишлена палата, Дирекция "Проекти, Маркетинг и Иновации",
тел. : 988 34 82 ; 987 26 31/211, факс : 987 32 09,
Е-mail: projects@bcci.bg

»

РТИК има удоволтвието да Ви покани на семинар, организиран от Дитерамб Консулт ООД - София.

Тренинг – водещ – Светлин Иванов

 • HR Мениджър на БТК, HR Мениджър на “Кооперация Панда” - Главен Франчайзер на Office 1 Superstore International
 • Адаптирал е голяма част от международните корпоративни стандарти в Procter & Gamble, SC Johnson Wax, Master Foods, Shell и Wrigley
 • Участие в проекти за подбор, тренинг и развитие, оценка и възнаграждение на персонала, организационно развитие и администриране на персонала
 • Дългогодишен опит в сферата на Менидмънта на човешките ресурси с извършен подбор на над 12500 кандидата и над 3900 интервюта за различни позиции
 • Водил е тренинги за “Подбор и провеждане на интервю”, “Комуникативни умения”, “Колеж за развитие на хората”, “Формат за убедителни продажби”, “Да стигнеш до”Да”, “HRbasic– HRadvanced”, “Оценяване на персонала и оцеляване на организацията”

Програмата на семинара:

9.00 – 11.00 Откриване; Позитивиране, групов договорПредставяне на участницитеПредставяне целите на тренинга· Политикипо управление и развитие на човешките ресурси· Процедурипо набиране и подбор. Процес на селекция.· Как да подготвмим нашата обява за работа (AIDATest);

11.00 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 11.30 Сесия за подбор на персонал; Как да я организираме· Подбор по документи– оценка на постъпващите документи· Инструменти, използвани при подбора:-Формуляр за кандидатстване -Тестове-Предварителна Анкета

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 15.30 · Невербалната комуникация; използването й като инструмент при подбора· Двустепенно интервю:-Защо интервю?-Структура и провеждане на интервюто-Ролева Игра-Характеристика на успяващия интервюиращ-Полезни съвети при интервюиране-Фактори за ефективно поведение

15.30 – 15.45 Кафе-пауза

15.45 – 17.30 · Концепцията CAR (КОНТЕКСТ-ДЕЙСТВИЕ-РЕЗУЛТАТ) за оценка на кандидатите при интервюиране· Ролева игра· Фаза вземане на решение· Определяне йерархията на потребностите в кандидата – насочване на поведението. · Как да оценяваме спрямо длъжността/организацията · Как да планираме нуждите от човешки ресурси

Допълнителна информация за обучението:

1. Място на провеждане: гр. София, х-л "ТРИАДА" ****
2. Общо часове: 7 астрономически часа.

3. Дати на провеждане: 23.10.2004 г.
4. Група: до 20 участници
5. Тренинг-водещ: Светлин Иванов
6. Цена : 170 лв. без включен ДДС.

7. Включва: -Специфични материали за тренинга
-Мултимедийно-интерактивно обучение
-Сертификати за обучението
-Зала и техническо оборудване
-Кафе-паузи
За повече информация и записване:
02/ 979 17 41 или на email: office@diterambconsult.com
www.diterambconsult.com

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на свудневен семинар, организиран от Центъра за развитие на организациите, който представя практическата процедура по подбора на персонал, подобряването на системите за атестация и мотивация във Вашата организация. Практически подходи за изграждане на правила и процедури за оценка на дейността на персонала и за повишаване на удовлетвореността от труда, които да повишат ефективността, конкурентноспособността и качеството на обслужване на клиентите. Изследване на възможностите на непаричните стимули за служителите.

Темите на семинара са:

 • Как да изготвим анализ на работата и длъжностна характеристика
 • Как по-лесно да администрираме постъпващите документи
 • Специфичното при интервю с кандидатите за работа – областите, които да изследваме и въпросите, които да задаваме
 • Какво представляват психологичните методики, ползвани за подбор на персонал и доколко са необходими
 • Ако имаме трудности с избора - ролевите игри и симулации на работна ситуация
 • Имате ли работещи системи за текуща и цялостна оценка на дейността на персонала
 • Имат ли вашите системи за атестация и мотивация подкрепата на преките ръководители и на служителите
 • Повиши ли се лоялността на служителите към организацията
 • Повиши ли се удовлетвореността от труда
 • Как плащате – за щат или за свършена работа
 • Какви са не-паричните начини да стимулирате персонала
 • Познавате ли потребностите и нуждите на служителите си
 • Изследвате ли удовлетвореността от труда

Обучението включва:

Лекционна част, упражнения, групови дискусии, решаване на казуси, ролеви игри. Предоставяме Ви и резюмета на лекционната част, както и комплект формуляри за всяка една от стъпките в процедурата по подбора на персонал, мотивацията и системата за оценка.

Лектори:

Маргарита Даскалова - магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: variantb@abv.bg

Елена Божинова – магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: office@variantb.org

Дата на провеждане: Плиска, София

Такса участие: при записване до 15. 10. 2004 г. – 140 лева.

при записване на място –160 лева

в цената са включени 6кафе – паузи, комплект работни материали.

Програмата на семинара и форма за заявка за участие.

Телефони за информация: 02/ 9 31 31 40, тел/факс; 02/831 55 45

»

Основна цел на програмата е да подпомогне участниците в усъвършенстване на практическите умения за ефективно организиране процесите на проучване, анализиране и реализиране на пазара, организиране и обучение на търговци, повишаване резултатите на организацията.

По време на обучението се придобиват умения за:
-Маркетингови технологии и проучване на пазара
-Водене на разговор с клиента, с цел убеждаване
-Техники за справяне с трудните въпроси на клиента
-Постъпкова система за продажба
-Успешно презентиране на «стоката» и услугата
-Система за управление и контрол на продажбите
Тренер - Найден Николов
 • Старши асистент по социална психология, член на УС на Дружеството на психолозите в България; Главен експерт “политически анализи” в Дирекция “Експертно осигуряване” на Администрация на Президента на Република България.
 • Водил е тренинги на теми : "Работа в екип", "Умения за продажби", "Бизнес комуникация", “Фокус-групи”, "Делово общуване", “Стратегически маркетинг и реклама “, “ Изграждане и развитие на екипи “, “Стратегически продажби”.
 • Консултант и тренер, консултиране на рекламната, маркетинговата и комуникационната стратегия на редица водещи компании.

Допълнителна информация за обучението:
1. Място на провеждане : гр. София, х-л "ТРИАДА" ****
2.
Общо часове : 14 астрономически часа, разпределени в 2 последователни дни x
7 часа.
3.
Дати на провеждане
: 9-10.10.2004 г.
4.
Група
: до 15 участници
5.
Тренер:
Найден Николов
6.
Цена : 190 лв. без включен ДДС.
7. Включва:
-Специфични материали за тренинга
-Мултимедийно-интерактивно обучение
-Сертификати за обучението
-Зала и техническо оборудване
-Кафе-паузи
Програмата на обучението .

За повече информация и записване:
02/ 979 17 41;
»

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - Корпоративен PR.

Семинарът ще се проведе на 7 и 8октомври2004(четвъртък и петък )в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:00 – 16:30

Съдържание на семинара:

І. Концепцията “ Корпоративен PR“

 1. Развитие на концепциите за корпоративен PR.
 2. Кoрпорацията в публичното пространство.
 3. Публиките и техните мнения.
 4. Форми на корпоративен PR.
 5. Средствата за комуникационно въздействие на медиите.
 6. Образът на корпорацията – благоприятен имидж, имиджмейкърство и PR.

ІІ. PR–практика в корпорацията

 1. PR етика.
 2. Отделът “ PR “.
 3. Специалистът по PR( пиарменът ).
 4. Комуникационна програма за въздействие чрез PR.
 5. Конкретни примери за PRот корпоративната практика.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPA по GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE– консултант по проект 0102.03 BG“Културен туризъм”; консултант към Институт “Отвоерно общество” – Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

За повече информация:http://www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинарав размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

» РТИК има удоволатвието да Ви уведоми, че на 27 и 28 септември , в хотел “Горна баня”, кв.Горна баня, гр.София, ще се проведе семинар-обучение в рамките на поредицата семинари по “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”.

Фирми, желаещи да участват в семинара могат да попълнят регистрационна карта за участие и да я изпратят на e-mail: bcci_projects@bcci.bg  или факс:02/987 32 09.

Регистрационната карта и предварителната програма можете да видите тук.

»

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “Разузнаване на конкуренцията”.

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 20 и 21 септември 2004 ( понеделник и вторник )в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:30 – 16:30

В съвременните пазарни условия всяка компания си задава въпросите: “Как да се защитя от конкурентите и да стабилизирам своята позиция на пазара?, Как да запазя своите клиенти? Има ли възможност да спечеля нови купувачи?” Разузнаването на конкуренцията (известно в западните бизнес-школи като CompetitiveIntelligence– CI) представлява цялостен систематизиран и етичен подход за събиране и анализ на информация за конкурентите и за пазарната среда, в която компаниите работят. На базата на резултатите от този анализ се изработват фирмени стратегии, целящи да увеличат конкурентноспособността на фирмата.

Предлаганият семинар систематизира познанията на фирмените мениджъри в областта на маркетинговите проучвания, прогнози и стратегии, разкрива нови аспекти на стратегията и тактиката за разузнаване на конкуренцията и помага да изградят свои собствени методи за прилагане на CI-методологията във фирменото управление.

Съдържание:

1. Аспекти на съвременната бизнес-среда. Управляеми и неуправляеми елементи на маркетинга.

2. Основи на СІ — дефиниция и различия между СІ и промишлен шпионаж.

3. Основни задачи на СІ — защо е нужно да разузнаваме конкурентите?

4. СІ-цикъл. Какво се прави на всеки етап от цикъла?

5. Необходим персонал за реализация на СІ-проекти.

6. Методи и източници за събиране на информация. Пазарни и браншови анализи.

7. Сегментация на потребителските пазари — видове клиенти и техните особености. Характеристика на индивидуалните и груповите потребители.

8. Основни принципи на пазарните проучвания. Методологични аспекти, начини за

избягване на грешки и заблуди при проучванията и интерпретацията на резултатите.

9. Инструменти и техники за разузнаване на конкуренцията.

10. Методика за оценка на събраната информация. Изводи и прогнози.

11. Как изглежда един СІ-проект?

12. Практическо приложение на СІ в България.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPAпо GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE— консултант по проект 0102.03 BG “Културен туризъм”; консултант към Институт “Отвоерно общество” — Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участиеда се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

Таксата за семинарав размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

»

Съгласно изискванията на българското законодателство (Закон за храните, Наредба № 7 и поредица подзаконови нормативни актове) въвеждането на добри производствени практики (ДПП) и анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР) е задължително за фирмите, които произвеждат и търгуват с храни и техните доставчици: от средата на 2005 година- за производителите на месо и месни продукти и от началото на 2006 година- за всички останали подотрасли, ТЮФ Рейнланд Консулт България ЕООД организира тридневен семинар-обучение.

Обучението ще се проведе на 21, 22 и 23 септември 2004г. в гр. София, зала 105 на НТС, ул. „Раковски” № 108 , тема на обучението: „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)”, програмата на обучението.

Обучението е предназначено за: специалисти по земеделие, хранителна промишленост и консултанти по изграждане на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост, съгласно изискванията на стандарта DS 3027

Лектор: г-жа Невин Берк — международен сеньор-одитор по ISO9001:2000 и HACCP;

Таксата за участие трябва да се преведе в срок до 16 септември 2004г. по сметката на “ТЮФ Рейнланд Консулт България “- ЕООД

Международна банка за търговия и развитие (МБТР)

1000 София, ул. “Иван Вазов” № 2

б.см. в лева 1001227602, б.код. 89098905

В документа за превод на сумата да се впише името на участника.

Заявяването на участие става, като попълните формуляр за регистрация и го изпратите до 16 септември на тел./факс 02/ 987 93 19 или e-mail: sstefanovabg@yahoo.com.

»

Информация за обучението:

1. Място на провеждане: гр. София, х-л "ТРИАДА" ****
2. Общо часове: 7 астрономически часа.

3. Дати на провеждане: 17.09.2004 г.
4. Група: до 20 участници
5. Цена : 170 лв. без включен ДДС.

6. Включва:

-Специфични материали за тренинга
-Мултимедийно-интерактивно обучение
-Сертификати за обучението
-Зала и техническо оборудване
-Кафе-паузи

Тренинг-водещ: Албена Иванова

 • Консултира и управлява проекти в областта на организационно преструктуриране (“Марица Изток 3”), създаване на ролеви и длъжностни характеристики (”Македонски телекомуникации”), оценяване на длъжностите и определяне на политика по заплащане (”Данон”, “Каменица”, “Нестле”, “Крафт” и др.), разработване на Системи за възнаграждение и бонусни схеми (“Асарел Медет”, „Сладкарници Неделя” и др.), създаване на Системи за оценка на служителите („Доверие Брико”, „Булдекор” и др.) , както и Системи за кариерно развитие.
 • Води курсове по “Управление на възнаграждението”, “Оценка на служителите”, “Създаване и прилагане на модели на компетенциите”.

7. Програмата на семинара .


За повече информация и записване:
02/ 979 17 41

onlineзаписване: http://diterambconsult.com/index.php?page=2.1&lang=1
или на email: office@diterambconsult.com
www.diterambconsult.com

»

РТИК има удоволствието да покани свои членове и клиенти на конференция на тема: “Газификацията– предизвикателства пред професионалното обучение”,

която ще се проведе на 10.09.2004 от 10.00 часа в Зала на Търговско-промишлена палата — Добрич / на адрес: 9300 Добрич , ул. «България» 3 /

Конференцията е организирана в рамките на проект BG0102.05.05.024 “Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област, Североизточен район за планиране”, финансиран по програма ФАР – Инициативи на пазара на труда.

Конференцията има за цел да популяризира проучвателската работа, извършена от проектния екип, по отношение развитието на газификацията, потребностите на работодателите в тази сфера, проблеми и перспективи за професионалното обучение в България в съпоставка с европейските практики. На форума ще участва с доклад и д-р Бернд Гермер, представител на Европейския образователен център за обществени и технически професии, Германия.

След конференцията ще бъде открита първата в Североизточния район за планиране Лаборатория за учебна практика по професии, свързани с газификацията, изградена със средства на програма ФАР.

Моля да потвърдите участието си до 07.10.2004 г. на тел. 058 605 177, или на e-mail: ncpo@dobrich.net, г-жа Павлина Богданова.

Програма на конференцията ( организаторите си запазват правото на промени в програмата на конференцията).

»

РТИК с удоволствие кани свои членове и клиенти на 9 и 10 септември , в хотел “Хюндай”,кв.Драгалевци, местност Бай Кръстъо, където ще се проведе организиран от БТПП семинар-обучение в рамките на поредицата семинари по “ Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд ”.

Предварителна програма на семинара:

09 септември / четвъртък/

Лектор: Станка Николова, Д.М.Н.

”Фирмена политика и съответствие с нормативните разпоредби по здравословни и безопасни условия на труд, процедура за оценка на работните места,оценка и управление на професионалния риск, трудово – правни аспекти на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд”.

09.30 – 11.00 часа – Обучение

11.00 – 11.30 часа – кафе пауза

11.30 – 13.00 часа – Обучение

13.00 – 14.00 часа – работен обяд

14.00 – 15.30 часа – Обучение

15.30 – 15.45 часа – кафе пауза

15.45 – 17.00 часа – Обучение

19.30 часа – вечеря

10 септември / петък/

Лектор: асистент Иван Янев,катедра “Трудово и осигурително право”при Софийски университет

“Трудово-правен статут на лицата с намалена работоспособност и задължения на работодателя”

08.30 – 09.30 часа - закуска

09.30 – 11.00 часа – Обучение

11.00 – 11.15 часа – кафе пауза

11.15 – 12.30 часа – Обучение

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: bcci_projects@bcci.bg или факс:02/987 32 09.

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на редица семинари, организирани от най-голямата професионална организация за обучение и сертификацията в областта на производствения мениджмънт, логистика, управление на запасите, управление на "веригата от доставки"(supply chain management) и свързаните с тях дейности - American Production and Inventory Control Society (APICS) - www.apics.org

APICS предлага:

Специализирани обучения и семинари

Сертификационни програми –

1. Certified in Production and Inventory Management (CPIM)- това е най-популярната сертификация в световен мащаб с над 75 000 сертифицирани професионалисти;

2. Certified in Inegrated Resources Management (CIRM)

Специализирана литература и списания ; База от знания

От началото на 2004 г. APICS е представена и в България като бяха проведени обучения и семинари посетени от над 20 организации в областта на производството, дистрибуцията и информационните технологии, а през Септември месец предстои и първата сертификация на български специалисти по програмите CPIM и CIRM. Уникалното на семинарите и обученията е, че те са изключително с практическа насоченост, провеждат се APICS "qualified instructors" - квалифицирани инструктори, което гарантира качеството и ползата от такива обучения. Самото обучение се провежда в избрани от нас производствени предприятия, където участниците могат и да обменят идеи и споделят практически опит. (Първите семинари бяха проведени в Фесто - завод на немската компания FESTO AG, а предстоящите през септември ще бъдат в завода на американската компания Curtis).

При интерес от Ваша страна Вие ще бъдете поканени на среща, където ще бъдете запознати по-подробно с продуктите, програмите и сертификациите на APICS и да обсъдете евентуално сътрудничество.

Информация за предстоящите обучения през Септември и регистрационната форма за участие в семинарите.

За повече информация и въпроси:

Александър Кендеров, изпълнителен директор

Symix Bulgaria – APICS International Associate for Bulgaria

София 1220

Бул. Нария Луиза, 91 Б

Тел: 02 9311908

Факс:02 9316851

»

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема -

“КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 09 и 10 септември 2004 ( четвъртък и петък) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 3ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 — 16:30

Семинарът цели да запознае аудиторията с правилата и процедурите за кандидатстване по проекти в рамките на програма “Леонарди да Винчи”. В рамките на семинара ще бъдат разгледани възможностите за кандидатстване по всички мерки, по които е публикувана покана за 2005-2006 год. Ще бъде разяснено как да се подбере подходяща мярка, да се търси необходимото съответствие с програмните цели, как правилно да се попълват формулярите и да се комплектоват необходимите документи.

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) — Будапеща. Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC — Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проект към Немско Посолство и Институт Отворено Общество — Европа.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО — ул. “Парчевич” 42, сградата на БТПП, ет. 12.

Програмата на семинара можете да видите тук.

»

На 12 и 13 август 2004г. в хотел “Горна Баня”, кв.Горна Баня, гр. София, ще се проведе семинар-обучение в рамките на поредицата семинари по ”Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд” при следната програма:

12 август /четвъртък/

10.00 — 13.30 часа — “Промени в трудовото законодателство, изменения и допълнения към Кодекса на труда” в сила от 1 август, 2004 г. Лектор:Проф. Красимира Средкова, катедра по “Трудово и осигурително право” при Софийски университет.

14.30 — 17.30 часа-“Нормативна база управление на безопасност и здраве, оценка на риска, служби по трудова медицина” Лектор:Д-р М.Н. Станка Николова

13 август /петък/

10.00 — 13.00 часа —продължение на лекцията на д-р М.Н. Станка Николова, съпроводена с визуална презентация.

В рамките на двудневното обучение са предвидени обяд, вечеря и нощувка на 12 август в хотел “Горна Баня”.

Считаме, че настоящото обучение ще бъде от полза за работодателите и лицата, занимаващи се с ”управление на персонала”. Предварително благодарим за Вашето активно участие. Попълнената заявка за участие изпратете в БТПП - София за отдел "Маркетинг, нови дейности и проекти"

ЗА повече информаиця Тел. 02/ 987 26 31, вътр.211 — Миряна Йовева

»

П О К А Н А

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ със подкрепата на ЕС, Програма ФАР 2002 и съдействието на

Русенска Търговско Индустриална Камара

Ви канят да вземете участие в регионален семинар на тема:

“Познаването на евростандартите — основен фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията от дървообработващата и мебелна промишленост в България”

който ще се проведе на 20 Юли /вторник/ 2004 г. от 13:00 до 17:00 часа в “Синята конферентна зала” на хотел Дунав — гр. Русе

Лектори на семинара ще бъдат експерти от Браншовата камара, Лесотехническият Университет и Националното Управление по горите.

Семинарът се организира по съвместен проект на Браншовата Камара и програма ФАР, с цел запознаване на предприятията от дървообработващата и мебелна промишленост с характерните за сектора изисквания, заложени в стандартите на Европейския Съюз, популяризирането им, разясняване тяхното практическо значение и реалните последствия от въвеждането им.

На всички участници в семинара ще бъдат раздадени информационни материали на твърд носител и на CD.

Участието в семинара е БЕЗПЛАТНО.

Дневен ред на семинара.

Очакваме Вашите заявки за участие в семинара до 16.07.2004 (петък) на телефони:

Тел: 02/963 4299

Факс: 02/816 4280

E-mail: timberchamber@sinetbg.com

» PROBA »

РТИК има удоволствието да покани свои представители, членове и партньори на семинара „Основи на проекта” с водещ г-н Александър Апостолов. Семинарът се организира в отговор на повишената активност на български организации и фирми за участие в проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни институции.

Независимо дали се изпълняват в бизнеса, администрацията или неправителствените организации, независимо от сферата и проблемите към които са насочени, всички проекти се подчиняват на общи принципи. Семинарът разглежда основните методи и техники за изготвяне, оценка и изпълнение на проекти. Съдържанието е разработено в съответствие с официалния метод на Европейския съюз “Управление цикъла на проекта”.

Семинарът се организира от ИНТЕРПРЕД София и ще се проведе в зала "Пловдив".

Александър Апостолов е консултант по управление на проекти с 10-годишен опит в програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. Той е основател и Председател на Българската асоциация по управление на проектии ръководи програмата по управление на проекти в УНСС. Семинарът е в еднаква степен подходящ за хора, които разработват и управляват проекти в администрацията, бизнеса и неправителствените организации. Обучението, което Ви предлагаме, е ориентирано към практикатаи сме убедени, че то ще бъде от полза за Вашата работа.

Регистрирайте се до 30 юни 2004 г. и ползвайте 10% отстъпка + бонус!

Повече информация за семинара. Допълнителна информация можете да получите на www.projecta.biz или тел. (02) 981 2919 и ел. поща projecta@projecta.biz.

»

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАФАР 2002 — ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ “ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 5и 6юли 2004 ( понеделник и вторник)в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 4ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 — 16:30

1 ден — Общи насоки за кандидатстване по проекти на Програма ФАР

09:30-10:00 Европейските програми — ФАР, ИСПА и САПАРД

10:00-11:00 Грантова схема на Програма ФАР — Меморандум 2002 “Икономическо и социално сближаване”. Основни правила за кандидатстване по ФАР - Разяснения по основния формуляр за кандидатстване. Конкретни особености за кандидатстване по текущите социални проекти.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Подготвителен етап на проектите. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Определяне на проектните цели и задачи. Планиране на проектните дейности, ресурси и времеви график.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:00 Допустими разходи по проектите. Бюджетна и логическа матрица в проектите по ФАР.

15:00-16:00 Доказване на устойчивост и следпроектни дейности. Подготовка на съпътстващи документи. Дейности след одобрението на проекта. Мониторинг и отчетност.

2 ден — Кандидатстване по програми BG0202.01 и BG0202.03

09:30-11:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Инициативи за младежка заетост. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Грантова схема BG0202.01 — Насърчаване на заетостта сред младежите: Укрепване на капацитета и сътрудничество на местно равнище. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:30 Грантова схема BG0202.03 — Учене през целия живот и професионално образование и обучение. Цели. Кой може да кандидатства. Партньорство. Компоненти по грантовата схема. Типове проекти., по които може да се кандидатства. Допустимост на целевите групи. Допустими разходи.

15:30-16:00 Финална дискусия

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) — Будапеща.Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC— Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проекткъм Немско Посолство и Институт Отворено Общество — Европа.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Русе, на тел: 082/825875.

За да заявите своето участие, е необходимо да попълните Талон-заявка, който да изпратите на е-mail: ncpo@rcci.bg

Таксата за семинара в размер на 120лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен или заплатена на място в офиса на НЦПО — ул. “Парчевич” 42, сградата на БТПП, ет. 12.

»

В рамките на проекта на БТПП, Съюза на Работодателите в България и Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ)за подпомагане на браншовите организации, на 29.06.2004 г. от 9.30 часа в семинарна зала на 2-ри етаж на Русенската Търговско-Индустриална Камара ще се проведе семинар на тема

“Ефективно управление на браншови организации, представителство на интереси и лобиране”.

Семинарът се организира от БТПП, СРБ и Национален център за професионално обучение в системата на БТПП, клон Русе.

Семинарът е насочен към широк кръг от заинтересовани – местни структури на браншови организации от Русе и региона, представители на местната власт и отделни фирми. Германският експерт по браншовите организации г-н Геро Винклер и български експерти ще представят българските и европейски практики в дейността на браншовите организации. Част от темите са свързани и с реализация на партньорството с местната власт, в т.ч. създаването на бизнес консултативни съвети към общините.

Програмата на семинара можете да намерите тук.

РТИК любезно Ви кани да изпратите представител на Вашата браншова организация в Русе — регионална структура или фирма Ваш член — за участие в семинара.

За записване за участие и допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП - клон Русе, на тел: 082/825875.

Още информация за срещите ще се публикува на уеб сайтoвете на БТПП www.bcci.bg и на СРБ www.eabg.org

»

За да бъде Вашата фирма или организация конкурентносрособна, Вие трябва да сте информирани за финансовите възможностите, които Европа предоставя на България преди и след присъединяването ни към Общността. Всяка година за нашата страна се отделят милиони евро, които фирмите не могат да усвоят най-вече поради липса на инициативност и информираност. Затова Виа Експо организира между 11 и 14 октомври 2004 в град Пловдив, Новотел Пловдив поредицата семинари на тема "Разработването, успешното кандидатстване и управлението на проекти по програми за финансиране от Европейската Общност"

Първата серияще бъде предназначена за ръководителина фирми и организации от България и другите европейски страни. Всеки семинар ще бъде с продължителност от 2 дни и ще се отнася за определени сектори от икономиката. Лекциите ще се проведат на английски език със симултантен превод на български. Първата встъпителна част започва на 11 октомври в Пловдив. От 12 до 14 октомври ще се проведе втората еднодневна част, която ще завърши с практическа сесия (workshop). След кратко прекъсване през следващите няколко месеца ще се проведе още една серия от тридневни обучителни семинари, която ще е САМО на английски език и е насочена най-вече към специалисти, които имат известни познания в тази насока.

Обучението е предназначено както за малки и средни фирми и специалисти, които нямат опит в разработката на проекти по програмите за финансиране, така и за културни, образователни, държавни организации, НПО и големи консорциуми. Желаещите да вземат активно място в разработването на проекти за програмите на ЕК и усвояването на средствата, определени за България, ще могат да изберат типа семинар, който най-точно отговаря на техните интереси, браншова насоченост и дейност.

Лектори на семинарите ще бъдат представители от GEONARDO - високо технологична фирма, специализирана в инженерното и бизнес консултиране.

YYY

Темите на отделните семинари са:

Iчаст

Въведение - 11 октомври 2004:

Основна информация за финансиране на различни проекти чрез европейските фондове. Разглеждат се предприсъединителните програми като се акцентира на възможностите за малките и средните предприятия. Подробно ще се дискутират финансовите условия като бюджет, планиране и анализи.

II част

Енергия и околна среда:

Практическа последователност при разработване на проектите. Част от темите са Шестата рамкова програма (The 6th Framework Programme), Програмата Интелигентна Енергия за Европа (Intelligent Energy for Europe Programme -IEE), Програмите за Околна среда, природа и трети страни.

Интерес в тази сфера биха проявили компании, правителствени организации, университети, отделни лица, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, управление на водите, ВиК, отпадни води, слънчева енергия, биомаса, геотермална енергия, земеползване и проектиране и много други.

IIчаст

Шеста рамкова програма:

Възможностите за финансиране на научни и технологични изследвания и разработки. Засегнати са теми като Аеронавтика и Космос; Безопасност и качество на храните; Информационни технологии; Науки за живота - генни- и био-технологии; Нанотехнологии и нано-науки; Научни многофункционални материали и нови производствени процеси; устойчиво развитие, глобална промяна и екосистеми.

Това представлява интерес главно за малките и средните предприятия, университетите и изследователските институти, индивидуални потребители, проявящи интерес в по-горе споменатите области.

IIчаст

Информационни и комуникационни технологии:

Финансиране на ИТ развитието, цифровите технологии, многокултурен и многоезиков софтуер, електронно съдържание, програмата EU6 IST—4, по-безопасно използване на Интернет програмите.

YYY

Опитът на Geonardo е натрупан от участието на компанията в европейските проекти за околната среда, които комбинират няколко вида механизма за финансиране на проектите - като грантове за местни и европейски проекти; рисков капитал и банкови заеми. Geonardo е компания с висок професионализъм, работеща в Централна и Източна Европа, която развива широка образователна дейност сред унгарските организации, разработващи и управляващи проектите към програмите на ЕК. Международните обучителни семинари на тази фирма привличат много участници от Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Унгария, България, Италия, Латвия, Литва., Малта, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения, Испания, Tурция, Великобритания, както и различни международни организации.

Ако това представлява интерес за Вас, моля, попълнете формуляра за участие и го върнете по факс или emailна фирма Виа Експо до 25 юни 2004.

office@viaexpo.com; Факс:032/945459

» Статия за обучение » Оферти На 7 Април (сряда) РТИК ще организира Тържествена среща-коктейл със своите членове. На 7 Април (сряда) РТИК ще организира Тържествена среща-коктейл със своите членове. На 7 Април (сряда) РТИК ще организира Тържествена среща-коктейл със своите членове. На 7 Април (сряда) РТИК ще организира Тържествена среща-коктейл със своите членове. На 7 Април (сряда) РТИК ще организира Тържествена среща-коктейл със своите членове. » След успешния старт на услугата "Електронно офериране" в края на миналата година, РТИК започна да прави допълнителни подобрения с цел услугата да стане още по-атрактивна за местните фирми при представянето им в чужбина. Това ще се реализира чрез няколко мерки ... » Контакти БЦ-Женско предприемачество

Проект на РТИК получи окончателно одобрение за финансиране по програма „Малки грантове“ на Демократичната комисия при посолството на САЩ. Американската Комисия ще отпусне 22 000 щ.д. за създаване на малък бизнес център за подпомагане на жени да стартират собствен бизнес. Това е единственият русенски проект, получил одобрени по програмата. Продължителността му е 12 месеца.

Предвижда се създаване на малък бизнес център в Русенската Търговско-Индустриална Камара като специализиран отдел за осигуряване на обучение, практическа работа и консултации за стартиране на бизнес, както и подпомагане за намиране на финансиране. Целевата група включва жени, в неравностойно положение – самотни майки и жени от етническите малцинства, които желаят да започнат собствен бизнес. Обучението ще обхване 96 жени, които ще бъдат разделени на 8 групи. То ще бъде фокусирано върху мотивацията на участниците и оценяването на предприемаческите им способности. След това работата ще продължи с консултации за бизнес планиране и достъп до финансиране на проектни идеи. Цялата информация от проведените курсове ще бъде поместена в сайта на Русенската Търговско – Индустриална Камара, като достъпът до нея ще бъде свободен. На тази основа ще заработи и виртуален бизнес инкубатор, който предвижда оказване на помощ за стартиране на собствен бизнес и на други заинтересувани, чрез консултиране от растояние, по Интернет.

Партньори по проекта са Национален Център за Професионално Обучение- клон Русе и Регионална агенция по заетостта.

 

ИНФОРМАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 2005Г. 

» Регионален ЦПО Проекти на РТИК

Във връзка с провеждането за 13-та поредна година на годишни награди „Инвеститор на годината“, ви каним да предложите своите номинации за престижните отличия.

Отличията ще бъдат връчени на фирми, направили значима стъпка в развитието си чрез устойчиви и ефективни инвестиции, разкрили нови работни места и заложили на внедряването на високи технологии, което е в съответствие със стремежа на България за интелигентен и устойчив икономически растеж.

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик“, изработени от скулптора Сейфетин Шекеров, в категориите:

1. „Инвеститор на 2018 г.“;

2. „Инвестиция на зелено на годината“;

3. „Инвестиция в разширяване на бизнес“;

4. „Инвестиция в иновативен бизнес“;

5. „Инвестиция в човешки капитал“.

Почетни награди – кристални плакети на БАИ, ще бъдат връчени за:

1. „Инвестиция в сливане/придобиване“;

2. „Успешен стартъп“;

3. „Община в България с най – много инвестиции“.

 

Отчитайки значението на бизнеса за просперитета и благоденствието в живота на хората и икономическото развитие на страната, разчитам да окажете необходимото съдействие като номинирате за участие в конкурса на БАИ фирми от Русенска област с реализирани през 2018 година инвестиции по съответните категории.

Вашите номинации може да направите чрез попълване на уеб-базиран формуляр на следния линк http://investbg.government.bg/investor/index.php/nominations не по-късно от 31 януари 2019 г.

Лица за контакт в БАИ: г-жа Милена Лозанова, тел. (02) 98 555 31, m.lozanova@investbg.government.bg

В заключение, настоящият конкурс представлява една добра възможност за изразяване на признателност към дейността на инвеститорите в Русе и областта. 

»

, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
тук<span style="\\\\\\\\&quot;background-color:rgb(255," 255,="" 255);="" color:rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet="" ms;="" font-size:13px\\\\\\\\"="">.

»

, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
тук<span style="\&quot;background-color:rgb(255," 255,="" 255);="" color:rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet="" ms;="" font-size:13px\"="">.

»

стара новина

»

Предмет на възлагане на настоящата процедура е "Организация и провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставяне на консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност". Услугата е в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0158-C01 - Предприемачеството пряк път към успеха, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пълната документация можете да намерите тук.

 

»

Русенска търговско-индустриална камара и Българо-румънска търговско-промишлена палата работят по проект "Предприемачеството - пряк път към успеха", който има за цел да подпомогне хора с бизнес идеи да пристъпят към тяхната реализация. Проектът ще предложи безплатно обучение и индивидуални консултации, като ще бъде почерпен опит най-добрите в бранша. 

Градовете, които ще бъдат посетени от нашите експерти, са Русе, Разград, Свищов, Силистра, Габрово, Велико Търново и Елена. 

Обучението ще започне в първата половина на 2019 г., и ще включва теми, жизненоважни за успеха на всеки начинаещ предприемач. Нашите експерти ще споделят информация относно методите за привличане на капитал, финансово планиране и управление на разходите, маркетинг и неговите онлайн измерения, бизнес иновации, правни въпроси. Обучението ще постави акцент върху изготвянето на бизнес план и представянето му пред потенциални инвеститори.

След успешно завършване на курса ще бъдат издадени сертификати за премината подготовка по предприемачество, и експертна помощ за реализация на бизнес идея.

Проект "Предприемачеството - пряк път към успеха" се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

»

Европейската седмица на професионалните умения е в своя най-наситен период, когато в 46 държави се организират над 1200 събития. В периода 5 - 9 ноември във Виена, Австрия, ще бъдат представяни добри практики в професионалното обучение, наред с множество инициативи, насочени към повишаване на информираността относно предлаганите възможности в тази сфера.

Мащабната инициативата се провежда за трета поредна година, и се осъществява по идея на Европейската комисия. Основната цел на Комисията е именно да повиши интереса към професионалното обучение, което понякога е пренебрегвано в страните-членки, и често се счита по-скоро за вторичен избор от страна на младите хора.

Русенска търговско-индустриална камара и БИЦ "Инобридж" организираха едно от 14-те събития на територията на България, на което бяха представени проектите:

- Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (БИЦ "Инобридж") с трудова борса в Русенски университет "Ангел Кънчев"
- App.Mod.E - Стажантски модел за развитие на предприемачески умения (РТИК)
- Creatwin - Повишаване на трудовата мобилност и заетост в трансграничен регион (БИЦ "Инобридж") с обучителна каравана

Над 200 студенти имаха възможност да се срещнат лице в лице с някои от водещите компании в региона, и да получат информация за проекти, разработвани от РТИК и БИЦ "Инобридж" в контекста на професионалното обучение.

Ако имате опит в сферата на професионалното образование или обучение, можете да споделите своята история тук: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/share-your-story_en

»

Русенска търговско-индустриална камара и БИЦ "Инобридж" бяха организатори на трудова борса, реализирана по проект "Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност", финансиран по програма Интеррег V A, в рамките на Европейската седмица на професионалните умения. Събитието се проведе във 2-ри корпус на Русенския университет, и бе посетено от над 200 студенти и младежи.

Участие взеха 13 големи компании, развиващи своята дейност в Русе и региона, които представиха открити работни позиции, възможности за кариерно развитие, обучения, и иновативни технологии, с които работят. За студентите пък това беше възможност да се срещнат с потенциални работодатели и представители на бизнеса, в духа на Европейската седмица на професионалните умения. 

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да направи по-атрактивно професионалното образование и обучение (ПОО) – което осигурява на хората практическите умения, нужни им за работа в различни сфери като търговия, ресторантьорство и технологични професии. Тя включва местни, регионални и национални събития и дейности в участващите държави от цяла Европа, където участниците имат възможността да обменят примери за високи постижения в ПОО. Третата Европейска седмица на професионалните умения ще се проведе в периода 5-9 ноември 2018 г. Ключовите събития и дейности тази година ще са във Виена, и са организирани в тясно сътрудничество с Австрийското председателство на Съвета на ЕС. Но най-важната част от Европейската седмица на професионалните умения са събитията и дейностите, организирани на местно, регионално, национално и дори европейско ниво в периода 1 септември до 31 декември 2018 г.

По време на трудовата борса Русенска търговско-индустриална камара представи още проект "App.Mod.E" - иновативен модел на стажуване за придобиване на професионални умения чрез развиване на предприемачески дух и игровизация на процеса на обучение. Проектът съчетава необходимостта от насърчаване на стажа и придобиването на професионални умения, нужни на пазара на труда, с необходимостта да се насърчи развитието на предприемаческите умения. App.Mod.E предоставя методологическа подкрепа и практически инструменти на обучителите, за да разработят програми за стаж, включвайки предприемачески умения в учебните резултати, успоредно с придобиването на специфични професионални умения.

Студентите имаха възможност да се запознаят и с проект "Предприемачетвото - пряк път към успеха", чрез който хора с идеи ще бъдат консултирани, мотивирани и подпомагани за осъществяването на свои бизнес начинания.

»

Русенска търговско-индустриална камара имаше удоволствието да е домакин на иновативната програма на Google - "Дигитален гараж", насочена към развитие на дигиталните компетенции в сферата на онлайн маркетинга. Безплатният семинар събра на едно място ентусиасти, бизнесмени и и дори специалисти, любопитни да почерпят информация от най-добрите в областта. 

РТИК имаше възможността да представи и два свои проекта в областта на дигиталните компетенции. Бяха презентирани проектите "DiTEM - Дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия", и "Restart 4.0 - Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС". "DiTEM" предоставя обучителна онлайн платформа, чрез която неспециалисти могат да придобият умения в 6 сфери на дигиталните компетенции; платформата е напълно безплатна, и е достъпна на адрес http://ditem.erasmusplus.website/ 

"Restart 4.0" е насочен към развиване на уменията на заетите в индустриите, чрез които ще могат да се подготвят за цялостната дигитализация на бизнеса в близко бъдеще (позната като Четвърта индустриална революция). Обученията по този проект предстои да започнат през следващата година.

»

Днес Русенска търговско-индустриална камара представи два от своите проекти на семинар "Industry 4.0 - решения за повишаване на производителността". Събитието бе организирано от Сивико ООД и Wago BG, и постави акцент върху технологиите, които са в основата на Четвъртата технологична революция, и които ще променят из основи структурата на световната икономика. Всички тези промени и технологии имат една обща черта: те използват всеобхватната мощ на дигитализацията и на информационните технологии.

В този контекст бяха представени проектите на Русенска търговско-индустриална камара и БИЦ "Инобридж", съответно Restart 4.0 - Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0, и DiTEM - дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия. Експертът по програми и проекти към РТИК Айри Мемишев направи кратко представяне на двата проекта, и тяхната приложимост в настоящото развитие на индустриите. И двата проекта предвиждат онлайн обучения, насочени към предприемачи, мениджъри и собственици на микро, малки и средни предприятия, които могат да се възползват от предимствата, които модерните технологии предоставят в сферата на дигитализацията и информационните технологии.

Сивико ООД е компания, базирана в Русе, и развиваща дейност свързана с внедряване на системи за индустриален контрол, реализация на нестандартни инженерни проекти и производство на машини за кабелната индустрия.

WAGO Kontakttechnik GmbH& Co. KG е една от най-големите немски компании в областта на производството на продукти за електротехника,електроника, автоматика, сградна и индустриална автоматизация. Представителството в България, София, пряко отговаря за българския пазар, както и за пазарите на съседните държави, като Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Албания и Черна гора.

Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия.

»

 

Кога   16:30 – 22:00 часа

Къде  Градинка на площад „Ал. Батенберг“ 3

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (РБ – Русе)

Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе)

 

Градинка на площад „Ал. Батенберг“ 3

16:30 – 20:00 Магия REFRESH: Био игри – вдъхновение от природата
Заедно с екипа на „Био игри“ ще разберем как работи катапултът и какъв е животът на някои чудати риби. Ще учим и ще си изработим играчка за спомен.

17:00 – 17:30 Официално откриване на Нощ на учените Русе 2018 г.

17:30 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Космическо шоу

Забавни научни експерименти на „Щура лаборатория“, които, уверяваме ви, ще грабнат вниманието на деца, младежи и възрастни.

19:00 – 22:00 Магия REFRESH: Химически чудеса с Корпуса за бързо гърмене

Химичните опити и експерименти на Корпуса за бързо гърмене при СУ „Св. Климент Охридски“ ще ви убедят, че химиците са повече от магьосници. Очакват ви атрактивни опити и демонстрации.

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ (РБ – Русе)

17:30 - 18:30 Магия REFRESH Аз и космоса 

Детски отдел  

Художествено ателие с кариерните консултанти към ЦПАР - ЦУТНТ Община Русе

17:30 – 19:30 Наука в града REFRESH: Дигитална археология

Читалня, етаж 2

Екип от Катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ ще запознае публиката с работния процес и особеностите при дигитализирането на археологически обекти, създаването на продукти с добавена и виртуална реалност и компютърни игри. След презентацията малки и големи ще имат възможност да се включат в демонстрации по 3D сканиране, 3D принтиране, работа с дронове и използване на професионални очила за виртуална реалност.

18:00 – 20: 00 Магия REFRESH: Интерактивното бъдеще – щанд

Зала Галерия 

Моментум дигитално студио ще представи новите технологии в света на презентационната техника и как функционират и могат да се използват за създаване на училища и музеи на бъдещето.

Магия REFRESH: Разходка сред звездите

Прожекция на „Щура лаборатория“ на тема „Космос и природа“, която създава усещане за пълно присъствие. Подходяща е за деца и подрастващи. Ще се състои във фоайето на етаж 2 в следните часове:

 • 18:30 – 19:00
 • 19:15 – 19:45
 • 20:00 – 20:30

С предварително записване до 26.09. 2018 на dimitrova@rcci.bg

 

Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе)

18:00 – 18:30 Наука в града REFRESH: Жените в обществото

Уредникът в Отдел „Етнография“ на РИМ – Русе Искра Тодорова представя изложбата „Жените в обществото“ чрез историите от интерактивен дисплей. Събитието ще се проведе в Музея на градското всекидневие.

18:00 – 19:00 Магия REFRESH: Изработване на глинени отливки на макети

Практическа работилница за деца и възрастни с реставратор от РИМ – Русе. Събитието ще се проведе в Зала за работа с деца, приземен етаж.

18:00 – 18:20 Наука в града REFRESH: Русенската селищна могила „Пиетреле“

Лекция на Румяна Йорданова от РИМ – Русе, проследяваща археологическите разкопки в Пиетреле, Румъния. Събитието ще се проведе в зала „Русе“.

18:20 – 18:40 Наука в града REFRESH: „Изображения на животни върху римски монети“

Лекция на Деян Драгоев, уредник в Отдел „Археология“ в РИМ – Русе. Събитието ще се проведе в зала „Русе“.

18:40 – 19:00 Наука в града REFRESH: Жените спортистки от Русе през XX век

Мариана Димитрова, уредник в Отдел „Нова история на България“ на РИМ – Русе, разказва за големите спортни постижения на жените спортистки от Русе. Събитието ще се проведе в зала „Русе“.

19:00 – 19:20 Наука в града REFRESH: Екогастрономическо стопанство – пример от Северна Албания

Лекция на Мая Кубратова, уредник в Отдел „Природа“ на РИМ – Русе. Събитието ще се проведе в зала „Русе“.

19:00 – 20:00 Магия REFRESH: Изработване на праисторическо гърне

Практическа работилница за изработване на праисторическо гърне за деца и възрастни. Събитието ще се проведе в Зала за работа с деца, приземен етаж.

19:20 – 19:40 Наука в града REFRESH: Инвазивни видове – глобалната заплаха

Представя Венцеслав Петков, уредник в Отдел „Природа“ на РИМ – Русе. Събитието ще се проведе в зала „Русе“.

19:40 – 20:20 Наука в града REFRESH: Изложба „Предметите говорят“

Предметът като носител на памет. Акцентът се поставя върху семейните реликви, които се пазят и предават през поколения, описват живота и навиците на своите  притежатели, провокират спомени и разказват фамилни истории.

20:00 – 21:00 Магия REFRESH: Дерматопластика и природни форми

Практическа работилница за деца и възрастни с Христо Христов, препаратор в РИМ – Русе. Събитието ще се проведе в зала „Праистория“.

»

Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“ работи по международен проект PONICS VET: Hydroponics Agricultural Technician, чиято главна цел е разработването на обучение, което да повиши осведомеността и познанията по Хидропоника и устойчивия начин на отглеждане в селското стопанство. С цел установяване на нуждите от обучението, беше извършено проучване сред българските фермери и хората, занимаващи се със селско стопанство, което да покаже до каква степен българските земеделски производители са запознати с иновативният начин за отглеждане на култури – Хидропоника, и каква е тяхната нагласа относно този иновативен метод.

По отношение на самата технология, 57.89% от респондентите отговарят, че имат основни теоретични знания, 24.56% споделят, че нямат никакви познания, и едва 1.75% от анкетираните посочват, че имат експертни теоретични знания по отношение на Хидропонната техника, като 63.16% я смятат за иновативен начин за отглеждане на растения, а 3.51% я определят като неестествена. Мнозинството от анкетираните споделят, че виждат Хидропониката като техника, която може да им бъде от полза в бъдещ момент – в развиването на бизнес или в тяхната работа.

Почти половината от участниците в анкетата посочват, че са над 35 години и са производители или все още развиващи се такива, като по-голямата част от тях (43.75%) имат завършена Магистърска степен на образование, или Бакалавър (29.69%). Само 1.55% от анкетираните споделят, че имат Основно образование, а 12.50% - Средно. 48.39% от респондентите попадат в съвременната (интензивна) форма на селскостопанска дейност, 22.58% развиват дейност в традиционната (екстензивна) форма на земеделие и само 16.13% от анкетираните признават, че селскостопанските култури, които произвеждат са отгледани от органично земеделие. 87.3% от респондентите заемат ръководни позиции в своите фирми (собственици, управители), като повече от половината развиват своята дейност в сферата на зеленчукопроизводството и овощарството.

Получените отговори от анкетата показват, че съществува огромна липса на знания относно Хидропонните технологии и устойчивото земеделие, което потвърждава, че българските фермери все още са скептично настроени към иновативните методи на земеделие, отдавна приети и утвърдени на други места в Европейския съюз. Въпреки това, резултатите от анкетата са обнадеждаващи, тъй като показват, че респондентите са заинтересовани от Хидропонната технология и желаят да получат повече теоретични и практически знания относно този иновационен метод на отглеждане.

Въз основа резултатите от проучването ще бъде разработено обучение, базирано на Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), за да се даде възможност за мобилност на учащите се между страните от Европейския Съюз, а също така да се улесни създаването на възможности за заетост сред хората, работещи селскостопанския сектор, като има за цел да създаде нов професионален профил – „Специалист по хидропонни техники“. Съдържанието на разработеното обучение ще бъде ориентирано към следните теми:

 • Какво е устойчиво земеделие;
 • Как да въведем техники за устойчиво земеделие и иновации;
 • Как да се подобрят културите, които са отгледани в по-малко почва;
 • Как да бъдем проактивни, адаптирани към селскостопанския пазар, научавайки правилните неща за устойчивите селскостопански техники;
 • Как да разработим устойчиви селскостопански методи, ориентирани към стратегиите за Хидропоника;
 • Как да се справим с уплътняването на почвата и важността на хидрокултурата;
 • Как да поставим основата на ново хидропонично земеделие;
 • Как да създадем разходно-ефективна система, използваща методологии за хидрокултурата.

Съдържанието на обучението се очаква да бъде налично около средата на 2019 г.
При интерес за включване в обучението, както и за повече информация, можете да се свържете с екипа по проекта: Ирена Иванова – ivanova@rcci.bg и Николай Цолев – ntsolev@rcci.bg

»

За поредна година Русе ще е домакин на инициативи в рамките на Европейската нощ на учените - мега събитие, което всяка година се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. През 2018 г. централен фокус ще бъдат Европейската годината на наследството и Европейска столица на спорта, а през 2019 г. ще бъде направена връзка с Европейска столица на културата и 100-годишнината от основаването на Международния астрономически съюз.

В тази връзка регионалният организатор на инициативата – Русенска търговско-индустриална камара, кани всички русенци да представят своето виждане за света на науката. За целта са обявени няколко конкурса, които по традиция се провеждат в периода преди Европейската нощ на учените. Крайният срок за кандидатстване е 20 септември, а категориите са:

REFRESH Фото и Видео  
Онлайн фото- и видеоконкурс за млади хора, който поставя пред участниците предизвикателството да открият науката около себе си, да направят снимка или селфи с мобилните си телефони или да заснемат 3-минутно видео на научна тема и да ги споделят с нас. 

Информация и регламент: https://nauka.bg/fresh-video-2018/

REFRESH Touch  
Този конкурс за рисунка е насочен към деца и младежи със слухови увреждания и търси начина, по който те самите се виждат в науката.

Информация и регламент: https://nauka.bg/fresh-touch-2018/

REFRESH Voices 
Серия от аудио записи, посветени на научни теми, които ще бъдат представени по време на събитието и ще бъдат достъпни за изтегляне – със специален фокус върху нуждите на хората с увредено зрение. 

Информация и регламент: https://nauka.bg/fresh-voices-2018/

REFRESH Момичета в науката 
Онлайн конкурс за есе как момичетата се виждат в науката и технологиите. 

Информация и регламент: https://nauka.bg/fresh-girls-2018/

Европейската нощ на учените ще се проведе на 28 септември 2018 г. Очаквайте повече подробности за всички инициативи, включени в програмата. Информация за тазгодишното издание на проекта: https://nauka.bg/night/

„Европейска нощ на учените“ е инициатива, която се провежда в рамките на проект REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) - 20-месечен проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. В проекта участват 21 основни и 27 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 селища на територията на България.

»

Техническа статия по проект “co-LABOURative LAB”

Светът на работната среда става свидетел на резки промени през последните години. Появяват се Нови Форми на Заетост (НФЗ), които са предизвикателство за настоящите работни организации както и начина по който се извършва самата работа.  Съществуват един значителен брой понятия, които вече се навлезли в индустрията, пресата, науката и политическите беседи. Европейската Комисия определя тези нови развития с понятието „колаборативна икономика“, в общественото обсъждане често се използват „гиг икономика“ или „споделена икономика“, а в науката има още толкова имена, като например „икономика на платформите“, „краудсорсинг“ или „краудуъркинг“. Сходството между всички тези понятия e, че се отнасят за нова тип организация на формите на работа, чрез която услуга или работа се възлага посредством общ посредник – платформата. Този начин на разпределяне на работа, услуги или задачи между купувачи, клиенти или работодатели от една страна и работници и служители от друга, съществува в много различни сектори и включва голям брой услуги било то обвързани с дадена локация или независимо от дадено локация и ето защо всичко това неминуемо има своя ефект върху мирогледа ни върху работата като цяло. Онлайн платформите имат за цел да свържат работата, която трябва да бъде извършена с човека, който може да я извърши, ето защо този процес може да се опише и като нова форма на посредничество в трудовия пазар. Работата, която се извършва в онлайн платформите (т.нар. „crowdworking’’) може да бъде платена или неплатена и насочена или към потребителите или към бизнеса. През последните години, онлайн платформите набират увеличена икономическа значимост. В центъра на тези развития се намират непрестанните подобрения на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), особено добре разпространения и често срещан достъп до широкочестотни връзки и използването на смартфони. Този нов и динамичен развой на нещата касае не само стоките, които могат да се дигитализират визирайки тук софтуери или продукти, които трябва да се създадат (графики, уебсайтове, видеа и т.н.), но и услуги за настаняване, транспорт, доставка на храна или ръчни изработки, както и посредничеството на  работната ръка, което по принцип си е обвързано с конкретна локация и не разрешава дадена работа да бъде извършена по Интернет. По този начин онлайн платформите влизат в ролята си на съвременни агенции по заетостта и свързването на клиенти с доставчици на услуги заобикаляйки другите посредници. От 2010г. насам, използването на услуги обвързани с локация през (мобилен) интернет т.е. настаняване, транспорт и домакинска работа, бяха едни от най-покачилите се и допринасят значително за доходите и търговията. Въпреки това обаче, много от характеристиките на споделената икономика съвпадат и с традиционната заетост и т.нар. Нови Форми на Заетост (НФЗ).

Към общата представа за НФЗ, Европейската Фондация за Подобряването на Условията на Живот и Труд  (Eurofound) включва известен брой допълнителни понятия свързани с гъвкавостта, използването на нови информационни технологии и социални и икономически промени възникващи от 2000г. насам. През годините, НФЗ се превърнаха в още един вид сензация, като на фокус бяха поставени трудовата заетост и работата, която не се вписва в традиционната и схематична постоянна трудова заетост. След последиците от световната икономическа криза през 2008г., занимаващите се с разработването на политики, видяха възможности за намаляване на безработицата и създаване на нови работни места. Увеличената гъвкавост на работодатели и работници и проучването на други форми на заетост започнаха да се гледат от един общ ъгъл.  ЕС насърчи развитието в тази област  “имайки за цел да проучи отговорите на самите политики спрямо тези развития  в структурата на заетостта, и крайна цел задържане на устойчива заетост и създаване на работни места“. (Eurofound, 2015, стр. 4).

НФЗ и икономиката на платформите изразяват обещанията за участие в трудовия пазар:  увеличена конкуренция и работоспособност, лесен достъп до клиенти и услуги/продукти, повече гъвкавост (на работници и работодатели) и автономност. Въпреки това, през последните години проблематичните аспекти на новия начин на организация на работата започнаха да се натрупват: неясна е правната ситуация за много появяващи се форми на заетост през онлайн платформи, ниския и несигурен доход, въпросите свързани със безопасността и здравето,  има неясноти около данъците и социалното осигуряване, а нуждата от гъвкавост пада предимно върху  работниците. Други проблеми включват и видеонаблюдението на работниците, контрола върху тях, защита на авторското право и др.

Самостоятелната заетост е един от начините за безработните хора да се върнат отново на работа. Благодарение на разнообразието при работата според дадено портфолио, краудуъркинга и колаборативната заетост, самостоятелно заетото лице получава шанса да обогати предлаганото работно съдържание.

Краудуъркинга представлява една нова възможност за самостоятелно заетите, и се характеризира също и с това, че не е обвързан с конкретна локация. Онлайн платформите свързват голямо число купувачи и продавачи на услуги и продукти, които често раздробяват големи задачи в по-малки. По подобен начин, работата според дадено портфолио извършена от самонаети лица се отнася до ситуации в които те работят за голям брой клиенти, предоставяйки само малки части завършен труд за всеки един от тях.

Проектът “Co-LABOURative-LAB; повишаване пригодността за заетост на безработните лица посредством колаборативна икономика и нови форми на наемане на работа” има за цел да представи основните идеи на Икономиката на Споделянето и НФЗ на дългосрочно безработни лица и младежи търсещи работа, както и на експерти и служители в сферата на човешките ресурси. Фокусът тук, е поставен върху увеличаването на възможностите за самонаемане и предприемачество благодарение на споделяне на иновативни знания, инструменти и практики основани на обучение чрез работа (work-based learning), сътрудничество между обучаващите се (coworking) и използване на ИКТ инструменти в тези сфери, възползвайки се от възможностите предоставени от Икономиката на Споделяне и в същото време чрез разбиране и управление на съществуващите рискове.

Предпоставките за работа в онлайн платформите са доста недвусмислени: достъп до интернет и устройство (обикновено компютър, но в зависимост от работата, и смартфон може да се окаже достатъчен). Като цяло няма нужда от специфични умения, които да са необходими като изключим базовите знания и опит при ползването на интернет и компютри. Въпреки това, би могло да се спомене, че някои умения могат да спомогнат за правилното използване на предоставените от Колаборативната Икономика възможности свързани с ползата от самонаемането. Някои от тези умения са обхванати в проекта co-LABOURative LAB (Иновации, Личен брандинг, Стратегии...) в допълнителни теми.

Нещо повече, съществуват малко на брой всеобхватни закони, които да забранят работата през онлайн платформи (изключение правят Uber и Airbnb, които са забранени или ограничени в някои градове).

Ето защо, основните пречки пред това човек да се захване с работа в онлайн платформа са свързани със самата работа и работна организация, като те доста често си приличат с проблемите свързани със самонаемането, работа на свободна практика (freelance) или други форми на заетост. Ние успяхме да открием следните проблематични области при онлайн работата, които действат като пречки за работниците:

-        Несигурен правен статус: поради несигурния правен статус на някои платформи, хората биха могли да се поколебаят да започнат работа в тях.

-        Ниско заплащане: за по-голямата част от работещите, заплащането в платформите е по скоро ниско в сравнение с подобна работа, която не се извършва онлайн. Въпреки това обаче, това важи най-вече за северните и западните държави в Европа, където нивата на доходите са високи, но в централните, източните и южните Европейски държави нещата може и да не стоят по този начин. Нещо повече, ако регионалната икономика е замираща, то работата в онлайн платформите може да се окаже единствения осъществим вариант за създаването на някакъв тип доходи.

-        Несигурно плащане: плащането се извършва през платформата и на теория следва да е безопасно, но понякога работещите се оплакват от забавени плащания или злоупотреби.

-        Сигурност на работната среда: работниците сами отговарят за сигурността на работното си място и среда.

-        Социални осигуровки: подобно на други самонаети лица, онлайн работниците са отговорни сами за себе си що се отнася до вноските за социално осигурителния им статус. Тъй като извършената работа и направените плащания са трудни за проследяване, често те не се декларират. Стига се до там, че хората нямат нито един вид социално осигуряване.

-        Данъци: тъй като някои плащания не се декларират, данъци за тях не се плащат. Това допълнително подсилва несигурността свързана с правния статус, понеже правителствата неминуемо ще се опитат да внедрят работата извършвана онлайн в данъчния режим.

-        Работно време: работното време трябва да бъде управлявано индивидуално и според както проучванията показват, това поражда проблеми при различните начини на работа. Работника приспособява своето работно време към исканията и резултатите от страна на клиента – понякога под формата на дълги работни часове, работа през нощта, работа през уикенда или почивните дни. Това става особено проблемно, когато работникът и клиента живеят в различни времеви зони.

-        Наблюдение и контрол: чрез пряк (камери, екранни снимки, проследяване) или непряк контрол (оценки и ревюта) работниците се намират под постоянно наблюдение.

-        Натовареност на работния процес: поради наближаващи срокове и голям брой ра́боти и задачи, натовареността и интензивността на работния процес се покачват и биха могли да доведат до дълги работни часове и стрес.

-        Световна конкуренция: работата в интернет означава, че човек трябва да се състезава с хора от целия свят, като някои от тях може да са с повече умения и да работят в държави с по ниско заплащане.

-        Авторско право: несигурни/нерешени правни въпроси относно притежанието на даден продукт биха могли да създадат проблеми за работниците.

-        Необходимо оборудване: докато работата в онлайн платформи сама по себе си не изисква някакви високи инвестиции в оборудване, за някои платформи е необходимо да се направи висока първоначална инвестиция, като например: кола.

-        …

По същия начин съществуват пречки и пред самите клиенти или предприятия, които правят избора да възложат дадена работа на някого в интернет платформите:

-        Специфичност на задачите: при работата в платформите, клиентите и работниците обикновено не се срещат лице в лице и поради тази причина задачата или работата трябва да се описват по ясно и с повече детайли, а това от своя страна помага да се избегнат  неразбирателства в последствие. От гледна точка на клиента, това означава голям обем предварителна подготовка, която трябва да се извърши преди дадена задача да бъде възложена. В случай, че задачата или работата за възлагане е по сложна, тя трябва да се стандартизира и раздели, което само по себе си не е лесен процес.

-        Трудна администрация и комуникация: особено при по сложните проекти, при които комуникацията се простира отвъд предварително уговорените специфики на дадена задача, възниква необходимостта от неколкократна обратна връзка.

-        Качество на продукта/услугата: трудно е да се установят познанията на даден работник, особено когато комуникацията е предимно виртуална. Нещо повече, поради ниското заплащане и несигурността в нивото на уменията, качеството на продуктите и услугите които се закупуват през онлайн платформите по принцип е очаквано по ниско в сравнение с работата извън платформите.

-        Авторско право: когато не са ясно обосновани е възможно да възникнат въпроси свързани с авторските права. Това се превръща в проблем, когато има различия в законите за авторско право между държавите на клиента и работника.

-        За работа основана около мобилните приложения, като например транспорт, сигурността също би могла да се окаже проблем.

co-LABOURative LAB” (2016-1-ES01-KA202-025642) е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+ на ЕС със срок на изпълнение 01.09.2016г. – 31.08.2018г.

За повече информация вижте тук.

 

 

 

»

Техническа статия по проект “co-LABOURative LAB”

Светът на работната среда става свидетел на резки промени през последните години. Появяват се Нови Форми на Заетост (НФЗ), които са предизвикателство за настоящите работни организации както и начина по който се извършва самата работа.  Съществуват един значителен брой понятия, които вече се навлезли в индустрията, пресата, науката и политическите беседи. Европейската Комисия определя тези нови развития с понятието „колаборативна икономика“, в общественото обсъждане често се използват „гиг икономика“ или „споделена икономика“, а в науката има още толкова имена, като например „икономика на платформите“, „краудсорсинг“ или „краудуъркинг“. Сходството между всички тези понятия e, че се отнасят за нова тип организация на формите на работа, чрез която услуга или работа се възлага посредством общ посредник – платформата. Този начин на разпределяне на работа, услуги или задачи между купувачи, клиенти или работодатели от една страна и работници и служители от друга, съществува в много различни сектори и включва голям брой услуги било то обвързани с дадена локация или независимо от дадено локация и ето защо всичко това неминуемо има своя ефект върху мирогледа ни върху работата като цяло. Онлайн платформите имат за цел да свържат работата, която трябва да бъде извършена с човека, който може да я извърши, ето защо този процес може да се опише и като нова форма на посредничество в трудовия пазар. Работата, която се извършва в онлайн платформите (т.нар. „crowdworking’’) може да бъде платена или неплатена и насочена или към потребителите или към бизнеса. През последните години, онлайн платформите набират увеличена икономическа значимост. В центъра на тези развития се намират непрестанните подобрения на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), особено добре разпространения и често срещан достъп до широкочестотни връзки и използването на смартфони. Този нов и динамичен развой на нещата касае не само стоките, които могат да се дигитализират визирайки тук софтуери или продукти, които трябва да се създадат (графики, уебсайтове, видеа и т.н.), но и услуги за настаняване, транспорт, доставка на храна или ръчни изработки, както и посредничеството на  работната ръка, което по принцип си е обвързано с конкретна локация и не разрешава дадена работа да бъде извършена по Интернет. По този начин онлайн платформите влизат в ролята си на съвременни агенции по заетостта и свързването на клиенти с доставчици на услуги заобикаляйки другите посредници. От 2010г. насам, използването на услуги обвързани с локация през (мобилен) интернет т.е. настаняване, транспорт и домакинска работа, бяха едни от най-покачилите се и допринасят значително за доходите и търговията. Въпреки това обаче, много от характеристиките на споделената икономика съвпадат и с традиционната заетост и т.нар. Нови Форми на Заетост (НФЗ).

Към общата представа за НФЗ, Европейската Фондация за Подобряването на Условията на Живот и Труд  (Eurofound) включва известен брой допълнителни понятия свързани с гъвкавостта, използването на нови информационни технологии и социални и икономически промени възникващи от 2000г. насам. През годините, НФЗ се превърнаха в още един вид сензация, като на фокус бяха поставени трудовата заетост и работата, която не се вписва в традиционната и схематична постоянна трудова заетост. След последиците от световната икономическа криза през 2008г., занимаващите се с разработването на политики, видяха възможности за намаляване на безработицата и създаване на нови работни места. Увеличената гъвкавост на работодатели и работници и проучването на други форми на заетост започнаха да се гледат от един общ ъгъл.  ЕС насърчи развитието в тази област  “имайки за цел да проучи отговорите на самите политики спрямо тези развития  в структурата на заетостта, и крайна цел задържане на устойчива заетост и създаване на работни места“. (Eurofound, 2015, стр. 4).

НФЗ и икономиката на платформите изразяват обещанията за участие в трудовия пазар:  увеличена конкуренция и работоспособност, лесен достъп до клиенти и услуги/продукти, повече гъвкавост (на работници и работодатели) и автономност. Въпреки това, през последните години проблематичните аспекти на новия начин на организация на работата започнаха да се натрупват: неясна е правната ситуация за много появяващи се форми на заетост през онлайн платформи, ниския и несигурен доход, въпросите свързани със безопасността и здравето,  има неясноти около данъците и социалното осигуряване, а нуждата от гъвкавост пада предимно върху  работниците. Други проблеми включват и видеонаблюдението на работниците, контрола върху тях, защита на авторското право и др.

Самостоятелната заетост е един от начините за безработните хора да се върнат отново на работа. Благодарение на разнообразието при работата според дадено портфолио, краудуъркинга и колаборативната заетост, самостоятелно заетото лице получава шанса да обогати предлаганото работно съдържание.

Краудуъркинга представлява една нова възможност за самостоятелно заетите, и се характеризира също и с това, че не е обвързан с конкретна локация. Онлайн платформите свързват голямо число купувачи и продавачи на услуги и продукти, които често раздробяват големи задачи в по-малки. По подобен начин, работата според дадено портфолио извършена от самонаети лица се отнася до ситуации в които те работят за голям брой клиенти, предоставяйки само малки части завършен труд за всеки един от тях.

Проектът “Co-LABOURative-LAB; повишаване пригодността за заетост на безработните лица посредством колаборативна икономика и нови форми на наемане на работа” има за цел да представи основните идеи на Икономиката на Споделянето и НФЗ на дългосрочно безработни лица и младежи търсещи работа, както и на експерти и служители в сферата на човешките ресурси. Фокусът тук, е поставен върху увеличаването на възможностите за самонаемане и предприемачество благодарение на споделяне на иновативни знания, инструменти и практики основани на обучение чрез работа (work-based learning), сътрудничество между обучаващите се (coworking) и използване на ИКТ инструменти в тези сфери, възползвайки се от възможностите предоставени от Икономиката на Споделяне и в същото време чрез разбиране и управление на съществуващите рискове.

Предпоставките за работа в онлайн платформите са доста недвусмислени: достъп до интернет и устройство (обикновено компютър, но в зависимост от работата, и смартфон може да се окаже достатъчен). Като цяло няма нужда от специфични умения, които да са необходими като изключим базовите знания и опит при ползването на интернет и компютри. Въпреки това, би могло да се спомене, че някои умения могат да спомогнат за правилното използване на предоставените от Колаборативната Икономика възможности свързани с ползата от самонаемането. Някои от тези умения са обхванати в проекта co-LABOURative LAB (Иновации, Личен брандинг, Стратегии...) в допълнителни теми.

Нещо повече, съществуват малко на брой всеобхватни закони, които да забранят работата през онлайн платформи (изключение правят Uber и Airbnb, които са забранени или ограничени в някои градове).

Ето защо, основните пречки пред това човек да се захване с работа в онлайн платформа са свързани със самата работа и работна организация, като те доста често си приличат с проблемите свързани със самонаемането, работа на свободна практика (freelance) или други форми на заетост. Ние успяхме да открием следните проблематични области при онлайн работата, които действат като пречки за работниците:

-        Несигурен правен статус: поради несигурния правен статус на някои платформи, хората биха могли да се поколебаят да започнат работа в тях.

-        Ниско заплащане: за по-голямата част от работещите, заплащането в платформите е по скоро ниско в сравнение с подобна работа, която не се извършва онлайн. Въпреки това обаче, това важи най-вече за северните и западните държави в Европа, където нивата на доходите са високи, но в централните, източните и южните Европейски държави нещата може и да не стоят по този начин. Нещо повече, ако регионалната икономика е замираща, то работата в онлайн платформите може да се окаже единствения осъществим вариант за създаването на някакъв тип доходи.

-        Несигурно плащане: плащането се извършва през платформата и на теория следва да е безопасно, но понякога работещите се оплакват от забавени плащания или злоупотреби.

-        Сигурност на работната среда: работниците сами отговарят за сигурността на работното си място и среда.

-        Социални осигуровки: подобно на други самонаети лица, онлайн работниците са отговорни сами за себе си що се отнася до вноските за социално осигурителния им статус. Тъй като извършената работа и направените плащания са трудни за проследяване, често те не се декларират. Стига се до там, че хората нямат нито един вид социално осигуряване.

-        Данъци: тъй като някои плащания не се декларират, данъци за тях не се плащат. Това допълнително подсилва несигурността свързана с правния статус, понеже правителствата неминуемо ще се опитат да внедрят работата извършвана онлайн в данъчния режим.

-        Работно време: работното време трябва да бъде управлявано индивидуално и според както проучванията показват, това поражда проблеми при различните начини на работа. Работника приспособява своето работно време към исканията и резултатите от страна на клиента – понякога под формата на дълги работни часове, работа през нощта, работа през уикенда или почивните дни. Това става особено проблемно, когато работникът и клиента живеят в различни времеви зони.

-        Наблюдение и контрол: чрез пряк (камери, екранни снимки, проследяване) или непряк контрол (оценки и ревюта) работниците се намират под постоянно наблюдение.

-        Натовареност на работния процес: поради наближаващи срокове и голям брой ра́боти и задачи, натовареността и интензивността на работния процес се покачват и биха могли да доведат до дълги работни часове и стрес.

-        Световна конкуренция: работата в интернет означава, че човек трябва да се състезава с хора от целия свят, като някои от тях може да са с повече умения и да работят в държави с по ниско заплащане.

-        Авторско право: несигурни/нерешени правни въпроси относно притежанието на даден продукт биха могли да създадат проблеми за работниците.

-        Необходимо оборудване: докато работата в онлайн платформи сама по себе си не изисква някакви високи инвестиции в оборудване, за някои платформи е необходимо да се направи висока първоначална инвестиция, като например: кола.

-        …

По същия начин съществуват пречки и пред самите клиенти или предприятия, които правят избора да възложат дадена работа на някого в интернет платформите:

-        Специфичност на задачите: при работата в платформите, клиентите и работниците обикновено не се срещат лице в лице и поради тази причина задачата или работата трябва да се описват по ясно и с повече детайли, а това от своя страна помага да се избегнат  неразбирателства в последствие. От гледна точка на клиента, това означава голям обем предварителна подготовка, която трябва да се извърши преди дадена задача да бъде възложена. В случай, че задачата или работата за възлагане е по сложна, тя трябва да се стандартизира и раздели, което само по себе си не е лесен процес.

-        Трудна администрация и комуникация: особено при по сложните проекти, при които комуникацията се простира отвъд предварително уговорените специфики на дадена задача, възниква необходимостта от неколкократна обратна връзка.

-        Качество на продукта/услугата: трудно е да се установят познанията на даден работник, особено когато комуникацията е предимно виртуална. Нещо повече, поради ниското заплащане и несигурността в нивото на уменията, качеството на продуктите и услугите които се закупуват през онлайн платформите по принцип е очаквано по ниско в сравнение с работата извън платформите.

-        Авторско право: когато не са ясно обосновани е възможно да възникнат въпроси свързани с авторските права. Това се превръща в проблем, когато има различия в законите за авторско право между държавите на клиента и работника.

-        За работа основана около мобилните приложения, като например транспорт, сигурността също би могла да се окаже проблем.

co-LABOURative LAB” (2016-1-ES01-KA202-025642) е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+ на ЕС със срок на изпълнение 01.09.2016г. – 31.08.2018г.

За повече информация вижте тук.

 

 

 

»

Проектът Report-ASAP се базира върху наблюдения, според които съществува несъответствие между най-добрите устойчиви практики и реалното докладване на устойчивост в рамките на Малките и средни предприятия (МСП). Из цяла Европа, МСП имат голямо влияние както върху способността на икономиката да е успешна, така и върху проблемите, свързани с околната среда. Или казано с други думи, на ниво Европейски съюз МСП представляват 99% от предприятията, и се счита, че те допринасят за 70% от замърсяването. 

Очаквайте скоро резултатите от нашето европейско проучване!

»

Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет "Организация на събития по развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар", във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – 142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.

»

Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – "142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.

»

В качеството си на асоциирна партньор по проект Heritage, РТИК споделя добрите практики в областта на:

- Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов

- Архитектура и строителство

- Туризъм и свързани дейности

- Възобновяеми енергийни източници 

- Добра европейска практика

Те са разработени рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса към Вашия бизнес и как да популяризирате устойчивото използване на природното и културно наследство.

Връзки към добрите практики в PDF формат можете да намерите на следните връзки:

Връзка: http://heritagerobg.eu/резултати/

»
 

.

»

Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции", във връзка с изпълнение нап роект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.

»

Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции", във връзка с изпълнение нап роект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.

»

Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на брошури“, във връзка с изпълнение на проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.

 

 

»

<p justify;\"="">Във връзка с изпълнение на дейностите по проект 15.2.1.023 „Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България е сключен договор с „Арена медиа“ ЕООД с предмет „Изработване на информационен филм и излъчване на радио клипове“. Крайната стойност на договора е 16 744 лв. Изборът на изпълнител е направен съгласно чл.7, ал.2 от ПМС 118 – избор без провеждане на процедура.

»

Предмет на възлагане с настоящата процедура е ”Организация на пилотни мероприятия и Дни на отворените врати“. При изпълнение на услугата следва да се извърши организиране и провеждане на 5 пилотни мероприятия и дни на отворените врати за популяризиране на създадената видеоконферентна мрежа, нейните възможности и потенциал. 

 

Услугите са в рамките на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, MIS ETC 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.”

 

Пълно описание на предмета на процедурата можете да изтеглите от тук: http://eufunds.bg/f55.php?id=4292

»

Предмет на възлагане с настоящата процедура е ”Доставка на специализирано и офис оборудване“. В рамките на процедурата се предвижда доставка на интегрирана система за видеоконферентна връзка, IP комуникационно оборудване и офис оборудване.

 

Доставките са в рамките на проект 2(4i)-1.2-1 „Заедно в реално време: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“, MIS ETC 325, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.”

 

Пълно описание на предмета на процедурата, включително технически и функционални характеристики и други изисквания можете да изтеглите от тук: http://eufunds.bg/f55.php?id=3950

»

Два проекта на РТИК са наградени в „Конкурс на проекти“ организиран от технически секретариат на програмата за „Трансгранично Сътрудничество Румъния-България” 2007-2013г.

Конкурсът стартира на 03.10.2012г, с цел повишаване осведомеността относно ролята на Европейската Общност и популяризиране на резултатите от социалното и икономическо въздействие на Програмата за Трансгранично Сътрудничество.

С оглед да се осигури прозрачност при използването на невъзвръщаемите фондове, поканени за участие бяха само проектите, които са приключили с изпълнението на заложените дейности.

В периода 17-31 октомври, широката публика имаше възможност да разгледа описанията на проектите и да гласува онлайн за проекта с най–голямо значение за трансграничния регион. В резултат на големия брой посетители и оспорваното гласуване до втория етап на конкурса бяха допуснати първите 10 проекта, които получиха най-голяма подкрепа сред гражданите.

Русенска Търговско Индустриална Камара е единствената сред класиралите се организации, която участва на втория етап от конкурса с два свои проекта. Това са „ИННОБРИДЖ – Изграждане на транс-гранична бизнес мрежа за иновации” и проект „Еко-форс: Съвместни действия за екологична отговорност на фирмите от транс-граничния българо-румънски регион”.

Дейностите, резултатите и постигнатото въздействие от проектите бяха представени на Годишна конференция относно етапа на изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която се проведе на 22.11.2012г в град Кълъраш (Румъния). На конференцията присъстваха представители на Управляващия Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Туризма на Румъния), Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството на България и Европейската комисия, в лицето на господин Кипрос Киприану.

»

РТИК дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС.

За поредна година РТИК работи по програмата „Еразъм за млади предприемачи” като партньор по проект REMPART2020.

Проект REMPART2020 цели изграждането на европейска партньорка мрежа за осъществяване на контакт между нови предприемачи и предприемачи домакини, с цел осъществяване на последваща мобилност. Изграден въз основа на предишен опит по проектите Rempart и Rempart+, REMPART2020 се стреми да гарантира успешното включване на периферните региони в Европа в географското покритие на програмата "Еразъм за млади предприемачи“.

Основните задачи, които си поставя проекта са да:

 • осигури обучение на работното място за нови предприемачи, в малки и средни предприятия, намиращи се в друга държава, с цел да се улесни успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи;
 • улесни и насърчи създаването на мрежи за обмен на опит и информация и между-културно обучение;
 • подобри достъпа до пазараи определи възможностите за партньорства в ЕС за нови и вече утвърдили предприемачи;
 • насърчи МСП от отдалеченитерайони на ЕС за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и работа в мрежа с предприемачи от други европейски страни и региони;

Дейностите предвидени по REMPART2020 целят да улеснят и стимулират предприемачестовото, международните бизнес контакти и конкурентоспособността. В съзвучие с приоритетите на стратегията „Европа 2020“, проектът поставя акцент върху високо-технологичните и иновативни сектори, като информационните и комуникационни технологии, еко-иновации, енергетика, биотехнологии и устойчив туризъм.

Целевите групи са както прохождащи, така и предприемачи с известен опит. Посредством работата на посреднически организации, проектът ще спомогне за започването и развитието на най-малко 40 преки контакта между наскоро установени, зараждащи се или кандидат-предприемачи и опитните и успешни предприемачи, които ще бъдат техни домакини по програмата.

Дейностите по проекта ще проправят път за дългосрочни партньорства между бизнеса от периферните и централни райони на ЕС и ще мобилизират предприемаческия потенциал.

»

РТИК набира кандидати по програма Еразъм

за млади предприемачи

"Еразъм“ за млади предприемачи предлага възможност на начинаещи предприемачи да работят от 1 до 6 месеца заедно с опитен предприемач в друга страна от ЕС.

Тази програма на ЕС:

· предлага възможност на начинаещи предприемачи да се учат от предприемач с опит, който ръководи малко или средно предприятие (МСП) в друга страна от ЕС;

· способства за обмена на опит между начинаещи предприемачи и предприемачи с опит;

· улеснява достъпа до нови пазари и намирането на потенциални бизнес партньори;

· поощрява изграждането на мрежи между хората на бизнеса и МСП;

· позволява на опитните предприемачи да развиват нови търговски връзки и да научават повече за съществуващите възможности в друга страна от ЕС.

Кой може да участва?

Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит.

Начинаещи предприемачи са предприемачи, които твърдо планират да започнат собствен бизнес или вече са започнали такъв през последните три години. Те ще работят до 6 месеца във фирма в друга страна.

Предприемачите с опит трябва да притежават или ръководят МСП в ЕС.

За повече информация: Русенска Търговско - Индустриална Камара, тел: 082 / 825 875, e-mail: projects@rcci.bg

Регистрация - http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051

»

РТИК с подкрепата на Община Русе започна работата по новия проект „Генератори на идеи”, чиято основна идея е създаване на модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебните планове. Проектът има за цел да разработи програма за обучение по предприемачество, като предложи на ученици от средния курс на образование отделни часове по предприемачество, които първоначално да бъдат под формата на извънкласни занимания. Провеждането на такова обучение ще запознае учениците с общата терминология от областта на предприемачеството. Предвижда се програмата на обучението да включва много примери за генериране на идеи за развиване на собствен бизнес от всички възможни сфери на живота.

В рамките на проекта е предвидено обучение по предприемачество, което ще е с продължителност пет седмици от 12 Октомври — 16 Ноември 2009г. Учениците ще бъдат разделени на три групи по седем души в екип. Всяка от групите ще има за задача да разработи опростен бизнес план, който ще бъде предоставен за оценка от останалите ученици. Бизнес планът, събрал най-много гласове, ще бъде награден.

Изпълнението на проектните дейности и участието на младежи в такова обучение има за цел да подобри академичното им поведение и да направи училищната среда по-привлекателна за тях. Ще подпомогне повишаването на уменията им за работа в екип, както и да ги научи да осъществяват идеите си и възприемат разбирането, че това е в границите на достижимото и зависи единствено от техните усилия.

Всички ученици, които желаят да се включат в обучението, могат да се запишат в съответното училище от 28 Септември до 12 Октомври.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: РТИК, БУЛ. ФЕРДИНАНД 3А, ТЕЛ: 825-875 .

»

Русенска търговско индустриална организира еднодневен обучителен семинар, който ще се проведе на 22 май 2009 петък от 9,00 часа в сградата на РТИК на ул. “Цар Фердинанд” 3А, в Семинарна зала на ІІ ет. Обучението акцентира върху една изключително полезна тема: Трудности при достъпа до Европейските финансиращи програми, обхващайки основните пречки и проблеми, с които се сблъскват компаниите, подготвяйки се за кандидатстване по различни европейски програми. Особено тези свързани с трансгранично сътрудничество.

Семинарът е част от мероприятията, предвидени по проект “Подпомагане на младите предприемачи за трансгранично-бизнес сътрудничество” RO2006/ 018.445.01.02.10, по който Русенска търговско-индустриална камара е партньор съвместно с още четири организации от България и Румъния, финансиран по програма ФАР за трансгранично сътрудничество за Румъния.

Благодарение на инициативите, предварително заложени в рамките на проекта, се цели установяване и подпомагане на сътрудничеството между предприемачите в трансграничния регион. Основната идея, залегнала в изпълнението на този проект е да се създаде широка база от данни за развитието на трансграничния регион, както и работата на квалифицирани специалисти, които ще подпомагат дейността на фирмите в тези региони, консултирайки ги в различни сфери. Това ще позволи стартиращи иновативни дейности да се развиват, както и вече съществуващи фирми - да подобрят своята работа.

Благодарение на тази мрежа ще се подобри и разшири достъпа до информация, което пък от своя страна ще доведе до насърчаване и развитие на сътрудничеството между организации, намиращи се от двете страни на границата.Проектът е насочен към настоящи или бъдещи млади предприемачи навъзраст между 18 и 40 години, регионални МСП, търговско- индустриални камари и други неправителствени организации, подпомагащи икономическото развитие.

Участниците имат възможност да зададат въпроси, коитокасаещи Вашата настояща или бъдеща дейност, свързана с програми и проекти по трансгранично сътрудничество, а също и да осъществят нови бизнес контакти.

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

Русенска търговско индустриална организира в семинар на тема „КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ УСПЕШНО БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЕ”.

Мероприятието ще се проведе на 13 май 2009 сряда от 9,30 часа в сградата на РТИК на ул. “Цар Фердинанд” 3А, в Семинарна зала на ІІ ет.

Семинарът е част от мероприятията, предвидени по проект „SMEXHIBITION- Мрежа за развитие и популяризиране на Трансгранични мероприятия”RO 2006/018.445.01.04.10, по който Русенска търговско- индустриална камара е партньор съвместно с още четири организации от България и Румъния, финансиран по програма ФАР за трансгранично сътрудничество за Румъния.

Главната цел на проекта е подпомаганеи подобряване на икономическото развитие и взаимосвързаността на българо - румънския регион (Окръзите Олт, Русе и Враца) чрез създаване на Уеб мрежа за популяризиране на множество мероприятия и събития, свързани с трансграничното сътрудничество, като: панаири, изложения, семинари, обучения, бизнес мисии, кооперационни борси и др. Благодарение на тази мрежа ще се подобри и разшири достъпа до информация, което пък от своя страна ще доведе до насърчаване и развитие на сътрудничеството между организации, намиращи се от двете страни на границата.

Участниците в това обучение ще имат възможност да придобият специфични знания, свързани както с трансграничния регион, така и с подготовката на различни бизнес мероприятия, касаещи фирмената дейност като: участия в изложения, бизнес-мисии, фирмени презентации и др.

Допълнителна информация можете да получите на тел 082 825 875 г-жа Стела Дионисиева или г-н Милен Добрев.

»

При наемане на трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца на: Безработни младежи до 29 год. възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения /чл. 36, ал. 2/; Безработни с трайни увреждания, включително военноинвалиди /чл. 52, ал.1/; Безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст /чл. 53/; Безработни, изтърпели наказание „лишаване от свобода” /чл. 55/; Безработни лица – жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст /чл. 55а/ - на работодателите се предоставят средства от Държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца.

При наемане на трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца на: Безработни младежи до 29 год. възраст /чл. 36, ал. 1/; продължително безработни лица /чл. 37/; Безработни лица, наети от микропредприятия на първите пет разкрити работни места /чл. 50/; Безработни лица на непълно работно време /чл. 51/ - на работодателите се предоставят средства от държавния бюджет за направените от тях разходи за социални и здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца.

При наемане по трудов договор за срок от 6 месеца на: Безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа /чл. 52, ал. 2/; Безработни лица за стажуване и/или чиракуване /чл. 41, и чл. 46/ - на работодателите се предоставят средства от Държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравнти осигуровки, но за не повече от 6 месеца

В ЗНЗ са регламентирани и мерки за насърчаване на работодателите да поддържат и повишават квалификацията на наетите работници и служители /чл. 44 от ЗНЗ/.

Процедура за кандидатстване и подбор на работодатели за ползване на насърчителните режими.

ДБТ обявява на информационното табло и в местните медии насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели през следващия месец.Работодателите разполагат със 7 работни дни да подадат в ДБТ заявки за субсидиране на свободни работни места. Съветът за сътрудничество към ДБТ обсъжда заявките и предлага работодателите, с които да бъде сключен договор. Критериите за подбор са насочени към стимулиране на малките по численост фирми, с основна дейност – производство, както и тези, които не са ползвали насърчителни режими през последните две години или са запазили заетостта на наетите лица след изтичане срока на договора. Стимулират се работодателите, които са изпълнили задълженията си по сключени през предходен период договори. Списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационното табло на ДБТ, като цялата процедура се извършва в рамките на 14 работни дни.

Условия за кандидатстващите работодатели:

· Да нямат изискуеми публични задължения;

· Да са регистрирани по действащото законодателство;

· Към момента на подаване на заявките числеността на персонала им да е не по-малка от средносписъчната численост за последните шест месеца;

· Да не са получавали минимални помощи по смисъла на Регламент на Европейска комисия /ЕС/ № 69/2001г., независимо от формата и източника, на обща стойност над 391 166 лв. за изминал 3 годишен период пред и датата на деклариране.

По-подробна информация може да получите на сайта на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg – категория: Програми и мерки

»

Проект на РТИК получи окончателно одобрение за финансиране по програма „Малки грантове“ на Демократичната комисия при посолството на САЩ. Американската Комисия ще отпусне 22 000 щ.д. за създаване на малък бизнес център за подпомагане на жени да стартират собствен бизнес. Това е единственият русенски проект, получил одобрени по програмата. Продължителността му е 12 месеца.

Предвижда се създаване на малък бизнес център в Русенската Търговско-Индустриална Камара като специализиран отдел за осигуряване на обучение, практическа работа и консултации за стартиране на бизнес, както и подпомагане за намиране на финансиране. Целевата група включва жени, в неравностойно положение — самотни майки и жени от етническите малцинства, които желаят да започнат собствен бизнес. Обучението ще обхване 96 жени, които ще бъдат разделени на 8 групи. То ще бъде фокусирано върху мотивацията на участниците и оценяването на предприемаческите им способности. След това работата ще продължи с консултации за бизнес планиране и достъп до финансиране на проектни идеи. Цялата информация от проведените курсове ще бъде поместена в сайта на Русенската Търговско — Индустриална Камара, като достъпът до нея ще бъде свободен. На тази основа ще заработи и виртуален бизнес инкубатор, който предвижда оказване на помощ за стартиране на собствен бизнес и на други заинтересувани, чрез консултиране от растояние, по Интернет.

Партньори по проекта са Национален Център за Професионално Обучение- клон Русе и Регионална агенция по заетостта.»

Русенска Търговско Индустриална Камара получи каталози на отделните браншове на валонската индустрия от Търговска Служба на Валония (AWEX) към Посолството на Кралство Белгия. Каталозите бяха изготвени и предоставени от Валонска Агенция за външна Търговия (Agence Wallonnea l’Exportation). В 8 на брой каталога са публикувани новините на съответните браншовете и контактна информация на фирми, развиващи дейност в този бранш.

Каталозите са, както следва:

- ICT— Информационни и комуникационни технологии — серия “Да построим бъдещето на информацията”;

- Преработка на отпадъци — серия “Изобретения в служба на околната средата”;

- Индустрии свързани с опазване на околната среда — серия “Изобретения в служба на околната средата”;

- Аеронавтика и космическа техника — серия “Пространство за открития”

- Производители на компоненти за добивна промишленост и производство на цимент;

- Производители на компоненти за производство на желязо и стомана;

- Промишленост на съвременни материали;

- Опаковъчна промишленост — серия “Иновации и защита чрез дизайна”.

Заинтересовани фирми, могат да поръчат каталог/зи от браншовете, описани по-горе на тел.: 082/825875 – г-ца Елена Лазарова, или на info@rcci.bg.

»

РТИК получи поредното запитване от СТИВ Любляна (посолство на Р. България в Словения), за доставка на железен скрап, целулоза, стоманени тръби и пръти, цинкови плоскости и метални жици/тел:

1. Железен скрапза нуждите на словенските леярни, начални количества 300т. на месец, химически характеристики:

C 3.60 %-4.50 %
Si 1,50 %-2.60 %
Mn 0,40 %-1 %
P max 0,10 %
Cr max 0,15 %
S max 0,08 %

Тегло на блок MAX 20KG

2. Целулоза— за словенската хартиена индустрия, за снабдяване на над седем производства с износ за цяла Европа

Контактни данни на фирмата:
GAD d.o.o.
Obrtniška 30, 6000, Koper, Slovenija
tel:00386/ 5 625 15 21, fax:00386/ 5 625 15 20, mob:00386 41 397 625(Gregor)
e-mail: addoo@siol.net
e-mail: gad1@siol.net

3. От фирма Rotis d.o.o. пристигна запитване за доствка на тръби и пръти от стомана. РТИК разполага с подробна спецификация на продуктите.

Контактните данни на фирмата са:

Rotis d.o.o.
Brodisce 5, 1236 Trzin
Tel 00386 1 530 09 70,
Fax. 00386 1 530 09 70
Лице за контакти — Ozvaldo Ivancic
e-mail: ozvaldo.ivancic@rotis-lj.si
web: www.rotis-Lj.si

4. Получено е запитване и от Словенска Стопанска Камара за производители на цинкови плоскости и метални жици/тел (на англ. език reinforced ribbed wire и light drawn wire). За връзка с фирмата свържете се с референтката на Камарата за България г-жа Звонка Майер:

Gospodarska zbornica Slovenije
Oddelek za mednarodno sodelovanje
tel.: 00386 1 5898-157, faks: 00386 1 5898-100
Zvonka.Maier@gzs.si

Молим, членове на РТИК, желаещи да установят контакти с фирмите, да се свържат с тях директно, като изпратят копие от писмото до РТИК на е-mail: info@rcci.bg .

Благодарим Ви!

»

РТИК получи информация от СТИВ Любляна към посолството на Република България в Словения, че е открита и регистрирана първата словенска компания, която ще се занимава изцяло и само с внос на българска продукция на словенския пазар и представителство на български компанни за Словения — Bolgarija trade d.o.o. Фирмата ще се занимава с търговия, внос и дистрибуция на следните видове български стоки:

1. Консерви и хранителни продукти

2. Замразена риба

3. Замразени зеленчуци

4. Платове

5. Текстилни изделия

6. Дамско и мъжко бельо

7. Плат за тапициране на мебели и за произв. на пантофи /което е конкретно запитване в моменета — търсят се български производители/

8. Обувки — естествена кожа, шити, мъжки, дамски и детски

9. Други

Компанията е семейна и се състои от ръководен екип от Изпълнителен директор с търговско икономическо образование и стаж в търговията, говорещ английски, български, словенски и сърбохърватски езици и Търговски мениджър с опит в дистрибуцията и търговията на едро /25 години в една от водещите търговски вериги в страната, Živila d.d./, разполага със склад под митнически надзор и по наша преценка нелоши контакти с повечето търговски вериги и с директорите по снабдяването на водещи словенски прозиводства. Следва контактата им инфорамция:

Bolgarija trade d.o.o.

tel. 00386 4 2872113

fax. 00386 4 2872115

CEO: Sara Stepanjan, mob.tel 00386 70 696784

e-mail: saras@bolgarijatrade.si

Commercail manager:Cveta Stepanjan, mob.tel 00386 31 552 403

Address: Ljubljanska cesta 31a, Kranj 4103

Друга фирма Bimtraded.o.o. от гр. Ново Место, заеамаща позиции в една средно голяма и пет по-малки вериги и вече пет години занимаваща се с внос на различни стоки от България, търси български производители в следните пет стокови групи:

1. Полуготова царевица за непосредствено готвене (готов качамак на зърна)

2. Консервирани гъби

3. Какаов гранулат, в найлонов амбалаж, по 1000гр. и в торбички по 350гр.

4. Кетчуп в различни грамажи.

Контактните данни на фирмата са:

Bim Trade, Trgovina in storitve d.o.o.

Tel.: +386 (0) 7 33 80 120

Fax.: +386 (0) 7 33 80 121

GSM: +386 (0) 41 633 721

e-mail: bimtrade.ivan@siol.net

Director: Ivan Brumat

Address: Ljubljanska c.88

8000, Novo Mesto, Slovenija

Фирми, желаещи да установят контакти с фирмите, молим да се свържат с фирмите директно, като изпратят копие от писмото до РТИК на е-mail: info@rcci.bg .

Благодарим Ви!

»

На 18 октомври 2004 г. (понеделник) от 11:30 ч. в зала VI етаж на Българската търговско-поримшлена палата (ул. “Парчевич” №42) ще бъде подписан договор за сътрудничество между БТПП и “D & IC” (Data and Information Consult), официален дистрибутор на “Dun & Bradstreet” за България.

“Dun & Bradstreet” има 160-годишна история и е световен лидер в събирането, анализа и предоставянето на бизнес-информация. Към настоящия момент притежава база данни за 83 милиона фирми в 220 държави по целия свят. Продуктите и услугите, които предоставя, включват доклади, маркетингови справки, икономически профили на държави и икономики.

Подписването на договора за сътрудничество между двете организациище предостави на българските фирми възможността да се запознаят с бизнес-партньори от цял свят, да намерят нови клиенти и да намалят риска при кредитиране и инвестиции.

На събитието ще присъства представителя на “Dun & Bradstreet” за Източна Европа г-жа Наталия Димитров.

» С изплатените през миналата седмица 15 нови проекта по САПАРД на инвестиционна стойност 10 591 021 лева, броят на напълно завършените проекти по програмата става 489, съобщиха от Министерството на земеделието. Субсидията, която е платена през миналата седмица, е 4 896 845 лева, а общо изплатените пари по програма САПАРД от началото на прилагането й до този момент стават 122 569 439,25 лв. 6 са проектите по първа мярка /инвестиции в земеделските стопанства/, която продължава да е приоритетна в дейността на Агенция САПАРД. 5 от изплатените проекти са по втора мярка - преработка на земеделска продукция. 4 проекта са по трета мярка за алтернативни дейности в селските райони (два - за дървообработка, един - за създаване на пчелни продукти и един за изграждане на система за производство и замразяване на гъби). » Панаири и изложения

Българската търговско-промишлена палата организира търговско изложение "Здраве и красота с натурални и био продукти" от 1 до 4 ноември 2017 г. в Изложбена зала ЦУМ, София. Ще се представят фирми, които произвеждат и извършват търговия с еко и био продукти.

Изложението има за цел да събере на едно място натурални и био храни и напитки, билкова и натурална козметика, етерични масла, продукти и процедури за повече тонус и красота.

Участниците и посетителите ще имат възможност да научат повече за новите тенденции и стандарти в тази област, да споделят своя опит и проблеми, да създадат ползотворни бизнес контакти.

За допълнителна информация: тел.: 02/ 8117 428, 989 72 40; E-mail: fairs13@bcci.bg

»

Поради технически причини изложението "Доверете се на българското", планирано да се проведе в периода 07.09-12.09 в Русе, е отменено.

 

»

Екипът на Русенска търговско- индустриална камара пожелава  през новата 2015 година здравето, щастието и успехите да съпътстват всички стари и нови начинания. Нека радостта от настъпващите празници озарява и стопля сърцата и душите на всички ни!

Весела Коледа и щастлива Нова Година!

»

Преди няколко месеца Световната банка оповести тревожни прогнози за повишаване на температурата с над 4°C до 2100 г., ако не се предприемат реални действия за смекчаване на климатичните промени. За същия период количеството на генерираните отпадъци ще нарасне 3 пъти, причинено от демографския ръст в световен мащаб и социалното благополучие.

В отговор на тези предизвикателства ще се проведе 10-тото издание на Изложението и форума за Югоизточна Европа от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София.  Няколко паралелни инициативи са включени във формата на изявата: „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", „Smart Cities“ (интелигентни сгради, ИКТ, мобилност) и „LiftBalkans" (асансьори и ескалатори). Целта на организаторите Виа Експо е популяризирането на най-новите постижения в тези сектори, тяхното широко приложение в Югоизточна Европа, иницииране на дискусия между бизнеса и публичните институции.

Изявата има силна подкрепа от страна на редица международни организации и медии. Тя е под патронажа на Министерството на регионалното развитие и Министерство на екологията и водите. Виа Експо е партньор на кампанията „Нека изградим свят, който ни харесва!“ на Кони Хедегор, Комисар на ЕС по действията в областта на климата.

Лектори от авторитетни европейски институции и асоциации ще презентират законодателните и технологични новости в Конференцията. Акценти в програмата са сесията на Euroheat & Power „Преосмисляне на централизираното производство на енергия за отопление и охлаждане" и Европейският конферентен ден „Най-добри практики в управлението на отпадъците и ресурсите в рамките на ЕС“, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP.

В изложението ще се включат водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Полша, Словения, Чехия, Швейцария, Швеция и Холандия.

Акцентът през 2014 г. ще бъде поставен върху био-, хидро- и геотермалната енергия. На изложбената експозиция ще се представят инсталации за производство на пелети, брикети, биогорива, оборудване за хидроцентрали, термопомпи и др.

Филтър предлага системи за автоматизация на горивните процеси, охладителни съоръжения, газови двигатели  и др., които намират приложение в индустрията и обществения сектор. Особено актуални са когенерационните инсталации, работещи с биогазове от различни отпадъчни суровини - животински и растителни отпадъци, сметищни газове и др.

Дебют в изявата ще направи EBIOSS Energy. Тя е изградена като холдингова структура за управление на компании с дейност в областта на енергията от отпадъци. Специализирана е в проектиране, изграждане и поддръжка на инсталации за когенерация, електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса и микрокогенерационни инсталации.

Енергийната ефективност може да реализира големи икономии в публичния и частния сектор. Изложителите ще демонстрират хибридни системи за автономно електрическо захранване, енергоспестяващи бои, светодиодно осветление, трансформатори, продукти за сграден контрол и мениджмънт, телематика и телеметрия, асансьорни уредби и компоненти.

KLEEMANN, един от най-големите производители на асансьори в световен мащаб, стана част от „LiftBalkans“. Залагайки на германското ноу-хау и високото качество, той изнася продукция в над 90 страни и притежава 2% дял от световния пазар.

Постоянното нарастване на количеството отпадъци в глобален мащаб определя и развитието на технологии за управлението им. В рамките на „Save the Planet“ посетителите ще се запознаят конкретни решения за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци. Австрия е отново страна партньор. Компаниите Vecoplan, специализирана в решения в дървообработващата и рециклираща индустрия, Komptech, производител на технологии за третиране на твърди битови отпадъци, както и за използването на биомасата като източник на възобновяема енергия, се присъединиха към традиционния Австрийски павилион.

Друга австрийска компания е EREMA. По повод своята 30 годишнина, тя пусна  системата INTAREMA®, която ще постави началото на нова ера в рециклиращата индустрия.

»

Град Русе ще бъде домакин на осмото изложение "Уикенд туризъм Русе 2012" през май 2012 г. Основните цели на изложението са представяне на атрактивни оферти за туризъм, среща на представителите на туристическия бизнес с потребителите на туристически услуги и презентация на Русенския регион. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще вземе участие във борсата с информационен щанд от 20 кв. м , представящ България като привлекателна туристическа дестинация, а също така и в дискуционната програма. Списък на туристическите изложения в България за 2012, както и информация за организаторите можге да видите тук.

Източник: http://www.mi.government.bg

»

Русенска търговско- индустриална камара и Фондация „Лале” организират първата Борса на проекти и идеи в Русе. Това е събитие, на което се „ срещат” нуждите и интересите на гражданските организации и бизнеса с възможност да преминат към практическо сътрудничество в името на инициативи, които са важни за местната общност . Това е работещ инструмент, особено подходящ в период на икономическа криза, когато ресурсите (средства, услуги, материали, оборудване и т.н.) са ограничени и ефективното им използване е от огромно значение.

На борсата има само едно правило — не се говори за пари и не се търсят пари!

Целта на борсата е да насърчи и улесни ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации като отчита интересите и възможностите на двата сектора.

Ползите за бизнеса от участие в такава Борса са разнообразни - нови партньори, достъп до нови ресурси и мрежи от контакти, възможност за достигане до нови потребители; разширяване на контактите с местната общност, добра бизнес репутация, участие в развитието на местната общност, обществено признание.Използването на повече и по-разнообразни средства за сътрудничество са от реална практическа полза за двете страни.

Всички фирми от региона имат възможност да се включат в това интересно и динамично събитие.

Борсата в Русе ще се състои на 29 юни 2011 г. от 17 часа в Русенска художествена галерия,

голяма изложбена зала,

ул. "Борисова” № 39

За да заявите участие е нужно да потвърдите или на телефон 082 825 875 Русенска Търговско индустриална камара- г-жа Стела Дионисиева, или на имейл info@rcci.bg!

Срок за заявяване на участие- 28 юни (вторник)

Целеви групи

Неправителствени организации, компании и местен бизнес, бизнес сдружения, медии, местна власт, активни граждани и лидери на местната общност. Тук можете да видите и предварителният списък с НПО, които ще сe включат.

Какво печели бизнесът от участието си в Борса за проекти и идеи”

Нови партньори

Достъп до нови услуги и ресурси

Достъп до нови мрежи от контакти

Възможност за достигане до нови потребители

Разширяване на контактите с местната общност

Добра бизнес репутация

Принос в развитието на местната общност

Обществено признание

Обобщение на търсенето и предлагането на гражданските организации, които ще участват на Борсата в Русе

Гражданските организации търсят

В замяна предлагат

§ Превод от английски на български и от български на английски — до пет страници месечно.

§ Освобождаване от банкови такси

§ Два пъти годишно консултации с психолог

§ Предоставяне на база за почивка два пъти годишно по три нощувки за 50 човека — възрастни хора, може и да не е в активен сезон, безвъзмездно или на преференциални цени.

§ Транспортни услуги

§ Шивашки услуги за ушиване на сценични костюми за самодейни колективи

§ Издателски и печатарски услуги - еднократно

§ Услуги на фирми за озеленяване с цел оформяне на детски кът

§ Фирми за изкупуване на вторични суровини - хартия

§ Контакти с различните местни и национални медии

§ Ремонтни услуги — подмяна на дограма на прозорци, външна мазилка на сграда, вътрешно боядисване или материали за него

§ Офис обзавеждане — маси, столове, бюра, мека мебел вкл. втора употреба

§ База за отдих на морето за 3 дни за 28 деца и младежи с увреждания и персонал

§ Минерална вода

§ Плодове и зеленчуци за разнообразяване храната на деца в дневен център

§ Консултации при разработване и управление на проекти

§ Превод от и на английски език

§ Поддръжка и профилактика на офис- оборудване

§ Електро и ВиК услуги при нужда

§ Изграждане на аспирация на санитарни помещения

§ Памперси

§ Изработване и поддържане на сайт

§ Ваучери за гориво (бензин) за превозване на възрастни хора до болници до институции - до 80 литра месечно

§ Строителни материали за ремонт на дворна площ — 80 кв.м. към сградата на консултативен и кризисен център

§ Отпечатване на информационни материали

§ Офис техника - компютри, копирна машина — вкл. втора употреба, климатик за отопление

§ Хранителни продукти — напр. брашно, захар, ориз, макарони, яйца, олио, хляб, готови закуски — за възрастните хора в дневен център

§ Измерване на кръвна захар на работещите във фирмата на работните им места два пъти годишно с консултация от лекар

§ Електрокардиограма на сърцето един път годишно на работещите във фирмата - на работните им места с подвижен кардиограф и преглед от лекар, също на място във фирмата

§ Масаж на луксозно термомасажорно легло с четири степени. За един човек - 45 минути в дневния център за възрастни хора след 17 часа

§ Предоставяне на помещение три пъти годишно за провеждане на тържества на фирмата

§ Предоставяне на оборудвани зали различна големина, вкл. зала със сцена или зала оборудвана с компютри, прожектор и екран, които могат да се използват за провеждане на обучения, семинари и др. събития на фирмата дарител

§ Предоставяне на специализирана литература, прочитна, детска, учебно- помощна и др.

§ „Държавен вестник”

§ Организиране на концерти по различни празнични поводи на фирмата

§ Рекламни кътове в читалище на различни фирми и техни произведени изделия

§ Изработване на сувенирни подаръци за партньори и служители на фирмата-дарител

§ Предоставяне на пространство за реклама на фирмата

§ Обучения за работници и служители на теми: Комуникация и общуване; Формиране на умения за работа в екип - групи до 10 човека, от 1 до 3 месеца

§ Подготовка и изнасяне на програма за децата на служителите на фирмата

§ Изработване на мартеници за служители и партньори

§ Изработване на уникални еко картички по повод празници

§ Изработване на психологически профили

§ Доброволен труд за пакетиране, комплектуване, сортиране на изделия, стоки, документи и др.

§ Логопедични услуги за деца на служители

§ Диагностика на дислексия

§ Услуги на психолог за деца и възрастни по проблеми свързани в общуване, развитие, поведение

§ Професионален тренинг-обучения за справяне със стрес, работа в екип, професионално прегаряне, индивидуални консултации

§ Изнасяне на професионална лекция на тема домашно насилие и трафик на хора

Борсата се осъществява с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и в партньорство с национални медии.

Борсата на проекти и идеи се реализира с подкрепата на Община Русе!

»

Солунски Университет „Аристотел” и HELEXPO (най-големия и значим организатор на изложения в Гърция),организират съвместно от 09 до 16 юли2011, международен форум NANOTEX 2011 — International Exhibition & Conference on Nanotechnologies & Organic Electronics , в гр. Солун, Република Гърция, на територията на Международен Солунски Панаир.

Участниците във форума ще имат възможността да обсъдят новите предизвикателства и възможности в развитието на нанотехнологиите, органичната електроника, новите технологии и научни постижения, инвестиции в сектора и др. По детайлна информация може да откриете на интернет страницата на форума http://www.nanotex4.com.

Тук можете да откриете кратко представяне на различните съпътстващи събития по време на форума, както и схема и информация за самия форум.

Компетентни за предоставяне на допълнителна информация, приемане на заявки за участие, посрещане и настаняване са само организаторите на събитието: Солунски Университет „Аристотел” и HELEXPO. С оглед на това, бихме желали да Ви помолим да се свържете директно с тях на долупосочените адреси:

Aristotle University of Thessaloniki

Lab for Thin Films, Nanosystems & Nanometrology (LTFN)

54124Thessaloniki, Greece

Tel: +30 2310 998189, Fax: +30 2310 998390

E-mail: mchacham@auth.gr/ logot@auth.gr

Contact Person: Proff. S. Logothetidis— Director of (LTFN)&

President of the Organization Committee

Mobile: +30 6972 728558

HELEXPO S.A.

Attn: NANOTEX 2011

Tel:+30 2310291157, Mobile: +30 6937 536655

E-mail: infosystem@helexpo.gr

Contact Persons:

Mr. Yannis Hatzianastasiu- NANOTEX 2011 Exppo Project Manager

Dr. Mara Chachamidou, Technology Transfer Manager (LTFN)

Tel: +30 2310 998189, Fax: +30 2310 998390

E-mail: mchacham@auth.gr

»

74- то издание на SIMA, което ще се проведе от 20 до 24 февруари 2011 г. в Париж / Изложбен Парк Норд Вилпент (Paris Nord Villepinte), се подготвя в един променящ се земеделски свят, в пълна еволюция.

"Растежът на населението в световен мащаб, което увеличава хранителните нужди, появата на нови страни- производители, стопанства, които трябва да намерят ново равновесие, променливостта на цените, необходимостта от иновации за интегриране на положителните екологични критерии... този контекст създава силен въпросителен фон, поставя въпроси и необходимост от еволюция на селскостопанските професионалисти в цял свят ", казва Мартин Дегремон, директор на SIMA-SIMAGENA.

Ето защо предстоящото издание на SIMA, повече от всякога, ще вземе при сърце ролята си на вдъхновител на ефективното и устойчиво селско стопанство: единственото изложение в света, което представя наведнъж земеделска техника, животни и устойчива енергия, ще придружи и ще помогне на професионалистите да прогнозират бъдещите си решения чрез многобройните международни събития, които ритмично ще съпътстват седмицата.

"За да бъдем напълно в съответствие с актуалното и с интересите на индустрията,обяснява Мартин Дегремон, ние засилихме силните си страни около 6 тематики, които ни интересуват днес в селското стопанство:

Нововъведения / Генетика / Устойчива енергия/ Международен пазар / Предвиждане на бъдещото развитие в сектора / Професии, специалности, занаяти

Световна среща на всички заинтересовани страни в сектора на селското стопанство- производители, фермери, предприемачи, производители на плодове и зеленчуци, търговци, дистрибутори, вносители, кооператори ... следващата SIMA:

 • Ще е свидетел на силно международно измерение, дори що се отнася до изложителите (50% очаквано международно присъствие), както посетителите (25% очаквано международно присъствие от повече от 100 страни).
 • Ще носи конкретна визия за последните нововъведения- SIMA Innovation Awards- награди, които са признати и очаквани от селскостопанските професионалисти по целия свят.
 • Присъдени от жури от специалисти и работна група от международни експерти, отворени към крайните потребители, наградите влияят на тенденциите в бъдещето на селскостопанската техника;
 • Ще бъде бизнес усилвател, благодарение на проведените срещи между специалисти;
 • Ще се структурира така, че да бъде доставчик на конкретни практически решения, около кръгли маси, конференции и семинари на високо ниво, както и с посещения на ферми, инициирани още в предишното издание на изложението, съпътствани с голям успех;

Като истинска платформа за информация и обмен на опит за едно успешно променящо се устойчиво земеделие, SIMA 2011 г. ще поднови съответно 3 от своите най- очаквани инициативи:

 • Зоната „Добри Практики”, която празнува своите 10 години:400 m² в сърцето на изложението (Палата 5а), обединява институционалните организации и партньори на изложението, участващи в прилагането на добри земеделски практики.
 • Международния Земеделски Форум:практически семинари на тема устойчива енергия, представени от TRAME* и ADEME*; посещения, кито допринасят конкретно за обмен на добри практики; конференции, водени от експерти, относно големите тенденции в сектора; енда изключителна конференция с

възстановяването и заключенията на международния конгрес AgEng* и симпозиума Ecotech, организирани от CEMAGREF *.

 • „Agri Manager Tour”, за втори път :около 30 големи земеделци и фермери, от важни селскостопански страни- най- големите потребители на земеделско оборудване и материали, събрани на едно място в продължение на три дни (21, 22 и 23 февруари 2011 г.) около една ексклузивна програма.

SIMA също така е домакин на SIMAGENA, изложение на животни, коетосъбира близо 300 фермери и около 400 говеда от млечни породи и кърмачки.

Това изложение се върти около събитията на ринга, включително и Международните Отворени Шоу- Програми (представяне на животните, след което се „съдят” от жури) и продажби на търгове.

Относно SIMA

SIMA е международно професионално изложение на селскостопанска техника и животни. SIMA групира на всеки 2 години над 1 300 изложители, 1 400 търговски марки и над 200 000 посетители.Нейната мисия е да спомогне за изграждането на един устойчив и постоянно развиващ се земеделски свят.

За контакти:

VENISE RP / Maud de Valicourt – Bérengère Creton : 01 70 08 71 43 – veniserp@venise.com

*TRAME= Мрежа от земеделски ресурсни центрове и селскостопански райони

*ADEME= Агенция за околна среда и управление на енергията

*AgEng= Европейска Асоциация за Селскостопански Технологии

*CEMAGREF= Институт за изследвания в областта на науката и технологиите за околната среда

Цялата информация за SIMA на Planet-Agri.com -нов международен интернет портал за специалистите в областта на селскотостопанство

»

В периода 17-20 февруари 2011 в столицата на Иран- Техеран ще се проведе четвъртото издание на Международния панаир за туризъм, организиран в Изложбения център. Като официално събитие, регистрирано в изложбения календар на Световната организация по туризъм, това е една чудесна възможност за компаниите, занимаващи с производство, търговия, предоставяне на услуги в сферата на туризма и хотелиерството да покажат новости в бранша.

За контакти:

Narges Vadieh

Manager of Exhibition Affairs

Tehran Int'l Trading & Exhibition Co.

Apt. # 6, No. 5, Alizadeh St., Bahar St., Sadr Highway, Tehran – Iran

P.O.Box: 15875-9614 Tehran

Tel: 0098 (21) 22 24 74 79 – 22 24 74 81

Fax: 0098 (21) 22 24 74 80

E-mail: info@iranhtt.com URL: www.iranhtt.com

»

Търговското изложение за хранителни технологии и производство „L-TEC” ще се проведе в периода 

1 - 4 май 2011 г., Залцбург, Австрия

Подробности на сайта на изложението:

www.ltec.at

»

Пето издание панаир на кафето Triest Espresso Expo

28-30 октомври 2010, Триест, Италия

За контакти и записвания:

Тel. +39 040 9494236 - 262, E-mail: espresso@fiera.trieste.it
www.triestespresso.it

»

На 3и 4 декември 2010 г. в хотел „Шератон София хотел Балкан.”, София, Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП,www.bawe-bg.com) ще организира за първи път Международен форум на женското предприемачество съвместно с Меридиан 22 ООД (www.meridian22.bg). Съорганизатори на събитието са: Българската търговско-промишлена палата, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Столичната община.

Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП) е организация с нестопанска цел, създадена през ноември 2008 г. с мисията да насърчава женското предприемачество в България в сътрудничество с изпълнителната власт, местния бизнес и сродни организации от страната и чужбина.

Международният форум на женското предприемачество, който БАЖП организира в началото на декември т.г., цели да насърчи бизнес лидерството сред дамите и да популяризира активното им присъствие на мениджърски позиции в света на бизнеса и сред обществеността, като представи, от една страна, дейността на ръководените от тях компании, а от друга — подложи на обсъждане актуални теми за женското предприемачество. В този смисъл, събитието ще протече в две направления — дискусионен форум и търговско изложение. Сред поканените за участие в събитието са чуждестранни организации на жени-предприемачи, по-голямата част от които — от Европа. Ще бъдат представени и водещи български и международни компании, ръководени от дами.

В качеството си на организатор, БАЖП има честта да отправи към Вас покана да се включите в Международния форум на женското предприемачество. Подробна информация относно форума и условията за включване в него ще намерите в Предварителна програма и Формуляр за регистрация .

При необходимост от допълнителна информация тел. (02) 887 37 08, факс (02) 884 60 22 или ел. поща: meridian22@intech.bg.

»

Русенската търговско-индустриална камара организира посещение на най-голямото строително изложение в Румъния – CONSTRUCT EXPO,което се провежда в периода 11 – 15 май в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ.

През настоящата година трите най-значими строителни изложения Construct Expo Antreprenor, Construct Expo Utilaje и Construct Expo Ambient ще бъдат обединени и ще се проведат по едно и също време. Това ще бъде най-мащабното международно събитие в областта на строителството в Румъния, събиращо на едно място специализирана аудитория и експерти от различни страни. Тематиката е в областта на строителните материали и системи, инфраструктурното строителство и оборудването за строителни площадки; строителна екипировка и инструменти; интериорен дизайн; материали за довършителни работи, стени и подови настилки, осветителни тела, декорация, аксесоари и др.

За участниците в посещението са осигурени: транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ с луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

Дата и час на тръгване: 12 май (сряда) 2010 г., 08.00 часа

Място на тръгване: гр. Русе, паркинга пред сградата на РТИК, бул. Цар Фердинанд 3а

Такса участие 60 лв. с ДДС. За фирми-членове на РТИК-преференциална такса от 50 лв. с ДДС

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875, e-mail: bgroforum@rcci.bg

Желаещите зае участие в делегацията е нужно да попълнят и изпратят заявката за участие не по-късно от 10 май 2010г. на посочената ел. поща (bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

В рамките на Construct Expo 2010 ще се проведат следните съпътстващи изложения:

Construct Expo Antreprenor 16то издание

- посветено на продукти и системи за строителство, разработки в областта на материали, оборудване, механизация, инфраструктура, планиране и проектиране

http://www.constructexpo-antreprenor.ro/

Construct Expo Utilaje 4-то издание

- международно изложение за строителни машини и оборудване

http://www.constructexpo-utilaje.ro/

Construct Expo Ambient 17-то издание

ориентирано към представяне на новости и тенденции в интериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонтно-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация, аксесоари и др. Посетителите ще бъдат приятно изненадани от професионални и атрактивни презентации на фирми от над 17 страни като: Румъния, Германия, Италия, Турция, Полша, България, Молдова, Малайзия, Франция, Унгария, Русия, Чехия, Швеция, Словакия, Испания, Виетнам, Гърция, Сърбия и др.

http://www.constructexpo-ambient.ro/

CER GLASS2010 11-то издание

изложение за продукти, технологии и машини/ оборудване за стъкларската, керамична и порцеланова индустрия.

http://www.cerglass.ro/

ROMTHERM2010 16-то издание

международно изложение за отоплителна, вентилационна и климатична техника, охлаждащи системи и оборудване, насочено към най-добрите румънски и чуждестранни компании, производители и търговци, вносители и износители на изолационни материали, отоплителни системи и др.

http://www.romtherm.ro/

EXPOFLOWERS 2010 2-ро издание

на международното изложение за градинарство и ландшафтна архитектура.

http://www.romexpo.ro/expoflowers/

»

В Русенска камара постъпи информация, че от 21.10.2010до 24.10.2010 в изложбения център Пеаниа в град Атина, Гърция ще се проведе 5-то международно изложениеза фотоволтаични системи, възобновяеми енергийни източници и др. ЕNERGYPHOTOVOLTAIC 2010.

Повече информация относно конкретните условия за посещението на изложението ще получите от организаторите в Гърция на телефон +30 210 6141164, 6141223 факс +30 210 8024267, е-мейл: leader_expo@otenet.grили на уеб-сайта на организаторите www.leaderexpo.gr

»

Трето международно специализирано изложение Phar/MedExpo 2010,18 до 21 октомври 2010 г.,

Аман, Йордания,Middle East Gate Expo
Тел.: + 962 6 552 7066
Факс: + 962 6 5527311
E-mail: dana@meg-expo.com
www.meg-expo.com

Международно изложение „Празник на хляба”,20 - 23 април
2010 г.,

Москва,Российская Гилдия пекарей и кондитеров (РОСПиК)
Тел.: 495 755 50 35; 755 50 38
Факс: 495 755 67 69; 974 00 61
E-mail: info@rospik.ru
www.breadbusiness.ru

Международно изложение на рибната индустрия,27 - 29 май
2010 г.,

Агадир, Мароко,IEC – International Exibitions& Conferences Sart
Тел.: +212 0 522 47 06 00
Факс: +212 0 522 47 06 01
E-mail: sihbach@iecgroup.org
www.agadirfishmorocco.net

»

Възможностите пред бизнеса през 2010- та

На 2 декември в Русе ще се проведе първият икономически форум, организиран от списание „Мениджър” в партньорство с Русенска търговско- индустриална камара.

Световната финансова криза има различни параметри за всеки отделен отрасъл на икономиката. Как се отразява стагнацията на пазара ...Какви са вариантите за решаване на проблемите.. От какво зависи бързото преодоляване на кризата.. Кои са алтернативните възможности за финансиране и развитие..

Във всеки брой списание МЕНИДЖЪР търси отговорите на тези и много други въпроси, свързани с развитието на българската икономика. За да е още по-полезен на читателите и партньорите си, тази година МЕНИДЖЪР започна поредица от срещи с бизнеса в големите градове на България.

Срещата в Русе е на тема „Бизнесът през 2010-та- перспективи за растеж” ище се проведе на 2 декември от 14,00 в хотел „Космополитен”.

Първият бизнес форум за Русе, организиран от сп. МЕНИДЖЪР, е с два дискусионни панела, в които наблюдатели на пазара и експерти ще коментират възможните сценарии пред икономиката на България и кои са полезните ходове за българския бизнес през 2010- та година.

Виновни ли са банките за трудностите на бизнеса, кога ще бъдат свалени лихвите, какви са възможностите за финансиране от Европейската инвестиционна банка, кои фирми могат да разчитат на кредитиране, практически съвети как да се възползваме от парите по евро проектите— са другите централни теми на форума.

Участници във форума са проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт на БАН; Лъчезар Богданов, управляващ партньор Индъстри Уоч; Анна Атанасова, ръководител управление „ Малки предприятия” на Сибанк, Димо Първанов, мениджър продажби, Кофас България; Димитър Манов, управител, Сибола.

За допълнителни въпроси, информация и записвания:

Стела Георгиева
Мениджър събития
Сп. „Мениджър”
Тел.02/ 983 1305
Моб.0885 447371
E- mail: stgeorgieva@manager.bg

»

Изложбеният комплекс Мидекспо в Москва, вече повече от 10 години предлага всички удобства и модерно оборудване за провеждане на международни изложения на всякаква тематика.

Тук може  да бъде видяна програмата на всички изложения за периода 2009-2010 г.

»

Изложбата, със своята изключителна актуалност, дава възможност за представяне на най-новите решения и разработки в областта на охраната, контрол на достъпа, алармени системи, видеонаблюдение, мониторинг центрове, сигурност на информациятаи др. ще се проведе от 16 до 19 февруари 2010 г. в Националния дворец на културата - София.

Секюрити 2010 привлича производители, търговци, предприемачи, водещи български и чуждестранни фирми, които предлагат разнообразни продукти и услуги в областта на охранителните системи и модерните технологии. Експозицията ще бъде съпътствана от богата семинарна програма, включваща актуални теми, презентации, конференции и др. с водещи специалисти от бранша.

Изложбата и провежданите семинари, презентации, демонстрации се посещават от: мениджърите по сигурността, представители на охранителни и строителни фирми, хотели, банки, чейнч бюра, застрахователни и автомобилни и транспортни компании, предприятия и заводи, структурите от системата на МВР, Министерство на отбраната, заведения, складове на едро и др., специалисти по монтиране на охранителни системи, агенти и представители, журналисти и др.

Тематика на изложбата:

Алармени системи и средства срещу проникване и взлом - Системи и средства за контрол на достъпа - Системи за периметрова защита - Системи за предаване на алармен сигнал - Телевизионни системи за наблюдение и контрол - Пожароизвестителни и пожарогасителни системи - Алармени системи и имобилайзери за защита на МПС - Комуникационни засекретени системи - Системи за управление на сгради - Центрове за мониторинг и охрана с автопатрули - Полицейско оборудване - Радио и телекомуникационни системи - Устройства за персонална защита, средства за лична и обществена защита и безопасност - Защита на документи и данни - Защита на класифицираната информация – Информационна сигурност – Системи за съхранение на данни - Банково оборудване - Каси, сейфове, трезори - Бронирани коли - Блиндирани врати, гаражни и портални врати, защитни ролетки и бариери - Хотелски системи за сигурност - Идентификационни карти - Болнични оповестителни системи - Сигнализиращи устройства за МПС със специално предназначение - Безопасност на движението по пътищата - Пътна маркировка и сигнализация - Средства за охрана на труда и защита на работното място - Оборудване и средства за промишлена защита и безопасност, безопасност на производството – Школи за обучение – Консултанти по сигурността - Специализирана литература, др.

Посетете официалния уеб-сайт на Секюрити 2010 на адрес www.bcci.bg/fairs/security, за да получите пълна информация за предстоящите изложба и семинари. На Ваше разположение сме на тел./факс: 02/981 66 26, тел.: 02/989 72 40, 8117 428, 8117 427, E-mail: fairs@bcci.bg.

»

6-ти международен конгрес и изложба за енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за Югоизточна Европа

14-16Април 2010, София, Интер Експо Център

http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/congress.php

Организирано от Виа Експо за първи път през 2004, целта на събитието е да насърчи инвестициите за енергийна ефективност и използването на възобновяема енергия в региона. В момента Европа е световен лидер при разработването и приложението на ЕЕ и ВЕИ проекти за устойчиво развитие. Затова и конгресът ще акцентира върху добрите практики в тази област и интелигентното използване на енергията.

Общ преглед и статистика от конгрес и изложба 2009 :

http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/docs-web/EE_PSR_2009_BG.pdf

Фокус страназа 2010 е Италия. Стратегически партньор на събитието отново ще е Германия.

За първи път в програмата на конгреса и изложбата са включени две нови актуални теми:

- ВЕИмобилни системи – автомобили, велосипеди, хибриди, алтернативни горива, мобилни системи за съхранение на енергията

- Интелигентното строителство - ИКТ в подкрепа на енергийната ефективност

ЕЕ и ВЕИ форумът включва:

Презентации

Дискусии

Семинари

Директни контакти с водещи специалисти от бранша

Сесия с предварително уговорени срещи

Постерна сесия

Международна изложба за ЕЕ И ВЕИ

5-та международна специализирана изложба за ЕЕ и ВЕИ

14-16Април 2010, София, Интер Експо Център

http://www.viaexpo.com/exposition-ee-vei/bg/exposition-ee-vei.php

Браншове: Възобновяема енергия и системи на тяхна основа: Вятърна енергия; Геотермална енергия; Слънчева енергия, Фотоволтаични системи; Биоенергия: пелети, слама, биогорива; Хидроенергия; Енергоспестяващо осветление; Енергия от отпадъци – индустриални и битови; Пасивни къщи; Саниране на стари постройки; Сгради с нискоенергийно потребление; Топлоизолационни материали и системи; Уреди за контрол върху замърсяването на въздуха; Енергийно сертифициране; Консултантски услуги; Търговия с емисии; Управление и безопасност на околната среда

Организатор: Виа Експо ЕООД,Тел./факс: 032/960 011, 960 012, 945 459, 0888 911 827

office@viaexpo.com; http://www.viaexpo.com/

»

Отделът по Икономически и Търговски въпроси към Посолството на Република Гърция в София представя пълен каталог на международните и националните изложения в Р.Гърция за края на 2009 и цялата 2010 година. Каталогът е на английски език с подробна информация за всяко едно изложение ( сектор на изложението, дати на провеждане, място на провеждане и контакти на организаторите).

»

Актуална информация за панаири и изложения, които предстоят до края на 2009 г. в България

Предоставено с любезното съдействие на БРТПП

»

Форумът включва: презентации, дискусии, паралелни семинари, постерна сесия, директни контакти с водещи специалисти от бранша, сесия с предварително уговорени срещи и др.

Организаторите очакват повече от 500 участници от страната и чужбина. Лекторите са от Австрия, България, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Холандия, Румъния, Турция и Великобритания. Подробна програма, както и информация за съпътстващи мероприятия можете да изтеглите от тук

»

Русенската търговско- индустриална камара организира посещение на Международния панаир за строителство — Букурещ, който се провежда в периода 03 - 07 март в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

Делегацията ще посети Изложенията на 06.03.2009 г. (петък)

Изложението “Construct Expo” вече повече от 15 години е синоним на всичко ново и актуално в ефективните решения за строителството.

В последните няколко години на развитие, това изложение даде възможност да се обособят три големи, тематично свързани, събития. Construct Expo Antreprenor е първото от тях и е посветено на продукти и системи за строителство, разработки в областта на материали, оборудване, механизация, инфраструктура, планиране и проектиране .

Construct Expo Antreprenor`2009 ще се проведе в периода 03-07 март 2009 г., като по същото време ще се състои и ROMTHERM - международно изложение за отоплителна и вентилационна техника, климатизация и оборудване, термоизолации, помпени инсталации и оборудване.

През 2008 година Construct Expo Antreprenor събра повече от 450 компании от 18 държави, на площ от 22 000 кв.м. и над 12 000 посетители и хора на бизнеса, специалисти (архитекти, инженери, предприемачи и дизайнери). Основните направления в изложението са: машини и оборудване за строителството, инфраструктура, водоотвеждане, топло и хидроизолации в строителството, зидарство и обработка на камъни, бетон и бетонолеене, бетонови конструкции, метални конструкции, арматури, скелета, дървени конструкции, пластмаси и термосистеми, покривни системи, тераси, сглобяеми сгради, и др.

ROMTHERM 2009 03- 07 март 2009 15-то издание — Международно изложение за отоплителна, вентилационна и климатична техника, охлаждащи системи и оборудване.

Насочено към най- добрите румънски и чуждестранни компании, производители и търговци, вносители и износители на изолационни материали, отоплителни системи и др. За 2008 година изложението отчете близо 300 участници от 17 държави на площ от 20 900кв. м. Основните направления в изложението са: отоплителна техника и оборудване, вентилация, охлаждащи системи, климатична техника, неконвенционални методи за използване на енергийни източници, автоматизирани системи за замервания и контрол, тръбопроводни системи, топлоизолации, смесители и санитария, помпи и помпени системи.

Участниците в делегацията ще имат възможност да създадат бизнес контакти, да получат актуална информация за пазра, както и да се запознаят с последните достижения в тези области.

За участниците в посещението са осигурени: транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ с луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

Тук можете да изтеглите заявка за участие

Молим всички желаещи да потвърдят участие в делегацията , като попълнят и изпратият заявката за участие не по-късно от 04 март 2009 г. на посочената ел. поща (bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

»

Русенската търговско-индустриална камараорганизирапосещение на МеждународнияТехнически панаир — Букурещ,който се провежда в периода 07- 11 октомври в Международен ИзложбенЦентър РОМЕКСПО — Букурещ.

Техническият панаир TIBе най-голямото по мащаб и посещаемост мероприятие, организирано ежегодно от Ромекспо център - Букурещ. Повече от 1200 изложители от близо 30 страни, разположени на площ от близо 55.000 кв.м. взеха участие в изложението през миналата година. За Румъния ТІВ е изложение, превърнало се в запазена марка и барометър за достиженията в областта на техниката. То е едно от най-високо ценените и уважавани бизнес-събития, по време на което компании от цял свят имат възможност да покажат и видят най-нови идеи, продукти и проекти в сферата на индустрията, възползвайки се и от шанса да завържат нови бизнес контакти и опознаят по-отблизо румънския пазар и потенциалните възможности, които той предлага. Сертифицирано от Международния форум UFI, с тридесетгодишна история, Международното техническо изложение в Букурещ - TIB е важен източник на различни идеи както и поле за изява на световните достижения и разработки.

В рамките на TIBще се проведе и 12-то издание на Международното изложение INVENTIKA2008, представящо иновации в областта на науката, техниката, изобретенията и различни научни изследвания. То е съчетано с провеждането на множество научни конференции, форуми и срещи, където фирмите биха могли да открият потенциални клиенти за своите изобретения или научни открития.

Участието в организираното посещение Ви дава възможност да се запознаете споследните новости в: машинна техника (машинни инструменти: стругове, бормашини, режещи машини и др), металообработващи машини, инструменти (промишлени роботи, тестващи машини и стендове, професионални почистващи системи и др), компресори, помпи, пневматични машини и инструменти, хидравлични машини и инструменти, електротехника и електроника (електрооборудване, компоненти, електрически устройства, батерии, акумулатори и т.н), металургия и металообработване, автомобилно оборудване (аларми и алармени системи, поддръжка на автомобили и превозни средства, гаражни системи, заключващи системи и др.), транспорт и складиране, алтернативни енергийни източници, химия и петрохимия (продукти на органичната и неорганичната химия, производство на каучук, пластмаси, промишлени масла и др.).

За участниците в посещението са осигурени: транспорт до Международен ИзложбенЦентър РОМЕКСПО — Букурещс луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

НОВО:По предварителна заявка, участниците от българската делегация ще могат да ползват безплатно услугата Business Matcing Point. Услугата улеснява създаването на преки контакти между изложители и посетители по време на изложението. Business Matcing Point се осъществява благодарение на специално разработена софтуерна база данни, позволяваща свързване на фирми с общи бизнес интереси.

Такси за участие:

1. Запредставители нафирми — членове на РТИК таксата е 60 лв с ДДС

2. За представители на фирми, които не са членове на РТИК — 70 лв с ДДС

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875,e-mail:bgroforum@rcci.bg

Моля да потвърдите Вашето участие в делегацията TIB2008 — БУКУРЕЩ, като попълните и изпратите заявката за участие не по-късно от 06 октомври 2008г. на посочената ел. поща(bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

»

За втора поредна година Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) участва на най-голямото строително изложение в Румъния - CONSTRUCT EXPO AMBIENT и организира представяне на фирми на общ щанд. На него се представиха 18фирми, производителки на дограма, бойлери, ел.материали, интериор, строителни материали, изолации, мазилки, железария и др. Важно е да се отбележи, че участваха фирми, които и миналата година се възползваха от възможността да бъдат презентирани от РТИК. Повечето бяха от Русе и региона, но имаше фирми от Шумен, София, Стара Загора, Несебър, Хасково.

Тенденцията, която нашият екип отчита е: все повече компании осъзнават, че да участват в изложение е един от най- добрите начини да получат директна пазарна информация и да се свържат с потенциални партньори, чрез които да „пробият” на привлекателния румънски пазар.

В сравнение с миналата година на общия фирмен щанд присъстваха по-голям брой фирми, които се представиха с мостри, което оказва своя положителен ефект- за посетителите на изложението мострите представят значително по-добре продукта.

CONSTRUCT EXPO AMBIENT е изложение, ориентиранопреди всичкокъм представяне на новости и тенденции в интериорния и екстериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонто-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация и аксесоари. Тази година в изложението участваха общо близо 800 фирми, от които около 500 румънски и 300 чуждестранни компании от общо 19 държави, между които Турция, България, Италия, Хърватска, Испания, Гърция, Франция, Полша, Австрия, Германия, Китай, САЩ и др.

Заедно с останалите две свързани строителни изложения – Construct Expo Antreprenor и Construct ExpoUtilajе (м. март и м. април), изложителите в сферата на строителството стават общо 1500, което го прави най-голямото на Балканите.

Със собствен фирмен щанд участваха общо 16 български фирми.

Изложението беше посететно от над 36 400 души, от които около 11 000 специалсти в областта на строителството.

По същото време за единадесети път се проведе и CER GLASS 2008 - изложение за продукти, технологии и машини/оборудване за стъкларската, керамична и порцеланова индустрия.

В рамките на изложението РТИК проведе и още едно съпътстващо мероприятие- организирано посещение на CONSTRUCT EXPO AMBIENT. В делегацията се включиха общо около 30 души, представители на 14 фирми, също в областта на строителство и интериор. Това предостави възможност на повече компании да получат информация както за самото изложение, така и за развитието на този пазар в Румъния.

Котолог но изложителите, участвали на Condtruct Expo Ambient 21- 25 май 2008г.

Тук може да видите галерия снимки от изложението!

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК) организира представяне на фирми на общ щанд по време на най-голямото строително изложение в Румъния - CONSTRUCT EXPO AMBIENT

CONSTRUCT EXPO AMBIENT е изложение, ориентирано към представяне на новости и тенденции в интериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонто-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация и аксесоари. В изложението всяка година участват производители и търговци от цял свят, като за 2007 г. броят на изложителите беше рекорден – близо 1000 фирми.

По същото време ще се проведе и CER GLASS 2008 - изложение за продукти, технологии и машини/оборудване за стъкларската, керамична и порцеланова индустрия

Изложението се провежда в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО– Букурещ, между 21 - 25 май, 2008

Участието на общия щанд дава възможност на българските компании да представят при достъпни условия своите нови стоки и услуги на пазар с огромен потенциал и растеж в строителния бранш, с над 22 млн. потребители с прогресивно нарастваща покупателна способност, ниски транспортни разходи и засилващ се инвеститорски интерес. Могат да се представят и фирми с предмет на дейност, допълващаосновните тематични сектори на изложението.

Такси за участие в общия фирмен щанд :

 1. За фирми, които ще се представят само с печатни рекламни материали (брошури, каталози и други, до А4, мултимедийна презентация до 3 слайда) – 78 лв. с ДДС (преференциална цена за членове на РТИК – 69 лв с ДДС)

2. За фирми, които ще се представят с мостри и други допълнителни средства – 390 лв./кв.м с ДДС (минимална площ – 1 кв.м)

Забележка: Поради ограничената площ на щанда, представянето на мостри с прекалено голям обем или тегло се уточнява предварително с организаторите на посочените координати.

Представянето на фирмите се прави от професионално подготвен екип на РТИК, нарумънски и английски език. Не се допуска участие на представител/-и от фирмата на щанда.

Всички фирми ще бъдат включени в специално изработения каталог на българските изложители. Наред с това ще се предостави контактна информация за румънските фирми, посетили щанда и проявили интерес към дейността им.

Краен срок за регистрация - 16 Май 2008!

Тук може да изтеглите завката

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 082/825 875, e-mail: bgroforum@rcci.bg, както и от сайта на

На 23 Май (петък) РТИК организира делегация, която да посети изложението, с осигурен транспорт - Русе-Букурещ (Ромекспо) – Русе (отиване сутринта и връщане вечерта). Допълнителна информация можете да получите на посочените контактни данни.Желаещите да се включат в бизнес-мисията, могат да заявят участие в РТИК.

Такси за участие в организирано посещение :

1. За представители на фирми – членове на РТИК таксата е 50 лв с ДДС

2. За представители на фирми, които не са членове на РТИК – 60 лв с ДДС

Моля да потвърдите Вашето участие в делегацията до Construct Expo Ambient 2008 – БУКУРЕЩ, като попълните и изпратите заявката за участие не по-късно от 20 Май 2008 г. на посочената ел. поща(bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

»
3-та международна изложба -договаряне за подаръци - REGALO

2007 година беше по-красива от останалите с поставяне началото на изложението за подаръци REGALO. В две поредни издания през пролетта и есента участниците показаха Великденски и Коледни декорации, нови идеи и концепции, оригинални корпоративни и персонални подаръци.

След големия успех на първите изложения от 6 до 9 март 2008г. НДК отново ще бъде място за бизнес срещи.

Не пропускайте да се включите и резервирате своя щанд отсега.

Защо да участвате?

Тази ЕДИНСТВЕНА по рода си изложба в България Ви дава възможност да осъществите полезни бизнес контакти с партньори от страната и чужбина, да намерите дистрибутори, да представите Вашите най-нови продукти, да позиционирате и затвърдите мястото на Вашата компания на пазара. Най-важната, отличителна черта на изложението е неговата бизнес насоченост. Посетителите са търговци, а не крайни потребители. Работното време обхваща дните от четвъртък до неделя включително и е съобразено с ангажираните през седмицата специалисти и хората от провинцията.

Кой ще посети изложбата?

Покани ще бъдат изпратени до търговци на едро, вносители и собственици на магазини за подаръци и цветя, вериги супер- и хипермаркети за хранителни стоки, обзавеждане и мебели, on-line сайтове за подаръци, интериорни дизайнери, собственици на художествени галерии, бижутерски магазини, производители и вносители на артикули за дома, рекламни агенции, PR агенции, организатори на партита, търговци на офис консумативи, мултинационални компании и др.

Надяваме се да станете част от това интересно събитие!

Заявете сега своето участие!

При възникнали въпроси сме на Ваше разположение!

Виа Експо

tel./fax: +359 32/ 945 459, 960 011, 960 012

http://www.viaexpo.com

e-mail: office@viaexpo.com

»

“КОНСУМАТИВ ЕКСПО 2008

1-во СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ХОТЕЛСКИ КОНСУМАТИВИ, КОЗМЕТИКА И АКСЕСОАРИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ТЕХНИКА

10 — 12 АПРИЛ 2008
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА - ВАРНА

“Турекспо-Варна” АД и Варненска туристическа камара организират във Варна за ПЪРВИ път специализираното изложение “КОНСУМАТИВ ЕКСПО”.

Организаторите са със съзнание за тенденциите в подготовката за летния туристически сезон. Като отговор на многобройните запитвания от страна на тиловия за туризма сектор, възникна идеята за отделяне от "ХОТРЕКСПО" на самостоятелно изложение за хотелски консумативи и снабдяване, което да се провежда в самото началото на месец април.

“Турекспо-Варна” АД и Варненска туристическа камара се обръщат към всички заинтересовани фирми и лица с покана з а участие в първото издание на специализираното изложение “КОНСУМАТИВ ЕКСПО 2008”

На изложението Вие ще имате възможност:

 • За да демонстрирате своите ПРОДУКТИ пред Вашите действителни и потенциални клиенти от Варна и района.
 • За да се информирате за новостите при Вашите конкуренти и партньори.
 • За да застанете очи в очи с интересите и претенциите на потребителите на консумативи, препарати и продукти за хотели и ресторанти.

Краен срок за записване - 31.03.2008

Тук можете да попълните заявка за участие

http://www.tourexpo.bg/fairs/bg/konsumativ/konsumativ_application_form.htm

 

 

» ИМА ТУРИЗЪМ - ИМА ПАНАИР;
НЯМА ПАНАИР - НЯМА ТУРИЗЪМ!

Туристическите сезони идват и си отиват. Традициите за тяхната подготовка остават. ПАНАИРЪТ НА ТУРИЗМА във Варна е една от тези ритуални традиции. Да спазим ритуала за участие, за да продължим успешното си присъствие в туризма.

От името на ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА и ТУРЕКСПО-ВАРНА ”АД се обръщаме към Вас, за да Ви информираме и поканим да участвате в 31-я ПАНАИР НА ТУРИЗМА като изложители или професионални посетители

На панаира Вие ще имате възможност:

 • да представите Вашите пролетно-летните оферти пред партньори и гражданите на Варна - 20 000 студенти и 30 000 кандидати ви очакват!
 • да видите, чуете и научите промените при конкурентите, а и тенденциите в туризма ;
 • да се информирате за новите продукти на производители и търговци от тила на туризма и свободното време;
 • да се разтоварите и презаредите с енергия от позитивните срещи с колеги и приятели;

КАКВО НОВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 1. Дискусионна програма под наслов " ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ " .
 2. Организирани срещи между хотелиери, транспортьори, туроператори и турагенти за установяване на бизнес-контакти .
 3. Презентации на производители на тилови за туризма продукти – инвестиционната насоченост е аргументирана чрез мащабното присъствие на фирмите-членки на Националната асоциация "ХоРеКа". Щандовете им отразяват последните новости в хотелиерските и ресторантьорските съоръжения.
 4. Освобождаващи деловото напрежение шоу програми ;

  31-во международно туристическо изложение
  13 – 15 февруари 2008
  Дворец на културата и спорта - Варна

  Краен срок за записване - 31.01.2008

  Заявка за участие можете да попълните от тук
  http://www.tourexpo.bg/fairs/bg/ptsv/ptsv_application_form.htm
» ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА

07 — 10 април 2008

Национален дворец на културата, София

Ако работите в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), ако търсите по-директен начин за представяне на своите продукти и услуги пред професионалисти от различни браншове на индустрията, отделете малко време за това писмо и може би ще се възползвате от възможността за нови партньорства и разширяване на бизнеса ви.

През 2008 фирма Виа Експо ще организира отново в НДК Международна изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници , която ще се проведе като паралелно събитие на 4тия Международен конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа.

Какво би могло да ви даде едно участие в изложбата:

 • Представяне на нови продукти пред една целево ориентирана аудитория;

 • Среща със специалисти, които търсят последните технологии и оборудване в областта на ЕЕ и ВЕИ;

 • Проучване на нови пазарни възможности;

 • Спестяване на ценно време и разходи от посещение на фирми в чужбина — възможност за контакт с ваши потенциални партньори от Югоизточна Европа!

 • Организиране на лични срещи с участниците, лекторите и гостите на Конгреса, така ще извлечете максимална полза от своето участие;

 • Установяване на лични контакти с посетителите — професионалисти от различни браншове на индустрията;

 • Зареждане с нови идеи.

Изложбата през 2007:

 • Представени бяха продукти и технологии от Австрия, България, Дания, Германия, Италия, Полша, Русия, Швейцария, Великобритания и САЩ. 51% от посетителите бяха от София, 37,8% — от страната, а 11,2% — от чужбина.

 • Разпределение на посетителите по длъжност: управител — 55,8%; предприемач — 12,5%; технически специалист — 11,8%; продажби, маркетинг — 8%; проектиране — 8%; друго — 4,4% .

 • Разпределение по цел на посещението: създаване на нови контакти — 43,6%; плануване на покупки — 34,4%; подновяване на контакти — 10,8%; сравняване с конкурентите — 8,8%; друго -2,4%.

Конгресът през 2007:

 • Над 400 делегати от 26 страни (Австрия, Белгия, България, Хърватска, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Япония, Люксембург, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Холандия, Турция, Великобритания, Украйна, САЩ);

 • Лектори от 14 страни;

 • 58 % от делегатите заемат висши ръководни постове (Управители, Директори), 33 % са експерти.

Ако искате да осигурите добро място в изложбената зала за щанд на вашата фирма, не се колебайте да се свържете с нас СЕГА!

logoviaexpo.gif Организатор: тел./факс: 032/945 459, 960 012, office@viaexpo.com

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК) и Българо-Румънска Търговско Промишлена Палата (БРТПП) организират представяне на фирми на общ щанд по време на 33-я Международен Технически панаир, 2- 6 ОКТОМВРИ 2007 г., Ромекспо център Букурещ, Румъния .

Участието на общия щанд дава възможност на българските компании да представят последните новости в: машинна техника (машинни инструменти: стругове, бормашини, режещи машини и др), металообработващи машини, инструменти (промишлени роботи, тестващи машини и стендове, професионални почистващи системи и др), компресори, помпи, пневматични машини и инструменти, хидравлични машини и инструменти, електротехника и електроника (електрооборудване, компоненти, електрически устройства, батерии, акумулатори и т.н), металургия и металообработване, автомобилно оборудване (аларми и алармени системи, поддръжка на автомобили и превозни средства, гаражни системи, заключващи системи и др.), транспорт и складиране, алтернативни енергийни източници, химия и петрохимия (продукти на органичната и неорганичната химия, производство на каучук, пластмаси, промишлени масла и др.).

Щандът се намира в Централната палата на изложението, първи полуетаж (ниво 3,20 м, в близост до централния вход), №114.

Такси за участие:

 1. За фирми, които ще се представят само с печатни рекламни материали (дипляни, брошури, каталози до А4 + мултимедийна презентация до 3 слайда) — 78 лв. ( 65лв. + 13 лв. ДДС)
 2. За фирми, които ще се представят с постери или стенни пана - 216 лв./кв.м (180 лв. + 36 лв. ДДС)
 3. За фирми, които ще се представят с мостри — 354 лв./кв.м. (295 лв. + 59 лв. ДДС)

Забележка: Поради ограничената площ на щанда, излагането на мостри с голям обем и тегло се съгласува предварително с организаторите. За информация, моля свържете се с нас на посочените по-долу координати.

Представянето на фирмите се прави от професионално подготвен екип на РТИК и БРТПП. При участие с мостри се допуска участие на представител/-и от фирмата на щанда.

Всички фирми ще бъдат включени в каталога на българските изложители и ще получат контактна информация за фирмите, проявили интерес към дейността им.

Краен срок за подаване на регистрационни формуляри - 26 септември 2007 г.!

Краен срок за предоставяне на мостри и рекламни материали —28 септември 2007 г.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 082/825 875, 082/826 308, e-mail: bgroforum@rcci.bg

Техническият панаир TIB е най-голямото по мащаб и посещаемост мероприятие, организирано ежегодно от Ромекспо център - Букурещ. Повече от 1200 изложители от над 30 страни, разположени на площ от близо 50.000 кв.м. взеха участие в изложението през миналата година. За Румъния ТІВ е изложение, превърнало се в запазена марка и барометър за достиженията в областта на техниката. То е едно от най-високо ценените и уважавани бизнес-събития, по време на което компании от цял свят имат възможност да покажат и видят най-нови идеи, продукти и проекти в сферата на индустрията, възползвайки се и от шанса да завържат нови бизнес контакти и опознаят по-отблизо румънския пазар и потенциалните възможности, които той предлага. Сертифицирано от Международния форум UFI, с тридесетгодишна история, Международното техническо изложение в Букурещ - TIB е важен източник на различни идеи както и поле за изява на световните достижения и разработки.

В рамките на TIB ще се проведе и 11-то издание на Международното изложение INVENTIKA2007, представящо иновации в областта на науката, техниката, изобретенията и различни научни изследвания. То е съчетано с провеждането на множество научни конференции, форуми и срещи, където фирмите биха могли да открият потенциални клиенти за своите изобретения или научни открития.

»

По време на най-голямото строително изложение в Румъния - CONSTRUCT EXPO AMBIENT 23-27 Май , РТИК организира представяне на наши фирми от строителния бранш на общ щанд. Инициативата се провежда съвместно с БРТПП и е в резултат на подписаното споразумение за сътрудничество между РТИК и РОМЕКСПО.

CONSTRUCT EXPO AMBIENT е изложение, ориентирано към представяне на новости и тенденции в интериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонто-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация и аксесоари. В изложението всяка година участват производители и търговци от цял свят, като за 2007 г. броят на изложителите е рекорден — близо 1000 фирми.

Изложението се провежда в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО— Букурещ, между 23 - 27 май, 2007

Участието на общия щанд дава възможност на българските компании да представят своите нови стоки и услуги на пазар с огромен потенциал и растеж в строителния бранш, с над 22 млн. потребители с прогресивно нарастваща покупателна способност, ниски транспортни разходи и засилващ се инвеститорски интерес. Могат да се представят и фирми с предмет на дейност извън основните тематични сектори на изложението.

Щандът се намира в Централната палата на изложението, ниво 0 (в близост до централния вход).

Такси за участие:

1. За фирми, които ще се представят само с печатни рекламни материали (брошури, каталози и други, до А4, мултимедийна презентация до 3 слайда) — 66 лв. с ДДС (преференциална цена за членове на РТИК или БРТПП — 54 лв с ДДС)

2. За фирми, които ще се представят с мостри и други допълнителни средства — по индивидуално договаряне

Забележка: Поради ограничената площ на щанда, не се допуска представяне на мостри с прекалено голям обем или тегло. За информация се свържете с организаторите на посочените координати.


Представянето на фирмите се прави от професионално подготвен екип на РТИК и БРТПП. Не се допуска участие на представител/-и от фирмата на щанда.

Всички фирми получават безплатна възможност за включване в каталог на българските изложители, както и предоставяне на контактна информация за всички фирми, посетили щанда и проявили интерес към дейността им.

Краен срок за регистрация - 16 Май 2007!

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 082/825 875, 082/826 308, e-mail: bgroforum@rcci.bg


Тази инициатива е свързана и с организираната бизнес-мисия на фирми от строителния бранш през първия ден на изложението, с подкрепата на Търговско-Индустриалната Камара - Букурещ и МИЦ Ромекспо (допълнителна информация за бизнес мисията е публикувана на сайта на РТИК на адрес http://www.rcci.bg/article_detail.php?article_id="361 ). Фирмите, които желаят да се включат и в бизнес-мисията, могат да заявят участие до 9 Май.

» Русенска Търговско Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че Българо-румънска търговско промишлена палата, като оторизиран представител за България на ROMEXPO– най-големият панаирен център на Румъния, гр. Букурещ, Ви кани да посетите тазгодишното издание на традиционния международен панаир за потребителски стоки TIBCO. Панаирът ще се проведе в периода 01.06 – 05.06.2005. Това е най-голямото подобно изложение в Румъния, което всяка година привлича фирми-изложители и посетители от над 30страни. Тематиката на изложението включва:

 • облекла, платове, кожени изделия,
 • подаръци, ръчно изработени предмети,
 • бижутерия,
 • играчки за деца,
 • изделия за бъдещи майки и за новородени,
 • хранителни продукти и напитки,
 • парфюмерия и козметика,
 • стоки за бита,
 • изделия за свободното време – спорт, туризъм, лов, риболов, фотография,
 • стоки за домашните любимции др..

През 2004 год. общият брой на фирмите - изложители е бил 543 - от 33 държави, а броят на посетителите – около 32 000.

Това е една чудесна възможност за всички български компании да представят своите нови стоки и услуги на един пазар от около 20 млн. потребители, с прогресивно нарастваща покупателна способност, ниски транспортни разходи и засилващ се инвеститорски интерес.

Като представител на РОМЕКСПО за TIBCOБългаро-румънска палата поема цялостната организация по заявката и участието в изложението на всички заинтересовани български фирми. Това включва избор на палата и място за щанд,ползване на допълнителни услуги, пътуване, настаняване, уреждане на плащанията и др. Всичко това улеснява комуникацията с румънските организатори и цели да спести на фирмите време и допълнителни разходи.

Основни цени:

Регистрационна такса за индивидуално участие: 119 Евро


Регистрационна такса за групово участие: 357 Евро


Наем на необорудвана площ: 47.60 Евро/кв.м

Наем на необорудвана площ на открито : 11.9 Евро / кв.м

Изграждане на стандартен щанд на закрито: 23.8 Евро / кв.м

Изграждане на стандартен щанд на открито: 47.60 Евро / кв.м

Изграждане на щанд от самия изложител или друга външна фирма

(цена на разрешението за изграждането на щанда) : 5.95 Евро / кв.м

Каним всички фирми, проявяващи интерес да участват на изложението, да се свържат с екипа на Палатата на следния адрес: Русе-7000, ул. Църковна независимост 11, п.к.69; тел: 082 826 308; ел.поща: info@brcci.bg

Краен срок за регистрация - 15 МАРТ 2005!

Повече информация и формуляри за регистрация можете да получите от:

Десислава Георгиева

Тел: 082 826 308 Факс: 082 826 309

Ел. поща: desislava@brcci.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви информира и да Ви покани на селско-стопанско изложенмие в Литва, което ще се проведе прз май месец т.г.

Изложението се явява едно от най-големите международни мероприятия за представяне на селското стопанство (фермерство), хранителна и преработвателната промишленост, опаковъчни технологии за храни и напитки в Прибалтика. Всяка година изложението събира все повече и повече участници и посетители, имайки в предвид че Прибалтийските държави се явяват своеобразен "мост" между Европейски държави и тези, които не са в Европа.

Повеч информация за изложението ще намерите в http://www.litexpo.lt/en

»

РТИК има удоволствието да Ви информира, че от 22 - 26 февруари тази година ще се проведе 14-то издание на Международната селско-стопанска изложба АГРА, която се организира от Международен панаир - Пловдив, под егидата на Министерството на земеделието и горите и с подкрепата на Националния център за аграрни науки.

АГРА е най-голямото специалисирано изложение в страната, член на на UFI/ Глобалната асоциация на панаирната индустрия/. Изложбата отразява актуалните тенденции на държавната политика в селското стопанство и е партньор при обновяването и преструктурирането в този бранш.

До момента участие са заявили около 400 фирми от 30 страни, които ще покажат новости за българския и европейския пазар в областта на селското стопанство.

Богата паралелна програма допринася за деловия характер на изложбата.

На 23 февруари от 13 часа в зала Пресклуб на Конгресен център на Международен Панаир ще се проведе форум, организиран от Минестерството на земеделието: "Новата аграрна политика на ЕС и мястото на България".

Входът е свободен, фирми, желаещи да участват в панаира могат да поискат регистрационен талон от РТИК.

Вх. номер: 122/РТИК

»

Русенска търговско Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че от 5 до 8 май 2005 г., в Измир, турция ще се проведе 4-ти Международен търговски Панаир "3Т'2005".

Организаторите на панаира фирма Yagmur Fuarcilik Ltd. Ви канят в нов Експо-Център, който разполага с площ над 30 000 кв. м. Очаква се в панаира да участват над 800 фирми изложители, от над 25 държави, което е значително повече от 2002 година, когато за последен път се проведе такъв панаир.

Огромния растеж се дължи на развитието на икономиката и търговския обмен на Айеджан индустриалната зона в Измир, в близост до която е разположен Експо-Центъра. През последните години зоната се развива много бързо и подобри качеството на стоките в сферата на металообраотката,производство на стоки от метал, автомобилостроенето, бяла техника за дома, и по този начин ориентирайки се към експорта. Политиката на ниски цени при по-добро качество се оказа един от най-важните фактори срещу глобалната конкуренция на международните пазари. По този начин 10000 производители от Айеджан Индустриалната Зона Zone, имат сериозна тенденция за развитие на нивото на технологиите си.

Повече информация за панаира. On-line покана. Информация за хотели.

За участие: http://www.3tfuari.com/exhibitors2.htm / http://www.3tfuari.com/exhibitors5.htm

За връзка с организаторите:

YAGMUR FUARCILIK LTD.

Tel: 90 212 272 45 60

Fax:90 212 272 45 59

e-mail: davetiye@3tfuari.com

»

РТИК има удоволствието да Ви информира, относно провеждане на Панаир - изложение в Турция GLASS TECHNOLOGY 2005, който ще се проведе в Турция, Истанбул в периода от 22 до 25 септември 2005 г. в салона на ISTANBUL WORLD TRADE CENTER.

Организаторите на изложението са: MASTER Fair Company www .masterfuar. com.tr

Засегнатия сектор - индустриални стъкла и технологии;

Профил на панаира: Стъклария и производствени технологии, стъкло формоване и стъклолеене, пещи за калене, происводство и обработка на плоски стъкла, обработка на други видове стъкло в пещ, производство на нечупливо стъкло, технология у оборудване за окантоване на ръбове и повърхности, инструменти за диаманти за обработка на стъкло, изкуствен диамантен прах, инструменти, оборудване, обработка и довършителни работи върху кристали, оптическо стъкло, за осветление, удароустойчиво, енергоспестяващо, регулиращо, слънцезащитно, светлинорегулиращо, огнеупорно, ламинирано, стъклени влакна, K-glass, E-glass и др.,

Производство на изолиращо стъкло, машини и оборудване за таккова стъкло/ Технология и производство на огнеупорни стъкла, спомагателно оборудване и инструменти, Стъкла за модерната архитектура, Договори, обслужване, консултации и инженеринг. Стъкло за строителство и производство на строителни материали.

За повече информация:

MASTER FAIR CO.
Çobancesme Mah. Sanayi Cad. Kucuk Is Merkezi No:38/1 34530 Yenibosna ISTANBUL / TURKEY
Tel :+90.212.452.74.50 Fax:+90.212.452.74.60

info@glass-technologies.com ; URL: www .glass-technologies. com

»

РТИК има удоволствието да Ви покани да участвате в международна конвенция (XVIта между8народна конференция) за Малки и Средни предприятия, организирана от Национален Съвет за СМЕ в Румъния под патронажа на Асоциацията на СМЕ и в сътрудничеството с Европейска асоциация на Големи, средни и малки предприятия (UEAPME) и Икономическа комисия за Европа на Обединените Нации (UNECE).
Конференцията ще се проведе в Букурещ, Румъния от 15 до 18 Май 2005 г., като ресултат на двугодишна подготовка.
Конвенцията е от изключително значение, организирана за дискутиране на опит, най-добрите практики, инициативи и механизми на подкрепата на МСПта. Главната тема на конвенцията: "Интернационализация на МСПта и изместване към икономика, основана на практически знания".
По време на конвенцията ще се проведе Световен Бизнес Форум, за който вече са заявили участие над 200 бизнесмени от целия свят - САЩ< Италия, Южна Корея, Китай, Алжир, Турция, Индия,Нигерия, Испания, Унгария, Мали, Великобритания, Израел и Русия освен тези от Румъния.
Изложба на документи също така ще се състои в рамките на конвенцията, където участниците ще могат да намерят материали относно МСП - публикувани от международни организации.
Официалния език на конвенцията е английски.

За да вземете участие в събитието е небходимо да попълните: регистрационен формуляр, фирмен профил и форма за резервация на хотел.

Условията за участие на английски език, темите, които ще се обсъждат и програмата на конвенцията.

РТИК оказва съдействие при попълване на формулярите на фрими, желаещи да вземат участие в събитието.

За повече информация -

office@cnipmmr.ro , dep_filiale@cnipmmr.ro , economic_legislativ@cnipmmr.ro , international@cnipmmr.ro ; URL: www.cnipmmr.ro , www.smeprojects.ro

»

Целта на кооперационната борса е да се даде възможност на представители на фирми от една страна да посетят Хановерския индустриален панаир `2005 и от друга — на място да установят и/или задълбочат своите контакти с фирми от Долна Саксония и Германия като цяло

Условия за участие — разходите по пътуване се поемат от участниците; престоя(нощувките) е осигурен от Правителството на Долна Саксония (в частни квартири).

Русенската Търговско-Индустриална Камара предлага съдействие на фирмите при организиране на участието им. Предвижда се възможност да се организира и група от представители на фирми с цел да се постигнат по-изгодни цени при пътуване и престой. За допълнителна информация и записване - РТИК, тел. 082/825875, e-mail: info@rcci.bg

Програма

08./09. Април 2005 Пристигане
09. Април 2005 Въведение и неофициални поздравления
10. Април 2005 Семинарна програма и евентуално участие в официалното откриване на панаира
11.до 12. Април 2005 Посещение на Индустриалния панаир - Хановер
13. Април 2005 Колективно посещение на фирми
14. и 15.Април 2005 Посещение на Индустриалния панаир - Хановер
15. Април 2005 Официално закриване
16. Април 2005 Отпътуване

Критерии за участие

Говорим немски език
Участието да е от страна на ръководни кадри на фирмата
Интереси за коопериране с бизнеса от Долна Саксония

Заявки за участие

Заявяването на участие става чрез приложения формуляр, на който трябва да се посочи детайлно интереса на фирмата в какви браншове и с какви фирми желае да установи контакти. Допълнителна информация (на немски език)

Документите за заявяване на участието трябва да се представят най-късно до 15.02.2005 на:

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, Regionalzentrum Niedersachsen,
z. H. Frau Bartel, Theaterstraße 16, 30159 Hannover, Fax + 49 511- 30 480 98

или

e-mail: heiderose.bartel@inwent.org

Допълнителна информация може да се намери на адрес www.hannovermesse.de. Хановерския панаир представлява единствено по рода си мероприятие концентриращо фирми, които предлагат цялостни решения и системи за автоматизация в следните 7 направления: преработване, производствена автоматизация, индустриален софтуер и проектиране, техника за обработка на повърхности, микросистеми и нанотехнологии, доставка на суровини, енергийна техника, възобновяема енергия и енергийна ефективност, както и иновационен пазар, изследвания и развойна дейност.

»

Информация и online регистрация.

»

В изпълнение на програмата си за 2005 г. и в рамките на своята промоционна дейност, с цел повишаване експортните възможности на българските фирми, Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национален щанд в специализираното изложение InterCHARM, което ще се проведе в периода 10—13 февруари 2005г. в гр.Киев, Украйна.

В изложението могат да участват производители на следните групи стоки: парфюмерия и козметика, професионално оборудване и аксесоари за козметични и фризьорски салони, маникюр и професионална грижа за косата, модни аксесоари и специализирани издания.

Участие в миналогодишното издание на панаира са взели 267 фирми от 10 страни на обща изложбена площ от 11000 кв.м., с над 36000 посетители, предимно професионалисти. InterCHARM е с богата съпътстваща програма от семинари, конференции, презентации на най-новите продукти и технологии, фестивали на модата и татуировките и др.
Участието в изложението предоставя възможност на българските производители да осъществят директни контакти с чуждестранни агенти, вносители и търговци на едро в сферата на парфюмерийната и козметична индустрия. ИАНМСП финансира и организира участието на български фирми на национален щанд от 92 кв.м.

Условията за участие на българският национален щанд са следните:
1. ИАНМСП поема изцяло разходите за наем на изложбена площ за българските фирми (в рамките на 9 кв.м. за всеки участник) и ще окаже пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация в изложението, разпространяване на информация за участието на българските фирми до потенциални партньори и публикации в местната преса.
2. Българските фирми-участници следва да покрият следните разходи:
- За изграждане конструкцията на щанда. Всяка фирма ще разполага с 9 кв.м самостоятелна изложбена площ в рамките на националния щанд, за която следва да заплати 800 лв.
- В случай, че фирмата желае да участва с по-голяма изложбена площ, площта над 9 кв.м се заплаща по регламентираните цени, обявени от организаторите на изложението.
- За командироване на свои представители (пътни, дневни, квартирни).
- За спедиция на мострите.

Фирмите-участници следва сами да организират транспорта и спедицията на мострите, както и митническото им освобождаване в Украйна.

Заявки за участие в InterCHARM се приемат в срок до 17 декември 2004г. (петък) на факс №02/980 5869 или e-mail: assenova@sme.government.bg; office@sme.government.bg. За допълнителна информация: тел. №02/9329 233 — г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел "Международни изложения, реклама и програми за обучение".

Източник: www.sme.government.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Борса за семена и посадъчен материал, която ще се проведе от 1 до 5 февруари 2005 г. в СК Простор - гр. Добрич.

На миналогодишното изложение се представиха над 90 фирми производители и търговски представители от България и чужбина.

Тематиката, обхваща семена за пролетници и зеленчукови култури; семена за цветя; посадъчен материал; торове и препарати за растителна защита; градинска и лозарска техника; едрогабаритна и малогабаритна техника; специализирана периодика и литература.

Участието в борсата ще Ви предостави възможност за:

- търсене на нови пазари;

- потребност от нови делови контакти;

- проучване на променящи се желание и потребности на клиентите;

- специализация на борсата;

- постигане на добри фирмени резултати при минимални разходи на средства и време.

При желание от Ваша страна организаторите са готови да включат в съпътстваща програма на изложението с представяне на Вашата фирма или промоция на нови продукти.

По традиция Добрички панаир АД ще връчи награда на фирма-изложител за цялостен принос в областта на семепроизводство.

РТИК разполага със заявка-договор и информационен лист за участие в каталога на панаира.

За повече информация:

тел.: 058/603152;

тел./факс: 058/605283

е-mail: dobrich_fair@abv.bg

URL: www.dobrich-fair.com

Лице за контакти: Екатирина Димова, изп. директор на Добрички Панаир АД

» Тематика на изложбите:
 • Машини и материали за производството на пластмаси
 • Формоващи роботи
 • Хидравлично и пневматично оборудване за пластмасовата индустрия
 • Опаковъчни материали
 • Суровини
 • Технологии и продукти в каучуковата промишленост

Ще имате възможност да се запознаете с най-новото в областта на пластмасите, каучука и екотехнологиите, както и да установите контакти с производители и търговци. 

Повече информация за панаира и посещението му .

»

РТИК има удоволствието да Ви информира че от 17-20 май 2005 г. в г. Минск ще се проведе 3-то Международно изложение на въоръжение и военната техника «MILEX– 2005».

През май 2003 г. се проведе 2-ро Международно изложение на въоръжение и военната техника «MILEX- 2003». В него са взели участие над 130 предприятия, конструкторски бюра, научноизследователски институти, висши учебни заведения, търгуващи с фирми и компании, а също така 13 чуждестранни представителства, акредитирани в Република Беларус.

Изложение посети над 14 хил. души, в това число около 5 хил. специалисти, работещи в областта на отбраната. Изложението са посетили представителни чуждестранни делегации от над 50 страни.

В рамките на изложението «MILEX- 2003» се проведе Международна научна конференция по военнотехнически проблеми, проблеми на отбраната и безопасността, използване на технологиите на двойното използване. На конференции бяха изнесени над 100 доклада и научни съобщения.

Не по-малко представително се очаква да бъде 3-то Международно изложение на въоръжението и военната техника «MILEX- 2005».

Заинтересованите фирми, производители на въоръжение и военната техника, се канят да участват в изложението.

За повече информация:

Г-н Шевченко В.Е.

Гр. Минск

ел./факсу (+ 375 17) 286-78-54

e-mail: milex@belexpo.by

www.milex.open.by

»

Съюзът на търговско-промишлените палати на Албания кани български фирми да участват в "Summer Days" - Международен панаир за страните от Югоизточна Европа в периода 10 - 14 март 2005 г. в Тирана.

Допълнителна информация за условията за участие желаещите могат да получат от: Mrs. Mimoza Preku, tel.: =355 4 222 934; fax: +355 4 227 997, e-mail: uccial@abissnet.com.al Срок за заявяване на участие - 5 ноември.

»

Търговската служба към Посолството на Турция в София кани български фирми да посетят Х-ия Международен панаир на доставчици за автомобилната промишленост, компоненти, аксесоари и услуги, да установят контакти и сключат сделки с производители от автомобилната промишленост. Панаирът ще се състои от 16 до 20 ноември 2004 г. в Истанбул.

Заинтересованите български бизнесмени е необходимо да се свържат с Търговската служба към Посолството на Турция (София, бул. В. Левски №80, тел.: 02/981 61 65, 981 82 22, факс: 02/981 61 65, E-mail: dtsofia@bitex.com) и да попълнят специални формуляри. След селекция от турска страна, одобрените фирми ще бъдат информирани за програмата на посещението. Разходите за нощувка по време на пребиваването ще бъдат поети от турска страна.

Пълна информация за изложението е на разположение в Интернет www.itf-otomotiv.com

» Списъкът на панаирите на руски език можете да намерите ТУК. »

РТИК има удоволствието да Ви покани на организирания от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси Национален форум с международно участие на тема:

“Предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси в процеса на разширяване на Европейския съюз.

Трудово законодателство”, който ще се проведе на

11 ноември 2004 г., гр. София, х-л Шератон.

Присъединяването на България към ЕС – национален приоритет, който поставя високи изисквания и отговорности пред всеки от нас; разширяването на ЕС поставя нови предизвикателства в областта на управлението и развитието на човешките ресурси.

Готови ли сме да ги приемем, по време на форума ще се потърсят отговори на въпросите като:

- Какви са положителните страни в процеса на присъединяването към ЕС и как да ги приложим успешно?

- Какво влияние ще окаже присъединяването ни към ЕС върху пазара на труда?

- С какви проблеми ще се сблъскат мениджърите и специалистите по управление и развитие на човешките ресурси?

- Какви перспективи и тенденции се разкриват пред мениджърите и специалистите по човешки ресурси?

Форумът ще се предхожда отработна среща – семинар (workshop), която ще се проведе на 10 ноември 2004 год. от 13.00 до 17.00 ч. в хотел Шератон.

Форума е предназначен за мениджъри по управление и развитие на човешките ресурси в български и мултинационални компании, управители на фирми, консултанти, представители на академичните среди, представители на държавната адмиситрация, както и професионалисти в областта на УРЧР от чужбина.

В рамките на този форум ще се направи стъпка в подготовката на българския бизнес за предстоящите промени по пътя към присъединяването ни към Европейския съюз.

Целта на форума е да се запознаемс опита и добрите практики в областта на УРЧР в страните от ЕС и сизискванията в областта на трудовото законодателство и социалната сфера.

Списък с лекторите, регистрационната карта и програмата на форума .

» Министерството на икономиката е осигурило 1 милион лева за организиране на национални щандове на още 16 международни панаири. Това е част от програмата за насърчаване на износа и подпомагане на бизнеса в търсенето на нови пазари и възможности

Министерството на икономиката е осигурило 1 милион лева за организиране на национални щандове на още 16 международни панаири, обяви на пресконференция днес вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева. На нея присъстваха заместник-министърът на икономиката Радослав Бозаджиев и новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Станимир Бързашки.

С това решение към вече одобрените от ИАНСМП 11 международни панаири се осигурява участието на български производители и износители на общо 27 изложения през 2005 / 2006 година.

С организацията на тези национални щандове държавата сериозно подкрепя българския бизнес за реализиране на експортния му потенциал, заяви министър Шулева. Предложението е част от програмата на министерството на икономиката за насърчаване на износа и подпомагане на бизнеса в търсенето на нови пазари и възможности.

Програма на международните панаири и изложения през 2005 г., на които ИАНМСП организира национални участия.

Друга мярка са промените в Закона за експортното застраховане, където българските експортни стоки се застраховат не от 7 до 10 млн. лева годишно, а общо за 100 млн. лева. С отпуснатите средства ще се подпомагат фирми, които имат експортен потенциал, имат възможност, критерии за конкурентност на стоките, подчерта Радослав Бозаджиев, зам.-министър на икономиката.

Към мерките спада и решението на СИР за прилагане на публично-частното партньорство при изпращането на търговски представители в чужбина.

Средства ще се отпускат за създаването на национални щандове, а не на отделни фирми, които да кандидатстват за отпускане на средства за популяризиране на собствената си фирма, подчерта министър Шулева. 16-те панаири и изложения са избрани с няколко аргумента, сред които са реалните експортни възможности, страни с реални експортни възможности за български фирми, страни от Руската Федерация и от бившата ОНД, както и няколко преференциални страни от Африка и Америка.

В търсене на експортни възможности ще се организират форуми и дни на българския бизнес в европейските столици, на които ще се канят като изложители представители на малките и средни предприятия от България. Фирмите трябва да произвеждат специфични български продукти, да са съобразени със специалната тематика на панаира и да имат конкурентно предимство, подчерта Лидия Шулева.

Списък на международните панаири, на които България ще участва с национални щандове:

THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR, м. май 2005 г., Лондон, Великобритания

Международно изложение за вина, спиртни напитки и храни. Провежда се ежегодно от 1981г. насам и е най-значимото по рода си в света. Изложителите са над 1 200 (2004 г.) от всички големи винопроизводителни страни (участват фирми от над 38 страни). Това е място за професионална дегустация и тестване на вината. През 2004 г. изложението е привлякло около 16 000 посетители, предимно специалисти в областта на винопроизводството и купувачи (75 % от посетителите са от Великобритания и 25% са основно от Германия, Франция, Испания, Италия и Скандинавските страни).

Лондон е световен център на пазара на вина и като такъв е много важен пункт за всички производители и износители на вина. Поради факта, че Великобритания е един от най-големите вносители на вина в света, а също и поради слабото ниво на винопроизводство в страната, това изложение е идеална възможност за всички чужди производители и износители на вино. Участието в THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR дава възможност на изложителите за делови срещи в професионална атмосфера с основните купувачи от Великобритания и Европа. По преценка на банка "Морган Стенли" най-перспективните пазари на вино са Великобритания и Азия, но само за висококачествени вина от и над сегмента premium, и в никакъв случай не на евтините.

Българското вино загуби позициите си на Европейските пазари, тенденциите за спад започнаха още през 1989г., като всяка година губехме между 15-20% от пазарите си. С 30-40% по-малко продаваме във Великобритания. Всички пазарни анализи в бранша показват дългосрочен тренд към ръст в продажбите на вина от класа premium и по-горните от него, но основният български износ е на евтини вина – от класа basic. Търсенето на вина е предимно към тези с по-ясно изразени плодови вкусове и аромати, а българското вино продължава да се прави с опити за доминиране в него на дъбовите аромати.

Друга тенденция е брендирането – налагането на определени марки на пазара. Докато преди 5г. под 1% от вината бяха брендирани, с наложени търговски марки, сега те надхвърлят 1/3. С българските вина не е така. Поради факта, че виното е имиджов продукт, едновременно с изграждането на нов имидж на България от Правителството, би могъл да бъде издигнат и авторитета на България като винарска страна. Това може да стане с провеждането на умела политика на позициониране на страната ни и с подпомагане на българските винопроизводители при участието им на специализирани международни изложения, каквото е THE LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR.

В три поредни години - 2002 г., 2003 г. и 2004 г. Агенцията за насърчаване на търговията е организирала участие на български фирми в рамките на национален щанд.

През 2002 г. – ИАНТ съвместно с GTZ организира първото национално участие в LIWSF. На националния щанд на площ от 88 кв.м. участваха осем български фирми производители.

През 2003 г. – ИАНТ съвместно с Международен панаир ЕАД – Пловдив организира национален щанд от 90 кв.м. с участие на 13 български фирми.

През 2004 г. – ИАНТ организира участие на 11 български винопроизводители в рамките на 161 кв.м. национален щанд.

Всички участници на националния щанд изразяват задоволството си от участието в панаира и от постигнатите резултати.

CPD 2005, м. август 2005 г., Дюселдорф, Германия

Международното изложение за текстил и конфекция CPD се провежда ежегодно два пъти в годината.

През 2003 г. са взели участие 1 468 фирми (758 местни и 710 чуждестранни изложители), на обща площ от 74 315 кв.м. (нето). Общият брой на посетителите е 48 507, от които 16 235 са чуждестранните посетители и 32 272 от Германия. През 2003 г. е регистрирано участие в изложението на 5 български фирми.

Износът на готови облекла и текстил е сред традиционно водещите позиции в българския експорт. За съжаление преобладаващата част от износа се формира от стоки произведени на ишлеме (96-98%). С напредване на процеса на изравняване на стандартите за заплащане на труда в България и Европейския съюз, продиктувано от присъединяването ни към него, голяма част от производството на ишлеме ще бъде прекратено, което ще породи големи социални проблеми в много области на страната.

Участието в подобно международно изложение, даващо възможност на българските предприятия да представят собствените си колекции и намерят пазари за тях до голяма степен ще спомогне за увеличаването на процента на износ на "собствена продукция". След организираното през 2000 г. от ИАНТ (ЦНИ) национално участие в изложението до момента не са организирани други национални участия. В CPD продължават да участват български фирми както самостоятелно, така и с подкрепата на GTZ.

Изложението е сред най-големите в света в областта на модната индустрия и най-голямото в сферата на конфекцията (ready to wear).

ANUGA 2005, 08-12.10. 2005 г., Кьолн, Германия

Международното специализирано изложение ANUGA е най-голямото изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в Европа и света в рамките на 2005 година. Провежда се веднъж на две години. В миналогодишното издание на изложението са взели участие 6 006 фирми (4 883 чуждестранни и 1 123 германски фирми) от хранителния сектор от цял свят (93 страни). Най-голямо чуждестранно присъствие на изложението отбелязва Италия с участие на 1 112 фирми, следвана от Испания (390 фирми), Франция (253), Китай (244), Белгия (221) и Холандия (189).

По данни на организаторите изложението е посетено от 160 000 посетители, 50% от които представители на чуждестранни фирми – вносители, дистрибутори, търговци на едро и др. Изложението е с подчертано международен характер и е предназначено предимно за професионалисти.

На изложението през 2001 България беше представена с национален щанд от 100 кв.м., организиран и финансиран от ИАНТ (ЦНИ). В рамките на националния щанд взеха участие 12 български фирми. Всички участвали фирми изразиха своето задоволство от постигнатите резултати по време на изложението.

През 2003 г. България се представи за втори път на изложението ANUGA. ИАНТ организира национален щанд от 200 кв. м., на който участваха 21 български фирми от ХВП. Изложението премина при засилен интерес от страна на посетителите към българските продукти, представени на щанда.

Предвид пряката връзка на хранително-вкусовата промишленост със селското стопанство и необходимостта от подпомагането им смятаме, че подобно участие би се отразило положително на възможността за излизане на нови пазари, както и за реална оценка на позициите на българските производители на световния пазар.

IMM 2006, м. януари 2006, Кьолн, Германия

Международният панаир за мебели IMM се провежда ежегодно в продължение на повече от 55 години (стартира от 1949 г.). Това е най-голямото специализирано световно изложение в бранша.

В изложението през 2003 г. са взели участие 1 305 фирми от 51 страни, в рамките на 176 943 кв.м изложбена площ (нето). Преобладава броят на чуждестранните участници - 840 фирми спрямо 465 представители на местни фирми. Изложението е привлякло 133 429 посетители (97 575 местни и 35 854 чуждестранни).

Началото на 2004 г. е организирано колективно участие от Българската браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Интересът на българските производители на мебели към възможностите предоставени за износ в ЕС е изключително голям, доказателство за това е и постоянно растящия обем на износа на мебели от България.

Изложението е включено в промоционната програма на ИАНТ по препоръка на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и български фирми.

PROWINE 2006, м. март 2006 г., Дюселдорф, Германия

PROWINE е най-голямото Европейско специализирано изложение за вина и спиртни напитки, предназначено само за специалисти. През 2004 г. участие в изложението са взели 2 700 фирми от 39 страни. PROWINE 2004 е бил посетен от над 30 000 доставчици, търговци на едро, представители на хотелския и ресторантьорския бизнес, вносители и износители. Съпътстващата програма на изложението включва професионални дегустации на вина в специализирана зона за дегустации в една от залите на панаира.

През 2002 г. за първи път България беше представена с национален щанд, на който взеха участие 5 български фирми. Участието им на Националния щанд на България беше подпомогнато финансово от страна на GTZ и ИАНТ. ИАНТ участва в изложението и с информационен щанд, на който бяха представени рекламни и информационни материали за България, включително и промоция на CD – Българските износители.

На изложението през 2003 г. България беше представена от 11 фирми, на площ от 96 кв .м. организирани от ИАНТ, GTZ и БСК.

През 2004 г. съвместно с GTZ, ИАНТ организира национален щанд от 143 кв.м., в рамките на който взеха участие 12 български фирми.

Поради факта, че виното е имиджов продукт, едновременно с изграждането на нов имидж на България, би могъл да бъде издигнат и авторитета на България като винарска страна. Това може да стане с провеждането на умела политика на позициониране на страната ни и с подпомагане на българските винопроизводители при участието им на специализирани международни изложения, каквото е PROWINE.

CEBIT 2006, 09-15.03.2006 г., Хановер, Германия

Международно изложение за информационни технологии, телекомуникации, софтуеар и услуги. Изложението се провежда за първи път през 1986 г. CeBit остава най-голямото изложение в областта на информационните технологии, въпреки намаляващия брой участници през последните години - от 7 264 през 2002 г. до 6 411 през 2004 г. Ежегодно изложението се посещава от над 500 000 професионални посетители.

Секторът на високите технологии в България, въпреки не високия относителен дял в износа, бележи стабилен ръст през последните години и разполага с голям експортен потенциал. По тази причина и предвид препоръки на фирми от софтуеарния бранш изложението се включва в проекто-програмата на ИАНТ за 2005-2006 г.

HANOVER INDUSTRIAL FAIR 2006, м. април, Хановер, Германия

Хановерският индустриален панаир е основан през 1947 година и се провежда ежегодно през месец март или април.

Основните продуктови групи са: фабрично оборудване и автоматизация, машиностроене, микротехнологии, проучвателна дейност, енергетика.

През 2000 г. по време на панаира бе проведен "Ден на България в Германия" и БСК организира бизнес делегация, състояща се от представители на 5 български фирми, които не бяха удовлетворени от високите организационни такси, липсата на придружаващо лице – организатор и др.

През 2002 г. панаирът заема нетна изложбена площ от над 261 811 кв.м като броят на изложителите е около 6 471 фирми от 65 държави. Регистрирано е участие на 32 български фирми, в т.ч. и колективно участие на 6 фирми на щанд, организиран от БСК и финансиран по програма на GTZ.

Посетителите през 2002 г. са 244 539 души. Това прави Хановерският индустриален панаир най-големия от този род в света.

ИАНТ организира национално участие на площ от 50 кв.м. през 2003 г., с участие на 5 български фирми. През 2004 г. ИАНТ отново организира национален щанд в рамките на 48 кв.м. с участие на 5 български фирми.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Машиностроенето е добре развит традиционен бранш на българската промишленост.
 • Хановерският индустриален панаир е сред водещите европейски панаири в съответната област, на който си дават среща производители и купувачи от цял свят.
 • Въпреки високите цени за щанд и хотел, български фирми участват в панаира.
 • Българските фирми предпочитат да участват организирано на подобни големи изложения, тъй като при индивидуално участие срещат проблеми свързани с техническата организация, езикови трудности и т.н.

COSMOPROF 2006, м. март 2006 г., Болоня, Италия

Най-голямото международно изложение за парфюмерия и козметика в Европа. COSMOPROF се провежда ежегодно от 1967 г. насам.

През 2003 г. в рамките на 73 289 кв.м. в изложението са взели участие 1 852 фирми от 45 страни. Преобладава броя на чуждестранните участници - 1 038 спрямо 814 представители на местни фирми. Изложението е било посетено от над 125 009 души, от които 23 328 са чуждестранните посетители.

В изложението традиционно участват български фирми. През 2004 г. БНАЕМПК (Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика), със съдействието на ИАНТ организира информационен щанд на площ от 16 кв.м.

По време на изложението традиционно се отбелязва голям интерес на клиенти не само от Европа, а и от Арабските страни.

Изложението е включено в програмата на ИАНТ по препоръка на БНАЕМПК и български козметични фирми като една възможност за възстановяване на традиционните български пазари на парфюмерия и козметика в Арабския свят и за завоюване на нови пазарни позиции на европейските пазари.

MIDEST Международен салон за промишлени поддоставки (Париж, 7-10 декември 2004 г.)

MIDEST е най-големият салон за промишлени поддоставки във Франция. Това е международно изложение, в което има най-голямо предлагане на промишлени поддоставки.

През 2003 в салона се участвали над 2000 изложители от 41 страни. През същата година салонът е бил посетен от 47 521 души от 70 страни. 32% от изложителите са чуждестранни компании, като на салона са представени 95% от секторите за промишлени поддоставки (с изключение на поддоставките в областта на текстилната и дървообратващата промишлености).

Салонът се посещава както от малки и средни предприятия, така и от големи международни компании. В рамките на салона се провеждат специализирани семинари, конференции и кръгли маси по отделни сектори. Организатор на изложението е REED EXHIBITION COMPANIES (Reed Expositions France).

Участието на българските изложители /производители и износители/ ще даде възможност на място за установяване на нови делови контакти в международен мащаб и ще допринесе за промотирането на българските предприятия. Посетителите на салона от своя страна ще бъдат улеснени в намирането на надеждни нови под-доставчици от различни страни.

POZNAN INTERNATIONAL FAIR 2005, м. юни 2005 г., Познан, Полша

PIF е международен панаир за индустриални технологии и инвестиционни стоки и се провежда ежегодно в гр. Познан от 1921 г. насам. Организатор е Познанският Международен панаир, който е най-големият по своите размери за страните от ЦЕФТА.

В изданието на панаира през 2003 г. са взели участие представители на около 1 000 фирми от 34 страни в рамките на 15 114 кв.м изложбена площ. Изложителите са подредени тематично в отделни салони, между които автоматика, енергетика, машиностоене, металургия, химическа промишленост, електроника, транспорти и др. Панаирът е привлякъл повече от 10 000 посетители, предимно специалисти в областта на машиностроенето и технологиите.

България е традиционен участник в изложения организирани от Познанския Международен панаир.

Със съдействието на ръководител СТИВ-Варшава са постигнати договорености с Международния познански панаир за участие на български фирми в панаира при преференциални условия. Значително са редуцирани цените за наем на изложбена площ и конструкция (с 30%).

В изданията на панаира от 2000 г. до 2003 г. (включително) са взели участие общо 24 български фирми.

Полша е традиционен пазар, на който българските машиностроителни продукти са добре познати. Последващи участия на български фирми ще затвърдят позициите и ще увеличат шансовете за навлизане на български продукти от машиностроителния бранш на полския пазар, а също така ще дадат възможност и за установяване на контакти със страните от ЦЕФТА и ОНД, което от своя страна разширява възможностите за навлизане на български стоки на други пазари (извън полския).

BVV- MSV м. септември 2005 г., Бърно, Чешка Република

Първото издание на Международния машиностроителен панаир "MSV" в град Бърно, Чехия е през 1958 година. Той е един от най- големите машиностроителни панаири в Средна Европа. Провежда се през месец септември всяка година.

Основните продуктови групи са: промишлена електротехника и електроника, енергетика и пазар на енергията, хидро – пневматика, промишлена арматура, помпи и т.н., машиностроене, металургия, химия и пластмаса, автоматизация, контрол и измерване, транспорт, салон за технологии и системи за транспортиране, технологии за обработка на различни повърхности и покрития, системи и технологии в газовата промишленост.

В 45-тото издание на Бърненския машиностроителен панаир през 2003 г. Панаирът е бил посетен от над 105 500 търговски посетители.

В МSV 2001, 2002 и 2003 ИАНТ осигури преференциални условия за участие на български изложители, от които се възползваха общо 17 фирми.

ZAGREB INTERNATIONAL FAIR (13.-18.09.2005.), Загреб, Хърватия

Международния Есенен загребски панаир е най-голямото изложение в Хърватия. Изложението се провежда от 80 години и на него са представени всички сектори на икономиката.

През 2003 г. 79-ия Есенен загребски панаир е имал 100 000 м2 изложбена площ, 1700 изложители (838 местни и 866 чуждестранни) от 37 страни, 15 колективни национални участия и 140 000 посетители (33%, от които бизнес-посетители. Най-голям брой са от Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Унгария, Австрия, Италия и Сърбия и Черна Гора). Загребския панаир е между водещите панаири в Централна и Източна Европа и между 11-те най-големи в света. Той разполага с 505 000 кв.м. изложбена площ, 180 000 кв.м., от които закрита. Всяка година Загребския панаир организира повече от 25 специализирани изложби, на които взимат участие повече от 7 000 изложители, а през изложбените площи преминават около един милион посетители годишно. 59% от общия брой на изложителите са чуждестранни.

Всяка година на Есенния загребски панаир се представя страна-партньор, на която се отделя изложбена площ и широко представяне в хърватските медии. По време на Есенния загребски панаир (16-21 септември 2003 г.) България беше представена като "Страна-партньор" на Загребския панаир.

Хърватия е 4,7 милионен пазар, на който все още са познати малко български продукти. Сравнителните предимства на хърватския пазар е неговата по-голяма покупателна способност (6 385,4 щ.д. годишен БВП на глава от населението), тесните делови контакти със западноевропейските страни и републиките от бивша Югославия.

От 1 март 2003 г. Хърватия е член на ЦЕФТА, като в търговията с България промишлените и част от селскостопанските стоки са освободена от мита. Либерализацията на търговията между двете страни е предпоставка за значително по-добри условия за търговия и за засилване на интереса за бизнес от двете страни. Стойността на стокообмена между България и Хърватия през 2003 г. възлиза на 72,9 млн.щ.д., от които 42,6 млн.щ.д. износ и 30,3 внос. Търговският баланс в полза на България е 12,4 млн. щ.д. През 2003 г. се забелязва повече от трикратно увеличение на стокообмена в сравнение с 2002 г., като търговията между двете страни през 2003 г. достига най-високата си стойност от 1992 г. до сега. Нарастване се забелязва при вноса и при износа, което е индикатор за засилване на деловия интерес и от двете страни.

ИНДАГРА (INDAGRA), Букурещ 3-7 ноември 2005 г.

Едновременно с ИНДАГРА се провеждат и изложенията EXPO-DRINK и ALL-PACK.

Трите изложения са фокусирани върху хранителни продукти и оборудване за тях, селскостопански технологии и оборудване, опаковки, машини за опаковки, опаковане и съхранение на хранителни продукти, вина, алкохолни и безакохолни напитки и др.

През 2003 г. в трите изложения са взели участие общо 671 изложители, от които 455 от Румъния и 216 чуждестранни от 25 страни. Общо наетата площ е възлязла на 30 090 кв. м.

Предложението е съобразено с особеностите на румънския пазар и сравнителните предимствата на българските стоки от областта на хранително-вкусовата промишленост.

Българските фирми, работещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, селскостопанска техника, напитки и опаковки имат значителни преимущества при реализиране на техните продукти на румънския пазар поради:

 • добрия имидж, с който се ползват българските продукти в Румъния;
 • съответствие на качеството на българските стоки с изискванията на местния пазар;
 • доброто съотношение качество/опаковка/цена на българските стоки;
 • при население от 22,3 млн. жители и средна нетна заплата за страната от около 143 евро (официална статистика, юни 2004 г.), Румъния има значителен потенциал от платежоспособно търсене на хранителни продукти, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
 • по-високото ниво на цените в Румъния позволява прилагането на ценообразуване задоволяващо всички звена по веригата "производител – краен потребител";
 • ниски транспортни разходи и кратки срокове необходими за транспорт на стоките.

Към трите изложения има интерес от български фирми, които до момента са организирали участието си самостоятелно. С организаторите на панаира може да бъде договаряно прилагането на преференциални тарифи за национално участие.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР - Белград май 2005, Сърбия и Черна Гора

48 години пази традицията на активен посредник между пазара науката.

Традиционно събира голям брой участници от Европа и света, като всяка година има и българско представяне. На тазгодишното издание /10-14. май/ са взели участие 1000 изложители от 35 страни.

Области: машиностроене, електротехника, информационни технологии, софтуеар и услуги. От 2001 г. се наблюдава повишен интерес на българските фирми към изложението, като средно на година присъстват между 10 и 15 фирми от нашата страна.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Машиностроенето е добре развит традиционен бранш на българската промишленост.
 • Белградският технически панаир е сред водещите панаири в региона в областта на машиностроенето, на който си дават среща производители и купувачи от цял свят.
 • Българските фирми предпочитат да участват организирано на подобни големи изложения, тъй като при индивидуално участие срещат проблеми свързани с техническата организация.

МЕЖДУНАРОДЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАНАИР - Нови Сад средата на м.май, Сърбия и Черна Гора

Най-старият и най-големият панаир в страната и един от най-големите в Европа. Всяка година на него взимат участие около 2.000 фирми изложители, a директно или чрез представители се представят стоки от около 60 страни. На предпоследното издание на панаира в Нови Сад в периода 17 - 23.05.2003 г. като изложители взеха участие седемнадесет български фирми от областта на хранително-вкусова промишленост, машиностроенето и др. През 2004 г. българските фирми бяха 15, като повечето от тях вече са взимали участие в изложението.

През последните няколко години нараства интересът на българските фирми за присъствие на пазара на Сърбия и Черна Гора. Сключеното Споразумение за свободна търговия, влязло в сила от 01.06.2004 г. е допълнителен стимул за българските производители и търговци да търсят нови пазарни пространства на 10 милионния пазар в Сърбия и Черна Гора.

ПРОДЭКСПО 2006, м. февруари 2006 г., Москва, РФ

Международното изложение за хранителни продукти, вина и спиртни напитки се провежда ежегодно от 1994 г. насам. Изложението е най-голямото в Русия и страните от ОНД. ПРОДЭКСПО се организира със съдействието на Министерство на селското стопанство на Руската Федерация, Правителството на Москва и под патронажа на Търговско-промишлената палата на РФ.

На изложението през 2004 г., на повече от 33 000 кв.м. изложбена площ, са участвали над 2 000 руски и чуждестранни фирми от 60 страни. С национални щандове са представени повече от 26 държави, включително България (153 кв.м., с участие на 21 български фирми). Българският национален щанд беше организиран от ИАНТ. По време не изложението българска фирма е отличена с бронзов медал на международния конкурс "Лучший товар", проведен в рамките на проявата. Изложението е привлякло над 95 000 посетители, преобладаващата час от които вносители, търговци, дистрибутори и специалисти в областта на ХВП.

Предвид засиления интерес от страна на български фирми за участие в изложението и постъпилите от тяхна страна препоръки за организиране на последващо участие в ПРОДЭКСПО, изложението е включено в промоционната програма на ИАНТ за 2004-2005 г.

ИНТЕРШАРМ – Международно специализирано изложение за парфюмерия и козметика, м. октомври 2005 г., Москва, РФ

Интершарм е ежегодно изложение, основано през 1994. Провежда се в края на м. октомври – началото на м. ноември. Основните продуктови групи са: козметика, парфюмерия, фризьорски консумативи, суровини за производството на парфюмерия и козметика, опаковъчни материали, тоалетни принадлежности, модна бижутерия, слънцезащитни средства. Изложението се разраства при всяко следващо издание, като нетната изложбена площ нараства прогресивно от 3 400 кв.м през 1998 г. на 12 103 кв. м за 2003 г. Броят на изложителите за същите години е съответно 205 и 723 фирми, от 10 държави. През 1998 г. изложението е посетено от 20 000 посетители, докато през следващите години броят им значително нараства – съответно 75 000 души.

През 2002 г. за първи път се организира български национален щанд от 100 кв.м., с участието на 20 български фирми. Щандът е организиран и финансиран изцяло от ИАНТ. През 2003 г. ИАНТ организира за втори път национално участие в изложението. В рамките на щанд от 141 кв.м. взеха участие 11 български козметични и парфюмерийни фирми.

Парфюмерията и козметиката са били основно перо в българския износ към РФ и ОНД. За съжаление сега позициите са загубени. Настоящото изложение би било стъпка за представяне на обновените български продукти на руския пазар.

Причини за организирано участие в изложението на български фирми:

 • Продуктовите групи, включени в изложението са традиционни за българската икономика.
 • Към изложението се проявява все по-голям интерес както от изложители, така и от посетители, което говори за неговата нарастваща значимост.
 • Българските производители и износители на парфюмерия и козметика проявяват подчертан интерес към участие в изложбата. Българската асоциация по парфюмерия, козметика и етерични масла официално е изразила желанието си да организира съвместно с АНТ участие на свои фирми членове на национален щанд по време на Интершарм.

ДНИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС /Национална изложба/ в Беларус – Минск

Беларус е 10 – милионен традиционен наш пазар с позитивна нагласа към всичко свързано с България. Износът напоследък стагнира на ниско ниво, главно поради недостатъчна промоционна дейност.

Участието в такава изложба ще бъде най-ефективно за български производители и търговци, работещи в следните отрасли: фармацевтика; вино и спиртни напитки; подемно-транспортна и складова техника, както и части за нея; акумулатори; тютюн и тютюневи изделия; широк спектър от изделия за лична хигиена, битова козметика, боя за коса и др.; консервирани и др. хранителни стоки; общо машиностроене; хидравлика и пневматика; тръбопроводна арматура; оборудване за хранително-вкусовата, преработващата и млекопреработваща промишленост; алуминиеви изделия; силово електрооборудване и др.

Такова мероприятие би допринесло изключително за запълването на информационния вакуум сред беларуските потребители и вносители по отношение на български стоки, внасяни преди посредством търговски схеми през РФ и за издигането на националния имидж на България, като производител и доставчик на стоки и услуги с европейско качество.

Разходите за организирането на изложба са сравнително ниски. Ориентировъчната стойност (офертна) на арендата на 1 кв.м. покрита необорудвана изложбена площ в някоя от основните изложбени зали в Минск е 50 евро за петдневна (планирана специализирана) изложба. В града се предлагат зали с площ (обща) 500-600 кв.м., като средната цена на залите е около 600 щ.д. на ден, т.е. около 3000 щ.д. за цялата зала за пет дни (традиционно международните изложби в Беларус са с продължителност 5-6 дни). Като съорганизатор и технически изпълнител за изложбата може да бъде привлечено някое от изложбените предприятия в Беларус – Белинтерэкспо (БелТПП), Экспофорум, Белэкспо, Минскэкспо. Същите биха могли да извършат изграждането на щандовете, отпечатването на каталозите и др. организационни дейности, съспътстващи изложбата.

При организиране на мероприятието и разпращането на покани за посещение може да се разчита на активно съдействие от страна на местните браншови организации и сдружения, както и съответните министерства и ведомства.

INTERCHARM-УКРАИНА 2005 – МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА

10-13 февруари 2005 год., изложбен център "КиевЭкспоПлаза". Организатор на изложбата е ООО "Косметик Экспо Медиа"

В InterCHARM-Украина 2004 участваха 267 компании, от 10 страни, на изложбена площ от 11 хил.кв.м. Най-голямо бе участието на фирми от Русия и Полша. От България участие взеха "Ален Мак"АД, които се представиха със самостоятелен щанд и "Роза Импекс", "Солвекс", "Регал Косметик", "Арома Козметик" с общ щанд.

През 2005 изложбата ще се проведе в два павилиона на изложбения център "КиевЭкспоПлаза", на площ от 16,5 хил.кв.м.

В рамките на изложбата InterСHARM-Украина-2005 ще се проведе и специализирана изложба InterCHARM-PACK: оборудване, суровини, етикиране и упаковка за парфюмериино-козметична продукция, услуги по контрактно производство.

Компания "Косметик Экспо Медиа" влиза в ЭкспоМедиаГруп "Старая Крепость", която провежда международни изложби за парфюмерия и козметика InterCHARM (Москва), InterCHARM professional (Москва), InterCHARM-Украина (Киев), InterCHARM-Полша (Варшава). През тази година е създаден алиянс на организаторите на изложби в индустрията "Global Beauty Network" между ЭкспоМедиаГрупой "Старая крепость" и "Мессе Франкфурт" за издигане на ред изложби на международната арена, където така също е включена изложбата InterCHARM-Украина.

Необходимо е национално участие в изложбата, тъй като българската козметика и парфюмерия е позната на украинския потребител, но конкуренцията е доста голяма. След разпада на Съветския съюз в Украйна навлязоха много големи компании, като Loreal, Nivea, SCHWARZKOPF и др., атакуващи украинския пазар с мощна реклама.

Украйна е страна с изключително голямо потребление на козметика, като е голям дела на потребителите със средни доходи, а българската козметика е в средното ценово равнище. В този сегмент е голяма конкуренцията от страна на Русия и Полша.

Според статистически данни ако до преди 5 години 68% от шампоаните (в количествено изражение) са внасяни от България и Полша, то сега лидери са Франция и Русия. През последните три години доставките на шампоани от РФ в Украйна са се увеличили повече от 3 пъти.

WORLD FOOD UKRAINE/"Весь мир продуктов питания. Украина"/

Най-големият международен форум на продоволствения пазар на Украйна. В рамките на форума протичат:

" Food & Drinks Ukraine " - IX Международна изложба за хранителни продукти и напитки.

"IngredientsUkraine" - III Международна изложба за хранителни ингредиенти, добавки и подправки

" Retail & SupermarketUkraine " - II Международна изложба за оборудоване за търговия на дребно, продоволствени магазини и супермаркети.

Организатори: Premier Expo, съвместно с компаниите ITE GROUP Plc , ITE TURKEY , ITE LLC MOSCOW , IEG - GIMA . Протича с подръжката на Държавния Департамент по продоволствията, Министерство на аграрната политика на Украина.

В изложбата през 2003 год. взеха участие 230 компании от 40 страни, сред които: Франция, Унгария, РФ, Испания, Холандия, Турция, Полша, Италия, Латвия, Литва и други. От България участва LB Bulgaricum.

По време на изложението се провеждат и специализирани мероприятия - традиционни професионални дегустационни конкурси.

 • "WORLD VINUM UKRAINE" - дегустационен конкурс за вина и коняци
 • "WORLD SPIRITUS UKRAINE" - дегустационен конкурс за алкохолни продукти
 • "WORLD AQUA UKRAINE" - дегустационен конкурс за минерална, искуствено-минерализирана вода
 • "WORLD JUICE UKRAINE" - дегустационен конкурс за сокове и сокосъдържащи напитки
 • "WORLD CANNED VEGETABLES & FRUIT UKRAINE" - дегустационен конкурс за плодо- зеленчукова консервна продукция
 • "WORLD MILK UKRAINE" - дегустационен конкурс за млечни продукти и кашкавали
 • "WORLD MEAT UKRAINE" - дегустационен конкурс за месни и колбасни изделия

Този форум е най-престижния в областта на ХВП в Украйна, с широко мащабен профил и могат да вземат участие както фирми производители на хранителни продукти така и винопроизводители. На украинския пазар българските вина са много слабо представени, докато преди години българския коняк и вино са се ползвали с изключителна популярност. Същото може да се каже и за българските консерви, които липсват на пазара. Действително има голяма конкуренция от страни като Полша, Унгария, Испания. Така също съществува и местно производство. Могат да се представят и фирми, производители на оборудване за хранителната промишленост.

Украйна е 40 – милионен традиционен наш пазар. През последните години отрицателното ни салдо придоби значителни размери, поради нарастване на вноса и задържане на износа на ниско ниво. Основни причини за това са както високите вносни мита за традиционните български стоки, така и недостатъчната промоционна работа на този пазар. Предстоящо е обаче присъединяването на Украйна към СТО, с която постигнахме изключително благоприятни договорености по достъпа на пазара на стоки в т.ч. и от хранително-вкусовия отрасъл.

FOODEX JAPAN 2006 , м. март 2006, Токио, Япония

FOODEX JAPAN е най-голямото изложение за храни и напитки в Азиатския и Тихоокеанския регион. То се провежда всяка година от 1976г. насам. Азиатският пазар е атрактивен за производители и доставчици, а вносът на Япония по отношение на хранителните продукти продължава да се увеличава. FOODEX JAPAN помага на българските фирми да навлязат на широкия Азиатски пазар и да развият нова глобална стратегия за следващия век, да създават дълготрайни и полезни контакти.

Всяка година JETRO Виена предоставя на България (чрез ИАНТ) безплатни напълно оборудвани щандове, всеки от по 9 кв.м.

През 2004 г. във FOODEX са участвали 2 466 изложители от 74 страни, разположени на 28 744 кв.м. изложбена площ. Изложението е посетено от над 105 000 посетители от над 50 страни.

До момента ИАНТ (ЦНИ) е подготвила и организирала български национални участия във FOODEX 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г., като в изложенията участие са взели общо 23 български фирми. Всички те изразиха своето задоволството от участието в тези изложения и осъществените бизнес контакти, които са довели до сключване на сделки за износ.

SEOUL FOOD 2006, м. април, Сеул, Корея

"Seoul Food" е международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Предоставя възможност за навлизане на български фирми на Азиатския пазар и в Корея в тази перспективна за тях област предвид факта, че българския износ на хранителни продукти за региона следва тенденция на нарастване.

Аргументи за българското участие на изложението:

 • Организаторите предоставят безплатна изложбена площ за участие на български производители в изложението.
 • Хранително-вкусовата промишленост е перспективен отрасъл що се отнася до навлизането на български стоки на корейския пазар.
 • Българското участие през последните две години на това изложение доведе до реални резултати – износ на българско розово масло, сок от рози, сладко от рози, консервирани зеленчуци, замразени рибни продукти и рапани, вино (в малки количества).
 • Други възможности - млечни продукти, вина, етерични масла, детски храни, сушени плодове и зеленчуци.

REBUILD IRAQ 2005, м. април, Аман, Йордания

Международно изложение от общ характер. Организира се от International Fairs & Promotions, Lebanon, Riadh Exhibitions Co., S. Arabia and ExpoJordan.

Предвижда се в мероприятието да вземат участие високопоставени представители на иракските министерства, американски агенции, неправителствени организации, представители на главни контрактори по възстановяването на Ирак. Изложението ще обхване областите строителство, енергетика, мостове и ж.п.линии, пристанища и летища, телекомуникации, водоснабдяване и канализация, нефт и газ, здравеопазване, земеделие и др.

Участието на български фирми ще даде възможност за установяване на пряк контакт с йордански и други компании от региона за съвместно участие във възстановяването на Ирак.

От 80-те години на миналия век Йордания е и се предвижда да остане основен коридор за доставки на стоки и услуги за Ирак. Голям брой иракски бизнесмени са избрали Аман за център на своята делова дейност. Условията и режима за достъп на иракски бизнесмени в Йордания е облекчен, като конкретно за мероприятието се предвиждат специални отстъпки. Понастоящем Йордания е единствената страна, която поддържа два пъти дневно редовен граждански полет по дестинацията Аман-Багдад-Аман.

FANCY FOOD SHOW 2005, м. юли 2005 г., Ню Йорк, САЩ

Fancy Food е верига от международни изложения в областта на хранително-вкусовата промишленост, които се провеждат ежегодно в САЩ, в градовете Ню Йорк, Чикаго и Сан Франциско, разделени условно на лятно, пролетно и зимно изложение. Най-мащабната от трите изложби е лятната, която се провежда в Ню Йорк.

Първото издание на изложението е през 1955 г. Проявата се организира от Американската национална асоциация за търговия със специални храни.

Посетителите на изложбата варират между 19 000 и 32 000 души от цял свят. Сред посетителите през 2003 г. са търговци на дребно (3 922), хотелиери и ресторантьори (1 741), специалисти в областта на кетеринга (632), собственици на магазини за специални храни (1 384), вериги супермаркети (690) и др.

В изложбата през 2003 г. са взели участие 2 300 фирми от около 65 страни, от които 500 са чуждестранните изложители.

Сред изложителите през 2002 г. са и 11 български фирми от различни области на хранителния бранш, като участието на фирмите е подпомогнато от Консорциум ФЛАГ.

До момента не е организирано участие на България с национален щанд в изложението Fancy Food Show.

Участието на български фирми на изложението под формата на национален щанд ще даде възможност не само да бъдат представени българските хранителни продукти, като стоки с висок експортен потенциал, отговарящи на световните стандарти за качество, но и най-общо България, като страна с голям търговско-икономически потенциал за двустранно сътрудничество.

www.econ.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че Българската Търговско-Промошлена Палата организира колективно и индивидуално участие на фирми на изложба-базар за рециклирана техника в Пловдив.

В рамките на Изложбата-базар ReUSE ще се представят: рециклирани машини, технологии и поточни линии за производство, транспортни средства от различните сфери и браншове на промишлеността и потреблението.

Участвайки на Изложбата-базар, Вие ще имате възможност да предложите своите продукти пред широк кръг от потребители, финансови институции и търговци, както и да реализирате успешни продажби.

Целта на организаторите е да се създадат максимално добри условия и възможности за реализиране на продажби на рециклирано оборудване и осъществяването на бизнесконтакти между фирмени представители от страната и чужбина.

За допълнителна информация и заявки за участие:
Българска търговско-промишлена палата
Бюро "Панаири и изложби"
тел.: 02/989 22 40, 989 72 40, тел./факс: 02/981 66 26, E-mail: fairs@bcci.bg.

»

Българската търговско-промишлена палата подготвя издание на "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2005".

Целта на Календара е да съдейства на българските и чуждестранни фирми при избора им на прояви, 6 Които да участват и посетят. С това наложило се в България и чужбина през последните 12 години и единствено по рода си издание се дава пълна информация на български и английски език за всички панаири, изложби, салони, изложби договаряния, базари, провеждани в България, Което отговаря на големия интерес и запитвания както от страната, така и от чужбина.

"Календар на панаирите и изложбите в България 2005" се отпечатва през м. декември в тираж 2500 бр., с размери 11/22 см - формат А4/3. Изданието съдържа 4 раздела:

o панаири и изложби по градове - с данни за тематиката, дати на провеждане, адресни данни на организаторите

o панаири и изложби по браншове

o панаири и изложби по хронология

o реклами на фирми , организации, институции, рекламни и дизайнерски агенции, издателски къщи, организатори на панаири и изложби и др.

БТПП разпространява Календара чрез своите Канали в над 150 търговски палати в България и чужбина, всички дипломатически и търговски мисии 8 България, българските дипломатически мисии в чужбина, държавни институции, браншови съюзи и асоциации; над 115 панаирни и изложбени организации, бюрата за съдействие и развитие на търговията, консултантски и маркетингови фирми, рекламни агенции и др., предоставя се по време на български и чуждестранни бизнес делегации и международни форуми.

Съкратената версия на Календара ще бъде публикувана в Интернет страницата на БТПП (за справки: http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/calendar/info.htm).

РТИК разполага с форма за заявка за участие в календара с рекламните карета. Молим фирми заинтересовани в рекламно участие в Календара да се информират за желанието си на тел: 082/825875 за да получат такава форма на място или по факса.

Попълнениете формуляри се изпращат в бюро „Панаири и изложби" на тел./факс: 02/981 66 26.

За повече информация тел.: 02/989 72 40; е-mail: fairs@bcci.bg- Виолета Николова.

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на пресконференция и изложение за облекло и текстил, организирани от Асоциацията на износителите на облекло и текстил /АНИОТ/ и Агенция Булгарреклама. Пресконференцията ще има място 03 октомври 2004 г. / неделя/ от 11.00 часа в Българска Телеграфна Агенция ( БТА - бул. Цариградско шосе № 49).

Специализираната изложба за производители на облекло и текстил от България и региона ще се проведе от 08 до 10 октомври т. г. за втори пореден път в Интер Експо Център.

Основен акцент на пресконференцията:

Ø BGate Балканско изложение за облекло и текстил 2004 — единственото по рода си бизнес-към-бизнес изложение за България и региона

В двете зали на Интер Експо Център — София на обща площ от 3000 кв. м. ще бъдат представени над 100 фирми- производители и износители на текстил, облекло, аксесоари, както и фирми от сферата на услугите и техническото оборудване.

Общата изложбена площ се е увеличила почти 2 пъти в сравнение с миналогодишното издание, което показва засиления интерес на фирмите и тяхната активна политика в търсене на нови пазари за своята продукция.

Някои от по-известните фирми- участници са:

Пловдив: Вени Стил, Ния и Дорадо, Нов Стил

Русе: Антоан Вилл, Арда Русе, Дунавска коприна, Магик, Маркам , Солид

дамска мода

София: И.Н.А.Трейдинг, Никимекс, Пангеа, Рила Стил, Руен Интернешънъл

и страната: Демо България, Димана, Енита, Интеко 333, Коприни, Лора Лорд, Миролио Груп, Нитекс 96, Нов Силует, Ропотамо, Стил В-Венета Василева, Финтекс, Яница и други.

Фирмите - изложители ще демонстрират новите си колекции за 2005 година, нови продукти и технологии, високо качество и производствени възможности. Традиционно фирмите от град Русе, един от центровете на българската шивашка индустрия, се представят с регионален щанд.

Важна проява и акцент в рамките на изложението ще бъде организираната двудневна /8 и 9 октомври/ специализирана Балканска текстилна конференция, в която ще вземат участие изтъкнати професионалисти от България и чужбина — директора на Австрийска асоциация по облекло Д-р ПИТНИК, инж. ВАЙС от консултантската фирма Вайс Консултинг ООД — Германия, представители на водещи фирми, партньорски асоциации от сектора и на академичните среди.

През дните на изложението са организирани търговски ревюта на редица фирми- участници, които ще представят пред професионална аудитория своята продукция. Традиционно организаторите предоставят подиума на BGateна младите таланти и студенти по моден дизайн от редица български университети. Програмата включва участия на гост- дизайнери и на млади таланти.

По време на изложението са предвидени и търговски презентации, по време на които разнообразни фирми за услуги ще имат възможността да представят на потребителите в бранша най- новите и ефективни решения в областта на специализирания софтуер, еко-стандартите и информационното обслужване.

Участие ще вземат:

БулгарРеклама: Г-н Иванов, управител

АНИОТ:

Г-н Петко Шишков — председател на УС на АНИОТ

Г-н Джордж Цагарис — зам.председател на УС на АНИОТ

Г-н Илко Илков — член на УС

Г-ца Деница Пейчева — изпълнителен директор

Г-н Веселин Славчев — член на УС

Г-н Камен Обрешков — член на УС

GTZ- Германско дружество за техническо сътрудничество - Г-жа Петя Милушева — референт

ББСТП - Браншови съюз на трикотажната промишленост - Г-ца Емилия Закова, изпълнителен секретар

БТПП — Българска Търговско- Промишлена Палата — г-н Георги Чернев — заместник-председател

За повече информация:

Асоциация на износителите на

облекло и текстил в България (АНИОТ)

Световен търговски център Интерпред

Международен център на модата (ет. 3), офис 312

тел: 02 969 31 61, 969 31 66, факс: 969 31 81

e-mail: association@bgtextiles.org

web: www.bgtextiles.org

СИСТЕМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на изложбата : BGate — Balkan Gate Appareland Textile Exhibition

BGate - Балканско изложение за облекло и текстил

Организатори на изложбата: АНИОТ и Агенция БЕЛГАРРЕКЛАМА
с подкрепата на:

ББСТП-Български браншови съюз на трикотажната промишленост

БСК-Българска стопанска камара

БТПП-Българска търговско промишлена палата

Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ)

Профил на изложбата:

Първата по рода си в България специализирана изложба за български производители на облекло и текстил се сътоя от 10 до 12 октомври 2003 г. в гр. София, за да отговори на изискванията на този значим по размерите си сектор. Събитието се превърна в уникален преглед на възможностите и тенденциите в развитието на българската текстилна индустрия

BGate-Балканско изложение за облекло и текстил цели да срещне производителите от България и региона с партньори от световния и вътрешния пазар и да създаде за тях подходяща бизнес среда, в която те да обменят контакти, да задълбочат съществуващите връзки и да поставят началото на нова съвместна работа.

Изложението е закрито за широката публика и продажби на дребно. Входът ще се осъществява със специални пропуски и след регистрация на входа на изложението.

Вътрешни направления на изложбата:

Изложбената площ е разделена на 4 основни продуктови групи:

- изложители, произвеждащи конфекция /собствена марка или ишлеме/

- изложители, произвеждащи трикотажни изделия

- производители на текстил и прежди, както и фирми предлагащи аксесоари и спомагателни материали за шивашката промишленост

-фирми от сферата на услугите и техническото оборудване.

Квадратура: 3000 кв. м. изложбена площ

100% увеличение спрямо 2003г.

Общ брой изложители: 100

Вътрешна разбивка на фирмите:

текстил: 13

Дамска конфекция: 24

Мъжка конфекция: 6

Трикотаж: 23

Бельо, бански костюми и спални комплекти: 8

Детска конфекция: 14

Аксесоари и спомагателни материали: 18

Услуги: 5

Софтуер и оборудване: 10

Агенции: 3

Спедитори: 2

Специализирани издателства: 2

Подбраншове: текстил, дамска, мъжка и детска конфекция, трикотажно производство, аксесоари, спомагателни материали, услуги, оборудване, софтуер, спедитори, специализирани печатни издания.

Предмет на дейност: по-горе

Български фирми: 85%

Чуждестранни: 15% / изцяло или с участие/

Съпътстваща програма: конференции, модни ревюта на изложителите, млади дизайнери от редица български университети и колежи, гост дизайнери, открито общо събрание на АНИОТ. 

»

Лансирано за първи път през 1994,международното изложение Cosmetics Beauty Hair представлявало новост сред специализираните търговски изложения организирани в Румъния. Сега, за 10-тото си издание,изложението все още е уникално на пазара от подобни събития в Румъния, събиращо най-стабилните производители и дистрибутори на оборудване, апаратура и продукти за козметичната индустрия от цял свят. Всъщност,това изложение е парад на красотата и разкрасяването.

ПРЕДСТАВЕТЕ СЕ НА Cosmetics Beauty Hair 2004 МЕЖДУ 25-28 НОЕМВРИ 2004 !

Предлагат се два варианта за участие: лично и чрез представител

Цена за лично участие в щанд на Р. България: 1250лв.

Цената включва:4кв.м. изградена изложбена площ, включване в каталог, 5 нощувки със закуски за 1 представител от фирма, трансфер хотел- изложбен център- хотел, доплащане за втори представител: 250лв. - хотел и трансфер.

Цена за допълнитела изложбена площ- 80 евро м2 +ДДС /19%/

Цена за представяне:450лв.

Изложението ще се проведе успоредно с MODEXPO 2004 г. За повече информация вижте информацията на първата страница.

Заявките си за участие моля изпращайте не по-късно от 10 октомври 2004 г. на:

Валента ООД;

София 1504,ул.Стара планина 41.,ап.1,

тел.:02/943 40 10 ; тел./факс:02/944 09 65

e-mail: info@valenta-bg.com,

URL: www.valenta-bg.com

» РТИК има удоволствието да Ви покани за участие в Международно специализирано изложение за текстил,готови облекла, кожени облекла и стоки,кожухарство,обувки и аксесоари. Панаирът е организиран от Панаирен център ROMEXPO- Букурещ.

Изложението се организира за седми път и дава възможности за среща и контакт с търговци и производители от текстилната индустрия от цял свят.

Изложението е подходящо за производители на сурови материали (прежди,тъкани,платове и др.), готови продукти (дрехи,домашен текстил, кожени облекла и стоки,кожухарство,бельо,обувки), аксесоари; търговци, дизайнери или притежателите на Модни къщи, утвърдени или нови компании др.

Защо в Румъния?

Потенциалът на Румънския пазар е висок,що се отнася до постоянно нарастващите нужди на потребителите от нови предложения.Появата на Румънски производители на пазара и увеличаващите се инвестиции в тази сфера предизвикаха растеж на конкуренцията на този пазар.Ето защо изложенията организирани в този период ще привлекат много висок посетителски интерес,състоящ се от специалисти и инвеститори силно желаещи да развият своите компании,за да постигнат оптимална ефективност.

 • Румъния има над 22 милиона потенциални клиенти
 • Ниско производство , незадоволяващо потребителския интерес и нужди
 • По-висок жизнен стандарт. Средната работна заплата в Румъния е по-висока от тази в България
 • Нулеви мита при внос на стоки
 • Румъния е нашата северна съседка,а столицата и Букурещ се намира само на 70км. от нашата граница

В последните години Република Румъния се очертава като държава с развиваща се икономика и данните сочат, че вносът в страната възлиза на десетки милиарда долара.

Изложената по-горе информация ни наведе на мисълта ,че Румъния е отворена за вносители страна и би могла да бъде един наистина добър и перспективен клиент на българските производители.

Изложбеният център в град Букурещ — ROMEXRO Center представя над 40 международни панаира, изложби и търговски представяния всяка година.

VALENTA Ltd., представител на ROMEXPO в България работи съвместно с ROMEXPO Fair Center вече втора година. Поради успешната съвместна дейност можете без колебание да се включите в организирания Изложбен щанд на Република България.

Нека представим достойно Българският продукт !

Предлагат се два варианта за участие: лично и чрез представител.

ЦЕНА ЗА ЛИЧНО УЧАСТИЕ В ЩАНД НА Р. БЪЛГАРИЯ: 1150ЛВ.

Цената включва:4кв.м. изградена изложбена площ, Включване в каталог, 5 нощувки със закуски за 1 представител от фирма, трансфер хотел- изложбен център- хотел, доплащане за втори представител: 250лв. - хотел и трансфер.

Цена за допълнитела изложбена площ- 60евро м2 +ДДС/ 19%/

ЦЕНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ: 450ЛВ

Заявките си за участие моля изпращайте не по-късно от 10 октомври 2004 г. на:

Валента ООД;

София 1504,ул.Стара планина 41.,ап.1,

тел.:02/943 40 10 ; тел./факс:02/944 09 65

e-mail: info@valenta-bg.com,

URL: www.valenta-bg.com

»

Уважаеми дами и господа,

За осигуряването на достъп до технически панаир в Пловдив през вход Е, Отдел "Панаири и излложения" на БТПП моли да изпратите номерата на автомобилите, с които ще дойдете на панаира в срок до 20 септември 2004 (понеделник) на е-mail: fairs@bcci.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви информира, че по време на 2-ри международен инвестиционен форум в град гродно, Република Беларус, ще има място многоотраслеи панаир "Еврорегион "Неман 2004".

Профил на панаира:

Хранителна индустрия:

· машинми и оборудване за ферми и селското стопанство

· онорудване за производство на мляко, месо и риба;

· Месо и млечни продукти

· Селскостопанска продукция

· Оборудване за сладкарници, пекарни и производители на макаронени изделия

· различни видове сладки, бисквити рула и др.

· консрвирана храна и риба;

· алкохолни наппитки, вино, бира, безалкохолно и технологично оборудване за производството им.

· хладилни камери, хладилно оборудване, технологии засъхраняване на храни

· ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА МАГАЗИНИ, МОБИЛНО ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ.

Опаковане и опаковки, етикети, опаковъчно оборудване и материали. потребителски стоки и домашни потреби.

· Тексти, дрехи, обувки, кожа и плетиво

· Спортни и детски стоки

· Парфюмерия и козметика

· Ювелирни изделия, сувенири, часовници

· Аудио, видео и фото оборудване

· Мебели и обзавеждане, килими

· Стоки за дома и битова химия

Строителство

· Строителни материали

· Строителни технологии и оборудване

· Дизайн и интериор (декоративни материали, прозорци, врати, подови покрития, осветителни тела, климатични инсталации и др.)

Машини и оборудване за опазване на околната среда. Праздници и туризъм.

Описание на цените и услугите за желаещите да участват, както и договор-заявка за участие.

Повече информация можете да получите използвайки следните контактни данни:

Tel/fax: (375 17) 234 45 37

E-mail: bublic@belexpo.by

»

РТИК има удоволствието да Ви информира за Беларуски инвестиционен форум, който е организиран от Свободна безмитна зона СЭЗ "Гродноинвест" и ще се проведе от 5 до 8 октомври т.г. в гр. Гродно.
2-ри международен форум за инвестиции се провежда с цел да се окаже съдействие на малки и средни предприятия на региона да предоставят своите инвестиционни проекти и да демонстрират своите потенциални възможности за международно сътрудничество от една страна и от друга страна - чуждестранните инвеститори да се запосзнаят на място с икономически, юридически и други условия на инвестиционния процес в СЭЗ "Гродноинвест". Също така да се разгледат конкретни предложения по създаването на собствени и съвместни производства.

За повече информация: тел. / факс + 375 (152) 77 11 76, тел. +375(152) 77-11-83, e-mail: invest@mail. grodno. by

»

РТИК и официалното представителство на Берлинския панаир за България има удоволствието да Ви покани за участие в традиционното изложение-базар SHOPPING WORLDIMPORТ SHOP BERLIN 2004, което ще се проведе от 10 до 14 ноември 2004 година впанаирнитепалатинагерманскатастолица.

Изложението, което се провежда внавечерието на коледните и новогодишните празници, се радва на особена популярност не само сред търговците, а най-вече и сред широката публика, която имавъзможност да открие на изложението нетрадиционни подаръци за предстоящите тържества, които ги нямав магазинната мрежа на Германия.

Изложителите на Импорт Шоп Берлин имат уникалната възможност да продават стоката си на дребно на посетителите, с което получават реалната възможност на място не само да възвърнат направената инвестиция за участие в панаира, а едновременно с това да осъществят ценни директни контакти с търговски компании.

Във фокуса на Импорт Шоп Берлин са всички видове облекло, домашен текстил, кожени изделия, аксесоари, пътнически принадлежности, килими, плетена мебел, керамика, стъклени изделия, порцелан, предмети на художествените занаяти, бижутерия, етнически стоки, естествена природна козметика, дървени играчки и др. В отеделен комплекс тази година ще бъдат обособени козметика, парфюмерия, езотерика.

Цената за стандартен щанд, не по-малъкот 10 км. метра с включени преградни стени, рекламна бленда и елекрическо захранване и консумация възлиза на около 135 евро за квадратен метър без германското ДДС и се заплаща директно на Берлинския панаир.

За повече информация потърсете г-н Ралф Петров на телефон и факс 02/9581193 или GSM: 0888598660, както и на електронния адрес: petmar@techno-link.com.

Списък на вече регистрираните изложители и подробно описание на панаира можете да намерите в Интернет на адрес: www.importshop-berlin.com .

»

РТИК има удоволствието да Ви покани да участвате в XVI-то издание на международния форум за компютърни изкуства “Компютърно пространство 2004” (www.computerspace.org). Регистрацията дава възможност да спечелите официалната статуетка на форума и наградата на UNESCO,Министерството на финансите, Microsoft и др. Наградите ще бъдат връчени във всяка една от 9-те подкатегории. Всеки един от номинираните проекти ще бъде включен в каталога на форума и ще бъде презентиран по време на събитието, което ще се проведе от 12 – 14 октомври тази година.

Какво да очаквате на Computer Space 2004:

- Надпревара и награди в 9-те категории (престижно жури ще номинира 45 проекта, по 5 във всяка категория)

- Семинари и презентации за някои от новите аспекти на модерните медии и комуникации.

- Специални награди за e-правителство, организирани под егидата на Министъра на финансите г-н Милен Велчев.

- Microsoft Bulgaria ще даде специални награди за проекти, рарзработени продукти на фирмата.

- Програмата DigiArts на UNESCO ще даде специални награди за проекти, участващи в трите подпрограми на DigiArts

Регистрация за отделните категории на “Компютърно протранство 2004” вече стартира.

Категориите са:

- Компютърна графика;

- Компютърна анимация;

- Offline multimedia;

- Електронна и компютърна музика;

- Web дизайн (в пет подкатегории).

Форумът се провежда под патронажа на Президента на Р. България г-н Георги Първанов.

В последното издание на форума участваха над 400 проекта, а присъстващите надхвърлиха 3000.

За регистрация: www.computerspace.org

За повече подробности:

Computer Space 2004
e-mail: info@computerspace.org
url: www.computerspace.org
tel/fax: +359 2 9870293
10, "Narodno sabranie" sq.
Sofia 1000, Bulgaria

»

РТИК и Българската търговско-промишлена палата имат удоволствието да Ви поканят на презентация на Китайския панаир на стоки за износ, Гуанджоу на 13.09.2004 г. от 10.30 часа в сградата на БТПП - София, ул.Парчевич 42, ет.3.

Представянето на панаира ще бъде направено от заместник директора на панаира и представител на Министерство на търговията на Китай.

Китайският панаир на стоки за износ, известен още като Кантонски панаир, е основан 1957г. и се провежда два пъти в годината – пролет и есен. Панаирът е насочен основно към китайски стоки за износ, но не изключва и стоки за внос, както и технико-икономическо сътрудничество.

Тазгодишното, 96-то есенно издание на панаира, включва:

- 15-20 октомври - промишлени стоки, текстил и облекло, хранителни стоки и медицина;

- 25-30 октомври – потребителски стоки исувенири

Регистрационна форма

»

РТИК им удоволствието да Ви съобщи за RIVULUS DOMINARUM - междунаодно изложение-панаир, организирано от Търговско-Индустриална Палата на Марамурския регион, Румъния.

Изложението ще се проведе в гр. Байа Маре в Експо-Комплекс на обучителния и маркетинг център на Палатата. Освен изложението ще се проведат няколко кооперационни борси в подкрепа на местната бизнес среда и по този начин фирмите участнички ще имат възможност да направят презентациите си, да се организират кръгли маси, форуми, семинари, специализирани симпозиуми и салони.

По време на изложението ще имат място 3-ти международен салон за "Финанси, банки и счетоводство" и 2-ри международен салон "Търговските камари от Евро-карпатски регион", на които ще бъдат представени фирми от следните държави: Полша (Резов и Субкарпатия, Словакия (Косице), Украина (Лвив, Ивано-Франкивск и Транскарпатия), Унгария (Посод-Абауж-Цземплен).

Фирми, проявили интерес към изложението-панаир могат предварително да се запознаят с договор-заявка за участие в изложението, таксите и условията.

За повече информация: тел: 0040262221510, факс: 0040262225794 или е-mail: cci_mm@ccimm.ro. Лице за контакти: Адриан Николаеску

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара набира желаещи за участие в посещението на специализиран търговски панаир, което ще Ви даде възможност да се срещнете с клиенти и конкуренти, да намерите продукти и решения на Вашите специфични проблеми , и да придобиете поглед върху самия пазар.

Досега търговските панаири не предвиждаха взаимодействие между посетителите от различни държави. Това особено затрудняваше посетителите от чужбина при опита им да се свържат със съответствуващите им изложители. Тук именно ще се намеси B2Fair/Би Ту Феър/- Европейски проект, включващ 22 страни от ЕС и страните кандидатки, който ще Ви свърже с изложители и посетители на Щутгартския технически панаир, в съответствие с Вашите специфични желания за сътрудничество.

По време на AMB2004 (международно изложение за металообработка) на 17 и 18 Септември2004 г.,ще бъде организирана първата платформа за сътрудничество в рамките на проекта.В специалната интернет страница вече се регистрираха първите 35 изложители, заинтересувани от срещи за сътрудничество и партньори. Там, при интерес можете да бъдете регистрирани и Вие.

Можете да разгледате приложената информация за търговския панаир АМВ — Щутгарт , както и на интернет-адресите www.messe-stuttgart.de и www.b2fair.com , които съдържат данни за панаира и неговите изложители.

Посещението ще се организира от Евро_инфор Център — Пловдив, като ще включва :

1.Предварителна подготовка на срещи с фирми по ваше желание, както и включване в интернет-каталога на изложението. За тази цел, при интерес от Ваша страна, моля попълнете приложения формуляр за профил на фирмата Ви, и ни го изпратете обратно по и-мейл или факс, заедно с декларация за Ваше участие.

2.Пътуване и настаняване на Българската група участници за периода дните 16,17,18 септември, при подбрани максимално добри цени. / Вижте приложената Информация за цени/ ,или съдействие с информация , в случай че решите да пътувате самостоятелно.

РТИК, като съорганизатор на посещението, приема попълнените формуляри за участие в панаира, крайният срок за изпращането им е 20 август 2004 г. Запознайте се тук информацията за панаира, хотелите, и цените.

Ще се радваме да Ви съдействуваме при намирането на нови бизнес конктакти в разширяваща се Европа.

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на международен специалисизиран панаир " Мир металла 2004 ", който ще се проведе от 30 ноември до 3 декември в Минск, Белорусия, в панаирен павилион на ул. Ивана Купала 27.

Организаторите на панаира - Белоруското републиканско унитарно предприятие "Национален панаирен център "БелЕкспо" съвместно с Мимнски делови център "МАПЗАО" със съдействието на Министрството на промишлеността, Националната Академния на науките на Белорусия и Белоруската конфидерация на индустриалците и предприемачите си поставиха за цел установление на бизнесконтакти между белоруските и чуждестранни производители и търговци с металопродукция.

В рамките на панаира се планира провеждане на семинари, кръгли маси с представителите на заводи, организации и научно-изследователски институти от Националната Академия на науките, Белорусия.

Тематика на панаира обхваща:

- Металосуровина;

- черни, цветни, редкостни и скъпоценни метали;

- металопрокат, изделия, леярство, тръби;

- метизи, крепежни елементи;

- инструменти, оборудване;

- контролно-измервателни уреди;

- електротехническо оборудване, кабели и проводници;

- заваръчно оборудване и материали за заваряване;

- сантехнически изделия.

Желаещите да вземат участие в панаира могат де се обадят на следните телефони:

phone/fax: (+375 17) 234-24-13, 234-07-50;

phone: (+375 17) 234-42-42;

E-mail: mw@belexpo.by;

URL: www.belexpo.by ;

Проектен мениджър: В. Новиков

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на 12-то БЪЛГАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, РАЗВОЙНИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “East – West Euro Intellect” (EWEI\'2004).

Изложението ще се проведе от 16 до 19 септември 2004, в Наципналния Дворец на Кулрурата, София, България. На изложението ще присъстват представителил от над 60 държави по света, ще има възможност да се създадат контакти между бизнеса и интелектуалния свят на Запада и Изтока. На изложението ще бъдат представени нови технологии, трансфер на резултати между направени изследвания и нови интелектуални продукти.

По време на изложението посетителите ще имат възможност да посетят Рилски Манастир, както и да посетят курортите на Черно море в рамките на 5 дневна ваканция на преференциални цени. Ако проявявате интерес за участие в изложението, моля да попълните регистрационната форма, където трябва да посочите внимателно Вашия адрес, телефон, факс или е-mail, където да Ви се върне обратната информация.

Очакваме Ви!

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на:

12-то БЪЛГАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, РАЗВОЙНИ ДЕЙНОСТИ И ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “East — West Euro Intellect” (EWEI'2004).

Изложението ще се проведе от 16 до 19 септември 2004, в Наципналния Дворец на Кулрурата, София, България. На изложението ще присъстват представителил от над 60 държави по света, ще има възможност да се създадат контакти между бизнеса и интелектуалния свят на Запада и Изтока. На изложението ще бъдат представени нови технологии, трансфер на резултати между направени изследвания и нови интелектуални продукти.

По време на изложението посетителите ще имат възможност да посетят Рилски Монастир, както и да посетят курортите на черното море в рамките на 5 дневна ваканция на преференциялни цени. Ако Ви възбудихме интерес за участие в изложението, моля да попълните регистрационната форма, където трябва да посочите внимателно Вашия адрес, телефон, факс или е-mail, където да ви се върне обратната информация.

Очакваме Ви!

» asdfsd »

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствеито да Ви покани на специализирани изложения в Кьолн, Германия в началото на септември. Фирма Премиер Турс организира пътуване до Кьолн със слендите условия:

ХОТЕЛ

Цена на човек в дв.стая

17.-20.10.04.

Доплащане за ед.ст.

17.-20.10.04.

Цена на човек в дв.стая

17.-22.10.04.

Доплащане за ед.ст.

17.-22.10.04.

2звездиTourist

439 EUR

90 EUR

519EUR

140EUR

3 звезди Superior Tourist

459EUR

140EUR

559EUR

230 EUR

3 звезди First

499EUR

150EUR

619EUR

240 EUR

Цената се заплаща в лева и включва:

 • самолетен билет София-Париж–Софияс авиокомпания Bulgaria Air
 • 3 или 5нощувки съсзакускав избрания хотел
 • застраховка

Цената НЕ включва летищни такси– около 46 EUR

· Хотелът 2 звездикатегория Touristсе намира в централната част на Париж, в близост до Операта, недалече от Gare Du Nord,с добри транспортни връзки доизложениетоParc des Expositions De Paris Nord – Villepinte. Най-близката метро станция е Le Peletier.Стаите са със самостоятелна баня, телефон, телевизор, сешоар.

· Хотелът 3 звездикатегория Superior Tourist се намира в централната част на Париж, в близост до Операта, на 2км от Gare du Nord. Най-близката метро станция е Grands Bouleverds.Стаите са със самостоятелна баня, телефон, телевизор, мини бар.

· Хотелът 3 звездикатегорияFirstсе намира в централната част на Париж, между Операта и Place Clichy, в близост до гара St.Lazare, на 2-3км от Gare du Nord. Най-близката метро станция е Saint Lazare.Стаите са със самостоятелна баня, климатик, телефон, телевизор, мини бар, сешоар.

При желание от страна на клиентите “Премиер турс”може да организира настаняване в хотели по-висока категория, полети с други авиокомпании,както и туристическа програма в Париж.

Срок за записванеи заплащане на депозит 50 %– 24.09.2004 г.

За допълнителна информация – www.sial.fr или в офисите на “Премиер Турс”

Туристическа агенция “Премиер Турс”

София- бул. “Витоша” 50, ет.2; тел.02/9879901, 980 0679, факс:02/9886446

Варна- бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079

Пловдив - ул. “Хр. Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствеито да Ви покани на специализирани изложения в Кьолн, Германия в началото на септември. Фирма Премиер Турс организира пътуване до Кьолн със слендите условия:

ХОТЕЛ

Цена на човек в дв.стая

17.-20.10.04.

Доплащане за ед.ст.

17.-20.10.04.

Цена на човек в дв.стая

17.-22.10.04.

Доплащане за ед.ст.

17.-22.10.04.

2звездиTourist

439 EUR

90 EUR

519EUR

140EUR

3 звезди Superior Tourist

459EUR

140EUR

559EUR

230 EUR

3 звезди First

499EUR

150EUR

619EUR

240 EUR

Цената се заплаща в лева и включва:

 • самолетен билет София-Париж–Софияс авиокомпания Bulgaria Air
 • 3 или 5нощувки съсзакускав избрания хотел
 • застраховка

Цената НЕ включва летищни такси– около 46 EUR

· Хотелът 2 звездикатегория Touristсе намира в централната част на Париж, в близост до Операта, недалече от Gare Du Nord,с добри транспортни връзки доизложениетоParc des Expositions De Paris Nord – Villepinte. Най-близката метро станция е Le Peletier.Стаите са със самостоятелна баня, телефон, телевизор, сешоар.

· Хотелът 3 звездикатегория Superior Tourist се намира в централната част на Париж, в близост до Операта, на 2км от Gare du Nord. Най-близката метро станция е Grands Bouleverds.Стаите са със самостоятелна баня, телефон, телевизор, мини бар.

· Хотелът 3 звездикатегорияFirstсе намира в централната част на Париж, между Операта и Place Clichy, в близост до гара St.Lazare, на 2-3км от Gare du Nord. Най-близката метро станция е Saint Lazare.Стаите са със самостоятелна баня, климатик, телефон, телевизор, мини бар, сешоар.

При желание от страна на клиентите “Премиер турс”може да организира настаняване в хотели по-висока категория, полети с други авиокомпании,както и туристическа програма в Париж.

Срок за записванеи заплащане на депозит 50 %– 24.09.2004 г.

За допълнителна информация – www.sial.fr или в офисите на “Премиер Турс”

Туристическа агенция “Премиер Турс”

София- бул. “Витоша” 50, ет.2; тел.02/9879901, 980 0679, факс:02/9886446

Варна- бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079

Пловдив - ул. “Хр. Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствеито да Ви покани на специализирани изложения в Кьолн, Германия в началото на септември. Фирма Премиер Турс организира пътуване до Кьолн със слендите условия:

ХОТЕЛ

Цена на човек в двойна стая

Доплащане за единична стая

Хотел 3* в Бон

549 EUR

90 EUR

Хотел 2* в Кьолн

589EUR

120 EUR

Хотел 4* в Леверкузен

639 EUR

210 EUR

Хотел 4* в Кьолн

709 EUR

250 EUR

Цената се заплаща в лева и включва:

ü самолетен билет София – Франкфурт- Софияс BulgariaAir

ü двупосочен билет завлак Франкфурт – Кьолн/Бон

ü 4 нощувки със закуска в избрания хотел

ü застраховка

Цената НЕ включва летищни такси– около 46 EUR

Доплащане за входна карта за изложението32EUR - важи и като карта за градската и околоградска мрежа /метро, ес-бан, автобус, трамвай, вътрешни влакове/ на територията на Кьолн, Бон и региона, осигуряваща свободно придвижване от хотела до Панаирния град в дните на изложението (05.09.-07.09.2004.)

Срок за записванеи заплащане на депозит 50 % 10.08.2004г.

· Хотелът3 звезди в Боне централно разположен, на 10 мин. от гарата, на 35 мин. с влак от Панаирнияград в Кьолн. Стаите разполагат с баня/WC, телефон и телевизор.

· Хотелът 2 звездив Кьолн се намира в близост до Панаирния град, на 3 км от центъра и гарата на Кьолн. Стаите са със самостоятелна баня/WC, телефон.

· Хотелът 4 звездив Леверкузен се намира в централната част на града, в близост до централната гара, на около 12 км от Панаирния град в Кьолн и 20 км от летище Кьолн-Бон. Стаите са с баня/WC, телефон, телевизор, мини бар, сешоар. Хотелът разполага с ресторант, бар, закрит басейн, сауна.

· Хотелът 4 звездив Кьолнсе намира в квартала Deutz, на 5 минути от Панаирния град,на 3 км от центъра и централната гара. Стаите са с баня/WC, климатик, телефон, телевизор, мини бар, сешоар. Хотелът разполага с бар, ресторант, фитнес.

За повече информация: www.koelnmesse.de или в офисите на Премиер Турс

Туристическа агенция “Премиер Турс”

София- бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел. 02/9879901, 980 0679, факс: 02/9886446

Варна- бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079

Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствеито да Ви покани на специализирани изложения в Кьолн, Германия в началото на септември. Фирма Премиер Турс организира пътуване до Кьолн със слендите условия:

ХОТЕЛ

Цена на човек в двойна стая

Доплащане за единична стая

Хотел 3* в Бон

549 EUR

90 EUR

Хотел 2* в Кьолн

589EUR

120 EUR

Хотел 4* в Леверкузен

639 EUR

210 EUR

Хотел 4* в Кьолн

709 EUR

250 EUR

Цената се заплаща в лева и включва:

ü самолетен билет София — Франкфурт- Софияс BulgariaAir

ü двупосочен билет завлак Франкфурт — Кьолн/Бон

ü 4 нощувки със закуска в избрания хотел

ü застраховка

Цената НЕ включва летищни такси— около 46 EUR

Доплащане за входна карта за изложението32EUR - важи и като карта за градската и околоградска мрежа /метро, ес-бан, автобус, трамвай, вътрешни влакове/ на територията на Кьолн, Бон и региона, осигуряваща свободно придвижване от хотела до Панаирния град в дните на изложението (05.09.-07.09.2004.)

Срок за записванеи заплащане на депозит 50 % 10.08.2004г.

· Хотелът3 звезди в Боне централно разположен, на 10 мин. от гарата, на 35 мин. с влак от Панаирнияград в Кьолн. Стаите разполагат с баня/WC, телефон и телевизор.

· Хотелът 2 звездив Кьолн се намира в близост до Панаирния град, на 3 км от центъра и гарата на Кьолн. Стаите са със самостоятелна баня/WC, телефон.

· Хотелът 4 звездив Леверкузен се намира в централната част на града, в близост до централната гара, на около 12 км от Панаирния град в Кьолн и 20 км от летище Кьолн-Бон. Стаите са с баня/WC, телефон, телевизор, мини бар, сешоар. Хотелът разполага с ресторант, бар, закрит басейн, сауна.

· Хотелът 4 звездив Кьолнсе намира в квартала Deutz, на 5 минути от Панаирния град,на 3 км от центъра и централната гара. Стаите са с баня/WC, климатик, телефон, телевизор, мини бар, сешоар. Хотелът разполага с бар, ресторант, фитнес.

За повече информация: www.koelnmesse.deили в офисите на Премиер Турс

Туристическа агенция “Премиер Турс”

София- бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел. 02/9879901, 980 0679, факс: 02/9886446

Варна- бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079

Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543

» РТИК има удоволствието да Ви покани на панаир за фототехника в Германия, който ще се проведе от 29 септември до 3 октомври тази година. Премиер Турс - Пловидв организира пътуване до Кьолн и настаняване на госитие от България в Хотели с 3 звезди.
При желание на клиентите “Премиер Турс” може да предложи индивидуална програма според предпочитанията им - настаняване в други хотели или полети с други авиокомпании и дати.
“Премиер Турс” осигурява и възможност само за хотелско настаняване с ползване на личен транспорт.
Срок за записване и заплащане на депозит 50 % – 20.07.2004 г.
За повече подробности:
http://www.photokina.de/ или в офисите на “Премиер Турс” Туристическа агенция “Премиер Турс”
София - бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел. 02/987 9901, 980 0679,
факс: 02/988 6446
Варна - бул. “Мария Луиза” 27;
тел./факс: 052/603 076 и 603 079
Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19;
тел.032/621 534,
факс:032/621 543 » РТИК има удоволствието да Ви покани на 13-ти международен панаир, който ще се проведе от 8 до 11 септември 2004 г.
В номенклатурата на панаира включва:
- тъкани, конци, суровини;
- Облекла за всички сезони, бельо, работни облекла, младежката мода и др.;
- Домашен и технически текстил;
- Кожа, палта от естествена кожа, обувки;
- Машини, оборудване, и инструменти за шевна промишленост;
- Аксесоари, спомагателни материали и шапки;
- Ишлеме;
- Дизайнерско обслужване;
- Нова технология - довършване, почистване, опаковане и др.
Програмата на панаира се състои от:
- Международна конференция на тема: Текстилът и конфекция в разширен ЕС;
- Фирми и дизайнери ще представят прет-а-порте сезон пролет/лято 2005 г.на модно ревю BALTIJOS MADA;
- Семинар във връзка с текстилни технологии и презентации на фирми.
Цени и условия за участие в 13-ти международен балтийски панаир можете да изтеглите от тук (английски вариант) , както и статистически данни от панаира миналата година (английски вариант). За повече информация мопжете да се обърнете към организаторите LITEXPO:
Information: Dr. Dalia Mancauskiene
Tel/fax +370 5 2721323 ,
E-mail: dalia@latia.lt ;
latia@latia.lt www.latia.lt » ОТ 29 ЮНИ “ДЕН НА РЕКА ДУНАВ” ДО 3 ЮЛИ 2004 ГОД. В ГРАД РУСЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 7 (СЕДМА) ИЗЛОЖБА - ДОГОВАРЯНЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИИ И ТЪРГОВЦИ НА КРАЙДУНАВСКИТЕ ДЪРЖАВИ И РУСИЯ “ЕВРО ДУНАВ”-2004, ПОСВЕТЕНА НА “ДЕНЯТ НА ДУНАВ” И 125 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ. ЖЕЛАНИЕТО НИ Е ЧРЕЗ ВАШЕТО УЧАСТИЕ ДА ПОКАЖЕМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И КМЕТСВА В РАЗВИТИЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ТУРИЗЪМ, ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ.
Предлагаме Ви :
- Срещи с търговски представители от Държави по река Дунав и други
- Срещи с представители на Икономически институции в България
- Срещи с представители на Международни сдружения
- Срещи с представители на различни бизнес - асоциации и сдружения ( регионални и национални)
- Възможност за намиране на партньори в сферата на дейността на фирмите, селското стопанство, здравеопазването, екологията, туризма
- Продажби
- Включване в специалното рекламно издание на вестник “ЕВРО ДУНАВ BG”
- Постоянно целогодишно присъствие на сайта на изложението EURODANUBE
2. При заявка за по-голяма изложбена площ от 4 м2, фирмите могат да я получат срещу съответната отстъпка.
3. В случай, че чрез Ваша покана вземат участие фирми - ВАШИ ПАРТНЬОРИ получавате допълнителна отстъпка от сключеният с нас договор
4. При желание за участие в каталога и реклама моля подгответе:
- Кратка и икономическа информация, лого и снимки на книжен и мултимедиен носител ( СД диск, дискети )
- Рекламен транспарант на Вашата фирма – при липса може да бъде изработен при нас срещу заплащане
- Мото Организаторите: “ЕВРО ДУНАВ - 29 ЮНИ 2004, ”БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО ”ЛУИ АЙЕР 1991”РУСЕ, РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО ИДУСТРИАЛНА КАМЕРА, АСОЦИАЦИА НА ДУНАВ-СКИТЕ ОБЩИНИ “ДУНАВ", НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЙНСТВО, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ. Заявка договор за участие в изложението заедно с условията за участие можете да изтеглите от тук. Краен срок за заявяване участие в изложение е 20 юни 2004 г.
За повече информация:
За контакти: 7000 - РУСЕ, БУЛ.”СЛАВЯНСКИ № 8 ВХ.”Г”, БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО ДРУЖЕСТВО ”ЛУИ АЙЕР”
GSM 0887/ 189656 - Тодор Митев; ФАКС 082/ 823 600 » Целта на мероприятието е: да се представят възможностите на български фирми и да се осъществят директни контакти с потенциални бизнес партньори, да се обсъдят направените промени и облекчения в условията за търговия и инвестиции след подписването на споразумението за свободна търговия между България и Сърбия и Черна Гора.
От сръбска страна ще участват представители на производствени и търговски фирми, търсещи контакти и бизнес-партньори от България, представители на Стопанска камара Сърбия, Регионална стопанска камара гр.Чачак и други регионални камари, браншови сдружения, банки и финансови институции и др., официални лица и граждани.
Регионална стопанска камара, която е и домакин на предстоящото изложение “Българо-Сръбски бизнес срещи” от 22-24 Юни 2004г. е направила проучване сред членовете си – С какви фирми от България желаят да направят контакт, от кои браншове и дейности се интересуват. Ето някои от тях:
Металопреработваща индустрия
– машини за обработка на метал, нови и стари
-Хранителна индустрия, машини за преработка, опаковка, търговия с хранителни стоки, машини за хлебипроизводство
-Хладилна техника и търговски обзавеждане
-Машини за дървообработка, мебели и елементи за тях
-Машини за производство на РЕТ амбалаж, раздуване на РЕТ преформи, производство на РЕТ проформи
- Метални конструкции, алуминиеви профили, тел, пирони, машини за произв.на пирони и др.метали
- Конци, прежди, памучни и други тъкани за спално бельо, и др. вид готови изделия от текстил
- Печатарска индустрия
- Машини и суровини за малък и среден бизнес
- Морски и зимен туризъм
Предполагаме, че подадената информация ще ви ориентира за вземане на правилно решение. При проявен от вас интерес и заявено участие в изложението, заедно с домакините ще подготвим предварително контактни срещи с ваши потенциални партньори.
В случай,че решите да участвате, моля да потвърдите своевременно и да ни предоставите информация за вашата фирма чрез ‘Регистрационна карта’, за да ви включим в предварителната рекламна кампания и рекламната брощура на участниците, както и да осигурим присъствие на лица и фирми, с които конкретно желаете среща.
Допълнителна информация може да получите във фирма “ЕЛИАС” от г-жа Елена Христова и г-н Александър Стевич на тел/факс: 032 645694 , 0887390673 и 0898557790 е-mail: elias_serbia@yahoo.com » РТИК кани всички желаещи да участват в международно изложение "МЕБЕЛ - ЕСЕН", което ще се проведе в Национален Дворец на Културата - София от 22 до 26 септември 2004 г.

Изложението е организирано от Бюро "Панаири и изложби" на БТПП.

Номенклатурата:

- Мебели за всекидневна, хол, гостна, спалня, столова, кабинет, антре и др.;

- Мебели за деца и юноши;

- Кухненско обзавеждане и оборудване;

- Онзавеждане на бани и санитарни възли;

- Офис и хотелско обзавеждане и оборудване;

- Оборудване и обзавеждане на магазини;

Тръбна, ратанова и бамбукова мебел;

- Градинска и сгъваема мебел;

- Мебели в национален стил, авангард и ретро;

- Репродукции на стилни мебели;

- Антикварни мебели и обзавеждане;

- Осветителни тела;

- Дограма, подово покритие, окачени тавани;

- Подови настилки, килими, пердета, огледала, тапети, щори и др.;

- Аксесоари, обков, елементи и консумативи, - Облицовъчни материали и елементи;

- Отоплителни тела, камини, батрбекюта;

- Направи си сам;

- Машини, суровини и материали за мебелната промишленост;

- Изложбена конструкция;

- Вътрешно и външно озеленяване, саксиени цветя, рязан цвят, семена;

- Дизайн, планиращи системи;

- Специализирани издания и литература.

Краен срок за подаване на документите 23.08.2004 г.

За регистрационен формуляр и заявка - договор желаещите да участват в изложението фирми могат да се обърнат в РТИК: Русе, ул. Фердинанд, 3А (тел: 082/825875) или директно в Бюро "Панаири и изложби" София, ул. Парчевич, 42 (02/9897240) » РТИК има удоволствието да Ви покани на Международен Технически панаир в град Белград, Република Сърбия и Черна гора. Видинската търговско – промишлена палата организира посещение на панаира, пътуването ще се осъществи с пътнически кораб “Видин” за периода от 11.05 – 16.05.2004 г. Програмата и условията за пътуването можете да намерите ТУК. . При проявен интерес, заинтересованите да се свържат със служителите на ВТПП на телефони: 094 600556 и 600566 и факс 094 600576. e-mail: vdcci@mbox.digsys.bg » Място на провеждане: Juan Carlos I Exhibition Centre
Основано през 1984

Дати на провеждане: 20.04.2004 - 25.04.2004 април 2005 г.
Интернет адреси: http://www.ifema.es, http://www.mueble-madrid.ifema.es
Сектор: Мебели, вътрешен дизайн
Продукти:Обзавеждане, градински мебели, тапицирани мебели, вътрешно и външно осветление
Работно време:10.00-20.00 ч, последен ден 10.00-18.00ч.

Организаторите на посещението и на двете изложби са Премиер Турс - Пловдив.
За повече информация: http://www.mueble-madrid.ifema.es или офисите на Премиер Турс.

Туристическа агенция “Премиер Турс”
София - бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел.02/987 9901, 980 0679, факс: 02/988 6446
Варна - бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079
Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 100 % – 09.04.2004 г. » Място на провеждане: Fiera di Milano
Провежда се: Всяка година
Дати: 14.04.2004 - 19.04.2004, април 2005
Сектор: Мебели, вътрешен дизайн
Продукти: Спални, дневни и трапезарии, холови мебели, детски и младежки стаи и оборудване, обзавеждане за баня, градинска мебел, тапицирани мебели
Работно време 09.30-18.30 ч.
Организаторите на посещението и на двете изложби са Премиер Турс Пловдив.
За повече информация: http://www.mueble-madrid.ifema.es или офисите на Премиер Турс.
Туристическа агенция “Премиер Турс”
София - бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел.02/987 9901, 980 0679, факс: 02/988 6446
Варна - бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079
Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 100 % – 09.04.2004 г. » Място на провеждане: Fiera di Milano
Провежда се: Всяка година
Дати: 14.04.2004 - 19.04.2004, април 2005
Сектор: Мебели, вътрешен дизайн
Продукти: Спални, дневни и трапезарии, холови мебели, детски и младежки стаи и оборудване, обзавеждане за баня, градинска мебел, тапицирани мебели
Работно време 09.30-18.30 ч.
Организаторите на посещението и на двете изложби са Премиер Турс Пловдив.
За повече информация: http://www.mueble-madrid.ifema.es или офисите на Премиер Турс.
Туристическа агенция “Премиер Турс”
София - бул. “Витоша” 50, ет. 2; тел.02/987 9901, 980 0679, факс: 02/988 6446
Варна - бул. “Мария Луиза” 27; тел./факс: 052/603 076 и 603 079
Пловдив - ул. “Дукмеджиев” 19; тел.032/621 534, факс:032/621 543
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 100 % – 09.04.2004 г. »

10-ти международен панаир MUSIAD 16 – 19 септември 2004 г.

Сдружението на независимите индустриалци и бизнесмени (MUSIAD) със седалище в Истанбул организират 10-ти международен панаир от 16 до 19 септември 2004 год.,който ще се проведе в Инстамбулския Свветоввен Търговски Център /СNR Expo Center/

В рамките на този панаир ще се рповедат следните изложения: MUMAC 2004 – изложение на машини и оборудване, инструменти и резервни части, електроника, компютърни системи, автомобили, автоммобилни резервни части и доставки; MUSCON 2004 – изложение на мебели и обзавеждане, декорация на интериора, строителство, строителни материали, отоплителни системи, мрамор и гранит, стъклопродукти, къщни принадлежности, пластмасови изделия, здравеопазване, образование и др. сектори; MUТЕХ 2004 – изложение за текстил и облекло, оборудване за текстилна индустрия, домашен текстил, бельо, обувки, килими, кожани изделия и кожа, стоки от кожа, аксесоари за текстилна промишленост и производство на дрехи; MUFOPACК 2004 – изложение на храни и напитки, технологии за печат на опаковки, опаковъчни материали, опаковъчни системи, опаковъчно оборудване;

В панаира за заявили участие до моомента над 285 фирми от над 20 държави. Очаква се панаира да се посети от представители на фирми от над 34 държави – общо количество посетители над 135000 души.

За участие в панаира е необходимо да се попълни формуляр за регистрация и да се плати 110 euro (плюс 18 % ДДС) на кв.м, минимум площ за щанд – 15 кв.м. 50% от плащания трябва да бъдат напарвени веднага след подписването на договора са MUSIAD. Забележка: това не важи ако регетрационните форми за участие ще се изпратят след 2 август.

РТИК разполага с форма за заявка сметките на MUSIAD, както и рекламни материали на панаира.

За повече информация – 082/825875 Елена Лазарова » Информация за международни панаири и изложения през 2004 г. в Р Сърбия, организирани от Белградския панаир, може да се намери в Интернет на адрес http://www.sajam.co.yu » Фирми - членове Информация за членствоИнформация за членство » Услуги Бизнес делегации

На официална церемония по откриването на 12th EU-China Business and Technology Cooperation Fair, на г-н Милен Добрев, изпълнителен директор на Русенската Търговско-индустриална Камара, беше връчен сертификат по повод подписването на Меморандум за сътрудничество между РТИК и European Union Project Innovation Centre - Chengdu, Китай. По силата на този Меморандум български фирми ще имат възможността да ползват напълно безплатно офис помещения и услуги за подкрепа при навлизането им на този пазар и реализирането на съвместни инвестиционни проекти. Безплатното офис пространство се предоставя в новата и изключително модерна и луксозна сграда на Business and Innovation centre for China-Europe Cooperation (CCEC).

Град Chengdu е столицата на провинция Sichuan, която е с най-силно развитата икономика в западен Китай, формираща над 15% от БВП на страната.

Г-н Добрев е на двуседмично посещение в Китай с Европейска делегация по повод 12th EU-China Business and Technology Cooperation Fair. Програмата на делегацията започва с посещение на гр. Ченгду (Chengdu) – провинция Sichuan, като след това включва участие в събития и официални визити и в гр. Пекин и гр. Цингдао (Qingdao).

»

Европейско-филипинската бизнес мрежа (EPBN) отправя покана към заинтересовани български компании за участие в бизнес мисия по време WORLDBEX Philippines 2017 в Манила, 15-19 март 2017 г.

WORLDBEX е световно строително изложение с участието на над 500 фирми.

Европейско-филипинската мрежа предлага възможност за участие на европейски компании на специално изработен щанд с цел представяне на продукти по време на изложението. EPBN предлага и възможност за организиране на двустранни срещи и участие в нетуркинг коктейл. Таксата за участие е 2550 Евро. Крайният срок за заявяване на участие, чрез изпращане на приложената регистрационна карта: 13 февруари 2017 г.

Допълнителна информация за бизнес мисията и регистрационна карта  ТУК

 

Източник: Инфобизнес

»

РТИК бе съорганизатор и домакин на бизнес форум, в който участваха фирми-членове на Българо-скандинавската търговска камара и представители на русенския бизнес. Събитието се проведе на 19.04.2013(петък) в х-л Космополитън.

Делегацията бе придружавана от множество официални лица, между които: Н.Пр. г-жа Хелена Пилсас Алин - Посланик на Швеция за България; Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор-Посланик на Норвегия в България; г-н Ханс Скоу - Министър-съветник към Посолството на Дания в България и президентът на Българо-скандинавската търговска камара г-н Йоран Свенсон.

Целта на срещата бе взаимно запознаване и очертаване на възможностите за бизнес сътрудничество между членовете на двете камари, проучване на реални опции, свързани с изнасяне на производства и услуги в регион Русе.

По време на официалната част бе предоставена информация за дейността и перспективите пред двете камари. Всички присъстващи представители на бизнеса получиха възможност да представят накратко своята фирма. Последната част на форума протече в общи бизнес срещи и разговори. Двете камари взеха решение да организират и в бъдеще подобен форум, но с доста повече участници, съчетан с В2В срещи.

»

Русенска търговско-индустриална камара и БСТК организират среща между членове на Българо-скандинавската търговска камара и представители на деловите среди от Русенския регион.

Мероприятието ще се проведе на 19 Април 2013 година в х-л Космополитън гр. Русе, по предварителна програма.

Целта на срещата е взаимно запознаване и очертаване на възможностите за бизнес сътрудничество между членовете на двете камари.

По време на официалната част ще бъде предоставена информация за дейността и перспективите пред двете камари. Ще бъде дадена възможност на желаещи участици да представят накратко своята фирма. По време на заключителния коктейл ще има възможност за директен обмен на идеи за възможни съвместни дейности.

Основната цел на Българо-скандинавската търговска камара www.bg-nord.orgе подпомагане и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и петте северно-европейски страни - Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция. Организацията е със седалище в София и предлага информация, контакти и услуги на своите членове и партньори. В нея членуват предприятия от различни стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании, както и средни и малки предприятия, представени в списъка с делегатите

При проявен интерес и желание за участие в срещата, попълнете регистрационния формуляр и го изпратете най-късно до 17.04.2013 г. на
електронна поща info@rcci.bgили факс 082 825 873


За допълнителна информация тел. 082 825 875

»

Русенска търговско- индустриална камара, Посолството на СР Виетнам и Община Русе организират бизнес среща за българските фирми от региона. Събитието ще се проведе на 31.05.2011 г. от 09.30 часа в зала “Европа” (Доходно здание).

Срещата, специално организирана за Русенски фирми и компании от целия Северен Централен район, цели да информира заинтересованите компании за възможностите за бизнес, които предлага Виетнам. Н. Пр. г-н Чан Ван Тхин- Посланик на CР Виетнам в България ще презентира развитието на републиката за последните 20 години, възможностите за търговско- икономическо сътрудничество, развитие на двустранни бизнес взаимоотношения в областта на туризма, човешките ресурси и образованието.

След края на презентацията участниците в срещата ще имат възможност да разговарят с представителите на Посолството по време на работен обяд. Осигурен е превод.

Участието във форума е безплатно!

Фирмите, желаещи да участват е нужно да попълнят и изпратят регистрационен формуляр и едва след отговор от страна на организаторите регистрацията ще се счита за потвърдена!

Формулярите могат да бъдат изпратени на имейл: info@rcci.bg или факс: 082 825 875

Краен срок за подаване на формуляри за участие. 30.05.2011

Тук можете да изтеглите програмата на срещата.

»

В рамките на дейностите по Проект Устойчиво развитие на Околната среда 2010 и тази година Италианса търговска камара в България промотира сред българските фирми участието в Кооперационна борса Ecobusinesscooperationevent” - организирана отСпециалната агенция SIDIEurosportelloна Търговска камара в Равена, Унионкамере Област Емилия-Романя, в сътрудничество с Търговксите камари от Област Емилия-Романя и Италианските търговски камари в чужбинаучастнички в проекта.

Събитието ще се състои на 4 и 5 ноември в рамките на изложение ECOMONDO2010, международен панаир за оползотворяване на материали и енергияи за устойчиво развитие с помощта на мрежата на ENTERPRISEEUROPENETWORK.

Участието е БЕЗПЛАТНО след on-line регистрация на сайта на събитието http://www.b2match.com/ecomondo2010

Не по-късно от 4 октомври 2010!

Двата дни на двустранни срещи между фирми, изследователски центрове, университети от цяла Европа, които имат за цел да промотират въможностите за търговско коопериране и технологичен трансфер на международно ниво.

Сектори :

- Възобновяеми източници на енергия

- Устойчива мобилност

- Био-строителство

- Технологиите за околна среда

- Управление на отпадъци

- Третиране и пречистване на въдуха и водата

Тук може да бъде изтеглена поканата.

»

Търговска секция при Посолството на Република Турция у нас кани български фирми-вносителки да участват в търговски мисии с цел посещение на:

 1. ANKIROS 2010, Международно изложение за черни метали и леярски технологии, машини и изделия, 9-13 ноември 2010 г., гр. Истанбул
 2. ANNOFER 2010, Международно изложение за технологии, машини и изделия от цветни метали, 9-13 ноември 2010 г., гр. Истанбул
 3. TURKCAST 2010, Изложение за ляти изделия, 9-13 ноември 2010 г., гр. Истанбул
 4. Търговска мисия „Цитрусови плодове”, 1-4 ноември 2010 г., гр. Мерсин
 5. Изложение за кожени изделия - 23-27 ноември 2010 г., гр. Истанбул
 6. Growtech Euras?a, 10-то международно изложение за оранжерийно и земеделско оборудване и технологии, оборудване технологии за отглеждане на цветя, 30 ноември - 4 декември 2010 г., гр. Анталия
 7. 20-ти Столични дни на модата, 16-19 септември 2010 г., гр. Анкара.

Целта на мисиите е да се срещнат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш са поканени да участват в мисията.

Разходите по настаняването, включително и закуската на одобрените за участие български фирми се поемат от Агенцията по външна търговия на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички, в общи линии включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението, посещение на производствени бази и/или обиколка на града.

При интерес за участие българските фирми следва да попълнят формуляр за участие, който да бъде изпратен на Търговска секция при Посолството на Република Турция в България в следните срокове: до 20 октомври - за изложенията Ankiros, Annofer и Turkcast; до 13 октомври - за търговска мисия „Цитрусови плодове; до 3 ноември - за изложението за кожени изделия — Истанбул; до 15 ноември - за изложението Growtech Eurasia и до 31 август - за търговската мисия “Столични дни на модата”.

За допълнителна информация и получаване на формуляри за участие:
Търговска секция при Турското посолство,
София 1680, бул. България, 98, ет. 7, офиси: 13Д-14Д,
тел.: 02 958 12 02, 854 87 25,
факс: 02 958 14 25;
E-mail: dtsofia@bitex.com

Инфобизнес бр. 32/2010

»

Русенската търговско-индустриална камара организира посещение на Международния Технически панаир – Букурещ, който се провежда в периода 28- 31 октомври в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ.

Дата и час на тръгване: 30 октомври (петък) 2009 г., 08.00 часа

Място на тръгване: гр. Русе, паркинга пред сградата на РТИК, бул. Цар Фердинанд 3а

Техническият панаир TIB е най-голямото по мащаб и посещаемост мероприятие, организирано ежегодно от Ромекспо център - Букурещ. Повече от 1000 изложители от близо 30 страни, разположени на площ от близо 30.000 кв.м. взеха участие в изложението през миналата година. За Румъния ТІВ е изложение, превърнало се в запазена марка и барометър за достиженията в областта на техниката. То е едно от най-високо ценените и уважавани бизнес-събития, по време на което компании от цял свят имат възможност да покажат и видят най-нови идеи, продукти и проекти в сферата на индустрията, възползвайки се и от шанса да завържат нови бизнес контакти и опознаят по-отблизо румънския пазар и потенциалните възможности, които той предлага. Сертифицирано от Международния форум UFI, с тридесетгодишна история, Международното техническо изложение в Букурещ - TIB е важен източник на различни идеи както и поле за изява на световните достижения и разработки.

В рамките на TIB ще се проведе и 13-то издание на Международното изложение INVENTIKA2009, представящо иновации в областта на науката, техниката, изобретенията и различни научни изследвания. То е съчетано с провеждането на множество научни конференции, форуми и срещи, където фирмите биха могли да открият потенциални клиенти за своите изобретения или научни открития. EXPOPETROGAS e 8-мото издание на второто съпътстващо изложение в рамките на техническото. То е насочено изключително към техника, екипировка и развитие на добивната промишленост.

Участието в организираното посещение Ви дава възможност да се запознаете с последните новости в: машинна техника (машинни инструменти: стругове, бормашини, режещи машини и др), металообработващи машини, инструменти (промишлени роботи, тестващи машини и стендове, професионални почистващи системи и др), компресори, помпи, пневматични машини и инструменти, хидравлични машини и инструменти, електротехника и електроника (електрооборудване, компоненти, електрически устройства, батерии, акумулатори и т.н), металургия и металообработване, автомобилно оборудване (аларми и алармени системи, поддръжка на автомобили и превозни средства, гаражни системи, заключващи системи и др.), транспорт и складиране, алтернативни енергийни източници, химия и петрохимия (продукти на органичната и неорганичната химия, производство на каучук, пластмаси, промишлени масла и др.).

За участниците в посещението са осигурени: транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ с луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

60 лв. с ДДС. За фирми-членове на РТИК-преференциална такса от 50 лв. с ДДС

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875, e-mail: bgroforum@rcci.bg

Желаещите да участват е необходимо да потвърдят участието в делегацията, като попълнят и изпратят заявка за участие не по-късно от 28 октомври 2009 г. на посочената ел. поща (bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

»

В рамките на Правителствената програма за честването на Годината на България в Русия се предвижда организирането на българска делова мисия в Самарска област в градовете Самара и Толиати. Това е мероприятие, осъществявано по инициатива на ЦПРБ в Москва съвместно с Правителството и Търговско-промишлената палата на Самарска област и Търговско-промишлената палата на гр. Толиати.

Българската делова мисия ще бъде проведена по време на VIII-то международно специализирано изложение „Проммшленнй салон 2009", ІІІ-то Международно специализирано изложение „Автопром. Автокомпоненти" и XVII-то международно туристическо изложение „Самара ТурЕкспо. Осень-2009".

Предварителната програма предвижда следните инициативи:

1. Организиране на българска бизнес делегация в Самарска област.

2. Провеждане на бизнес форум на тема: „България - Русия, условия за инвестиции и сътрудничество". Форматът на форума предвижда участие с доклади и презентации по следните теми:

2.1.Възможности за инвестиции в България: с представяне на икономическия потенциал на страната; индустриалните зони в България.

2.2. България - привлекателна целогодишна туристическа дестинация.

2.3. Условия за бизнес в България - нормативни, данъчни, административни и др.

2.4. Институционални и фирмени презентации.

3. Организиране на национални информационни щандове на международните изложения, които се провеждат в Самара през този период, а именно „Промышленны салон-2009" и „СамараТурЕкспо. Осень-2009".

4. Съпътстващи културни мероприятия: фотоизложба „Красотите на България" и документална изложба „България в документалното наследство на Самарския областен архив".

Мероприятията ще се осъществят както следва: на 5-7, 9 октомври в Самара, на 8 октомври в Толиати.

Бизнес-форумът ще се проведе на 5 октомври 2009 г. в гр. Самара и на 8 октомври 2009 г. в гр. Толиати.

Организатор на деловата мисия е Центърът на промишлеността в Москва. 

Заявка за участие 

Условия за участие

»

На 03.09.2009 г. Русенската търговско-индустриална камара отново организира посещение на най-голямото мебелно изложение в Румъния — BIFE TIMB2009, което се провежда в периода 02- 06 септември в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

През последните години BIFE TIMB е сред най-бързо разрастващите се международни изложения, поради динамиката в сектора, типична както за Румъния, така и за България. Насочено е към представяне на производители и дистрибутори на мебели за обзавеждане на дома, офиса, обзавеждане на обществени сгради- болници, училища, детски градини и др., изделия от дърво и интериор, декорация, осветление и осветителни тела, завеси, венециански щори, огледала, килими, мокети, тапицерии, стъкло, кристал, машини, техника и оборудване за мебелна промишленост и дървообработване, дървени сглобяеми къщи, бунгала, вили и др. Представени са и фирми-производители на градинска мебел, дограми, врати и др.

BIFE TIMB е насочено както към професионалисти, така и към масовия потребител. Тази година е 18- то му издание и се очакват повече от 30 000 специалисти от тази сфера да посетят и участват в изложението.

До момента за участие в изложението са заявили фирми от държави като: Румъния, Германия, Италия, Турция, Полша, България, Молдова, Малайзия, Франция, Унгария, Русия, Чехия, Швеция, Словакия, Испания, Виетнам, Гърция, Сърбия и др., което го отвежда на едно от първите места по посещаемост и интерес!

Въпреки затрудненията, които изпитва бранша със свиване на потреблението на този вид продукти, посетителите ще бъдат приятно изненадани от професионални и атрактивни презентации на водещи компании със стабилни позиции на румънския пазар.

За участниците в посещението са осигурени: Транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещс луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

В посещението могат да се включат както представители на фирми, така и индивиуални посетители.

За участие е необходимо да се попълни и изпрати регистрационен формуляр на e-mail: bgroforum@rcci.bg или по факс: 082 825 873

»

Русенската търговско- индустриална камара организира посещение на 26-то изложение TIBCO - най-големия международен панаир за потребителски стоки, организиран в Румъния, който ще се проведе от 3 до 7 юни в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ. Посещението ще се състои на 04 юни в рамките на един ден.

Това е едно от най-старите и известни международни изложения, провеждани в северната ни съседка. Неговата история датира още от 1974, когато е основан Букурещкия Международен Панаир за Потребителски стоки, познат като ТIBCO. Основните сектори, представени на изложението са: „ЗА ВАС И ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО”: облекла, изделия от плат и кожа; подаръци и сувенири; козметика и парфюмерия; бижутерия; естествени продукти и алтернативни терапии; храни и напитки; “TIBCO НА ВАШИТЕ УСЛУГИ”: услуги ЕКСПО. “ЗА ВАШИЯ ДОМ”: Електрически и домакински уреди; вътрешни и външни декорации; пластмаси, домакински и санитарни изделия; химически продукти и изделия за почистване и хигиена. “ЗА ВАШЕТО СВОБОДНО ВРЕМЕ”: Спорт, туризъм, лов и риболов; звук, светлина, музика, видео; моят щастлив домашен любимец; авто шоу.

Посещението на панаира ще Ви позволи да получите адекватна и полезна информация за сегашните и бъдещите си клиенти и конкуренти. Ще можете да установите диалог с агентите на румънския пазар, фирмите и потребителите.

Статистиката за изминалата 2008 г. сочи, че в изложението са участвали над 600 фирми от общо 26 държави от ЕС и извън него. Поради размера си, TIBCO представлява умален модел на румънския пазар на потребителски стоки. Това е причината той да има такова влияние върху пазара и при формирането на потребителско мнение или специфично поведение у клиентите. Интензивните взаимовръзки между изложители и посетители изгражда една динамична бизнес среда, идеална за установяването на нови контакти, представянето на нови продукти на пазара и опознаване потенциала на пазара.

За участниците в посещението са осигурени: транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ с луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

Такси за участие: 60 лв. с ДДС. За фирми-членове на РТИК-преференциална такса от 50 лв. с ДДС

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875, e-mail: bgroforum@rcci.bg

Моля да потвърдите Вашето участие в делегацията, като попълните и изпратите заявката за участие не по-късно от 03 юни 2009 г. на посочената ел. поща (bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

»

И тази година Русенската търговско-индустриална камара организира посещение на най-голямото строителното изложение в Румъния и на Балканите - Construct Expo Ambient 2009, което се провежда в периода 06-10 Май в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

Посещението ще бъде на 08 май 2009 в рамките на един ден.

CONSTRUCT EXPO AMBIENTе изложение, ориентирано към представяне на новости и тенденции в интериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонтно-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация, аксесоари и др. В изложението всяка година участват производители и търговци от цял свят, като за 2008г. броят на изложителите беше близо 900 фирми от над 19 държави, разположени на площ от 45 000 кв.м. Вече повече от 15 години CONSTRUCT EXPO AMBIENT успешно представя най-новите тенденции и продукти в строителния бранш.

Според статистиката на Ромекспо център, над 95% от участвалите са реализирали успешни бизнес контакти-както посетители, така и изложители.

За участниците в посещението са осигурени: Транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ с луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

Такси за участие:

1. За представители нафирми — членове на РТИК (преференциална такса) -50 лв с ДДС

2. За представители на фирми, които не са членове на РТИК — 60лв с ДДС

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875,e-mail:bgroforum@rcci.bg

Желаещите да заявят участие в бизнес делегацията трябва да попълнят регистрационен формуляр и да го изпратят на посочения по- горе имейл или по факс: +359 82 825 873 най- късно до 07 май 2009 година

»

Българо- турски бизнес център стартира инициативата "Отворен Българо-Турски Бизнес Форум"

(2 март-18 декември 2009 )

В рамките на това събитие центърът ще съдейства за динамизиране на търговските контакти между България Турция в следните направления :

1. Посещение на турски бизнес-делегации в България;

2. Посещение на български бизнес-делегации в Турция;

3. Презентиране на български стоки и услуги на Панаири и Изложения в Истанбул, Измир, Анталия

4. Съдействие за участието на български фирми като изложители или посетители на Панаири в Турция.

Всяко предложение ще бъде внимателно разгледано.

С нас можете да общувате и на български език!

Bulgarian-TurkishCenterTeam

20.sok, Liman mah. Konyaaltı,

Antalya

Türkiye

T: 00 90 224 2596312

gsm: 00 90 543 4876954

Е-mail: trcenter@mynet.com

»

Русенската търговско-индустриална камара организира посещение на най-голямото мебелно изложение в Румъния — Bife -TIMB2008, което се провежда в периода 03- 07 септември в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

Това е едно от най-големите международни изложения, които се провеждат в Ромекспо център Букурещ- Румъния. Насочено е към представяне на производители и дистрибутори на мебели за обзавеждане на дома, офиса, обзавеждане на обществени сгради- болници, училища, детски градини и др., изделия от дърво и интериор, декорация, осветление и осветителни тела, завеси, венециански щори, огледала, килими, мокети, тапицерии, стъкло, кристал, машини, техника и оборудване за мебелна промишленост и дървообработване, дървени сглобяеми къщи, бунгала, вили и др. Представени са и фирми- производители на градинска мебел, дограми, врати и др.
BIFE TIMB е насочено както към професионалисти, така и към масовия потребител.

Тази година се очакват повече от 30 000 специалисти от тази сфера да посетят и участват в изложението. Посетителите ще бъдат приятно изненадани от професионални и атрактивни презентации на фирми от над 17 страни като: Румъния, Германия, Италия, Турция, Полша, България, Молдова, Египет, Унгария, Русия, Чехия, Швеция, Иран, Испания, Гърция, Сърбия и др.

За участниците в посещението са осигурени: Транспорт до Международен ИзложбенЦентър РОМЕКСПО — Букурещс луксозен автобус, безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите, информационни материали, минерална вода.

Такси за участие:

1. За представители нафирми — членове на РТИК таксата е 50 лв с ДДС

2. За представители на фирми, които не са членове на РТИК — 60 лв с ДДС

Дата и час на тръгване: 06 Септември 2008 г.,  08.00 часа

Място: гр. Русе

Допълнителна информация можете да получите в РТИК на телефони: 082/825875,e-mail:bgroforum@rcci.bg

Моля да потвърдите Вашето участие в делегацията до Bife- TIMB2008 — БУКУРЕЩ, като попълните и изпратите заявката за участие не по-късно от 03 Септември 2008г. на посочената ел. поща(bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

»

На 09 юни 2008 г. в Русенска Търговско- Индустриална Камара се проведе среща между представители на камарите на София, Русе, Букурещ и Българо- Румънска търговско промишлена палата (БРТПП). На нея присъстваха: Изпълнителният директор и Председателят на Букурещката търговско-индустриална камара - г-жа Анкуца Конта и г-н Йон Пъргару, г-н Флорин Бурада, председател на комисията за външна търговия и международно сътрудничество, и член на УС на Букурещката търговско-индустриална камара, Икономическият съветник към посолството на Румъния у нас г-н Раду Молдован, Председателят на Софийска търговско-промишлена камара- г-н Георги Чернев, Председателите на Русенска Търговско- Индустриална Камара г-н Валери Андреев и г-н Иван Черкезов, Изпълнителният директор на БРТПП - г-н Емилиян Енев, Изпълнителният директор на РТИК- г-н Милен Добрев.

След срещата започна пресконференция, на която бяха оповестени постигнатите между представители на камарите резултати.

На срещата бяха дискутирани няколко ключови въпроса, един от които е наболялата тема за таксите за преминаване по Дунав мост. Идеята е да се постигне по- добра координация между присъстващите на срещата организации и да се работи в посока отпадането на таксите. Бяха изнесени данни за приходите от такси от българска страна и за разходите, които са били извършени за ремонтни дейности. Румънските организации ще направят подобно проучване, за да се прецени ситуацията в Румъния.

Обсъдена бе и възникналата през миналата година инициатива за винетни стикери. Идеята се състои в създаване на предпоставки в Русенска Търговско- Индустриална Камара и Букурещката търговско- индустриална камара да се продават винетни стикери на хора, преминаващи на отсрещната страна на реката. Тази инициатива възникна в резултат на зачестилите напоследък случаи, при които при пътуване за Румъния български граждани са срещнали затруднения при намирането на винетни стикери.

Дискутирана бе необходимостта за създаване на трансгранична мрежа за бизнес- партньорства между всички организации, присъствали на срещата, с цел да се предлагат по- ефективни дейности за насърчаване на сътрудничеството между малките и средни фирми в България и Румъния. Конкретни дейности се предвиждат според подписания план за действие през 2008 и 2009 г - организиране на бизнес- мисии в България и Румъния, обмен на конкретна бизнес- информация, стимулиране развитието на икономическите отношения и сътрудничество между България и Румъния, както и участие по новостартирали програми, финансирани от ЕС.

»

На 21 май 2008г. (сряда) от 11 часа в офиса на Русенска търговско- индустриална камара ще се проведе среща между представители на камарите на София, Русе, Букурещ и Българо- Румънска търговско промишлена палата (БРТПП). На нея ще присъстват: Икономическият съветник към посолството на Румъния у нас г-н Раду Молдован, Председателят на Софийска търговско-промишлена камара- г-н Георги Чернев, Изпълнителният директор на БРТПП - г-н Емилиян Енев, Председателите на Русенска търговско- индустриална камара Валери Андреев и Иван Черкезов, Изпълнителният директор на РТИК- Милен Добрев и Председателят на Букурещката търговско-индустриална камара - г-н Стефан Попа.

Целта на срещата е да се обсъдят възможностите за сътрудничество между камарите и да се дискутират различни идеи за развитие на връзките и обменът на информация между организациите, както и набелязване програма за работа през 2008 и 2009 г.

»

Офисът по икономически и търговски въпроси към Посолство на Р. Гърция в София съвместно с Гръцката организация за насърчаване на търговията организират посещение на бизнес делегация на фирми от Гърция. Фирмите участници в бизнес делегацията са от строителния бранш — бои и лакове, алуминиеви профили и дограма, производители на тухли, асансьори и части за тях, вътрешни и блиндирани врати, помпени системи и съоръжения за строителството, орнаментно стъкла за интериорни стъкла и фирми за недвижими имоти. Бизнес срещите ще се проведат на 17.03.2008 между 10.00 и 15.00 ч. в х-л Шератон, зала Сердика, София.

Списъкът на фирмите- и поканата можете да видите в двата линка списък и покана .

За организиране на срещи заинтересованите фирми могат да се обръщат към г-н Димитър Канариев или г-н Димитър Купенов
на тел. 02/ 944 7959 или 02/ 944 7790, или да изпращат заявки за участие, като посочат с кои фирми биха желали да им бъдат организирани срещи, на факс: 02/ 944 2868 или
E-mail: economy@grembassysofia.org до 06.03.2008 /четвъртък/ включително. Молим на заявките за участие да посочите точните си координати, за да можем да Ви изпратим няколко дни преди събитието графика на организираните за Вас бизнес срещи.

»

На 23 Май Русенската търговско-индустриална камара съвместно с Българо-румънската търговско промишлена палата организират БИЗНЕС МИСИЯ - БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ в първия ден на най-голямото строително изложение - Construct Expo Ambient в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

По време на посещението Търговско-Индустриалната Камара - Букурещ и Ромекспо АД организират за българската делегация кооперационна борса с Румънски фирми . Те ще бъдат поканени съобразно предмета на дейност и интереса на заявилите български участници, предимно в областта на строителство, архитектура, интериорен дизайн, недвижими имоти, проектантска дейност, строителна химия, дограма, керамика / стъкларска индустрия, машини и оборудване за строителството и стъкларската индустрия.

Предвиден е официален коктейл на българската бизнес-делегация , на който ще бъдат поканени и изложители/посетители на Construct Expo Ambient. Мероприятието ще продължи след обяд с посещение на изложението.

За участниците в делегацията са осигурени : Безплатен вход за целия ден на изложението; Безплатен каталог на изложителите; информационни материали; консумация по време на коктейла; транспорт до Международен Изложбен Център РОМЕКСПО — Букурещ.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 082/825875, 082/826308, e-mail: bgroforum@rcci.bg

Моля да потвърдите Вашето участие в бизнес -мисията като попълните и изпратите заявката за участие не по-късно от 9 Май 2006 г . на посочената ел. поща (bgroforum@rcci.bg) или факс (082/825873).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ !

Пълна информация за мероприятието (покана, програма,такси за участие)

Информация за изложението

CONSTRUCT EXPO AMBIENT е изложение, ориентирано към представяне на новости и тенденции в интериорния дизайн, дограми, стъклопакети, врати, заключващи устройства, железария, и метални конструкции, осветление, материали за ремонто-довършителни дейности, стенни и подови покрития, вътрешна и външна декорация и аксесоари, строителни материали.

През 2006, CONSTRUCT EXPO AMBIENT събира над 713 компании от 17 държави от цял свят на обща площ от 55.500 кв.м. и над 33.000 посетители - бизнесмени, специалисти и хора, дошли да открият нещо ново и интересно, с което да обновят домовете и ежедневието си.

За 2007 г. изложителите наброяват над 800 фирми от следните страни: Белгия, България, Китай, Република Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Полша, Република Молдова, Румъния, Сърбия и Черна Гора, Испания, Холандия, Турция, Украйна, Югославия

По същото време ще се проведе и CER GLASS - изложение за продукти, технологии и машини/оборудване за стъкларската, керамична и порцеланова индустрия.

Изложенията ще се проведат в Международен Изложбен Център РОМЕКСПО – Букурещ , между 23 - 27 май, 2007.

»

Над 65 фирми от България и Румъния се включиха в Българо-румънския бизнес форум, който се проведе в гр. Русе в края на м.ноември 2006г. Негови организатори бяха Русенската търговско-индустриална камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата и Търговско-индустриалната и селскостопанска камара — Гюргево, под егидата на Министерство на икономиката и енергетиката — България.

Акцент на форума беше провеждането на контактната борса, на която компаниите от двете страни проведоха индивидуални срещи. Така за шеста година това мероприятие предостави най-добрата възможност на производители и търговци от България и Румъния да установят успешни бизнес-контакти помежду си. Сред фирмите-участници преобладаваха предимно компании от браншове машиностроене, строителство и производство и търговия с хранителни продукти.

Форумът беше отрит от председателя на Русенската Търговско-Индустриална Камара, инж.Иван Черкезов, а официални гости на събитието бяха Съветника по търговските въпроси към Посолството на Румъния, г-жа Ана Попеску, префекта на Гюргево, г-н Норуц Станищяну, зам. председателя на търговско-индустриалната и селскостопанска камара — Гюргево, г-н Александру Епанджак, представители на Асоциацията на южните румънски камари. На мероприятието присъстваха и г-жа Татяна Илиева, представител на ИАНМСП, г-н Добрин Данев, зам. областен управител на Област Русе и др.

»

На 24 ноември 2006г. в гр. Русе ще се проведе VI-ти БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ФОРУМ. Организатори на мероприятието, което ще стартира от 10.00ч. в х-л Рига (Мецанин) са Българо-Румънската Търговско-Промишлена Палата, Русенската Търговско-Индустриална Камара и Търговско-Индустриалната и селскостопанска Камара - Гюргево, Румъния. Събитието е под егидата на Министерството на икономиката и енергетиката - Република България.

Вече за шеста година БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ БИЗНЕС ФОРУМ предоставя най-добрата възможност на фирми от двете страни да установят успешни бизнес-контакти помежду си. Основното събитие в този форум е контактната борса, на която фирмите от двете страни могат да проведат индивидуални срещи.

Форумът се организира в партньорство между Русенската търговско-индустриална камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата и Търговско-индустриалната и селскостопанска камара — Гюргево, под егидата на Министерство на икономиката и енергетиката — България.

За да се постигне по-голямо съответствие между интересите на участниците, българските фирми ще могат предварително да заявят своя интерес за бизнес-контакти (за определен бранш или конкретни парньори). В такъв случай организаторите ще се ангажират да изпратят официални поканидо съответните фирми в Румъния.

Официалният интернет сайт на форума е: http://BGROforum.rcci.bg. На него ще намерите програмата, формата за заявка за участиеи информация за таксите за участие. Ще бъде публикуван и списък със заявилите участие фирми от българска и румънска страна, който ще се актуализира ежедневно.

Краен срок за заявки: 20 ноември 2006г.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 082/825875, 082/826308,e-mail: bgroforum@rcci.bg

»

Търговското представителство към Посолството на САЩ в България и програма “ЕкоЛинкс”,организират делегация за делово посещение на търговското изложение WEFTEC 2005.

WEFTEC, най-голямото изложение в САЩ за технологии и оборудване за третиране на питейни/отпадъчни води, водоснабдяване и канализация, ще се проведе във гр. Вашингтон, DC от 29 октомври до 2 ноември 2005 г.

Търговското представителство на САЩ ще организира индивидуални срещи с американски фирми по време на изложението WEFTEC. При проявен интерес ще се организират и срещи в Ню Йорк.

Групата ще бъде придружена от Станислава Димитрова, ЕкоЛинкс Представител, Търговско представителство, Посолство на САЩ.

Пътуването ще се проведе по следната схема:


26 октомври София – Рим, 1 нощувка

27 октомври Рим – Ню Йорк, 2 нощувки

29 октомври Ню Йорк – Вашингтон, 6 нощувки, посещение на WEFTEC 05

4-5 ноември Вашингтон– Милано - София


Комплексната цена от 2085 евро включва: самолетен билет до Вашингтон и обратно (пътуването е с AlItalia), 1 нощувка в хотел Holiday Inn San Giovanni в двойна стая в Рим, 2 нощувки в хотел Double Tree Metropolitan (четири звезди) в двойна стая в Ню Йорк, 6 нощувки в хотел Wyndham City Center (четири звезди) в двойнa стая в гр. Вашингтон в. При настаняване в единична стая комплексната цена е 2785 евро.

Крайният срок за регистрация и включване в групата е 3 октомври 2005 г. Депозит от 20% от стойността на пакетната цена се внася в пътническата агенция на Посолството “Хорнит” до 6 октомври 2005 г. и до 15 октомври 2005 г. — останалата част от сумата.


За включване в групата моля изпратете факс или е-mail с уточняване на вида на пакета (двойна или единична стая) на следния адрес:

Пътническа агенция “Хорнит”

ул. “Козяк” 16, гр. София

Тел.: 02/ 939 5793; 939 5794

Факс: 02/ 939 5778

Ел. поща: usembassy@hornit.bg


За повече информация — на интернет адрес www.weftec.org.

»

РТИК има удоволствието да Ви покани за участие в Българо-Люксембургски бизнес форум, който ще се състои на 31 май — 1 юни 2005 г. в Люксембургската търговска палата, във връзка с провеждането на Дни на България и Румъния в Люксембург.

Люксембург заяви интерес за участие на фирми от сектори като банково дело, машиностроене, металургия, нови информационни технологии, строителство, производители на мебели и текстил. Проекто-програмата за 31 май — 1 юни 2005 г. включва презентации, доклади и двустранни срещи.

Моля, желаещите да участват, да попълнят и върнат регистрационната карта по е-mail или факс. За контакт: Любов Стоева, Бизнес център при БТПП,тел. 987 26 32 в. 217 факс: 987 32 09 и e-mail: bcentre@bcci.bg и irelations@bcci.bg .

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви съобщи, че на 29 март 2005г. от 10.00 часа в София в Принцес хотел, Зала Европа, Българската търговско-промишлена палата организира Българо-Сръбски Бизнес Форум, по повод посещението на сръбска бизнес-делегация, водена от председателя на Сръбската търговско-промишлена палата г-н Слободан Милосавлевич.

Подробен списък на фирмите от сръбска страна, които участват в делегацията е приложен, но може да се намери и на страницата на БТПП в Интернет /www.bcci.bg/.

Молим до 25 март да потвърдите участие като изпратите попълнена регистрационна форма, отбелязвайки фирмите, с които желаете да проведете индивидуални срещи на организаторите. Списък на сръбските фирми.

Таксата за участие във форума -24.00 лв. /вкл.ДДС/ може да заплатите:

- предварително на касата на БТПП, ул. Парчевич 42,

- по банков път Булбанк София, сметка: 100 030 811 9, банков код: 62176307, като изпратите копие от платежното нареждане на факс: 02/987 32 09

- на място преди началото на форума

Към Сръбската палата е учредена Секция за Бълггария, в състава на която са включени над 70 фирми /списъкът е на разположение в Бизнес-центъра на БТПП/. Една от темите, дискутирани по време на посещението, ще бъде за учредяване на Българо-Сръбски бизнес клуб към БТПП. В тази връзка предлагам с потвърждаването на участието Ви във Форума, да ни информирате и за евентуален интерес за включване в Клуба.

Дейността на Клуба ще бъде насочена основно към подпомагане и разширяване на бизнес контактите с партньори от Сърбия. Неговото учредяване ще стане в близко време, при проявен интерес от страна на българските фирми, за което ще Ви държим в течение.

»

Русенска Търговско Индустриална Камара има удоволствието да Ви съобщи, че на 11 април 2005 г. Българскта търговско-промишлена палата в сътрудничество с Търговската служба при Посолството на Чешката Република в България организира Българо-Чешки Бизнес-Форум.

Подробен списък на фирмите от чешка страна, които са изявили желание за участие във Форума.

Молим, желаещите да посетят форума, до 15 март да подадат заявка за участие във Форума, както и да посочат фирмите с които имат интерес да проведат индивидуални срещи.

Допълнително ще бъде обявено мястото и часът на Форума , които ще бъдат определени в зависимост от проявения от българските фирми интерес.

»

Русенска Търговско Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че на 14 и 15 март т.г. в България ще пребивава италианска бизнес делегация от Флоренция. В делегацията са включени фирми от секторите: производство на мебели, подаръчни и сувенирни предмети, предмети за дома, осветителни тела, селско стопанство и производство на вино, метални стелажи за складове, машини за текстилната индустрия и др.

Пълният списък на фирмите от Италия и описание на техните дейности и интереси можете да изтеглите от тук.

Индивидуалните срещи и резговори ще се проведат на 14 март 2005 г. от 10 до 18.00 ч. в гранд хотел “София”, ул. Гурко 1, зала “Триадица”. Почивката е от 13 до 14.30 часа.

Моля при интерес за срещи и разговори с италианските партньори да попълните регистрационна карта.

Работните езици са английски и италиански. Осигурени са 4 преводачи на италиански език.

На 15 март подготвяме посещения на италианските предприемачи на вериги магазини и дистрибутори по интереси. В случай, че попадате в тази категория и желаете да бъдете посетени, моля отбележете в регистрационната карта.

Краен срок за потвърждения: 7 март 2005 г./понеделник/.

»

Русенска търговско индустриална камара Ви кани любезно да участвате в кооперационната борса с германски фирми, която се организира от Германо-Българската индустриално-търговска камара съвместно с Дружеството за насърчаване на външната икономика и предприемачеството към ИТК— Берлин. Кооперационната борса с участието на германски и български фирми ще се състои на 14 март 2005 г. (понеделник) от 10.30 до 14.30 часа в сградата на Българска търговско- промишлена палата, ул. Искър № 9 в гр. София.

Целта на срещата е да се осъществят двустранни разговори и преки контакти между фирми от двете страни. Разговорите ще се провеждат по предварително изготвен план, на базата на заявките на заинтересованите български фирми, като всяка среща ще бъде с продължителност 30 мин. Всяка германска фирма ще разполага със самостоятелна маса и преводач. Участието в кооперационната борса за българските фирми е безплатно. Поканени са български фирми от цялата страна. Списък с немските фирми можете да изтеглите от тук.

При интерес от Ваша страна, моля да заявите Вашето участието си в кооперационната борса до 04 март 2005 г., като попълните и изпратите по факс формуляр-заявка. На базата на заявките ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма и ще Ви бъде съобщен точният час за Вашите срещи.

За въпроси и допълнителна информация се обръщайте към г-н Цанков на тел. 02/ 8163024 и към г-жа Делчева тел. 02/ 8163021.

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че Търговско-промишлена плата и Евро Инфо Център Враца организират БИЗНЕС МИСИЯ В ИТАЛИЯ, ГР. ПАДУА ОТ 3 ДО 6 МАРТ 2005 ГОД. в рамките на проект "Бизнес възможности и услуги за малките и микро фирми от граничните региони на ЕС”. Проектът е се финансира от Европейската Комисия и целта му е да се насърчи бизнес сътрудничеството между фирми от страните-членки и кандидатки на ЕС, както и да им се помогне да се възползват от новите бизнес възможности, които предлага Разширяването на ЕС. Инициативата се провежда в рамките на традиционното изложение VenMec (повече информация е приложена в брошурата) на Панаира в Падуа. Ще бъдат организирани двустранни партньорски срещи за фирмите по предварителна заявка.

Страни-участнички: Италия, Гърция, Испания, Германия, Малта, Румъния, Словакия, България, Полша, Унгария, Словения.

СЕКТОРИ:

§ Механика

­ Металорежещи машини

­ Инструменти

­ Части, компоненти, аксесоари

­ Автоматизация

­ Метрология, качество

§ Безопасност

­ Оборудване

­ Пожарна безопасност

­ Ергономичност

­ Промишлена безопасност

§ Поддоговаряне

­ Процеси

­ Механични работи

­ Обработка

­ Асемблиране

­ Матрици, пресформи

­ Услуги

§ Информатика

­ Софтуер

­ Информатика

­ Прототипи

­ Компютри и устройства


§ Качество

­ Метрология

­ Сертификация

­ Контрол на качеството

­ Инструменти, прибори, лаборатории

§ Автоматизация

­ Асемблиране

­ Съхраняване

­ Работа

§ Иновации

­ Институции

­ Университети

­ Изследователски центрове

­ Научни и технологични паркове

РАЗХОДИ:

Таксата за участие е 400 евро и включва: самолетен билет (отиване и връщане), три нощувки в двойна стая със закуска, храна по време на работните дни, вечеря, безплатен вход за изложението, преводачески услуги по време на деловите разговори, техническа помощ по време на проявата, включване в каталога на участниците, медицинска застраховка.

Ако проявявате интерес, моля попълнете заявка в детайли и я изпратете на факс 092 626308 не по-късно от 21 февруари 2005 год. На интернет сайта на проекта www.eu-border.net- BOSS- Businessin Veneto- Companies, можете да разгледате фирмите, които са се регистрирали до момента.

За повече информация се обръщайте на посочените контакти.

Надяваме се това да е една полезна инициатива за Вас и Вашия бизнес!

За поевече информация моля, обадете се на организаторите:

ТПП/Евро Инфо Център Враца

Тел.: 092 660271, 660273, Факс: 092 626308

E-mail: cci-vr@bitex.com

За контакт: Г-жа Илиана Филипова и Г-ца Станимира Боцева

» Русенска Търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви покани на среща с представители на Судан, организирана от БТПП. Поредната среща с представители лна арабските страни ще се проведе на 28 февруари 2005 г. /понеделник/ от 11,00 часа в залата на ет. 3 в БТПП, ул. Парчевич № 42. В нея ще вземе участие Посланик Абдуллахи Хамад Ал-Азрег – Генерален консул на Република Судан в София.

При интерес от Ваша страна молим да потвърдите до 24.02.2005 г./четвъртък/ участие в срещата, като попълните на английски език регистрационна форма.

Лице за контакт г-жа Надя Илиева, “Бизнес център” при БТПП,

тел. 02 / 987 26 32, вътр. 315; факс 02 / 987 32 09; е-mail: irelations@bcci.bg.

»

РТИК има удоволствието да Ви информира относно поредната среща с посланиците на арабските страни в рамките на договореността между БТПП и тези страни. Този път посланниците на Ирак ще направят презентацията на възможностите за бизнес, която ще се състои на 24 февруари 2005 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в залата на ет. 3 в БТПП, ул. Парчевич № 42. В нея ще вземе участие Посланикът на Република Ирак Н. Пр. г-н Хайдер Ал-Барак.

Фирми, проявяващи интерес, молим да потвърдят до 22.02.2005 г./вторник/ участие в срещата, като попълнят на английски език регистрационната форма.

За повече информация: г-жа Надя Илиева, “Бизнес център” при БТПП, тел. 987 26 32, вътр. 315; факс 987 32 09; е-mail: irelations@bcci.bg.

»

РТИК любезно Ви кани да се включитев бизнес-делегацията, която ще участвува в бизнес-срещи, организирани от програма “ЕколЛинкс” и в търговското изложение “Акватех” на Асоциацията по качество на водите, което ще се проведе в Лас Вегас, Невада. Посещението ще се осъществи от 27 март до 6 април 2005 г.

Изложението на Асоциацията по качество на водите представя фирми в областта на третиране на водиза общински, индустриални и домакински нужди. За повече информация –моля вижтена интернет адрес www.wqa.org .

На 28 март ще се организират бизнес-срещи с финансиращи институции и фирми в гр. Вашингтон, САЩ. На 4 април делегацията ще посети офиса и водни съоръжения, изградени от американската екологична инженерингова фирма Монтгомъри Уотсън Харза.

Пътуването ще се проведе по следната схема:

26март София – Вашингтон

29 март Вашингтон – Лас Вегас

2 април Лас Вегас – Сан Франциско

5-7 април Сан Франциско – Атланта- Рим- София (с нощувка в Рим)

Комплексната цена от 2465 евро включва: самолетен билет София-Вашингтон-Лас Вегас-Сан Франциско-Рим-София (пътуването е с AlItalia и UnitedAirlines), 3 нощувки в хотел Windham City във Вашингтон в двойна стая, 4 нощувки в хотел BellagioResortв Лас Вегас в двойна стая, 3 нощувки в хотел CrownePlazaUnionSquareв сан Франциско в двойна стая, 1 нощувка в хотел Movenpick Central Пark в Рим в двойна стая. Не са включени закуски (освен в Рим). При настаняване в единична стая се доплаща 630 евро.

Групата ще бъде придружена от Станислава Димитрова, Представител на програма “ЕкоЛинкс”, Търговско представителство, Посолство на САЩв България.

Крайният срок за регистрация и включване в групата е 16 февруари2005 г. 1/3от цената се внася до 16 февруари 2005 г. и до 2 март2005 г. – втората вноска.

За включване в групата моля изпратете факс или е-mail с уточняване на вида на пакета (двойна или единична стая) на адреса на организаторите:

Посолство на САЩ

Търговско представителство

Тел.: 02/ 939 5740

Факс: 02/ 939 5735

Ел. поща: stanislava.dimitrova@mail.doc.gov

»

РТИК получи информация от посолството на Р. Беларус в България, че от 21 до 22 април 2005 г. в Минск, по патронажа на Правителството на Р. Беларус, ще се проведе 3-та Международна конференция по инвестиции «Белоруски инвестиционен форум". Организатор на форума - министерството на Икономиката на Р. Беларус.
Конференцията се провежда с цел да се запознаят чуждестранните инвеститори с икономически, юридически други условия на инвестиционния процес в Р. Беларус, да се даде возможност на белоруските предприятия да представят свои инвестициони проекти и да демонстрират интерес за привлечане на инвестициите, а органите на властта – да информират международната общественост относно приоритети, цели, задачи и условията на инвестиционната дейност в Беларус.
В рамките на работата на конференцията ще се проведе 3-то пленарно заседание на Консултативния съвет по чуждестранните инвестиции, където се планира да се обсъдят правителствени мерки по създаването на благоприятен инвестиционен климат в Републиката, да се разгледат резултати на дейността на Консултативния съвет през 2004 година и плановете за 2005 година.
Програмата на форума и форма за участника.

»

ОТЛАГА СЕ.

Русенска търговско-Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира , че на 7-8 февруари 2005 г. в страната ще бъде на посещение бизнес делегация от Асоциацията на гръцките бизнес жени.

По този повод Българската Търговско-Промишлена Палата организира българо-гръцки бизнес форум на

7 февруари 2005г. /понеделник/от 11.00 часа в зала А в сградата на БТПП – Световен търговски център – асоцииран на ул. Искър № 9

Програмата на форума включва:

11.00-Официално откриване и приветствие

11.10 - Двустранни бизнес срещи

Списък с гръцки фирми, участнички в делегацията, можете да изтеглите от тук.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационна карта по факс или е-mail на английски език в срок до 2 февруари 2005 г. /сряда/ :

02/987 32 09, e-mail: bcentre@bcci.bg или irelations@bcci.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви покани на Бизнес-Форум, който ще се проведе в Грац, Австрия от 3 до 5 март т.г. и ще обхване следните сектори:

1. Дървообработка и търговия с дървен материал: Дъскорезници и рендосване на дървесина; Фурнири, шпертплат и други плоскости и панели; Пресована дървесина; Търговия с дървен материал

2. Строителство с дървени конструкции: Строителен материал / Строителни сглобки и дърводелски материали; Дървени материали за опаковка, палети, контейнери и др.; Други строителни продукти от дърво, корк, слами и мрежести материали

3. Живот с дърво: Външни врати и прозорци; Вътрешни врати; Домашен инвентар, включително кухненски плотове и кабини за баня; Строителен материал за интериора, включително подови настилки, каси за стълби и др.; Дървени сгради, като заслони, катерушки и др.; Дървени къщи, включително вили, кабини и др.; Мека дървена мебел; Твърда дървена мебели; Други продукти от дърво

4. Машини и оборудване за дървообработващата индустрия: Производствени машини, включително триони, стругове, шлайф машини и др.;Обработка и покрития включително лакове и бои; Сервизно оборудване включително отопление, вентилация, климатици и др.; Инструменти и друго работно оборудване; Клинове, панти, болтове и гайки; Други машини и оборудване

5. Енергия: Биомаса; Пещи и горивни камери за пещи

6. Консултантски услуги и обслужване: Дървообработване, инженеринг и технически консултантски услуги; Научно техническа дейност, включително научно технически институти и др.;

По предварителни заявени от българските фирми интереси за бизнес-контакти ще бъдат организирани срещи спроизводители и търговциот 15 държави.До момента са регистрирани над 150 фирми.

Такса за участие:

500 лв.,която включва: 3 нощувки в Грац,2 вечери и 2 обяда(на 4-ти и 5-ти март), медицинска застраховка при пътуване в чужбина, организационни разходи за 1 човек в двойна стая.

За единична стая : доплащане 60 лв.

Отстъпки:За фирми VIPчленове на ТПП - Добрич,отстъпка 10%. За 2-ри и всеки следващ участник от същата фирма по 100 лв.

Авансово плащане:300 лв. при подаване на заявката за участие.

Транспорт:При общ брой желаещи над 10 души е предвиден автобусен транспорт, като всеки пътуващ доплаща по 300 лв.

Заявки за участие се приемат до 26януарив Търговската палата – Евро Инфо Център BG809 (офис 101 или 102).

За повече информация и подаване заявки: ЕИЦBG809 (офис 101 и 102 на ТПП)

Светлозар Стоянов - 058 601471

и Татяна Гичева 058601472

»

Русенска Търговско- Индустриална Камара има удоволствието да Ви информира, че Австрийска икономическа мисия ще посети България от 1-ви до 2-ри февруари 2005 за срещи на официално и фирмено равнище.

Икономическата мисия е организирана от Стопанска камара на Австрия съвместно с Австрийско търговско представителство София. Участниците в делегацията са представители на австрийски фирми. Събитието има за цел установяването на нови бизнес-контакти между български и австрийски фирми, както и създаването на възможности за бъдещо коопериране.

Срещите с български фирми ще се състоят на 01.02.2005г.от 9.00 ч. до 17.00 ч. и на 02.02.2005 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.в конферентната зала на хотел “Сити”, ул. “Стара Планина” 6, София.

Каним българските фирми да се възползват от тази възможност за създаване на контакти с австрийски фирми.

Списък на австрийските фирми.

Ако се интересувате от участие в мисията с австрийски фирми, можете да направите заявка със следния формуляр и го изпратите до:

Австрийско търговско представителство

Лица за контакти: г-ца София Дамянова, г-н Здравко Христов

ул. “Цар Самуил” № 35, 1000 София, тел.: 02 / 953 15 53, факс: 02 / 953 24 26

е-мail: office@austria-bg.com, интернет: http://wko.at/awo/atc/bulgaria »

Русенска Търговско-Индустриална Камара и Генералното Консулство на Република Турция в бургас имат удоволствието да Ви предоставят информация, получена от Търговска палата в Адана относно 1-ви Международен Форум за Икономическво Сътрудничество, който ще се проведе в Адана на 17 и 18 февруари 2005 г. Форумът, който ще се проведе под патронажа на Министър-Председателя на Република Турция г-н Реджеп Таййип Ердоган, цели развитие и разкриване на нови търговско-икономически възможности пред бизнес средите на Турция, съседните й страни и страните от Европейския съюз. На форума ще вземат участие представители от Германия, Франция, Испания, Англия, Италия, Гърция,България, Румъния, Сирия, Йордания и Египет.

Програмата на форума.

Фирмите, желаещи да участват, е необходимо да се свържат с Търговската Палата в Адана на следните контактни данни:

Adana Ticaret Odasi

Adibinpasa cad. No. 54

01010 Adana/ Turkey

tel.: +90 322 3517657; +90 322 3513911; +90 322 3520052

»

Русенска Търговско Индустриална Камара има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Българо-Турски бизнес форум, който ще се състои на 8 февруари 2005 г. в х-л "Conrad" гр. Истанбул, Турция във връзка с пътуването на г-жа Лидия Шулева, заместник министър председател и министър на икономиката в Турция по повод 16-тата сесия на Смесената междуправителствена българо-турска комисия за икономическо и техническо сътрудничество.

Пакетна цена за пътуване с автобус и нощувки в хотел Conrad**** /EURO475.-) или хотелTaslik*** /EURO325.-/ (на 15 мин. oт х. Conrad).Цената включва:

- транспорт

- 2 нощувки

- работен обяд-коктейл

- разходка по Босфора

- организационни разходи.

Моля, попълнете и изпратете регистрационна форма най-късно до 12.00 часа на 18.01.2005 за да бъде усигурено наличието на Ваши партньори поради предстоящи празници в Турция.

Сумите трябва да бъдат преведени в евро или равностойността в лева, по сметка или внесени в касата на БТПП до 25.01.2005 г. в БУЛБАНК АД:

Адрес: пл. Света Неделя, 7

банков код: 62176307;

с/ка в лева: 1000308119;

с/ка в евро: 1200308116

За повече информация: Любов Стоева, Бизнес център при БТПП,тел. 987 26 32 в. 217 факс: 987 32 09 и e-mail: bcentre@bcci.bg и irelations@bcci.bg.
»

РТИК има удоволствието да Ви покани на организираното от ръководството на Българо-испанския бизнес съвет посещение в Барселона с цел осъществяване на контакти с испански фирми, в следствие на постигнанова договорка с Камарата за търговия на Барселона.

Посещението е предвидено за периода 28 февруари — 4 март 2005 г. със следната предварителна програма:

28 февруари 2005 (понеделник)
12.00 ч. - заминаване от София с BulgariaAir
14.20 ч. — пристигане в Барселона, настаняване в хотела

1 март 2005 (вторник)

Сутринта - откриване на форума — официална част, начало на бизнес-срещитев сградата на Камарата за търговия на Барселона “CasaLlotjadelMar”.Срещи с испански фирми

2 март 2005 ( сряда )

Продължение на срещите с испански фирми

3 март (четвъртък)

Продължение на срещите - посещение на испански фирми — самостоятелна програма

4 март ( петък )
Предиобед — свободно време
12.05ч.— заминаване за София
16.15ч.— пристигане в София


Място на срещите : CasaLlotjadelMar— сграда на Търговската палата на Барселона, намираща се в близост до пристанището и старата част на града

Хотел : HotelAlbinoni, 3*deluxe, от веригатаCataloniaHotels— намира се в централната търговска част на Барселона, близо до Ramblas, пл. Catalunya и Готическия квартал.

Цени :

 • 990 eur пакетна цена на човек в единична стая — цената включва: самолетен билет, медицинска застраховка, трансфер летище-хотел-летище, 4 нощувки със закуска
 • 780 eur пакетна цена на човек в двойна стая — цената включва: самолетен билет, медицинска застраховка, трансфер летище-хотел-летище, 4 нощувки със закуска
 • Преводачески услуги : моля, в случай, че имате нужда от преводач по време на срещите, да ни информирате, за да можем да ви предоставим цена и условия.

Фирмите, желаещи да вземат участие в това мероприятие е необходимо да попълнят Регистрационна карта и в срок до 21 януари 2005 г. да я изпратят на Е-mail: bg-esp@bcci.bg на секретаря на БИБС — Виолета Николова (тел./факс: 02/981 66 26), както и да заплатят 30% капаро в срок до 26 януари 2005 г. Капарото ще Ви бъде възстановено, в случай, че ТПП — Барселона не успее да осигури срещи с подходящи за Вас партньори. Срокът от испанска страна за потвърждение ще бъде 20 февруари 2005 г. Остатъкът от сумата следва да бъде заплатен при получаване на потвърждение от испанска страна. Сумите за участието следва да бъдат заплатени в брой в касата на БТПП или по банков път: сметка на БТПП №100030811-3, код: 62176307, Булбанк АД. Основание за плащането: бизнес-посещение в Барселона.

Моля, не се притеснявахте да ни се обадите за повече информация.

»

XII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СУРОВИНИ, ОПАКОВКИ, МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВO - НАЙ-ГОЛЯМОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ В РУСИЯ И ОНД

През 2004 г. в изложението ПРОДЭКСПО участваха над 2100 фирми от 60 страни. С официални колективни експозиции бяха представени 26 държави.

Предишните четири посещения на организирани от ИНТЕРКОНТАКТ ООД групи български бизнесмени показаха, че изложбата определено представлява интерес за българските фирми, работещи непосредствено в тези браншове или в обслужващите ги производства. Панаирът предлага не само световна панорама на най-новото в хранителния отрасъл, но и уникална възможност за контакти с търговци на едро, дистрибутори и представители на големи вериги хранителни магазини от Русия и ОНД, които неизменно участват със свои щандове на това изложение.

Подробна информация за изложението и за Интерконтакт можете да намерите тук.

ИНТЕРКОНТАКТ ООД организира за пети пореден път група за бизнес посещение на изложбата на следните условия:

Нетната цена на пакета услуги за посещение е левовата равностойност на 654 EUR за един участник и включва:

1 Самолетен билет София-Москва-София (полет на България Еър с Boeing 735).
2 Три нощувки в самостоятелна стая в хотела при българското посолство, със закуска
3 Групови трансфери летище-хотел-летище и ежедневни до изложбата (сутрин и вечер)
4 Входни билети за изложбения комплекс.
5 Екскурзия в центъра на Москва
6 Медицинска и багажна застраховка

Указаната цена е без ДДС. Участието в пътуването е присъщ разход, за който ще бъде издадена данъчна фактура.


*При необходимост Интерконтакт ООД оказва организационно съдействие за получаване на руска виза.

Kраен срок за приемане на заявки за участие и превод на сумата - 18 януари 2005 г

Програма на пътуването до Москва за посещение на изложбата:

13.02.2005, неделя 15.10 ч
19.00 ч
20.30 ч
Излитане за Москва
Кацане на Шерметьево-2 в Москва.
Трансфер до хотела на българското посолство. Настаняване. Свободно време
14.02.2005, понеделник 10.00-11.30 ч
12.00 ч
13.00-18.00 ч
18.00 ч
Работна среща с българския търговски представител в Москва
Трансфер до изложбения комплекс \"Экспоцентр\" (Краснопресненская набережная)
Свободна делова програма
Трансфер до хотела
15.02.2005, вторник 9.00 ч
10.00 -18.00 ч
18.00 ч
Трансфер до изложбения комплекс \"Экспоцентр\"
Свободна делова програма
Трансфер до хотела
16.02.2005, сряда 9.00 ч
10.00-12.00 ч
12.00-15.30 ч 16.30 ч
20.00 ч
21:55 ч
Трансфер до изложбения комплекс \"Экспоцентр\"
Свободна делова програма
Екскурзионна обиколка на Москва
Трансфер до Шерметьево-2
Излитане за София
Кацане на летище София

Заявяване на участие:

При желание за участие е необходимо да изпратите попълнена заявка за участие на един от двата факса:
032/ 626-179 или 633-770.

Оттук можете да изтеглите формуляр на заявката за участие

За връзка с офиса на Интерконтакт ООД:

тел. 032/626-179, 631-281, 633-391
факс 032/ 626-179, 633-770
intercontact@noviz.com
4000 Пловдив, бул. Руски - 55

»

XII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СУРОВИНИ, ОПАКОВКИ, МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВO - НАЙ-ГОЛЯМОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ В РУСИЯ И ОНД

През 2004 г. в изложението ПРОДЭКСПО участваха над 2100 фирми от 60 страни. С официални колективни експозиции бяха представени 26 държави.

Предишните четири посещения на организирани от ИНТЕРКОНТАКТ ООД групи български бизнесмени показаха, че изложбата определено представлява интерес за българските фирми, работещи непосредствено в тези браншове или в обслужващите ги производства. Панаирът предлага не само световна панорама на най-новото в хранителния отрасъл, но и уникална възможност за контакти с търговци на едро, дистрибутори и представители на големи вериги хранителни магазини от Русия и ОНД, които неизменно участват със свои щандове на това изложение.

Подробна информация за изложението и за Интерконтакт можете да намерите тук.

ИНТЕРКОНТАКТ ООД организира за пети пореден път група за бизнес посещение на изложбата на следните условия:

Нетната цена на пакета услуги за посещение е левовата равностойност на 654 EUR за един участник и включва:

1 Самолетен билет София-Москва-София (полет на България Еър с Boeing 735).
2 Три нощувки в самостоятелна стая в хотела при българското посолство, със закуска
3 Групови трансфери летище-хотел-летище и ежедневни до изложбата (сутрин и вечер)
4 Входни билети за изложбения комплекс.
5 Екскурзия в центъра на Москва
6 Медицинска и багажна застраховка

Указаната цена е без ДДС. Участието в пътуването е присъщ разход, за който ще бъде издадена данъчна фактура.


*При необходимост Интерконтакт ООД оказва организационно съдействие за получаване на руска виза.

Kраен срок за приемане на заявки за участие и превод на сумата - 18 януари 2005 г

Програма на пътуването до Москва за посещение на изложбата:

13.02.2005, неделя 15.10 ч
19.00 ч
20.30 ч
Излитане за Москва
Кацане на Шерметьево-2 в Москва.
Трансфер до хотела на българското посолство. Настаняване. Свободно време
14.02.2005, понеделник 10.00-11.30 ч
12.00 ч
13.00-18.00 ч
18.00 ч
Работна среща с българския търговски представител в Москва
Трансфер до изложбения комплекс "Экспоцентр" (Краснопресненская набережная)
Свободна делова програма
Трансфер до хотела
15.02.2005, вторник 9.00 ч
10.00 -18.00 ч
18.00 ч
Трансфер до изложбения комплекс "Экспоцентр"
Свободна делова програма
Трансфер до хотела
16.02.2005, сряда 9.00 ч
10.00-12.00 ч
12.00-15.30 ч 16.30 ч
20.00 ч
21:55 ч
Трансфер до изложбения комплекс "Экспоцентр"
Свободна делова програма
Екскурзионна обиколка на Москва
Трансфер до Шерметьево-2
Излитане за София
Кацане на летище София

Заявяване на участие:

При желание за участие е необходимо да изпратите попълнена заявка за участие на един от двата факса:
032/ 626-179 или 633-770.

Оттук можете да изтеглите формуляр на заявката за участие

За връзка с офиса на Интерконтакт ООД:

тел. 032/626-179, 631-281, 633-391
факс 032/ 626-179, 633-770
intercontact@noviz.com
4000 Пловдив, бул. Руски - 55

»

В периода 3-11 януари 2005г. професор Огнян Герджиков, председател на Народното събрание на Р. България ще направи официално посещение в Република Корея, Република Филипини и Малайзия. Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия
организира придружаваща бизнес делегация, членовете на която ще имат възможност
да установят контакти с бизнес организации и местни фирми.

Предварителната програма на официалното посещение включва:
03-06 януари 2005 Посещение в Р Корея
06-08 януари 2005 Посещение в Р Филипини
08-11 януари 2005 Посещение в Малайзия

Предлагаме Ви да се включите в бизнес делегацията като използвате предоставените възможности за създаване или разширяване на Вашите търговски контакти, за установяване на съвместна дейност, за запознаване на място с възможностите за икономическо сътрудничество.

Допълнително ще бъде предоставена информация за разходите по пребиваване и транспорт за всеки участник на записалите се в делегацията фирми.

При интерес от Ваша страна, моля да потвърдите участието си в срок до 17 декември 2004г., като изпратите следната информация на факс 02/980 5869 или е-mail: office@sme.government.bgи е-mail: traian@sme.government.bg.

1. Име на фирмата, адрес, телефон, факс, e-mail.
2. Предмет на дейност на фирмата и интереси за сътрудничество
в съответната страна (на английски език).
3. Трите имена на пътуващия, ЕГН, № и дата на издаване на задграничния паспорт.
4. Желателно е Вашият представител да владее английски език.

Окончателна подробна програма на пътуването и необходимите документи за издаването на визи ще съобщим на потвърдилите участие фирми, веднага след уточняването им с приемащата страна.

Допълнителна информация можете да получите от отдел “Международни изложения, реклама и програми за обучение” - г-н Траян Трендафилов, тел. 9329 231; 980 5069/в.231.

Източник: www.sme.governmemt.bg

»

Българо-Американският Търговски и Икономически Съвет при БТПП съвместно с Търговската Служба към посолството на САЩ в България организират Бизнес делегация за посещение в САЩ, която ще се проведе от 17 до 24 януари 2005г.

ЛАС ВЕГАС (17 – 21 Януари).

Ще бъдат организирани срещи с представители на Търговско-промишлената палата на щата Невада и Световния Търговски Център в Лас Вегас, с американски компании от сферата на леката и хранително-вкусовата промишленост, туризма и хотелиерството, строителството и архитектурата. Участниците ще имат възможност да посетят едно от най-мащабните в света строително-архитектурни изложения с инвестиционен характер - World of Concrete 2005. Това изложение може да бъде използвано за създаване на взаимноизгодни контакти и връзки с американски и други чуждестранни компании.

ВАШИНГТОН DC (21 – 24 Януари).

Ще бъдат организирани срещи с: US Chamber of Commerce, Department of Commerce, US Trade and Development Agency, Export – Import Bank, Multilateral Investment Guarantee Agency, Overseas Private Investment Corporation, както и срещи с американски компании - директни доставчици на стоки и услуги в Ирак и Афганистан.

При проявен интерес организаторите могат да организират индивидуални срещи с американските фирми от Търговско-промишленаите палати от щатите Невада и Вирджиния и други обществено- политически организации.

Цената за участие е 2750 EUR при настаняване в двойна стая, доплащане от 420.00 EUR при настаняване в единична стая.

В цената са включени: двупосочен самолетен билет, летищни такси, настаняване в хотел**** – 7 нощувки, транспорт и трансфер летище- хотел –летище, медицинска застраховка, такси регистрация, разходи по организацията на пътуването и бизнес срещите.

Допълнително се заплаща входна виза за САЩ – 100 USD, която участникът самостоятелно превежда по сметка на Американското посолство в България.

Крайният срок за регистрация и включване в групата е 22 Декември 2004г. Заявка за регистрация.

Депозит от 30% от стойността на пакетната цена се внася до 22 декември 2004г. по сметка на БТПП. Останалата част в размер на 70% се внася до 3 дни след получаване на виза. В случай на отказ на виза депозитът се връща. Желателно е записването да бъде в указания срок, тъй като след тази дата стойността на пътуването се увеличава съгласно изискванията за частно пътуване с приблизително 30%.

Списък на необходимите документи за издаване на Американска виза (допълнителен формуляр за попълване) и списък с интернет страниците на американските организации и компании, с които ще бъдат организирани срещи.

При желание за включване в групата моля изпратете факс или e-mail с уточняване на вида на пакета (двойна/ единична стая) на e-mail: batec@bcci.bg или факс: 987 32 09, на вниманието на г-жа Диляна Славова, тел: 987 74 79 или на e-mail: acp@acp-bg.com или факс: 952 33 10, на вниманието на г-ца Стела Славчева, тел. 952 62 67.

»

Съгласно договореност между БТПП и Посланиците на арабските страни продължават презентациите за възможностите за бизнес с тези страни.

Поредната среща ще се състои на 2 декември 2004 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в залата на ет. 3 в БТПП, ул. Парчевич № 42. В нея ще вземат участие Н.Пр. г-н Абдеслам Гарбауи, Извънреден и пълномощен посланик и г-н Юсеф Бентиба, Министър-съветник при Посолството на Кралство Мароко.

При интерес от Ваша страна молим да потвърдите до 01.12.2004 г. участие в срещата, като попълните на английски език регистрационна форма.

Лице за контакт г-жа Надя Илиева, “Бизнес център” при БТПП,

тел. 987 26 32, вътр. 315; факс 987 32 09; е-mail: irelations@bcci.bg.

»

Русенската Търговско-Индустриална Камара съвместно с Българската търговско-промишлена палата организират посещението на бизнес-делегация, която ще придружава Президента на Р България Георги Първанов по време на официалната му визита в Португалия в периода 2-4 декември 2004г..

Пътуването ще стане с правителствения самолет. Желаещите да участват ще получат допълнителна информация за финансовите условия, които са свързани с окончателното уточняване на програмата.

Поради напредналото време, моля да ни потвърдите интереса Ви за участие в бизнес-делегацията до 22 ноември /до края на работния ден/, като ни изпратите попълнена приложената регистрационна форма по факса – 02/987 3209 или на e-mail: vtasheva@bcci.bg.

»

РТИК има удоволствието да Ви съобщи, че ръководството на Българо-Испански бизнес съвет постигна договорка с камарата за търговия на Барселона за посещение на бизнес-делегация от България в Барселона с цел осъществяване на контакти с испански фирми.

Посещението е планирано да се направи в периода от 15 до 19 декември 2004 г. с предварителна програма.

Мястото на срещите: Casa Liotja del Mar – сградата на Търговската палата в Барселона, която се намира близо до старата част на Барселона и до пристанището.

Хотел: Hotel Albinoni, 3*, от веригата Catalonia Hotels – намира се в централната търговска част на Барселона, близо до Ramblas, площад Catalunya и Готическия квартал. Заради предстоящите коледни празници, основните търговски вериги в близост до хотела ще работят и в неделя.

Достъп до мястото на срещите: Хотелът се намира на около 1 км от Сasa Liotja del Mar, на около 4 автобусни спирки (има спирка близо до хотела).


Цени:

ª 1045 euro пакетна цена на човек в единична стая (цената включва: самолетен билет, медицинска застраховка, трансфер: летище-хотел-летище, 4 нощувки със закуска);

ª 865 euro пакетна цена на човек в двойна стая(цената включва: самолетен билет, медицинска застраховка, трансфер: летище-хотел-летище, 4 нощувки със закуска);

ª Преводачески услуги: Моля в случай, че имате нужда от преводач по време на срещите, да ни информирате, за да може да Ви предоставим цена и условия.

Фирмите, желаещи да вземат участие в това мероприятие, моля да попълнят регистрационна карта и в срок до 17 ноември 2004 г. да я изпратят на е-mail: bg-esp@bcci.bg на секретаря на BIBS – Виолета Николова, както и да заплатят 30% капаро в срок до 22 ноември 2004 г. Остатъка следва да бъде заплатен в срок до: 13 декември 2004 г. Сумите за участоето следва да бъдат заплатени в брой в БТПП или по банков път на сметка: БТПП, No 100030811-3, банков код: 62176307, БУЛБАНК АД. Основание за плащането: Бизнес-посещение в Барселона.

»

РТИК има удоволствието да Ви информира, че от 23 до 25 ноември 2004 г. в България ще бъде на официално посещение Президентът на Република Чехия г-н Вацлав Клаус, придружен от 45 членна бизнес-делегация / списък на придружаващите фирми /.

В тази връзка, Българската търговско-промишлена палата организира Бизнес Форум на 23 ноември /вторник/ от 14.00 часа в хотел Шератон. След официалната част, включваща приветствия от президентите на двете страни, се предвиждат индивидуални срещи за участниците в делегацията с български партньори.

Каним Ви да участвате във Форума. Заявяването на участие става чрез изпращане на попълнена регистрационна форма не по-късно от 18 ноември на контактни данни, посочени в самата форма.

За допълнителна информация – Бизнес-център, тел. 02/987 3629; 987 2631 – в.179; 215.

»

В изпълнението на проекта “Социалната отговорност на бизнеса”, финансиран от Европейската комисия, партньорите по проекта Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Националната занаятчийска камара (НЗК) и Европейския съюз на занаятчийските, малките и средните предприятия (UEAPME)организират конференция на тема: “Социална отговорност на бизнеса", която ще се проведе на 9 ноември 2004 г. в гр. София, в новата сграда на БТПП на ул. Искър 9 от 9,30 ч.

В конференцията ще участват представители на фирми, браншови организации, синдикати, консултантски и неправителствени организации, академични институции и др. Ще бъдат представени и обсъдени примери на доброволна социална и екологична ангажираност на българските фирми и ще се дискутират проблемите, които изпълнението на подобна политика поставя пред бизнеса.

Организаторите най-учтиво канят всички заинтересовани фирми да присъстват на конференцията и в случай, че те / фирмите/ имат добри практики в областта на корпоративната социална отговорност, да ги представят с информационни и печатни материали.

За участието в конференцията е необходимо да се попълни регистрационна карта. Програмата на форума можете да видите тук.

» РТИК има удоволствието да Ви информира, че на 21.10.2004 г. (четвъртък) в Конгресния център на Интер Експо Център, (бул. “Цариградско шосе” №147), в рамките на Международната специализирана изложба за хотелско и ресторантско оборудване и обзавеждане /СИХРЕ/, ще се състои Годишния форум на Националния Хотелиерски Мениджмънт Клуб.

В рамките на мероприятието, в което ще участват собственици, изпълнителни директори, управители и ръководни служители на хотели и ресторанти от цялата страна, заместник-министърът на икономиката Димитър Хаджиниколов ще направи презентация на държавната политика в туризма.

Националният хотелиерски мениджмънт клуб (www.TourMarketing.org) юридически съществува от 2004 г. и за това време в него членуват 124 собственици и висши мениджъри от цялата страна. Създаден е от водещи компании като "Шератон София Хотел Балкан", "Радисън САС Хотел София", "НИКМИ" АД и още 24 юридически и физически лица с дългогодишен опит в туристическия отрасъл. Основната цел на организацията е подобряване на мотивацията, както на мениджърите, така и на обслужващия персонал в областта на туризма и внедряване на модерното управление.

Програмата на форума.

» РТИК има удоволствието да Ви информира, че от 11 до 13 октомври т.г. на официално посещение в страната ни ще бъде Президента на Република Гърцияг-н Стефанопулос.

По този повод Българската търговско-промишлена палата и Посолството на Р Гърция в България организират на 12 октомври /вторник/ 2004 г. от 09.15ч. в хотел “Шератон” Бизнес-форум.

Програмата на форума включва:

09.15-09.45–Регистрация на участниците

09.45-10.00-.Официално откриване

10.00-10.30-Приветствия от Президентите на двете страни

10.30-12.30-Презентации на представители на български и гръцки институции

12.30-14.00-Коктейл

14.00-17.00-Двустранни бизнес срещи (Списък на гръцките фирми участници във форума)

Моля, желаещите да вземат участие във Форума да изпратят попълнена регистрационна карта на английски език на факс02/9873209 или е-mail: vtasheva@bcci.bg не по-късно от 11 октомври 2004 г. до обяд.

» РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че Хасковската търговско-промишлена палата организира посещение на Третото изложение на текстил за дома в гр. Бурса, Р. Турция в периода 27- 29октомври 2004.

Поради позицията на гр. Бурса, който е пресечна точка на търговските връзки между Европа и Азия, изложението ще даде възможност за контакти между производители и купувачи от нашата страна и участниците в изложението и делегации от над 15 страни. Третото изложение на текстил за дома обхваща:платове за пердета, бродерии, тюл, аксесоари, дамаски, комплекти чаршафи, покривки за легла, пликове, одеала и юргани, кухненски комплекти, покривки за маса, бебешки комплекти, хавлии и кърпи, пердета за баня и постилки, градински комплекти, легла, подови настилки на текстилна основа, мушами и материали за хигиенизиране, жалузи, щори, други средства за защита от слънчеви лъчи и аксесоари, тапети и декоративен текстил, домашни аксесоари произведени на текстилна основа, системи за десениране, конци, росер, влакна, дизайнерски услуги, компютърни програми, свързани с производството, специализирани професионални издания, дейности по професионалното обучение; килими и настилки, машинни килими, килими от юта, кокосови влакна и сезал, подови настилки на каучукова и ПВЦ основа, настилки от дърво, ламинати, паркети, приложни технологии.

В делегацията ще вземат участие г-н Руско Георгиев — Генерален консул в Генералното консулство на Р. България в гр. Истанбул, г-н Евгени Генев — търговски представител в Генералното консулство на Р. България в гр. Истанбул и кметове на Общини.

По време на посещението на изложението ще се проведе бизнес-среща с партньори, организирана от Търговско-промишлена палата - Бурса и срещи.

Пътуването ще се осъществи с автобус от гр. Хасково до гр. Бурса.

Таксата-участие за 1 човек е 200 лв. и включва: пътуване с 3-звезден автобус, 2 нощувки в 5-звезден хотел със закуска, 1 обяд на територията на панаира, организация на срещите, изготвяне на материали по участието и превод по време на срещите.

Сумата може да заплатите на касата на ХТПП или по банкова сметка № 1000024600, банков код 19580014 при Юнионбанк клон Хасково. За разхода ще получите фактура на посочен от Вас адрес.

За потвърждаване на участието си моля да изпратите попълнена регистрационна форма на факс: 038/ 66 55 02 или e-mail: hcci@bcci.bgдо 11 октомври /понеделник/.

За допълнителна информация на тел: 038/ 66 11 12

»

Съгласно договореност между БТПП и Посланиците на арабските страни продължават презентациите за възможностите за бизнес с тези страни.

Поредната среща ще се състои на 07 октомври 2004 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в залата на ет. 3 в БТПП, ул. Парчевич № 42. В нея ще вземе участие г-н Хасан Бармауи – Почетен консул на Хашемитско Кралство Йордания.

Фирми, заинтересовани в участие, молим да потвърдят до 06.10.2004 г. участие в срещата, като попълнят на английски език регистрационна форма и я изпратят на посочените в нея факс или е-mail.

За повече информация:

г-жа Надя Илиева, “Бизнес център” при БТПП,

тел. 987 26 32, вътр. 315; факс 987 32 09; е-mail: irelations@bcci.bg.

»

Пловдивска ТПП и ТПП Бурса организират Двустранни бизнес преговори с фирми, членове и Посещение на Панаира на домашния текстил в Бурса.

Програмата на посещението включва:

Цената на пакета услуги е 170 лв. без ДДС. Участието в мисията е присъщ разход, за който ще Ви бъде издадена данъчна фактура

Краен срок за приемане на заявки за участие и превод на сумата - 8 октомври 2004 г.


За да заявите участието си е необходимо да изпратите попълнена заявка на един от двата факса:
032/ 626-179 или 633-770.

Заявката за участие, предварителна програма на срещата и други подробности, можете да видите тук.

»

РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че на

01.10.2004 г. (петърк) делегация на Република Корея ще посети България водена от г-н Ким Хю-Сънг, вицепрезидент на Корейската ТПП.

По този повод Българската Търговско-Промишлена Палата организира българо-корейски бизнес форум и 5-та сесия на Смесения българо-корейски бизнес съвет на

01.10.2004г. /петък/от 10.00 часа в залата на новата сграда на БТПП ул.”Искър” № 9.

За да потвърдите участието си в срещата е необходимо да попълните и изпратите на посочените контактни данни регистрационна картаПрограмата на срещата, списък на корейската делегация и корейските придружаващи фирми можете да намерите тук.

»

Бизнес делегация от Есекс, един от регионите с най-бързи темпове на растеж на БВП в Европейския съюз, ще посети София, Пловдив, Варна и Добрич от 27 септември до 1 октомври 2004 г.

Бизнес мисията се спонсорира от Британското министерство на търговията и инвестициите и е организирана от Регионалния съвет на Есекс, Търговския център на Есекс (ТЦЕ) и Евро Инфо Център-Есекс при ТЦЕ. Домакини на делегацията са Българската търговско промишлена палата, Евро Инфо Център-София, Британско-българската търговска камара и регионалните търговско-промишлени палати в Пловдив, Варна и Добрич.

Предприемачите от Есекс проявяват интерес към сътрудничество с български фирми предимно в секторите селско стопанство, енергетика, транспорт, телекомуникации, високи технологии, производство на осветителни тела, санитарни модули (душ кабини, подвижни тоалетни и др.), както и в сферата на услугите и в други области, като партньорство в обучителни програми, съвместно участие в проекти и т.н.

Кооперационната борса в София ще се проведе в сградата на БТПП, конферентната зала на 3 етаж, от 11:00 до 13:00 ч. на 27 септември.

Бизнес срещата в Пловдив ще се състои на 28 септември в Павилион 28 на Панаирното градче по време на Международния Пловдивски панаир, от 13:30 до 15:00 ч.

Списъкът на предприемачите от Есекс, участници в делегацията, се намира в Евро Инфо Център-София.

За повече информация, за потвърждение на участието в кооперационните борси в София или Пловдив, както и за заявка на индивидуални срещи с избрана от вас фирма: Евро Инфо Център при Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02/ 9811099, 9802189, 9885067, факс: 02/9885067, Е-mail: eic@bcci.bg

»

РТИК има удоволствието да Ви информира, че по време на тазгодишния есенен международен технически панаир в Пловдив Чешката република ще бъде представена като Страна-партньор.

По този повод на 28 септември 2004 /вторник/ от 14 до 16.30 часа в конферентната зала на павилион № 7 на Пловдивския панаир, Българската търговско-промишлена палата съвместно с търговската служба при Посолството на Чехия в София организират Бизнес-форум. На Форума ще участват и всички чешки фирми — изложители на панаира. /списък на чешките фирми участнички/.

Каним Ви да вземете участие във Форума, като ни изпратите до 23 септември потвърждение на факс 02/9873209 или e-mail: vtasheva@bcci.bg, включващо име и адрес на фирмата; тел.факс;e-mail,предмет на дейност; участник/длъжност; с коя от фирмите искате да се срещнете.

Програма на форума .

За допълнителна информация и потвърждения – на тел. 02 987 3629, В.Ташева.

» РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че делегацията на Съюз на италианските търговски палати и асоциацията на търговските палати в Централна Европа в РИМ ще посети България. В тази връзка БТПП организира Българо-Италианска Бизнес-среща, която ще се проведе от 11:00 ч. на 23 септември т.г. в залата на ет. 6 в БТПП на адрес: София, ул. Парчевич, 42
Прилагаме списъка на делегацията. При интерес от Вашата страна, моля попълнете регистрационната форма и я изпратете на посочените в нея факс или мейл.
»

РТИК има удоволствието да информира членовете си, че Румънска Търговско-Промишлена Палата в Букурещ организира Международен Инвестиционен форум.

Мотото на форума е: "Мотивация да се инвестира".

Участието във Форума е безплатно, има такси само за бизнес срещите.

Програмата на форума на английски език можете да намерите ТУК.

Крайния срок за регистрация на участие във форума е 17.09.2004!

Повече информация можете да намерите на страницата в интернет на Търговско-Промишлена Палата на Румъния в Букурещ: http://www.ccir.ro/forum/Index.html или с лицата за контакт, посочени по-долу:

* Forum Coordinator: Mihaela GOJ, Deputy Director, Information & Business Development Division telephone: +40-(0)21-321.67.98 fax: +40-(0)21-327.34.68; 327.35.78 e-mail: mihaela.goj@ccir.ro

* Contact Person: Mihai IVASCU, Economist, Information & Business Development Division telephone: +40-(0)21-327.2074 fax: +40-(0)21-327.34.68; 327.35.78 e-mail: mihai.ivascu@ccir.ro

»

РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че съгласно договореностите между БТПП и Посланиците на арабските страни продължават презентациите за възможностите за бизнес със страни от Близкия Изток.

В тази връзка любезно Ви каним на поредната среща, която ще се състои на 16 септември 2004 г. /четвъртък/ от 15,00 часа в залата на ет. 3 в БТПП. В нея ще вземат участие Посланик Абдулрахман Ал-Шабиби, Временно управляващ и г-н Али Мохамед Баша, съветник към Посолството на Република Йемен.

При интерес от Ваша страна молим да потвърдите до 14.09.2004 г. участие в срещата с попълнен на английски език регистрационен формуляр.

Лице за контакт г-жа Надя Илиева, “Бизнес център” при БТПП, тел. 987 26 32, вътр. 315; факс 987 32 09; е-mail: irelations@bcci.bg.

»

РТИК има удоволствието да информира своите членове и клиенти, че на 10 септември 2004 г. в страната ни ще бъде на официално посещение президентът на Република Албания г-н Алфред Моисиу, придружен от бизнес-делегация. Съгласно предварителната информация в състава на 14-членната бизнес делегация са включени представители на фирми от областта на хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, транспорта, мебелната промишленост и други./списък на членовете на албанската делегацията/

По този повод Българската търговско-промишлена палата организира Бизнес -Форум на 10 септември /петък/ от 15.15 часа в сградата на БТПП на ул. Искър 9.

Дневният ред на Форума, включва двустранни срещи /от 15.15ч. до 16.15 /и приветствия от президентите на двете страни към участниците във Форума/ 16.15 — 16.30/.

За да участвате във форума е необходимо да попълните регистрационна форма и да я изпратите на посочените в нея факс или е-mail.

За допълнителна информация - на тел. 02/ 987 3629, Валентина Ташева

»

Австрийската енергийна агенция (E.V.A.) и Българската Агенция по енергийна ефективност Ви канят да вземете участие в конференция “Австрийски енергийни дни в България”, която ще се проведе в гр. Пловдив, по време на Международния есенен технически панаир. Събитието се организира в партньорство с Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ) и със съдействието на Стопанската камара на Австрия – Външно-търговско представителство, София.

“АВСТРИЙСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ДНИ В БЪЛГАРИЯ” са част от инициативата за развитие на контакти и сътрудничество с българските институции, особено от гледна точка на съвместно осъществяване на проекти.

Конференцията цели да свържеавстрийски фирми, които се интересуват от съвместни проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, с потенциални български партньори. По време на събитието се очаква да бъде положено началото на конкретни проекти и сътрудничества.

Програмата обхваща:

· Представяне на фирми и проекти: австрийски фирми ще се представят със своите продукти и достижения, българските участници ще предложатсвоите проекти;

· Двустранни преговори - успоредно с презентациите ще има възможност за двустранни разговори между фирми и институции;

· Екскурзии — след приключването на конференцията, или евентуално още преди това, заитересуваните участниците могат да посетят потенциални терени за осъществяване на проекти.

Заявки за участие заедно с регистрационен формуляр и презентации на предложения за възможни или вече съществуващи проекти с австрийски или други европейски фирми в областта на енергетиката се приемат на е-mail, факс или по пощата на посочените по-долу адреси:

Информационен и учебен център по екология

1303 София, ул. “Софроний Врачански” 17 А

тел/факс: 02 989 27 85; тел. 02 9808497, e-mail: ceie@iterra.net

или он-лайн: http://renewables.ceie.org

Срокове за заявки:

31 август2004 г.за заявки за презентации на проекти;

15 септември 2004 г. за участие в конференцията.

Конференцията ще се проведе в конгресния център на Международния панаир — Пловдив,зала “България”. За участието не се заплаща такса, но е необходимо предварително записване.

За допълнителна информация: Милена Димитрова, Информационен и учебен център по екология, тел.: 02 9892785, 02 9808497или посетете интернет страницата: http://renewables.ceie.org

» Целта на този форум е осъществяването на контакти междупредприемачи и екперти от различни страни, с цел постигане на практически резултатикато развитие на съвместни проекти, обогатяване на продуктовите гами, разширяване на фирмените пазари, нови инвестиции, както и участие в съвместни проекти за финансиране по програмите на Европейския съюз за насърчаване на научно-изследователската дейност.

Във форума ще участват представители на фирми, агенции, министерства, асоциации, изследователски институти, консултантски фирми и други стопански и нестопански организации, занимаващи се с дейности, включващи следните елементи: хидро-енергия, слънчева енергия, горивни клетки, твърда биомаса, геотермална енергия, природен газ, вятърна енергия, био-горива, строеж на сгради с ниско енергийно потребление, фотоволтаични системи.

Очакват се около 150 участници от различни страни отразширения вече Европейски съюз, Австралия, САЩ, Япония, както и много други. Форумът ще се проведе паралелно с популярните международни търговски изложения RENEXPO® 2004 и IHEWoodEnergy2004, на които се очакват около 300 изложители и 8000 посетители, работещи в областта на технологиите за енергия от възобновяеми източници и строителството на сгради с ниско енергийно потребление. Като част от тези изложения са организирани и специализирани семинари и конференции. Провеждането на всички тези мероприятия на едно място ще Ви даде още по-голяма възможност да срещнете подходящите партньори за Вашата дейност.

По време на форума ще се проведат следните семинари:

“Цели на федералното правителство относно развитието на енергийния пазар и стратегии за постигане на неговата устойчивост”; “Инициативи за износ:отваряне на пътя на немските технологии за енергия от възобновяеми източници към международния пазар”; “Мобилизиране на финансови средства, насочени към сферата на енергийните технологии”; “Слънчева енергия”; “Твърда биомаса”; “Природен газ”; “Био-горива”; “Геотермална енергия”; “Хидроенергия”; “Вятърна енергия”.

Цени за участие, които не включват ДДС:

· За бизнес-форума “Технологии за енергия от възобновяеми източници”, включващ горепосочените семинари, както и за официалния коктейл в деня на откриването на изложенията и форума (21.10.2004): 110 eвро.

· Осъществяване на бизнес-контакти: допълнително 30 евро.

· При заявено желание за посещение на някое от местата, където функционират технологии за енергия от възобновяеми източници, ще Ви информираме за цената след получаване на заявката Ви.

· Цената на щанд за участие в изложенията също ще предоставим при заявен интерес от Ваша страна.

За повече информация: www.renewable-forum.com; www.renexpo.com; www.ihe-woodenergy.com

Заявка за участие можете да изтеглите от тук.

»

На 10 септември 2004 г. в страната ще бъде на посещение бизнес делегация от Търговската палата в гр. Коня, Р Турция.

По този повод Българската Търговско-Промишлена Палата организира българо-турски бизнес форум на 10 септември 2004г. /петък/от 10.30 часа в залата на ІІІ ет., сградата на БТПП - София, ул. Парчевич 42.

Програмата на форума включва:

10.30 - Официално откриване и приветствие
11.00 - Кафе-пауза
11.15 - Двустранни бизнес срещи

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационна карта по факс или е-mail на английски език в срок до 8 септември 2004 г. /сряда/ : 02/987 32 09, e-mail: bcentre@bcci.bg или irelations@bcci.bg

Списък на Турските фирми-участници

»

РТИК има удоволствието да покани своите членове и клиенти да участват в Кооперационна борса с германски фирми от Саарланд и Рейнланд-пфалц, Германия.

Срещите ще бъдат проведени по време на Пловдивския панаир на:

· 27 септември 2004 г. (понеделник)от 10.00 до 17.00 часа;

· 28 септември 2004 г. (вторник)от 10.00 до 17.00 часа ;

· 29 септември 2004 г. (сряда)от 10.00 до 17.00 часа.

Целта е да се даде възможност за двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Разговорите ще се провеждат по предварително изготвен план-график. Всяка среща ще бъде с продължителност от 30 мин. На разположение ще има и преводачи. Участието в кооперационната борса за българските фирми е безплатно.

Борсата е организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара организира съвместно с фирма SIKOS-UCLtd. и Центъра за производителност и технологии на германската провинция Саарланд.

При интерес от Ваша страна за среща с някоя от германските фирми, списък с които можете да видите тук, моля да заявите Вашето участие посредством попълнена форма за заявка в кооперационната борса до 30 август 2004 г. Заявките да се изпращат на организаторите на посочените в заявката факс или е-mail.

На базата на направените заявки ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма и ще Ви бъде съобщен точния час за Вашите срещи.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Нели Месерджиева на тел. 02/ 988 91 10,факс: 02/ 988 91 12, E-Mail: office@sikos.com.

»

В рамките на форума ще се проведе панаир на инвестиционни и иновационни проекти, индивидуални срещи, изложба на стоки и технологии.

Подробна информация може да се намери на адрес www.volgaeconomy.ru

За контакти: Търговско представителство на Руската федерация в България, 1113 София, ул. Ф. Ж. Кюри, 23, тел.: 963 16 15, 963 08 88, факс: 963 04 28, E-mail: rutorg@spnet.net

»

РТИК има удоволствието да Ви съобщи, че Хасковската търговско-промишлена палата организира ДЕЛОВА МИСИЯ до гр. Измир, Р. Турция /с посещение на международния панаир и двустранни бизнес-срещи/ от 20 до 28 август 2004 г.

Цена за един участник в двойна стая — осем нощувки с полупансион в четиризвезден хотел — 260 евро. За ползване на единична стая при същите условия се доплаща сумата от 150 евро. Пътуване с автобус ще бъде организирано в зависимост от броя на желаещите.

Подробна програмана мисията и регистрационната форма.

За потвърждаване на участието си моля да изпратите попълнена регистрационна форма на факс: 038/ 66 55 02 или e-mail: hcci@bcci.bg.

Левовата равностойност на таксата за участие може да заплатите на касата на ХТПП или по банкова сметка № 1000024600, банков код 19580014 при Юнионбанк клон Хасково. За разхода ще получите фактура на посочен от Вас адрес.

За допълнителна информация на телефон: 038/ 66 11 12.

Краен срок за потвърждаване на участието: 12.08.2004 г.

»

"Поглед на изток”

РТИК има удоволствието да Ви уведоми, че на

26 юли 2004 г. в страната ще бъде на посещение бизнес делегация, водена от кмета на гр. Валдеморо, Испания, г-н Хуан Мигел Морено Торес.

Българската Търговско-Промишлена Палата организира българо-испански бизнес форум на

26 юли 2004г. /понеделник/от 15.00 часа в хотел “Радисън САС” в София

15.00 ч. – Двустранни бизнес срещи

Списък на делегацията на форума.

Списък на фирми участнички..

Молим, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта пофакса в срок до 23 юли 2004 г. /петък/ :факс

02/987 32 09, e-mail: bcentre@bcci.bg

За допълнителна информация:

тел: 02/987 26 32, вътр. 217 и 315

» РТИК има удоволствието да Ви уведомим, че между 15-18 юли 2004 г. в страната ще пребивава Делегация от Виетнам, водена от Председателя на Народния съвет на гр. Ханой проф. Д-р Фунг Хъу Фу. По този повод Българската Търговско-Промишлена Палата организира българо-виетнамски бизнес форум на 15 юли 2004г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала, ет. 3 на БТПП.
Програмата на форума включва: • Приветствия от страна на официалните лица; • Двустранни контакти между бизнес партньорите от двете страни Предоставяме ви списък на представители от Виетнам и регистрационната карта. »

Търговската палата на Кадис — Испания организира Търговска мисия — среща на производители и купувачи на Кожени изделия и аксесоари, която ще се състои 9-11 септември 2004 в гр. Убрике, Испания. Участие ще вземат испански производители на кожени чанти, куфарчета, кутии за бижута, колани, портмонета и портфейли, ключодържатели, несесери, обувки, якета, калъфи за пури и цигари, аксесоари и др. Каталози с продуктите на фирмите има на разположение на Българо-испанския бизнес съвет.

Програма

Списък на фирмите, участнички в мисията

Икономическа информация за Андалусия на английски език

Информация за кожената индустрия в региона, съпоставена с останалите региони на Испания

С настоящето каним заинтересовани български фирми – вносители на кожени изделия да вземат участие в мисията за установяване на контакти с испанските производители. Пътните разходи и разходите по престоя на участниците са за сметка на Търговската палата на Кадис. За целта желаещите фирми следва да попълнят съответните формуляри на разположение в Българо-испанския бизнес съвет и да бъдат одобрени от организаторите.

За контакти: Мила Николова – секретар на БИБС, тел./факс: 02/981 66 26,

e-mail: bg-esp@bcci.bg.

» На 9-10 юни 2004 г. в страната пристига на официално посещение г-н Рафик Харири, Председател на Министерския съвет на Ливанската република. Той ще бъде придружаван от бизнес делегация от следните области:
транспорт;
инфраструктура;
търговия; банково дело.
Във връзка с горното Ви каним да вземете участие в Бизнес форум, който ще се проведе в хотел Шератон, з. Средец на 9 юни 2004г. от 17.00 часа.
Моля, да потвърдите участието си на г-жа Любов Стоева, “Бизнес център” на телефон 987 26 32 в. 217; факс 987 32 09 или е-mail – bcentre@bcci.bg. »

Агенцията за външна търговия на Валония (AWEX) към Посолството на Кралство Белгия в София, съвместно с Търговско-промишлената палата на Люксембург иВарненската търговско-индустриална камара, организира работни срещи на фирми от област Валония, Белгия иХерцогство Люксембург с потенциални български партньори.

Форумът ще се проведе на 21 и 22 юни 2004 в София, в хотел “САС Радисън” (пл. “Народно събрание” 4) и на 23 юни във Варна във Фестивален и Конгресен Център (бул.“Сливница” 2).

Делегацията включва фирми, работещи в следните сектори: води и околна среда; водонепропускливи течности и мембрани; диамантени остриета за разрязване на материали, използвани в строителството; трошене на скални маси; механика и котлостроене; металообработка; мембранни кранове и клапани; ремонт на газо и петролопроводи; внос/износ на цветни метали; продажба и сервиз на подемни машини, машини за почистване; производство на полуремаркета и продажба на автомобили и камиони втора употреба; диагностични комплекти за ветеринарната медицина; текстил; производство на офис мебели; търговия със стоки за бита; консултации в областта на външната търговия и гражданското строителство; финанси и банково дело, и др.

Допълнителна информация и заявки за участие в срещите:


Агенция за външна търговия на Валония- (AWEX) - София

тел: 02/988 74 60/61

Е-mail: sofia@awex.bg

Интернет:www.awex.be

Варненска търговско-индустриална камара

Лицe за контакти: Г-н Вълев

тел: 052/615 140,

e-mail: valev@vcci.bg

Интернет: www.vcci.bg

Срокът за записване е 12 юни 2004.

Участието е безплатно.

» Деловата мисия се подготвя със съдействието на Министерството на икономиката, Службата за търговско-икономически връзки към Посолството на РБългария в Загреб и Търговско-промишлена камара - Пловдив.

Програмата Ви дава възможност да се запознаете с исторически и природни забележителности по красивото адриатическо крайбрежие. Цена за участие и пакет услуги: Цената на участието за един представител от фирма е левовата равностойност на 390 EUR . (Цената е нетна и не включва ДДС.) Това което включва пакетът услуги можете да видите тук. Краен срок за заявяване на участие и заплащане на сумата - 21 май 2004 г. При желание за участие е необходимо да изпратите попълнена заявка за участие на един от двата факса: 032/ 626-179 или 633-770. За връзка с офиса на Интерконтакт ООД: тел. 032/626-179, 631-281, 633-391 факс 032/ 626-179, 633-770 intercontact@noviz.com 4000 Пловдив, бул. Руски - 55 Лица за контакт: Румяна Тодорова, Данаил Георгиев

»

На 17 и 18 май т.г. Българската търговско-промишлена палата съвместно със свои испански партньори организира посещението и бизнес програмата на испанска делегация от гр.Толедо, като целта е разширяване на производственото и търговското сътрудничество с български фирми.

Индивидуалните срещи с испанските партньори се предвиждат на:

17 май от 14.00 до 17.00 часа

18 май от 9.30 до 12.00 часа

в БТПП, заседателна зала- 3-ти етаж.

Списък на фирмите.

При желание за срещи и разговори, моля да попълните регистрационната карта, като посочите испанските фирми, с които бихте искали да се срещнете.

Срокът за потвърждение е 12 май т.г

»

На 17 и 18 май т.г. Българската търговско-промишлена палата съвместно със свои испански партньори организира посещението и бизнес програмата на испанска делегация от гр.Толедо, като целта е разширяване на производственото и търговското сътрудничество с български фирми.

Индивидуалните срещи с испанските партньори се предвиждат на:

17 май от 14.00 до 17.00 часа

18 май от 9.30 до 12.00 часа

в БТПП, заседателна зала- 3-ти етаж.

Списък на фирмите.

При желание за срещи и разговори, моля да попълните регистрационната карта, като посочите испанските фирми, с които бихте искали да се срещнете.

Срокът за потвърждение е 12 май т.г

»

Министерството на икономиката, транспорта, земеделието и лозарството на германската провинция Райланд–Пфалц, съвместно с Министерство на земеделието и горите, Българската стопанска камара, Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара, Русенска стопанска камара, Областна управа Русе и община Русе, организират

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ
БИЗНЕС ФОРУМ

в гр. Русе на 13.05.2004 г. от 9.00 до 13. 00 ч.
в конферентната зала на хотел "Danube Plaza"
вж. Списък на немските фирми

Целта на бизнес форума е да даде възможност за провеждане на двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Предвидено е разговорите да се проведат по предварително изготвен часови план, на базата на заявките на заинтересованите от участие български фирми, като всяка една среща ще бъде с продължителност не повече от 15-20 мин. Срещите с фирмите ще текат паралелно, т.е. всяка германска фирма ще разполага със самостоятелна работна маса и преводач.

Участието във форума за българските фирми е безплатно.

Българската стопанска камара кани всички фирми, които са заинтересувани, да вземат участие в бизнес форума, като изпратят формуляр-заявка в срок до 10.05.2004 г. по e-mail: borsa2004ger@yahoo.comили факс (02) 987 11 93.

Потвърждение на подадената от Вас заявка за среща ще получите на подадения от Вас номер на факс или електронен адрес. Заявките ще се приемат по реда на тяхното подаване, до изчерпване на свободните часове в часовия план. На базата на направените заявки ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма и ще Ви бъде съобщен точния час за Вашите срещи.

Моля, попълнете и изпратете обратно до 10.05.2004 г.
На e-mail адрес:
borsa2004ger@yahoo.com
или на факс: (02) 987 11 93

З а я в к а

За участие в бизнес - форума във връзка с посещението на делегация от германската провинция Райланд - Пфалц на 13.05.2004 г.

Име на фирмата/организацията/:……………………………………………..................................

Адрес:……………………………………………………………………...................................................

Телефон:………………………..............................………..Факс:…………...............………………

Ел. поща:………………………….....................……Интернет………..……………........................

Ръководител:……………………………………...............................................………………………

Предмет на дейност:…………………............................................………………………………...
/бранш/

Участник в бизнес - форума: Име……..........................................………………………………

Длъжност…………….....................................................................................……………

Желая среща в……………....................................................………. ……………………………….
/Русе/

На …….............................................................................................……………………
/дата/

с фирмата ………….................................................…………………………………………………….

Дата, място……..........................………...............…… Заявил……………….......………………….

/име, фамилия/

Nr.

фирми

представители

телефон

електронна
поща

профил на фирмата
и заявен интерес за борсата

1

GREINER Schaltanlagen
GmbH

Eisenberger
Str. 56a

67304
Kerzenheim

Herr Hans-Joachim

GREINER

T: 06351-4907-0

F: 06341-4907-47

E-Mail:

Hans-joachim.greiner@
greiner-online.net

www.greiner-online.net

Фирмата произвежда и предлага нисковолтови
ел. табла и пултови системи. Подобна информация за продуктовата гама на фирмата може да се намери в интернет на следния адрес:

www. Greiner-online.net/produkte.html

Фирмата търси бъл-
гарски представител/партньор
в сферата на
електротехниката за
продажба и
евентуално
производство на
продуктите в България
с около 50 работни
места.

2

NAGY ALEXANDER

Lucas Cranach
Str. 3

67227 Frankenthal

Herr Alexander

NAGY

T: 06233-47 393

0171 -802 7922

F: 06233-325 405

E-mail:

Nagy.yondan@
aol.com

Фирмата посредничи
при продажбата на следните продукти: турбини, помпи, печатарски машини и пречиствателни съоръжения.

Проявява интерес за откриване на представителство и директен контакт с партньори в енерге-

тиката и околната
среда.

3

RINOST GmbH

Gesellschaft für Umweltechnik

Im Industriege-
biet 5

Postfach 61

56472 FOF

Herr Rainer Richter

T: 02661-9113-0

F: 02661-9113-33

M: 0171-430 94-89

E-mail: Rinost@t-online.de

www.rinostgmbh.de

Фирмата предлага продукти в областта
на опазване на окол-
ната среда и търси дистрибутор на съоръжения за
биологично
пречистване на

отпадни води.

4

EICHENAUER HEIZELEMENTE GmbH & Co. KG

Industriestr. 1

76770 Hatzenbühl

Herr Friedrich
Scherzinger

T: 07275-702 113

F: 07275-702 6113

E-mail: scherzinger@eich
enauer.de

www.eichenauer.de

Фирмата се занимава
с производство на ел. части за домакински уреди и автомобили и търси партньор за дистрибуция/
производство в България.

5

KSW - fruit GmbH

Johann Angele
Str. 3

55127 Mainz

Herr Leo Weisrock

T: 06131-44123

F: 06136-45660

M: 0171-3377711

Фирмата се занимава
с производство и търговия на плодове
и търси производители на плодове за износ и евентуално създаване на овощни градини.

6

Maier-Unitas GmbH

Nurtinger Str.19

7325 Kongen

Herr Rolf MAIER

T:07024-970212

F:07024-970210

e-mail:mail@maier-unitas.de

Фирмата работи в сферата на машиностроенето и фината механика. Произвежда и пред-
лага следните

изделия: шлайф
машини, опаковъчни машини и шевни и бродиращи машини. Фирмата
търси доставчици и партньори от
България с опит в леярството и СNC производството.

7

ZACHARIAS-GmbH
-Styroexpert

Jahnstrasse 2

67167 Erpolzheim

Herr

Manfred Ludwig Zacharias

Geschäftsführer

06353-8491

06353-2923

Zacharias@styro
expert.com

Фирмата търгува с
нови и употребявани машини за преработ-
ка на стиропор.

8

Investitions- und Strukturbank RLP
Holzhofstrasse 4

55116 Mainz

Herr Achim Kistner

Projektmanager Betriebsansiedlung/
Außenhandelsför-derung

06131-985 255

achim.kistner@
isb.rlp.de

Насърчителна банка
на провинция
Rheinland-Pfalz

9

WKS Schweisstechnik GmbH

Obere Bahnstr. 60

73431 Aalen

Herr Heinrich LANG

T: 07361-9492 -0

F: 07361-9492-94

M: 0170-8044406

E-mail: lang@wks-
aalen.de

www.wks-aalen.de

Фирмата има 20 сътрудници и
дейността й е в
сферата на производство и
търговия с приспособления за заваряване, лична охрана на труда, заварочна добавка – материал за обра-
ботка.

Продуктите на
фирмата могат да се видят на нейната интернет-страница: www.wks-aalen.de

Фирмата има интерес

да продава продук-
тите си в България. Търси контакти с потенциални клиенти. Иска да намери партньор за плас-
мента.

Има интерес също
така да внася
текстил от България.

10

Ciao AG

Marsstrasse 40

80335 München

Herr Maximilian

CARTELLIERI

T: 089-25 55 1620

F: 089-25 55 1700

E-mail:

max.cartellieri@ciao-ag.com

Internetseite:

www.ciao-ag.com

Фирмата търси
контакти с
български пред-
приятия от IT-

бранша и по-спе-
циално с такива,
които пред-
лагат програмиране.

Търси също
така контакти
със западни
предприятия, които
се занимават в
България с
програмиране
и/или дейности
за много-
езиково управление
на данни.

11

SINA - Befestigungs-systeme GmbH

Lindenstrasse 2

56587 Strassenhaus

Herr Edgar SINN

T: 02654-4044

F: 02634-4046

M: 0170 771 9428

E-mail: info@sina-
gmbh.de

www.sina-gmbh.de

Фирмата Sina про-
ектира собствени патенти, употребяеми мостри за крепежни елементи и пласира
тези продукти по цял свят за следните браншове: санитар-
на техника, отоплителна
техника, соларна техника, климати-
чна техника, отводняване на сгради, електромонтажно изграждане.

Всички продукти на фирмата могат много добре да се видят в: www.sina-gmbh.de;

Клиенти на фирмата
са търговци на едро
от санитарния и отоплителния бранш, също от бранша електромонтажно изграждане.

Фирмата търси в България партньор за производство от сферата на "Производство на
дребни железни изделия", по възмож-
ност с изградена пласментна струк-
тура. Бизнес-парт-
ньорът трябва да има готовност за съ-инвестиции в съв-
местно основана
фирма, да участва
в работата и съв-
местно с фирмата

Sina да създава нова продуктова и пласментна линия за новопатентовани продукти.

Фирма Sina предлага:

* Собствени патенти

Технологичен
* трансфер, опит в пласмента в този бранш.

Българският парт-
ньор трябва да отговаря на след-
ните изисквания:

* Опит в щанцува-
нето на малки
железни изделия
в серия – тегло от
30 до 500 грама.

* Пресоване на
около 65 до 100 т

* Собствено производство на инструменти за производството на щанцуващи инструменти;

* Монтажна и

работна ръка

* Галв. поцинковане

* Качествен контрол по DIN 9001

* Собствена скла-
дова база и осигуряване на транспорта

12

Bodo Jagdberg GmbH

Niedernberger Str. 7

63741 Aschaffenburg

Herr Bodo JAGDBERG

T: 06021-848530

F: 06021-848 580

M: 01733266311

E-mail:

bjagdberg@
jagdberg.de

Internet:

www.jagdberg.de

Фирмата се занимава
с търговия и производство на копчета, копчета
тик-так, закопчалки, украсяващи детайли от метал и полиестер, ивици, колани и др.

Препоръчително е да се влезе в интернет-страницата на фирмата www.jagdberg.de, за
да се види цялата
гама продукти.

Фирмата желае да изнася продукция за България и търси партньор, за пласмента. Търси също така партньор-производител в България, съвместно
с който да може да открие клон у нас.

Българският партньор трябва да е от бранша на облеклата и да се занимава с производството на копчета и аксесоари.

13

KLAUS MÜLLER

TEXTILBERATER

Breslauer Str. 5

79576 Weil am Rhein

Herr Klaus MÜLLER

T: 07621-71106

F: 07621-711 06

M: 0172 76 55 421

Предприемачът идва
от текстилния бранш
и се занимава с производство и търговия, обработка
и оцветяване на платове.

Търси доставчици на платове от България, основно памук и синтетични материи.

Търси също така контакти с представители от бранша на конфекцията, български предприятия, които
са готови да шият конфекция за чуждестранни предприятия

» Бизнес делегация до Полша » Новинка за членове »

Варненска търговско-индустриална камара организира, съвместно с италианския Институт за външна търговия, кооперационна борса между италиански и български фирми на 28.04.2004 г. (сряда) от 9,00 до 14,00 часа в зала “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център гр.Варна, бул.Сливница 2. Италианската делегация включва 8 фирми от браншовете: · селскостопански машини за лозарство и овощарство; · машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост и за производство на тестени изделия; · инсталации за пречистване на въздуха; · мебели и обзавеждане на кухни за ресторанти, хотели, пицарии, болници; · осветителни тела. Фирмите, заинтересовани от участие в кооперационната борса, което е безплатно, могат да заявят това, като попълнят и изпратят във Варненска търговско-индустриална камара в срок до 15.04.2004 г. формуляр-заявка на адрес: 9002 Варна, бул. Приморски 135 или на факс 052/612146.

Списъка на фирмите и формуляра за заявкaта

» От 19 до 23 април 2004 г. в Москва, под егидата на Министерство на икономиката и търговията на Русия, ще се проведе Пети международен форум "Високите технологии на XXI век". За информация и контакти: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина 22 тел./факс: 095/ 913-23-44; 132-74-29 http://www.mtpp.org Е-mail: extrade@mtpp.org »

Русенска Търговско-Индустриална Камара най-учтиво Ви кани на

КООПЕРАЦИОННИ БОРСИ

между германски фирми от провинция Баден-Вюртемберг и български фирми

Форумът е организиран от Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара съвместно с Варненската Търговско-Индустриална Камара.

Срещите ще се проведат на:

· на 28.04.2004 г. (сряда) от 10.00 до 17.00 часа в хотел “Sheraton Sofia”, пл. Света Неделя № 5 в гр.София и

· на 30.04.2004 г. (петък) от 09.00 до 13.00 часа във Фестивалния Конгресен Център Варна, бул. “Сливница” № 2 в гр. Варна.

С настоящото Ви каним за участие в бизнес-срещите в София или във Варна. Целта е да се даде възможност за двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Разговорите ще се провеждат по предварително изготвен план, на базата на заявките на заинтересованите за участие български фирми, като всяка една среща ще бъде с продължителност 30 мин. Всяка германска фирма ще разполага със самостоятелна маса и преводач. Участието в кооперационната борса за българските фирми е безплатно. Срещите ще се състоят съответно в гр. София и в гр. Варна, но са поканени български фирми от цялата страна.

При интерес от Ваша страна, моля да заявите Вашето участие в кооперационната борса до 12.04.2004 год., като попълните и изпратите по факс формуляр-заявка. На базата на направените заявки ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма и ще Ви бъде съобщен точния час за Вашите срещи.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към г-н Орлин Димитров на тел. 02/ 963 41 40.

Тук можете да намерите списък на германските фирми, участнички в бизнес-форума, както и заявка за участие в него. »

В периода 13-14 април 2004г. заместник-министър председателят на Р България и министър на икономиката, г-жа Лидия Шулева ще направи официално посещение в Република Австрия. Посещението е по покана на федералния министър на икономиката и труда, г-н Мартин Бартенщайн. В рамките на официалното посещение на г-жа Лидия Шулева в Австрия ще се проведе съпътстваща контактна борса между български и австрийски фирми. По този повод Агенция за насърчаване на търговията, организира българска бизнес делегация за участие в контактната борса. РТИК Ви кани да се включите в бизнес делегацията като използвате предоставените възможности за създаване или разширяване на Вашите търговски контакти, за установяване на съвместна дейност, за запознаване на място с възможностите за икономическо сътрудничество. Тръгването от София е на 13 април 2004г., връщането на 15 април 2004г. с редовна самолетна линия София-Виена-София. Цена на билета в двете посоки с включени летищни такси е около 450 евро /при група над 10 човека/. Ръководител СТИВ-Виена, г-н Веселин Горнишки съдейства за резервациите за хотел във Виена на преференциална цена, както следва: цени в рамките на лимита за командировки - ед. стая — около 70 евро, дв.стая 80 евро /цената включва закуска/. При желание за участие моля да потвърдите своето желание най-късно до 05 април 2004 г. като изпратите следната информация на факса на организаторите Агенция за Насърчаване на Търговията: 02/9805869 или по електронна поща на е-mail: misheva@btpa.bg; office@btpa.bg

1. Писмо до АНТ, в което да заявите в свободен текст своето желание за участие в бизнес делегацията

2. Разширен профил на фирмата /на английски език/

3. Попълнен въпросник

От тук можете да изтеглите програмата на бизнес-делегацията, a допълнителна информация относно хода на подготовката на посещението можете да получите от г-жа Ваня Мишева, тел. 932 92 53, e-mail: misheva@btpa.bg

» Устав ПроТур Русенска търговско-индустриална камара приключи работа по проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса”, който бе финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Сред основните цели на проекта са: да засили сравнителните предимства на региона при представяне на туристически услуги; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион. Проектът бе насочен към предприемачи (оператори) в сектора на туризма, заети лица в туристическия сектор, обучители - хора, работещи в системата на образование в областта на туризма и населението на трансграничния регион като непреки бенефициенти и крайни потребители на различни туристически продукти и услуги. В рамките на проекта бяха проведени редица успешни събития, сред които - специализирано онлайн обучение в областта на туризма; - обучение с практическа насоченост в рамките на 400 учебни часа по професия Администратор в хотелиерството; - проведен бе ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ - РУСЕ 2012 на тема Уикенд, празничен и културен туризъм Дейностите по проекта бяха осъществени в партньорство с Асоциация за икономическо развитие - Свищов, България; МОРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Констанца, Румъния; ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - EUROPROJECT - Слатина, Румъния и Търговско-индустриална Камара - Плевен, България. »

Русенска търговско-индустриална камара Ви информира, че съвместно с Община Русе и ОП Русе Арт организира „Туристически форум“ в гр. Русе, на 20.12.2012 г. от 9:00 ч. в Доходното здание. В програмата на мероприятието са включени два основни панела: Туристическа кооперационна борса и Презентации и панелна дискусия .

На мероприятието представителите от туристическия бранш ще имат възможност да представят своите туристически услуги, да се срещнат с потенциални партньори от бранша, да участват в дискусия с представители на местната власт относно как Русе може да се превърне в по-атрактивна туристическа дестинация. Мероприятието дава възможност те да рекламират свои туристически продукти в областта на празничен, уикенд, културен и други видове туризъм.


По време на презентационния панел участниците ще имат възможност да се запознаят с успешни практики и съвременни тенденции в областта на туризма.

Туристическата кооперационна борса ще включва:

 • двустранни бизнес срещи между фирми от туристическия бранш;
 • безплатно представяне на фирмата, туристически продукти, както и предлагани пакети за празничен, уикенд, и др. туризъм.

Презентации и панелна дискусия:

 • Проект ПроТур - ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса;
 • Проект LIMES — Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство;
 • Значението на туризма в контекста на Дунавската стратегия и развитието на региона;
 • Русе — град кандидат за Европейска столица на културата 2019;
 • Активна дискусия между представители на Община Русе и туристическите фирми по теми като: Проблеми и предизвикателства, ограничаващи развитието на регионалния туризъм в пълния му потенциал; Тенденции и прилагане на иновативни подходи в развитието на туризма в Русенски регион.

 

Целта на Туристическия форум е да представи съществуващия туристически капацитет и потенциал на русенски регион, да създаде предпоставки за неговото подобряване, чрез срещи между представителите на туристическия бизнес, бизнеса и местната власт, и възможностите, предоставени от европейски проекти. От друга страна, да създаде обща платформа за диалог и отключи възможностите за активно взаимодействие между представителите на туристическия бизнес и местната власт при формирането на политиката за бъдещо развитие в сектора.

 
Важен акцент в събитието ще бъде готовността на местната власт да обсъди с бизнеса идеи и предложения за възможностите и перспективите за развитие на туризма в региона, да получи обратна връзка за предизвикателствата и срещаните проблеми в бранша.

 

Повече информация за Туристическия форум може да получите на тел. 082/ 825 — 875 или на имейл projects@rcci.bg.

»

В периода 10-14 декември 2012 г. Русенска търговско-индустриална камара , организира безплатни бизнес консултации в сферата на туризма. Консултациите ще се проведат в направленията „професионална ориентация“ и „стартиране на собствен бизнес“ и са предназначени за:

• лица работили или желаещи да започнат работа в сферата на туризма
• лица притежаващи собствен бизнес в сферата на туристическите услуги или желаещи да стартират такъв.

Консултантските услуги включват следните теми:
(1) Изработване на бизнес план
(2) Представяне на добри практики при стартиране на собствен бизнес;
(3) Нормативни изисквания;
(4) Правни съвети и представяне на добри практики свързани с нормативната уредба на Република България;
(6) Писане на автобиография и мотивационно писмо;
(7) Явяване на интервю за работа;

В зависимост от нуждите на всеки отделен бенефициент ще бъде изготвен индивидуален пакет от услуги, съдържащ подходяща комбинация от по-горе посочените теми.

Специализираните консултации се провеждат в изпълнение на проект „ПРО-ТУР“ („2(3i)-3.1-5 ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса, MIS-ETC code 245”). Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 и се изпълнява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие –Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти – Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет – Констанца, Румъния ;.
Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили и промотира сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.

За записване за участие моля попълнете следния формуляр на projects@rcci.bg
За допълнителна информация и впроси можете да се свържете с нас на телефон 082 825 875 или имейл: projects@rcci.bg (Десислава Димитрова, Йордан Петров).

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!

» ENVICONTEH

Русенска Търговско Индустриална Камара и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе предоставят на фирми от текстилния бранш от целия Русенски регион възможността да тестват безплатно качеството и безопасността на готовите продукти, които произвеждат. Изпитването на продуктите ще бъде направено със съвременно XRF оборудване, което обработва резултатите за няколко секунди и сравнява стойностите с тези, заложени в европейските директиви. Тестването е отворено за всички заинтересовани фирми от текстилната индустрия, както производители, така и вносители на материали и суровини.
Безплатното тестване на качеството и безопасността на готовите текстилни продукти ще се извършва на 11.12.2012г от 10.30ч до 13.30ч в сградата на Русенска Търговско-Индустриална Камара, ет. 2, Семинарна зала.
Инициативата се организира в рамките на проект „ Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадни води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България — ENVICONTEH”, MIS-ETC код:129, реф.№: 2(3i) - 2.1 - 6 , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в който Русенска Търговско Индустриална Камара и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе са партньори от българска страна.

»

Русенска Търговско-Индустриална Камара и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе организираха съвместно обучение на фирми от текстилния бранш, което се проведе от 5 до 7 ноември 2012, в гр. Русе, България. Обучението е в рамките на проект „ Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадни води, качеството и сигурността на текстилните продукти, които се продават в Румъния и България — ENVICONTEH”, MIS-ETC код:129, реф.№: 2(3i) - 2.1 - 6 , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в който двете организации са партньори от българска страна.
Обучението се състоеше в две части - теоретична и практическа. В два от дните партньорите посетиха текстилни фирми от Русенския регион, където бяха взети проби от техните отпадни води и се обсъдиха конкретни практически казуси за всяка фирма, както и подходящи решения за специфичните производствени процеси във фирмите с цел намаляване на замърсяванията в отпадните води, постигане на по-високо качество и по-голяма безопасност на техните продукти.


Всички фирми от текстилния бранш от целия Русенски регион бяха поканени и в теоретичното обучение, което се проведе на 6 ноември 2012 от 10:00ч, в гр. Русе, семинарна зала на Русенска Търговско-Индустриална Камара . В него взеха участие експерти от РИОСВ — Русе както и лектори от водещата организация по проекта Националният изследователски институт за текстил и кожа, Румъния. Освен нормативните изисквания и обсъждане на конкретни практически казуси, обучението включваше и запознаване с възможностите за мониторинг и контрол на отпадните води от текстилния сектор. Специален акцент в програмата беше представянето на мобилната лаборатория, закупена от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия — Русе, за изследване на качеството и безопасността на текстилните продукти. Фирмите — участници ще могат да се възползват от безплатните тестове с това съвременно XRF оборудване .
Обучението беше отворено за всички заинтересовани фирми от текстилната индустрия, както производители, така и вносители на материали и суровини.


Повече информация:
Петя Ганчева
Русенска Търговско Индустриална Камара
Тел: +359 82 825 875
Факс: +359 82 825 873

» Представяне

Екипът на Русенска търговско-индустриална камара пожелава на всички свои членове, партньори и колеги щастливи и незабравими празнични дни. Нека през новата 2012 година осъществим, това което си пожелаем в Новогодишната нощ! Нека успехите, радостта и здравето ни съпътстват във всички наши начинания!

Весела Коледа и щастлива Нова година!

» На 24 септември 2010 година в град Русе се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Русенска камара. Обсъдени и приети бяха Насоките за развитието на РТИК за перидоа 2010-2015. »

Русенска търговско- индустриална камара честити на всички свои настоящи и бивши членове, както и на пратньори и колеги Рождество Христово! Пожелаваме щастливо и весело посрещане на Новата 2010, която да носи повече радост, здраве и благоденствие за всички нас!

От Екипа

»

Годината 2007 беше изключително успешна за дейността на Русенската Търговско-Индустриална Камара. През годината бяха реализирани редица идеи и конкретни дейности, които допринесоха за утвърждаването на РТИК като организация на русенския бизнес.

Сред най-големите постижения на РТИК за 2007 г.са:

- Подписано споразумение за сътрудничество с Търговско-Индустриалната Камара на Букурещ – Румъния и реализиране на редица дейности в подкрепа на бизнеса между двете страни след приемането им в ЕС

- Проект на РТИК за подкрепа на женското предприемачество, в който участваха 28 жени, обучени по съвременни иновативни методи (менторство, практически казуси, дистанционна форма) и получили практическа помощ при подготовка на бизнес планове за стартиране на собствен бизнес

- Организиране на общ щанд за представяне на местни фирми на най-голямото строително изложение за Румъния (Construct Expo Ambient) в изложбен комплексROMEXPO-Букурещ

- Разработена Регионална Стратегия за развитие на човешките ресурси за общините Борово и Две Могили, включваща подробен анализ на социално-икономическото развитие, въз основа на който са набелязани целите, приоритетите и мерките за бъдещото развитие на тези общини за периода 2007-2013г

- Провеждане на информационна кампания въввръзка с популяризирането на EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)в България, насочена към бизнеса и местната власт

- Организиране на общ щанд за представяне на местни фирми на най-голямото техническо изложение за Румъния (Targul International Bucuresti, TIB) в изложбен комплексROMEXPO-Букурещ

- Участие в проект за създаване на трансгранична информационна мрежа за бизнеса, предвиждащ стартирането на информационен център в Русе през 2008 г.

- През 2007 г. броят на членовете на РТИК надхвърли 200 фирми. Членската маса на камарата представлява най-активните малки, средни и големи фирми от структуроопределящите браншове на икономиката на Русе.

 

В резултат на активната дейност и постигнатите резултати, Русенската Търговско-Индустриална Камара получи наградата "Хермес" на Българската Търговско-Промишлена Палата за 2007. Повече информация >>>

»

На тържествена церемония, състояла се на 5 декември в хотел ”Шератон”, Българската търговско – промишлена палата обяви носителите на Годишните си награди. На връчването на наградите присъстваха народни представители, членове на кабинета, представители на дипломатическия корпус и на деловите среди, журналисти.

Наградите на БТПП се основават на използването на обективни критерии за оценка на фирми и организаци, прилагани в световните класации "Форбс" и "Форчън" - завършване на годината с печалба, ръст в приходите от продажби, ефективно влагане на собствени средства, добър маркетинг и добра репутация.

Отличие – статуетка “ХЕРМЕС” и Грамота получи Русенската Търговско – Индустриална Камара на 13–те годишни награди на БТПП, в категория “Регионална търговско – промишлена палата / камара”. Тази награда се връчва всяка година на най – добре представилата се регионална организация за подкрепа на бизнеса. РТИК беше отличена за съществения си принос при постигане целите и задачите на единната система на БТПП – Регионални камари, за активното провеждане на бизнес-мероприятия, участие по проекти, местни и международни инициативи и др. Престижното отличие е своеобразен показател за професионализма и активността на екипа на РТИК. Наградата беше връчена лично на г-н Валери Андреев – Председател на Русенска Търговско – Индустриална Камара.

»

Представители на Русенската Търговско-Индустриална Камара се срещнаха с ръководството на Букурещката Търговско-Индустриална Камара. Поводът беше договаряне на стратегия и съвместни инициативи между двете структури във връзка със засиления интерес на български и румънски фирми да си сътрудничат. На срещата официално беше подписан План за съвместно действие за 2007 година, изготвен на базата на споразумение за сътрудничество между двете организации. Под документа подписите си положиха председателите на Камарите — г-н Валери Андреев и г-н Стефан Попа. Конкретна дейност заложена в този план е организирането на два Българо-Румънски бизнес форума за 2007 година. Първият от тях се предвижда да бъде в Букурещ през месец май, а вторият - в Русе през есента. Форумите ще се провеждат на принципа на традиционно организираните досега от РТИК контактни борси, като целта им е насърчаване на външноикономическите връзки между представителите на бизнеса от приоритетните за България и Румъния браншове. На срещата беше договорено и съвместно организиране на секторни контактни борси в които да участват бизнес делегации от двете страни. Във връзка с това предстои уточняване на приоритетните области, в които бизнеса ще има взаимен интерес.

Букурещката Камара е член на Асоциацията на Камарите от Южна Румъния, регистрирана в румънската столица. В тази връзка РТИК предложи тази асоциация да направи регистрация в някои от пограничните райони. По този начин ще се създаде възможност за съвместна работа и участие по проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС по оперативна програма „Трансгранично сътрудничество”. От своя страна РТИК пое ангажимент да привлече крайдунавските Камари от България и да учреди организация подобна на румънската със сходни приоритети и дейности. Целта е да се постигне пълна координация на дейностите на двете структури, като се търси активно взаимодействие и интеграция между бизнес средите от двете страни.

По време на срещата между представителите на двете Камари, г-н Попа, който е и председател на румънската организация за облекчаване на трансграничния транспорт - ROMPRO, предложи да се обмисли възможността за предлагане на румънски винетки на територията на България чрез РТИК. И обратното — българските винетки да могат да се закупуват чрез Букурещката Камара. Целта е да се улесни транспорта между двете държави, като представители на бизнеса да не губят излишно време в чуждата страна в търсене на пунктове за продажба на винетки. Предстои проучване на административните процедури за извършване на тази услуга.

»

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и участието ни в усвояването на Структурните фондове нараства необходимостта от консултантска помощ за усвояване на познания и умения за въвеждане на европейските изисквания, за да може бизнеса да се справи с конкурентния натиск на европейските пазари. РТИК, една от консултантските организации, одобрени от Министерството на икономиката и енергетиката, за подпомагане на МСП в България, желае да разшири своя екип от сътрудници в следните тематични модули:

 •  Стандарти за качество – ISO стандартизация — Стандартизация по ISO, Системи за управление на качеството (QMS), Околна среда, Акредитация и сертифициране (интегрирани системи, сертифициране на продукти и процеси), добри практики в сферата на управлението (GMP) и дистрибуцията (GDP), системи за производствен контрол (PCS), Системи за измерване е контрол;
 • Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)- Процес на въвеждане на НАССР; Разпореждане с отпадъците; Чистота и санитарни изисквания; Лична хигиена; Контрол и борба с вредители; Безопасност на храните; Оплаквания от клиенти;
 • Финансов мениджмънт - Финансови услуги, предоставяни на предприятията; Финансови анализи и стратегии; Смесени предприятия (Joint-ventures); Финансиране и отпускане на кредити;
 • Маркетингови стратегии и международна търговия - Търговска политика; Износ и внос; Канали за дистрибуция; Глобален пазар и пазарни проучвания; Транспорт; EAN системи (маркировка и етикетировка); Договаряне, търговски бариери и преференции;
 • Безопасност на работното място и здравни стандарти (OSH) — Промишлена хигиена; Безопасност на труда; Трудова медицина;
 • Човешки ресурси - Системи за определяне на трудовото възнаграждение и за оценяване на трудовото участие; Развитие на човешките ресурси; Планиране, развитие и управление на персонала;
 • Разработване на бизнес планове — Бизнес-планиране — необходимост, етапи, съществени елементи; Инвестиционен бизнес-план; Финансово прогнозиране и планиране;; Оценка на инвестиционния проект, вкл. на риска; Оперативни бизнес-планове; Бизнес-планове за специфични нужди;
 • Производствен процес — Индустриална политика; Модернизация и реконструкция; Първична продукция; Комерсиализация; Обработка и пакетиране; Съхраняване и складиране; Складови наличности, процес на доставка и неговото управление; Подизпълнители и подизпълнителска верига; Енергийна ефективност;
 • Информационни и комуникационни технологии (ICT)—Телекомуникации; Информационни технологии и приложения; Хардуер, софтуер, мрежи; Телематични услуги (електронна търговия, дистанционно обучение, телемедицина);
 • Проучвания и иновации - Планиране на проучванията; Проучвания и развойна дейност (R&D); Права на интелектуалната собственост; Иновация на процеси и продукти; Промишлен дизайн;
 • Хармонизиране със законодателството на ЕС(AcquisCommunautaire) — Прилагане изискванията на ЕС ( общи и специфични за отделните сектори/отрасли изисквания, свързани с дейността на предприятието); Информационни източници на ЕС; Добри практики на ЕС; Законодателство на ЕС по отношение на МСП;
 • Обучение за и оказване на съдействие при изготвяне на проектни предложения за безвъзмездна помощ — национални и европейски програми и финансиране; Разработване на проекти; Проектни предложения; Управление на проекти; Изпълнение на проекти.

Кандидатите за сътрудници към РТИК следва да подадат подробни автобиографии в РТИК (бул. Цар Фердинанд 3А, ет.1) до 3 Ноември 2006г.

За повече информация: тел. 082/825 875, e-mail: info@rcci.bg

»

Русенската Търговско-Индустриална Камара и Община Русе обявиха месец декември за „Дни на предприемчивостта Русе XII. 2005“. По време на дните ще се проведат тържества по случай 115 год. от създаването в гр. Русе на Първата Българска Търговска Камара, 110 год. Русенска Търговско-Индустриална Камара и 15 год. от възстановяване на дейността й.

Тържествата ще преминат под патронажа на Вицепремиера и Министър на Външните работи на Република България, г-н Ивайло Калфин. Мероприятията, свързани с честванията започват с откриване на документална изложба под наслов „От миналото ще вземем огъня, а не пепелта“. Тя ще бъде отворена за посещения от 2 декември 2005г. във фоайето на Пленарна зала на Община Русе.

Следващите инициативи са предвидени за 20 декември. Първо от 15:00 ч. ще бъде открита паметна плоча на бившата сграда на РТИК, сега Окръжна библиотека,а след това ще бъде разгледана документалната изложба.

Същият ден, от 16:00 ч. ще се проведе и тържествено събрание на членовете на РТИК в Пленарна зала на Община Русе, което ще бъде последвано от заключителната част на честванията - модно ревю на нови колекции от водещи русенски конфекционни фирми и прием в ресторант „Дунав плаза“.

За тържествата персонални покани са получили всички фирми членове на РТИК, депутатите от 19 русенски многомандатен избирателен район, както и министри, свързани с нашия град и посланиците на посолствата в България, които са имали представителства в Русе, представители на търговските камари от страната, Областни управители и Кметове на областни градове от СЦПР.

Нека всички ние, новото поколение русенски предприемачи, на 20.12.2005 г. се съберем пред бившата сграда на РТИК, сега Окръжна библиотека „Л. Каравелов“, за откриване на паметна плоча и за участие в останалите прояви.

»

На 24 юли т.г. се навършват 15 години от възстановяване дейността на РТИК. След дълъг период, в който камарите в страната са закрити, радикалните промени в обществено-икономическото развитие на страната извикват отново на живот тази институция у нас и тя стартира работа в условията на новоизграждащата се пазарна икономика. Либерализацията на собствеността и разнообразието на стопанските форми изискват през новия етап камарите да заемат мястото си на стопански информационни учреждения, които в регионален план да организират и насочват усилията на търговско-промишленото съсловие.

През пролетта на 1990 г. от стопанските среди в Русенски регион се създава инициативен комитет с председател инж. Иван Черкезов за възстановяването на РТИК. Няколко месеца по-късно на общо събрание на представителите на 49 фирми – производители и тъговци от областта, става официалното възстановяване на дейността на камарата. Институцията си поставя за цел преди всичко да подпомага и координира стопанската дейност на фирмите и организациите – нейните членове, да съдейства за развитието на външноикономическите им връзки. За председател на възстановената РТИК е назначен инж. Иван Черкезов, който и до този момент заема отговорния пост. Тази година с решение на Управителния съвет представителната власт се осъществява с помощта на още един председател - зам. кмета инж. Валери Андреев, а за изпълнителен директор е назначен Милен Добрев.

Сред най-значимите постижения на РТИК през последните 15 години са:

• Член – кореспондент на Съюза на германските експортьори.

• Член на Западноевропейския Съюз на търговските камари от поречието на Рейн – Рона – Майн – Дунав.

• Един от основателите на Русенския “Бизнес Център” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.

• Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.

• Установени трайни контакти с Агенцията на крайдунавските региони с централен офис в град Белене.

• Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” – инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско – индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.

• Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.

• Партньор по проект “Обучение на обучители по експорт” – разработване на обучителни материали и обучние на тренери с цел да се подпомогнат МСП да повишат знанията и квалификацията си в сферата на експорта.

• Създаване на практическо ръководство: “Търговски тайни: най- често задаваните въпроси във връзка с експорта”. Ръководството е насочено към подпомагане на МСП - нови експортьори, както и експертите и консултантите, работещи в тази сфера.

• Създаване на Център за насочване и развитие на млади специалисти “Младежка Бизнес Арена” с цел да се създаде социално икономическо развитие на Русенския регион посредством създаване на нов помощен център за млади безработни.

• Партньор по проект “Пътеки” – проект за развитието на малки фирми, работещи в сферата на услуги за подкрепа на предприемачеството и развитието на бизнеса.

• В средата на 2005 РТИК спечели финансиране по Шеста рамкова програма на Европейската комисия и стартира работа по проекта “Университетската наука и МСП в регион Русе”. Целта е сбливажане на бизнеса с науката и насърчаване на младежите да търсят реализация като изследователи.

Основните приоритети на РТИК за периода 2005-2009 г. са:

• Утвърждаване на камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса в региона

• Засилване на ролята на камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район

• Засилване на лобистките функции на камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса

• Оптимизиране и подобряване ефективността на камарата за подкрепа на бизнеса. Съдействие и подготовка на бизнеса с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти.

• По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса

»

На 15 април 2005 г. се навършват 115 години от създаването на Русенската Търговско-Индустриална Камара — първата българска търговска камара. Основаването става на 15 април 1890 г. в Русе от 33-ма по-видни представители на търговското съсловие в града. За временен председтел на камарата е избран адвоката Христо Иванов-Големия, в близкото минало най-верен съратник на апостола на свободата Васил Левски. Малко по-късно председателското място се заема от изтъкнатия стопански деятел Панайот А. Попов. Това първо камарно сдружение у нас възниква като частна търговска организация, без протекцията на централната държавна администрация, копирайки устройството на английските свободни камари. Почти всички по-изявени русенски търговци и предприемачи стават членове на камарата.

За кратък период от няколко години Първата българска търговска камара в Русе осъществява две изключително важни инициативи за по-нататъшното успешно стопанско развитие на страната. В края на 1890 г. нейните членове създават Първото застрахователно дружество “България”, а през февруари 1895 г. основават най-голямта частна извънстолична финансова институция - Българска търговска банка. Главната заслуга на русенското предприемачество в изграждането на Нова България през тези години се състои не толкова в създаването на комерсиални кантори и фабрични предприятия, а преди всичко в подсказването на новите организационни форми на търговско-индустриалния елит, опирайки се на които, управляващите държавата да могат да насочват по-правилно нейния стопански напредък.

Законово конституираните през пролетта и лятото на 1895 г. търговско-индустриални камари в София, Русе, Пловдив и Варна поставят началото на друга насока в развитието на този вид институции у нас. Централната държавна администрация по законодателен път се явява вече инициатор на организационното консолидиране на търговско-промишленото съсловие. Либералният дух на Първата българска търговска камара е вкаран в ограничителните рамки на държавното регулиране. От този момент нататък държавният контрол над търговско-индустриалните камари все повече се засилва и те се превръщат в завършен френски тип камарни учреждения. Чест прави на създателите на Първата българска търговска камара в Русе, че осъзнават изискванията на историческия момент и без колебание подкрепят учредяването на новата законодателно утвърдена камарна нституция - РТИК.

Старата сграда на РТИК (в момента окражна библиотека)

Старата сграда, построена за Русенската Търговско-Индустриална Камара (в момента библиотека Л. Каравелов)

Навсякъде по света камарните институции стават предвестници на Новото време, на Индустриалната епоха и са тясно свързани с нарастването на търговския обмен между държавите. По друг начин казано, камарите се явяват такива стопански организации, които акумулирайки интелекта на предприемчивите хора за кратко историческо време успяват да очертаят контурите на това, което днес наричаме световен икономически организъм.

Първото сдружение, наречено “камара” се създава в Марсилия през 1768 г. Същата година се основава и Първата британска камара в Ню Йорк, намиращ се тогава в периферията на Британската колониална империя. От тези две камари водят началото си съществуващите днес два главни типа камарни институции: френският - при който държавното начало е ярко изразено и приходите им се осигуряват по законодателен ред и англо-американският тип - напълно либерални организации, неполучаващи никакви субсидии от държавата.

Камарните сдружения във всички части на света независимо, че се различават по организационната си структура и по правно регламентирания статут изпълняват две основни задачи: съвещателна функция по отношение стопанските инициативи на правителствата и защита на интересите на търговско-производителните слоеве от населението.

»

В началото на октомври миналата година РТИК започна проект по създаване на Център за насочване и развитие на млади специалисти с висше и средно образование. Проектът е финансиран от Британското Министерство за международно развитие, чрез посолството на Великобритания в България.

Целта на проекта е да се подкрепят млади специалисти без опит със завършено средно или висше образование от една страна и от друга страна - да се предостави една нова и уникална услуга на малки и средни предприятия от Русе, която да дава възможност да се използват предварително оценени млади специалисти и по този начин без риск за фирмата да се включат в структурите й.

Проектът се намира в своя заключителен етап, приключено е атестирането на млади специалисти, направена и попълнена е базата данни по проекта, събрани са анкети на фирми, желаещи да участват в проекта и да получат крайния продукт на проекта – CD– ROM със списъка, оценката и контактните данни на специалистите за пряка връзка.

В тази връзка, РТИК организира финална конференция-коктейл и кани всички заинтересовани русенски фирми да получат такава база данни на CD– ROM. Коктейлът ще бъде проведен на 7 октомври тази година и ще предостави възможност в непринудена обстановка поканените фирми да се запознаят подробно с целите на проекта, със съдържанието на базата данни и, не на последно място, с младите специалисти, участвали в проекта, очи в очи.

Мястото и часът на провеждането ще бъдат посочени в поканите, които ще изпратим на проявили интерес към базата данни фирми.

Фирмите не заявили участието си до момента, могат да направят това сега, като попълнят анкета и я върнат на нас до: info@rcci.bg.

За повече информация по проекта можете да посетите нашия бизнес-портал: www.rcci.bg/mba или на тел: 082/825875.

» Членство в РТИК

Екипът на Русенска Търговско- Индустриална Камара Ви пожелава светлината на Коледния празник да озари сърцата и душите Ви!

Нека веселието на Новогодишната нощ разпали енергията на творчеството и желанието за добри дела!

Нека 2013 бъде успешна и носи здраве, радост и късмет за всички! Весела Коледа и щастлива Нова Година!

» Предимства за членовете

Екипът на Русенска търговско- индустриална камара Ви поднася
най- искрени пожелания за здраве и сили,
за ползотворни дела,
за топлота и доброта – дарявани и преживявани, за дни на радост, пълни
с усмивки и веселие, за мигове на сбъднати мечти.

     Весела Коледа и щастлива Нова 2017 Година!

» Финансиране за бизнеса

Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, BMP1/1.2./2469/2017 организира набиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси и услуги в сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Кой може да участва?

Физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието и производството на храни на територията на България.

Какво е „иновация“ за целите на конкурса?

Разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, които водят до повишаване на икономическата, социалната и/или екологичната ефективност.

Подробна информация може да бъде намерена тук: http://agroinnovations.bg/konkurs-za-inovativni-idei

За контакт:

Nesi Doneva

Executive director ARED
+359 887 410  604 (mobile)
e-mail :nesrind2000@yahoo.com  

skype: mamabear267

Vratsa
Bulgaria

»

На сайта на Министерството на земеделието и храните е публикуван Наръчник за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2017г. И през тази година продължава да се проверява изискването, въведено от
Кампания 2015 и приложено и през Кампания 2016, всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани.

В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България, са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

 

В допълнение към тези изисквания със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е въведено задължението всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани по чл.7 от закона. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ („ОДЗ“) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

ВАЖНО!

Регистрацията по чл.7 от ЗПЗП не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.

Източник: Министерство на земеделието и храните

За повече информация: Наръчник за кандидатстване за директни плащания- Кампания 2017 (пълна версия, 52 страници)

»

Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. Предвижда се тази година да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност над 376 млн. лв. Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

 

Източник: Единен информационен портал Структурни фондове на ЕС

 

»

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти:

 Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

Елемент А „Инвестиции“

-  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и

-  ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

 

Елемент  Б „Услуги“:

-  Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

-  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

-  Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;

-  Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;

-  Публичност и визуализация;

-  Одит на проекта.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.

Източник: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  

»

Целта на операцията е интеграция на безработни лица /БЛ/ над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на РМ и субсидия за заетост.

Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Операцията ще допълва възможностите за наемане на безработни лица, предоставяни чрез операцията „Ново работно място 2015”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.

Допустими целеви групи:

Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г.

“Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно)

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, които са:

- са с основно или по-ниско образование;

- продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца;

- безработни на възраст над 54 г.

Минимум 50% от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

Допустими работодатели:

1. Всички работодатели от реалния сектор, с изключение на работодателите, които не попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., както и от сферата на публичната администрация. Работодатели могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

2. Да не са в положение на конфликт на интереси с финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета по настоящия Проект, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола.

3. Да не са обявени в несъстоятелност или в ликвидация, както и да не се намират в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани; дейността им не е под разпореждане на съда, не е налице сключено споразумение с кредиторите, не са преустановили дейността си, както и не са обект на производство по тези въпроси и не се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове на страната, в която са установени/регистрирани;

4. Да нямат просрочени задължения/имат одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

5. Да нямат просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани;

6. Да не са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент 966/2012 г.;

7. Да не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които кандидатът може да обоснове, включително с решения на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на международни организации;

8. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

9. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

За доказване на обстоятелствата от т. 1 до т. 9 се попълва декларация по образец и се представят следните документи

Изисквания към работодателите при наемане на безработни лица на субсидирана заетост:

 • Да разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 1, т. 1 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

 • Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала[1] през последните дванадесет месеца[2], длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или правомерно уволнение поради извършено нарушение и други, а не в резултат от съкращение на персонала.)

 • Работодателят не може да наема на разкритото работно място безработно лице, освободено  от него или от свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора.

Кандидатстване по проект “Обучения и заетост”  ще се извършва в ДБТ  чрез:

 1. Заявка за разкриване на СРМ - по образец;

 2. Декларация за липса на обстоятелства  - по образец;

 3.Декларация за минимални и държавни помощи (по образец), попълнена в съответствие с Указание за попълване на ДМП

4. Документи за допустимост на работодатели от реален сектор

 • Документи, необходими за проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията "едно и също предприятие":

 • Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

 • Актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за акционерните дружества;

 • Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

 • Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;

 • < > - приложимо за кооперациите.. Агенция по заетостта ще извършва проверка по служебен път на посочените обстоятелства.
 • Съдебно решение, заверено „Вярно с оригинала” или копие на документ за регистрация на дейността на друг законов ред, заверено „Вярно с оригинала”;

 • Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или заверено „Вярно с оригинала”, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на сключване на Договора за заетост) (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за работодатели с ЕИК не се изисква, а се проверява по служебен път в Търговския регистър), или

 • Документ за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за работодатели с ЕИК);

 • Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за наличието или липсата на просрочени задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост, или одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с  тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

 • Удостоверение от съответната Община за наличието или липсата на просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост;

  - Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация (изисква се за работодатели, които не са регистрирани по реда на ТЗ);

  - Удостоверение, издадено от съответния Окръжен съд, че не се намира в открито производство по несъстоятелност (изисква се от всички Работодатели, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран;

  - Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват Работодателя, независимо от начина на представляване - „заедно”, „заедно и поотделно” или „поотделно” и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване;

  Допустими обучения, в които могат да бъдат включени безработните лица, за професионална квалификация и/или ключови компетенции.

  По схемата са допустими обучения за придобиване на професионална квалификация за придобиване на първа, втора и трета квалификационна степен или обучение за придобиване на част от професия (първа, втора и трета квалификационна степен), както и обучения по ключови компетентности – КК 2 чужд език и/или КК 4 дигитална компетентност съгласно Европейската квалификационна рамка.

  Обученията следва да бъдат реализирани по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  Информация относно условията за включване в обучение по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще бъде публикувана своевременно на официалната интернет страница на Агенция по заетостта.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, се покриват за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост, както следва:

- за лицата от трите приоритетни целеви групи - до 12 месеца – при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

- за останалите, наети по операцията лица:

за първи период до 6 месеца - покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;

за втори период от последващи до 6 месеца (пропорционално на продължителността на субсидираната заетост в първия период) - единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени върху 100 % от сумата на МОД засъответната длъжност, за която са наети.

 


 

[1] Средният брой на персонала се изчислява съобразно Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31,01,2007 г. на председателя на НСИ.

[2] Последните дванадесет месеца се изчисляват от момента на назначението на новонаетото лице.

»

  Paris French Tech Ticket е програма, насочена към талантливи и амбициозни хора от цял свят, които желаят да стартират своя бизнес в Париж. Тази 6-месечна програма предлага подкрепа в ранен етап на стартиране на успешен бизнес - от финансова подкрепа и обучение до привличането на клиенти.

  Избрани предприемачи ще работят в тясно сътрудничество с един от деветте водещи френски инкубатора, предоставящи наставничество, стратегия за набиране на средства, експертни съвети и практики на терен. През януари 2016 г. повече от 50 предприемачи ще се преместят в Париж, за да стартират програмата. В края на шестте месеца предприемачите ще имат възможност да подновят този билет за допълнителен шест-месечен период за по-нататъшен растеж.
За: не-френски предприемачи от цял свят, които искат да създават свой стартап в Париж
Награди: 12500 евро за всеки основател, безплатен офис, наставничество

  Повече информация можете да получите тук.

»

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.Отпускат се средства по-три компонента:

1.    Изграждане на достъп до работните места на лицата с трайни увреждания – до 10 000 лв.;

2.    Приспособяване на работните места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лицата с трайни увреждания – до 4 000 лв.

3.    Оборудване/преоборудване на работни места за лицата с трайни увреждания – до 10 000 лв./6 000 лв.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона на интеграция на хората с увреждания.

Проектните предложения за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и формуляр и бюджет на електронен носител, а срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 17.08.2015 г.  в деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 17.08.2015 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията – http://ahu.mlsp.government.bg/.

Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02/931 80 95.

»
 

Първата одобрена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ е „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия  Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750  хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

»

Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри