Програма ФАР на ЕС - Проект, Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия

1. Техническа помощ

Част от дейностите ще са насочени към изготвянето на примерен списък с консултантски компании, които да предоставят услуги на предприятията. Безвъзмездната помощ ще се използва и за анализ на различните финансови инструменти, за определяне на сектори с перспективи за развитие.

2. Грантова схема за партньорство между частния идържавния сектор

2.1 Цел - да се подобри качеството на предоставяните услуги за бизнеса и да се улеснят потенциалните инвеститори.

2.2 Бенефициенти - общини, бизнес центрове, частни фирми, неправителствени организации, регионални структури за подкрепа на бизнеса

2.3 Максималният размер на гранта по този компонент е 25 000 евро

2.4 Дейности, които проектът ще подкрепя: разработка на база данни; организация на форуми, публикации и материали; доставка на оборудване; обучение на персонала; идентификация на местни партньори; информационна кампания за популяризиране на центровете; иницииране и съставяне на рамка на сътрудничество; проучване на лицензионните режими, потенциала на работната сила.

3 А. Грантова схема за предоставяне на консултантски услуги

· Бенефициенти - българските предприятия

· Рамков максимален размер на гранта — 5 000 евро

· Дейности, които проектът ще подкрепя: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията му; развитие на маркетингови стратегии; подготовка за въвеждане на системи за управление на качеството и сертификация; развитие на иновационни стратегии и иновационен одит; преглед на експортния потенциал на компанията; оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за подобряването му; общо развитие на бизнес мениджмънта; управление на човешките ресурси; обща оценка на компанията.

3 Б. Грантова схема за подкрепа на конкурентоспособността

 • Бенефициенти - български предприятия
 • Рамков максимален размер на гранта 50 000 евро.
 • Проекти, които ще бъдат подкрепени: въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място; въвеждане на системи за управление на качеството; въвеждане на екологични и екологосъобразни стандарти; въвеждане на иновации и развойно-изследователски дейности, породени от конкретните нужди на предприятието; въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики.

Всеки грант ще се състои от три основни елемента:

 • консултантски услуги
 • инвестиционна подкрепа
 • професионално обучение

Консултациите могат да бъдат за:

 • Въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място
 • Внедряване и сертифициране на системи за управлени на качеството
 • Въвеждане на добри производствени и лабораторни практики
 • Разработване и въвеждане на системи за екологични стандарти
 • качествен контрол на услугите и продуктите
 • категоризация и лицензиране на предприятията. Инвестиционната подкрепа предвижда:
 • технологичен трансфер и иновации
 • развойни и изследователски дейности
 • подобрение на иновационния капацитет на предприятията . изследване и разработване на нови продукти и услуги
 • обновление на производствените технологии
 • въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики.
 • професионалното обучение и преквалификацията - тясно свързани с дейностите по консултантския и инвестиционния елемент на гранта.

Средствата по този елемент от проекта ще бъдат насочени към:

 • оценка на нуждите на бенефициента и разработка на модули за обучение
 • провеждане на обучение на настоящ и бъдещ персонал на бенефициента
 • разработка на наръчници за обучение при въвеждане на добри производствени и добри лабораторни практики
 • провеждане на семинари чрез специални модули \"обучение за обучаващи.

Реализацията на проекта ще стартира след подписване на финансов меморандум в края на 2004 г. Възможно е Европейската комисия да промени някои от параметрите по проекта. 3а всяка грантова схема се предвиждат конкретни указания, срокове за кандидатстване и изисквания към фирмите.

За информация:

www.mi.government.bg

 
Публикувана 7 Септември 2004 г. 12:09:59
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини