Програма ФАР на ЕС - Проект, Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия

1. Техническа помощ

Част от дейностите ще са насочени към изготвянето на примерен списък с консултантски компании, които да предоставят услуги на предприятията. Безвъзмездната помощ ще се използва и за анализ на различните финансови инструменти, за определяне на сектори с перспективи за развитие.

2. Грантова схема за партньорство между частния идържавния сектор

2.1 Цел - да се подобри качеството на предоставяните услуги за бизнеса и да се улеснят потенциалните инвеститори.

2.2 Бенефициенти - общини, бизнес центрове, частни фирми, неправителствени организации, регионални структури за подкрепа на бизнеса

2.3 Максималният размер на гранта по този компонент е 25 000 евро

2.4 Дейности, които проектът ще подкрепя: разработка на база данни; организация на форуми, публикации и материали; доставка на оборудване; обучение на персонала; идентификация на местни партньори; информационна кампания за популяризиране на центровете; иницииране и съставяне на рамка на сътрудничество; проучване на лицензионните режими, потенциала на работната сила.

3 А. Грантова схема за предоставяне на консултантски услуги

· Бенефициенти - българските предприятия

· Рамков максимален размер на гранта — 5 000 евро

· Дейности, които проектът ще подкрепя: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията му; развитие на маркетингови стратегии; подготовка за въвеждане на системи за управление на качеството и сертификация; развитие на иновационни стратегии и иновационен одит; преглед на експортния потенциал на компанията; оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за подобряването му; общо развитие на бизнес мениджмънта; управление на човешките ресурси; обща оценка на компанията.

3 Б. Грантова схема за подкрепа на конкурентоспособността

 • Бенефициенти - български предприятия
 • Рамков максимален размер на гранта 50 000 евро.
 • Проекти, които ще бъдат подкрепени: въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място; въвеждане на системи за управление на качеството; въвеждане на екологични и екологосъобразни стандарти; въвеждане на иновации и развойно-изследователски дейности, породени от конкретните нужди на предприятието; въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики.

Всеки грант ще се състои от три основни елемента:

 • консултантски услуги
 • инвестиционна подкрепа
 • професионално обучение

Консултациите могат да бъдат за:

 • Въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място
 • Внедряване и сертифициране на системи за управлени на качеството
 • Въвеждане на добри производствени и лабораторни практики
 • Разработване и въвеждане на системи за екологични стандарти
 • качествен контрол на услугите и продуктите
 • категоризация и лицензиране на предприятията. Инвестиционната подкрепа предвижда:
 • технологичен трансфер и иновации
 • развойни и изследователски дейности
 • подобрение на иновационния капацитет на предприятията . изследване и разработване на нови продукти и услуги
 • обновление на производствените технологии
 • въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики.
 • професионалното обучение и преквалификацията - тясно свързани с дейностите по консултантския и инвестиционния елемент на гранта.

Средствата по този елемент от проекта ще бъдат насочени към:

 • оценка на нуждите на бенефициента и разработка на модули за обучение
 • провеждане на обучение на настоящ и бъдещ персонал на бенефициента
 • разработка на наръчници за обучение при въвеждане на добри производствени и добри лабораторни практики
 • провеждане на семинари чрез специални модули \"обучение за обучаващи.

Реализацията на проекта ще стартира след подписване на финансов меморандум в края на 2004 г. Възможно е Европейската комисия да промени някои от параметрите по проекта. 3а всяка грантова схема се предвиждат конкретни указания, срокове за кандидатстване и изисквания към фирмите.

За информация:

www.mi.government.bg

 
Публикувана 7 Септември 2004 г. 12:09:59
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини