Семинар на тема: “ Р а з у з н а в а н е на к о н к у р е н ц и я т а “

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “Разузнаване на конкуренцията”.

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 20 и 21 септември 2004 ( понеделник и вторник )в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 3-ти етаж.

Продължителност: 9:30 – 16:30

В съвременните пазарни условия всяка компания си задава въпросите: “Как да се защитя от конкурентите и да стабилизирам своята позиция на пазара?, Как да запазя своите клиенти? Има ли възможност да спечеля нови купувачи?” Разузнаването на конкуренцията (известно в западните бизнес-школи като CompetitiveIntelligence– CI) представлява цялостен систематизиран и етичен подход за събиране и анализ на информация за конкурентите и за пазарната среда, в която компаниите работят. На базата на резултатите от този анализ се изработват фирмени стратегии, целящи да увеличат конкурентноспособността на фирмата.

Предлаганият семинар систематизира познанията на фирмените мениджъри в областта на маркетинговите проучвания, прогнози и стратегии, разкрива нови аспекти на стратегията и тактиката за разузнаване на конкуренцията и помага да изградят свои собствени методи за прилагане на CI-методологията във фирменото управление.

Съдържание:

1. Аспекти на съвременната бизнес-среда. Управляеми и неуправляеми елементи на маркетинга.

2. Основи на СІ — дефиниция и различия между СІ и промишлен шпионаж.

3. Основни задачи на СІ — защо е нужно да разузнаваме конкурентите?

4. СІ-цикъл. Какво се прави на всеки етап от цикъла?

5. Необходим персонал за реализация на СІ-проекти.

6. Методи и източници за събиране на информация. Пазарни и браншови анализи.

7. Сегментация на потребителските пазари — видове клиенти и техните особености. Характеристика на индивидуалните и груповите потребители.

8. Основни принципи на пазарните проучвания. Методологични аспекти, начини за

избягване на грешки и заблуди при проучванията и интерпретацията на резултатите.

9. Инструменти и техники за разузнаване на конкуренцията.

10. Методика за оценка на събраната информация. Изводи и прогнози.

11. Как изглежда един СІ-проект?

12. Практическо приложение на СІ в България.

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPAпо GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE— консултант по проект 0102.03 BG “Културен туризъм”; консултант към Институт “Отвоерно общество” — Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участиеда се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

Таксата за семинарав размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

 
Публикувана 10 Септември 2004 г. 14:09:06
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини