Нови елементи в програмата "От социални помощи към заетост" за 2005 г.

Както е известно, програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” цели да осигури заетост и социална интеграция на продължително безработни, които са обект на месечно социално подпомагане, чрез целево разкриване на работни места в общополезни дейности, предоставяне на социални услуги и дейности за подобряване на условията на труд в частни предприятия. Безработните могат да участват в програмата за осигуряване на заетост на пълно или непълно работно времедо целогодишна заетост. Включени в програмата безработни от целевата група могат да участват в курсове за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.

Един от новите елементив програмата през 2004 г. е възможността да се кандидатства с проекти и за дейността “Социален асистент”, която ще се извършва също от продължително безработни на социални помощи. Необходимо е те да са в трудоспособна възраст, да не получават и да не са придобили право на пенсия и да бъдат обучениза работа с хора с увреждания. Социалният асистент се наема на пълен работен ден и обслужва едно или повече лица. Работодатели могат да бъдат общински администрации, както и физически и юридически лица, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на тази социална услуга.

Оценката на всички проекти ще става по утвърдените вечекритерии.Процедурата преминава през пет нива, при всяко от което на проектите ще се прави съответната оценка - за административно съответствие и допустимост, за съответствие с местните приоритети, за социална значимост и техническа обоснованост, за съответствие с регионалните приоритети и окончателна оценка, която ще извършва Агенцията по заетостта /АЗ/.

  • Дейностите, допустими за извършване по програмата,са три типа и са описани в каталог към процедурата.Работодателите, които ще разработват проекти с комунално-битови дейности, например, трябва да предвидят, че нормите за всяка от тях вече са реални. /През предходните две години на приложение на програмата тези норми бяха завишени, съобразени с все още липсващите трудови навици на наетите безработни./ Проекти за строително-ремонтни дейности частни работодатели трябва да разработват и подават, само ако фирмите са с реално работещи в тях хора, тъй като целта е да се подобряват условията на труд и работната среда.Работодателите, чиито проекти включват социални дейности, е необходимо да представят и оценка/становище на дирекция “Социално подпомагане”, а тези, които ще наемат охранители, трябва да са регистрирани по Закона за частнатаохранителна дейност /ДВ, бр.15/24.02.2004 г./.Работодатели в райони, където няма представители от целевата група безработни по програмата, не бива да подават проекти. Програмата се финансира със средства от държавния бюджет, но и със средства, осигурени от работодателите – за материали, инвентар, работно облекло, лични предпазни средства и т.н. Затова и важно условие е проектите задължително да са обезпечени с тях. /Например, финансовото участие на общините при реализацията на дейностите по проектите е необходимо да се обезпечи със средства, заделени от общинските бюджети по решение на общинския съвет./Особено внимание при оценката на всеки проект ще се обръща на екипа за управление, който работодателят трябва да сформира за успешното му изпълнение.

  • В програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на 2004г. до края на септемвриса включени 3769 безработни от област Русе. От тях 457 са по дейността “личен асистент”.
    Срокът, в който работодателите кандидати за участие в програмата през 2005 г. трябва да представят разработените проекти в съответната дирекция “Бюро по труда”, е до 25 октомври т.г. /понеделник/. Те могат да получат консултации всеки работен ден от експерти на дирекциите “Бюро по труда” и “Регионална служба по заетостта”, както и на действащото в Русе Регионално звено за подкрепа на изпълнението на програмата, което покрива областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.
 
Публикувана 13 Октомври 2004 г. 10:10:23
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини