Програма: PRO INNO II – Програма за насърчаване на иновациите в малки и средни предприятия.

Тази програма се финансира от: AIF, Центърът за иновации и технологичен трансфер - Глобал.

AIF е германско дружество на индустриалните развойни организации. Това е фондация, която подпомага научно-изследователската и развойна дейност на малки и средни предприятия. Организацията е създадена през 1954 г. и има изградена кооперационна мрежа, в която участват 100 отраслови асоциации за приложни изследвания, с повече от 50 хил. члена от малкия и средния бизнес. Тя осъществява посредничество между индустрията, науката и държавата в

областта на иновациите. Фондацията е признат център за компетентност и трансфер на иновативни технологии и съдейства за реализацията на проекти за над 250 млн. евро годишно. Тези приложни изследвания в Германия се финансират от Федералното министерство на икономиката и заетостта, а дружеството разпределя отпуснатите от ведомството средства за иновации.

AIF работи едновременно в приоритетни индустрии (технологични сектори) и в зависимост от спецификата и конкретните нужди на отделните фирми. Като реализира проекти на Федералното министерство на икономиката и заетостта, дружеството съдейства да се повиши технологичното ниво на индустриалните сектори и да се подобри конкурентноспособността на фирмите.

CITT-Global ООД e българска фирма, създадена с цел да работи за трансфер на иновативни знания и технологии в международен план. Приоритет в работата й е сътрудничеството с немски държавни организации, научни звена и частни фирми в тази област.

Основна цел на CITT-Global е да съдейства за използването на богатия немски опит в иновациите и технологичния трансфер, както и германския кооперационен модел за мрежова работа на национално и регионално ниво. Участието в европейски проекти с партньори от Германия е от съществено значение за превръщането на CITT-Global в консултантска фирма от международен мащаб.

Целите на програмата:

PROINNOIIнасърчава иновациите в малки и средни предприятия Програмата осигурява начално финансиране на научни проекти с участие на немски и български фирми. PROINNOстартира през 2004 г., като целта и е да подпомага иновационни проекти в малкия и средния бизнес и в същото време да насърчава конкурентоспособността на фирмите. Идеята е да се стимулират предприятията да разширяват иновационната си компетентност с оглед развитието и прилагането на съвременни технологии. Начините за това са чрез коопериране с други фирми и научно-изследователски институции в сферата на изследванията и научно-техническото развитие.

Програмата насърчава разработването на иновативни продукти, нови методи на работа или предоставянето на нови услуги. PROINNOподпомага най-вече кооперирането между предприятия или между фирми и научни звена, както и обмен на персонал. Програмата се финансира от Федералното министерство на икономиката и заетостта на Германия, а немското дружество на индустриалните развойни организации - AIF- разпределя средствата. PRO INNO ще финансирапроекти до 2008 г.

Кой може да участва

В проектите по програмата могат да се включат малки и средни предприятия съсстопанска дейност в Германия. Основно изискване към тях е да разполагат сминимум 250 служители, а годишният им оборот да е най-много 40 млн. евро.

Право на участие имат също немски научно-изследователски институции, коитомогат да бъдат кооперационен партньор на фирми и научни звена от България всъответни проекти. Германските предприятия и изследователски институции иматинтерес да разработят проектите с участието на български фирми, тъй като встраната съществува капацитет в тази област. По този начин предприемачите унас могат да се възползват от възможността да създадат иновативен продукт сосигурено начално финансиране. Проектите се заявяват от немска страна, абългарският партньор се подбира в резултат на кооперационните борси, коитопредстои да се провеждат у нас. Поръчката може да се възложи и директно набългарска научна институция и да се плати в рамките на проекта.

Фирмите, които могат да се включат в борсите, са от четири сфери на науката

- информационни технологии,

- околна среда,

- алтернативни енергийни източници и

- нови строителни материали.

Центърът за иновации и технологичен трансфер - Глобал е посредник иорганизатор на кооперационните борси от българска страна. Центърът работи сфирмите в България наразлични нива - с браншовите организации, дружества затехнологичен трансфер, БАН, научни институти.

Средства, които се отпускат

Максималната сума, която получават фирмите или научно-изследователските институции по програмата, e 300 хил. евро. Ако кооперирането етранснационално, с чуждестранни партньори, средствата могат да се увеличат соколо 50 хил. евро. При формата "обмен на персонал", при която българскиспециалист може да отиде да работи в Германия за период от 3 до 24 месеца по

време на разработването на проекта, се отпуска сумата от около 125 хил.евро.

За контакти и информация:

Център за иновации и технологичен трансфер - Глобал (CITT-Global)

тел.: 02/980 72 34; 02/980 60 59; 0888 660 273

e-mail: stefanova-pavlova@citt-global.net

http://www.citt-global.net www.citt-global.net

http://www.forschungskoop.de/

 
Публикувана 12 Ноември 2004 г. 16:11:36
 



Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини