Програма: PRO INNO II – Програма за насърчаване на иновациите в малки и средни предприятия.

Тази програма се финансира от: AIF, Центърът за иновации и технологичен трансфер - Глобал.

AIF е германско дружество на индустриалните развойни организации. Това е фондация, която подпомага научно-изследователската и развойна дейност на малки и средни предприятия. Организацията е създадена през 1954 г. и има изградена кооперационна мрежа, в която участват 100 отраслови асоциации за приложни изследвания, с повече от 50 хил. члена от малкия и средния бизнес. Тя осъществява посредничество между индустрията, науката и държавата в

областта на иновациите. Фондацията е признат център за компетентност и трансфер на иновативни технологии и съдейства за реализацията на проекти за над 250 млн. евро годишно. Тези приложни изследвания в Германия се финансират от Федералното министерство на икономиката и заетостта, а дружеството разпределя отпуснатите от ведомството средства за иновации.

AIF работи едновременно в приоритетни индустрии (технологични сектори) и в зависимост от спецификата и конкретните нужди на отделните фирми. Като реализира проекти на Федералното министерство на икономиката и заетостта, дружеството съдейства да се повиши технологичното ниво на индустриалните сектори и да се подобри конкурентноспособността на фирмите.

CITT-Global ООД e българска фирма, създадена с цел да работи за трансфер на иновативни знания и технологии в международен план. Приоритет в работата й е сътрудничеството с немски държавни организации, научни звена и частни фирми в тази област.

Основна цел на CITT-Global е да съдейства за използването на богатия немски опит в иновациите и технологичния трансфер, както и германския кооперационен модел за мрежова работа на национално и регионално ниво. Участието в европейски проекти с партньори от Германия е от съществено значение за превръщането на CITT-Global в консултантска фирма от международен мащаб.

Целите на програмата:

PROINNOIIнасърчава иновациите в малки и средни предприятия Програмата осигурява начално финансиране на научни проекти с участие на немски и български фирми. PROINNOстартира през 2004 г., като целта и е да подпомага иновационни проекти в малкия и средния бизнес и в същото време да насърчава конкурентоспособността на фирмите. Идеята е да се стимулират предприятията да разширяват иновационната си компетентност с оглед развитието и прилагането на съвременни технологии. Начините за това са чрез коопериране с други фирми и научно-изследователски институции в сферата на изследванията и научно-техническото развитие.

Програмата насърчава разработването на иновативни продукти, нови методи на работа или предоставянето на нови услуги. PROINNOподпомага най-вече кооперирането между предприятия или между фирми и научни звена, както и обмен на персонал. Програмата се финансира от Федералното министерство на икономиката и заетостта на Германия, а немското дружество на индустриалните развойни организации - AIF- разпределя средствата. PRO INNO ще финансирапроекти до 2008 г.

Кой може да участва

В проектите по програмата могат да се включат малки и средни предприятия съсстопанска дейност в Германия. Основно изискване към тях е да разполагат сминимум 250 служители, а годишният им оборот да е най-много 40 млн. евро.

Право на участие имат също немски научно-изследователски институции, коитомогат да бъдат кооперационен партньор на фирми и научни звена от България всъответни проекти. Германските предприятия и изследователски институции иматинтерес да разработят проектите с участието на български фирми, тъй като встраната съществува капацитет в тази област. По този начин предприемачите унас могат да се възползват от възможността да създадат иновативен продукт сосигурено начално финансиране. Проектите се заявяват от немска страна, абългарският партньор се подбира в резултат на кооперационните борси, коитопредстои да се провеждат у нас. Поръчката може да се възложи и директно набългарска научна институция и да се плати в рамките на проекта.

Фирмите, които могат да се включат в борсите, са от четири сфери на науката

- информационни технологии,

- околна среда,

- алтернативни енергийни източници и

- нови строителни материали.

Центърът за иновации и технологичен трансфер - Глобал е посредник иорганизатор на кооперационните борси от българска страна. Центърът работи сфирмите в България наразлични нива - с браншовите организации, дружества затехнологичен трансфер, БАН, научни институти.

Средства, които се отпускат

Максималната сума, която получават фирмите или научно-изследователските институции по програмата, e 300 хил. евро. Ако кооперирането етранснационално, с чуждестранни партньори, средствата могат да се увеличат соколо 50 хил. евро. При формата "обмен на персонал", при която българскиспециалист може да отиде да работи в Германия за период от 3 до 24 месеца по

време на разработването на проекта, се отпуска сумата от около 125 хил.евро.

За контакти и информация:

Център за иновации и технологичен трансфер - Глобал (CITT-Global)

тел.: 02/980 72 34; 02/980 60 59; 0888 660 273

e-mail: stefanova-pavlova@citt-global.net

http://www.citt-global.net www.citt-global.net

http://www.forschungskoop.de/

 
Публикувана 12 Ноември 2004 г. 16:11:36
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини