Предприсъединителни инструменти

Промените, които настъпват в Централна и Източна Европа в края на 80-те и началото на 90-те години предизвикват необходимостта от преориентиране на европейската Ostpolitik към тези страни. Първите стъпки на ЕО в тази насока са:

 • изграждане на система за оказване на съдействие;
 • сключване на спогодби за търговия и сътрудничество;
 • предприемане на едностранни мерки от страна на Общността, подобряваща достъпа до нейните пазари.

По време на срещата на високо равнище на 7-те най-развити държави в света (Г–7) в Париж от 14 до 16 юли 1989 г. Комисията на ЕО получава мандат да координира подкрепата на Запада за икономическата реформа в Полша и Унгария. На 1 август 1989 г. Комисията свиква първото заседание и на 24 държави от ОИРС, желаещи да се включат в инициативата и така полага основите на програмата PHARE (Poland and Hungary Action for Restructuring the Economy).

PHARE

Програма PHARE е основен финансов инструмент на Европейския съюз за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация. Финансовите средства се отпускат като безвъзмездна помощ.
Програмата демонстрира постоянна гъвкавост, като се приспособява към променящите се приоритети и характер на процеса на реформите във всяка от страните-партньори. От 1994 год. насам програмата увеличава средствата в подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, които подпомагат демократизацията и гражданското общество, за инвестиции в инфраструктурата, включително и за трансгранично сътрудничество. Страните-партньори определят приоритетите, за които им е необходимо съдействие в рамките на програмата и след договаряне с Европейската комисия се подписват финансови меморандуми за сътрудничество за всяка финансова година.
С навлизането на 12-те страни от Централна и Източна Европа в период на активни преговори за присъединяване, помощта по програмата фАР се съсредоточава в две основни направления:

1. Институционално изграждане за възприемане достиженията на Европейското право.
2. Подкрепа на инвестиционния процес.

В етапа на подготовка на страните-кандидатки за присъединяване, Програма ФАР оказва помощ за решаване на задачите, поставени в споразумението "Партньорство за присъединяване". След 1997 год. се променят и процедурите за реализиране на програмата. Новият подход на ЕС предвижда "програмиране по цели" при изготвяне на националните програми.

САПАРД

Сапард е “Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони”, която е един от инструментите, подготвящи страните-кандидатки за тяхното членство в Европейския съюз.

Програмата ще действа в периода 2000-2006год. като заделената за нея от ЕС сума е в размер на 520 млн. ЕВРО. Безвъзмездната помощ се разпределя по обективни критерии ( население, БВП, заетост в селското стопанство, земеделски площи, специфични териториални особености ) между десетте държави в преход - България, Унгария, Полша, Чешката република, Словакия, Словения, Естония, Литва, Латвия, и Румъния, като субсидията за страната ни е 52,124 млн. ЕВРО за 7 годишния период.

В съответствие с регламентите за САПАРД на ЕС български експерти в областта на земеделието и селското стопанство изготвят стратегическите цели и приоритети на Националния план за развитието на земеделието и селските райони.

Двете основни цели са:

1) развитие на ефективното земеделско производство и конкурентен преработвателен сектор, чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа инвестиционна политика, насочени към достигане на европейските стандарти;

2) устойчиво развитие на земеделските райони, в съответствие с най-добрите европейски практики, чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за получаване на доходи и възможностите за работа на хората, живеещи в селските общности.

ИСПА

Целта на Програма ИСПА е да насърчи стопанското и обществено развитие на страната. Помощта й е насочена в две направления - транспорт и околна среда, които трябва да бъдат приведени в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

В областта на транспортната инфраструктура средствата се заделят за мерки, които свързват националните транспортни мрежи (жп линии, магистрали) с трансевропейските, както и за реконструкция и изграждане на летища, пристанища.

Мерките за опазване на околната среда, подпомагани от ИСПА, целят подобряване на качеството на питейната вода, пречистване на отпадните води, обезопасяване и оползотворяване на твърдите отпадъци, очистване на въздуха в промишлени райони.
За национален координатор на ИСПА е определен Министъра на регионалното развитие и благоустройство. Създаден е Комитет за наблюдение и контрол за прилагане на ИСПА със следните български представители:

 1. Национален координатор на ИСПА
 2. Представител на национален ръководител
 3. Представител на координационното звено по ИСПА
 4. Представители на прилагащите агенции за проекти по ИСПА.
 5. Представители на "Летище София" АД, Национална компания "Български държавни железници", Столична община и други бенефициенти по одобрени за финансиране проекти.

Изпълнителни агенции по програма ИСПА са:

 • Министерство на транспорта и съобщенията
 • Министерство на околната среда и водите
 • Изпълнителна агенция "Пътища"

Смесено звено между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на околната среда и водите в Министерство на регионалното развитие и благоустройство

www.government.bg

 
Публикувана 18 Януари 2005 г. 16:01:00
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини