Образователни и младежки програми на Европейския съюз

Socrates

Програма Socrates на Европейската Общност е предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в образованието. Нейни основни цели са:

 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в Европейския съюз, най- вече когато се отнася до по-малко използваните езици;

Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието, най-вече що се отнася до:

 • насърчаване обмена между образователни институции,
 • дизайн, изграждане и развитие на нови методи и ресурси за дистанционно обучение,
 • насърчаване на взаимното признаване на семестриална година преминала в университет в друга държава - развиване на обмена на информация,
 • да насърчава разпространяването на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни програми

В процеса на работа по осъществяването на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на инвалиди.Така програмата съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма Socrates подкрепя следните видове дейности:

 • разширяване и насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието;
 • проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • наблюдение и сравнителен анализ на образователни системи и политика в областта на образованието;
 • дейности за размяна на информация и иновации;

В програмата участват:

 • 15-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания,Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
 • страните участващи от Европейска свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 10-те асоциирани държави: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
 • Кипър, Малта и в най-скоро време -Турция.

Socrates се отнася в еднаква степен за всички видове и нива на образование. По-специално програмата е ориентирана към:

 • ученици,студенти и други учащи се
 • преподавателски и административен персонал, пряко участващ в образователния процес
 • всички видове образователни институции
 • личности и институции, отговорни за образователната система и политиката по нейното прилагане на местно, регионално и национално ниво.

Право на участие в различните дейности имат и други обществени или частни институции като:

 • местни и регионални институции и организации
 • организации, работещи в областта на образованието, вкл.студентски,ученически,родителски или учителски организации
 • социалните партньори
 • изследователски центрове в сферата на образованието
 • търговски организации, консорциуми,търговски камари и др.

Подпрограма Erasmus

Erasmus е подпрограма в рамките на програма Сократ за действия в областта на висшето образование.
Целта на Erasmus е да съдейства за подобряване на качеството и за засилване на европейското измерение във висшето образование, за подобряване на европейската мобилност и прозрачност, както и за пълното академично признаване на периоди на обучение и квалификации в рамките на Съюза. Чрез подпрограмата се предоставят помощи за мобилност на студенти и преподаватели. Усилията са насочени също и към засилване на европейските измерения на академичната работа на студенти и преподователи, които не участват пряко в осъществявания обмен. Акцент се поставя и върху реализация на интензивни програми, разработвани в рамките на транснационално сътрудничество на нови и/или усъвършенствани учебни пргограми /развитие на учебни програми/ и създаването и консолидирането на европейски тематични мрежи. Подпрограма Erasmus е отворена за всички висши училища и е насочена към неограничен брой дисциплини и академични образователни равнища до, и включително докторска степен.

Дейности по Erasmus

 1. Европейско сътрудничество между университетите. Дейността се отнася предимно към стимулиране на европейски измерения в учебния план и програми на ниво университет; насърчава транснационалното сътрудничество за развитие на иновативни методологии на преподаване във висшите училища; консолидиране, разпространение и развитие на Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, която е в основата на академичното признаване. Управлението, контрола и финансирането се осъществява от Европейската Комисия.
 2. Мобилност на студенти и университетски преподаватели. Приоритет на дейността е осигуряването на свободното придвижване в сектора висше образование. Предоставя възможност на всички студенти (бакалаври, магистранти, докторанти, студенти в неравностойно полежение) обучение, за определен период, в университет от страна-членка на Европейския съюз, както и развитие на академичните компетентности на преподаватели в университет от страна-членка на ЕС. Това е дейност, която се счита за количествен показател за измерение на степента на евроинтеграция на университета. Администрирането и финансирането се осъществява на базата на договорни взаимоотношения между НА "Socrates" и участващите български висши училища в подпрограма "Erasmus".
 3. Тематични мрежи. Дейността цели моделиране на дългосрочни приоритети в методологията на преподаване, въвеждане на иновативни технологии и академични модели за стандартизиране на европейското висше образование.

Подпрограма Минерва

Минерва - Отворено и дистанционно обучение подкрепя проекти, които съдържат ясен потенциал и очаквани резултати в областта на внедряването на информационните и комуникационни технологии и методите и ресурсите на отвореното и дистанционно обучение в различен контекст и на различни нива на образованието.

Цели на подпрограмата са:

 • да развива модерно разбиране на учители, университетски преподаватели, ученици и студенти , държавна администрация в бразованието и широката публика за значението на отвореното и дистанционно обучение и информационните и комуникационни технологии в съвременното образование
 • да развива достъпа до информация за модерни методи за обучение и информационни образователни ресурси чрез обмен на информация, опит и примери за добра практика
 • да подкрепя процесите на въвеждане на ресурси, продукти и методи на дистанционното обучение на основата на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Основни направления на дейностите:

 1. Развитие на разбирането и процеса на приложение на иновациите в образованието.
  Включва и изследване и представяне на средата, в която се развива процесът на приложение на новите технологии - психологическа, социална, организационна, педагогическа и икономическа.
 2. Проектиране, изграждане, развитие и тестване на нови методи и ресурси за дистанционно обучение и използване на информационни и комуникациони технологии в образователния процес.
  Търси мултиплициране на ефекта от изградените ресурси и прехвърлянето му от една образователна сфера в друга.
 3. Осигуряване на достъп и разпространение на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни технологии.
  С особено внимание подкрепя дейности за разпространение на информация за иновациите в обучението и образованието и осигуряване на свободен достъп до нея за учители, преподаветели, административен персонал в образователните системи.
 4. Разширяване и интензифициране на транснационалното сътрудничество.

Институциите, които могат да кандидатстват са:

 • изследователски центрове или други организации с опит и интереси в областта на дистанционното обучение, отвореното обучение и мултимедията;
 • институти за дистанционно обучение, в.т.ч. Отворени университети;
 • всички видове образователни институции във всички сектори на образованието;
 • академични или професионални структури или агенции, които са отговорни за академично или професионално признаване;
 • институти за квалификация на учители;
 • асоциации на учители, преподаватели, студенти, ученици, най - общо обучавани;
 • изследователски групи, работещи по проблемите на дистанционното обучение;
 • академични или образователни асоциации или консорциуми на национално или европейско ниво;
 • организации или институции, ангажирани с иновациите в образованието;
 • обществени или частни издателства или продуценти.

Програма Лингва – езиково преподаване и обучение

Основните цели на програмата са подпомагане и подкрепа на лингвистичната разнородност в рамките на Европейския съюз, повишаване качеството на езиковото преподаване и обучение, популяризиране на възможностите за учене през целия живот с оглед конкретните личностни потребности.

В контекста на Лингва езиковото обучение покрива обучение и преподаване на всички езици на Общността, както и на ирландски и люксембургски. Като обект на езиково обучение могат да бъдат включени и националните езици на страните от Европейската асоциация за свободна търговия/Европейското икономическо пространство, както и на страните от предприсъединителния етап, които участват в Socrates.

Обръща се по-конкретно внимание за развитие на уменията, свързани с по-малко използваните и по-малко преподаваните официални езици на Общността.

Програма Грюндвиг

Грюндвиг е тази дейност на програма “Socrates”, която цели да повиши качеството на образованието за възрастни в най-широк смисъл, да засили европейските измерения на този тип образование и да предостави повече възможности за обучение на гражданите на Европа.

“Грюндвиг” е насочена към популяризиране на нововъведенията, произхождащи от предизвикателствата пред ученето през целия живот, повишаване на качеството на образованието за възрастни, както и улесняване на достъпа до него в страните, които участват в инициативата.

Основните цели на Грюндвиг са:

 • да поощри европейското сътрудничество между институциите, предоставящи възможности за образование на възрастни;
 • да спомогне за подобряване на обучението на хора, които преподават на възрастни;
 • да поощри разработването на конкретни 'продукти' и осъществяване на други резултати с възможности за широко приложение в няколко европейски страни;
 • да даде по-нататъшен тласък на дискусиите относно ученето през целия живот и в частност продължаващото образование и да допринесе към разпространение на положителен опит.

Грюндвиг се състои от четири подинициативи:

 • "Грюндвиг 1": проекти за европейско сътрудничество -това са партньорства, които разработват учебни и обучителни материали, нови подходи и възможности за образование на възрастни, дейности, които привличат вниманието върху образованието на възрастни, както и методи за оценка и признаване на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 2": “Партньорства за познание” – това са проекти, обвързващи възрастни обучаеми, които работят заедно с други обучаеми от Европа по проекти представляващи общ интерес.
 • "Грюндвиг 3": Мобилност за обучение – тази инициатива осигурява финансиране за участие в курсове в чужбина за преподаватели/служители, работещи в сферата на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 4": Мрежи Грюндвиг. – по тази дейност се финансират мрежи от организации, работещи по Грюндвиг, коeто им дава големи възможности за обмен на положителен опит, информация и идеи за изготвяне на бъдещи проекти.

Подпрограма Коменски

Подпрограма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на Европейски измерения в областта на всички степени на училищното образование: предучилищна, основна ( начален и прогимназиален етап) и гимназиална.
Обхваща три основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за търсене и представяне на Европейските измерения в училищния живот.

Коменски1. Подпомага създаване на партньорства между училища от различни европейски страни чрез работата им в общ проект, който да насърчава умението за съвместна дейност между ученици и учители, представящи различни културни европейски модели.

Коменски2. Дава възможност на преподавателите в училищното образование да се включат в квалификационни педагогически и езикови курсове, организирани в различни европейски страни.

Коменски3. Подпомага създаването на тематични мрежи между различни организации, работещи по подпрограма Коменски, които имат идентични интереси, обменят общи идеи и положителен практически опит.

Програма Младеж

Програма Младеж е създадена с Решение № 1031/2000/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2000. Тя включва вече съществуващите дейности развивани по програмите “Младежта за Европа” и “Европейска доброволческа служба”.
Програма Младеж е насочена предимно към младите хора от 15 до 25 годишно възраст, които са законно пребиваващи в една от 15 страни-членки на ЕС, както и в други страни, участващи в програмата.

В програмата могат да участват следните групи:

 • групи млади хора, желаещи да организират младежки обмен или да стартират инициатива в своята местна общност;
 • млади хора, млади желаещи да участват в Европейска доброволческа служба;
 • бивши доброволци, стремящи се да доразвият своя опит;
 • младежки организации;
 • младежки лидери;
 • младежки работници;
 • ръководители на проекти;
 • нестопански организации работещи в сферата на младежта и неформалното образование;
 • други нетърговски организации, асоциации или структури.

Програмата предоставя възможности за мобилност и активно участие в изграждането на “Европа на третото хилядолетие” на младите хора. Младеж се стреми да допринесе за постигане на “Европа на знанието” и създаване на европейско пространство на сътрудничество в изграждането на младежката политика в областта на неформалното образование. Тя подкрепя идеята за обучение през целия живот и усвояването на знания и умения, които съдействат за изграждането на активно гражданско съзнание.
Програмата е насочена към създаване на баланс между личностното развитие и колективната дейност във всички обществени сектори, като същевременно цели:

 • Създаване на условия за интегрирането на младите хора в обществото като цяло чрез насърчаване на тяхната инициативност
 • Оказването на помощ на младите хора за придобиване на нови знания и умения и отчитане на важността на подобна опитност.
 • Да позволи на младите хора свободно да изразяват своята солидарност с Европа и останалата част от света, както и да подкрепят борбата против расизма и ксенофобията.
 • Изграждане на по-добро разбиране за разнообразието в нашето общо европейско наследство, както и основата на ценностите, които споделяме.
 • Елиминиране на всяка форма на дискриминация и изграждане на равенство на всички обществени нива.
 • Създаване на европейски елемент в проектите, което има положително влияние върху младежката работа на местно ниво.

Основен приоритет на ЕК е да даде на младежите в неравностойно положение ( произхождащи от непривилегирована културна, географска или социално-икономическа област, или страдащи от заболяване ) достъп до дейностите, развивани в рамките на Програма Младеж.

Програма Младеж не е изолирана инициатива на ЕО. Заедно със Сократ и Леонардо да Винчи, тя е една от програмите, целящи създаването на европейско пространство з аобразование - както формално, така и неформално - и за професионално обучение. Сократ и Леонардо да Винчи са основните програми в сферата на образованието и професионалното обучение. Програма Младеж ги допълва и предлага дейности, насочени към неформалния опит.

Програмата е структурирана в пет основни дейности:

Дейност 1: Младежта за Европа/ Младежки обмени
Дейността Младежта за Европа предлага възможност за срещи на групи млади хора на възраст 15-25 години. Младежките обмени имат педагогическа, неформална учебна цел и могат да включват младежки групи от две или повече страни, разискват общи теми и взаимно изучават културите си.

Дейност 2: Европейска доброволческа служба
Тази дейност дава възможност на младите хора да прекарат до 12 месеца зад като европейски доброволци, подпомагайки местен проект в широк спектър от области: социални, екологични и природозащитни проекти, изкуство и култура, както и проекти за нови технологии, свободно време, спорт и др.

Дейност 3: Младежки инициативи
Чрез тази дейност младите хора могат да получават подкрепа за осъществяване на проекти на местно ниво, които им позволяват да се запознаят с общи проблеми, свързани с актуални въпроси касаещи младежта в Европа. Целта е да им се предостави възможност да развиват и изразяват своите творчески способности и инициативи. Тази дейност има за цел също така да предостави на Европейските доброволци конкретна възможност да доразвият опито и уменията, придобити по време на доброволческата служба.

Дейност 4: Съвместни дейности
Тази дейност свързва програмите за образование ( Сократ ), за професионално обучение ( Леонардо да Винчи ) и Младеж; тя подкрепя инициативи, които отразяват взаимно допълващия се характер на трите програми, включвайки организации, които работят в сферата на образованието, обучението и младежта, и установяват сътрудничество в областта на формалното и неформално образование, и професионалното обучение.

Дейност 5: Допълващи дейности
Допълващите дейности подкрепят и допълват основните дейности по Програма Младеж. Те са насочени към утвърждаването и обогатяването на ползата от тях, към продължението и развитието на новаторски дейности на нивото на общността, както и към подобряването на качеството, особено чрез обмяна на добри практики и обучение на организатори относно същността на Европейското измерение. Те подкрепят инициативи за сътрудничество, които допринасят за постигането на общите цели на програмата, за подсилването на Европейската младежка политика, и в същото време подкрепят по-широкото сътрудничество с трети страни в младежката сфера.

Специални събития
Специалните събития са специфични инициативи по Дейност 1 или 2, които имат широкомащабно влияние. Те се разглеждат отделно и се очаква да допринасят за развитието на програмата.

Кой осъществява Програмата?

Европейската Комисия
Европейската комисия, която е инициатор на Програмата Младеж, е отговорна за успешното провеждане на многогодишната Програма.
Тя е натоварена с управлението на бюджета и текущо определя приоритетите и целите на програмата.
Европейската комисия носи обща отговорност за съвместната работа на Националните агенции, които представляват служби, определени и установени от националните власти, отговарящи за младежката политика във всяка една от страните, участващи в програмата. Европейската комисия си сътрудничи тясно с Националните агенции, ръководи техните дейности, като същевременно напътства и наблюдава общото осъществяване, продължението и оценката на програмата на европейско ниво.

Националните власти
Националните власти отговарят освен това и за определянето на Координатор на програмата на национално ниво и в сътрудничество с ЕК - за надзора му.

Национална агенция на Програма Младеж
Основната й роля е да популяризира и осъществява програмата на национално ниво. Тя има опит с европейските програми за млади хора и е запозната със свързаните с тях въпроси и организации.

Евро-Мед национални координатори
Това са координаторите, които изпълняват функции близки до тези на Националните агенции Младеж, но само в средиземноморските страни към специалната програма предназначена за тях - Евро-Мед.

www.government.bg

 
Публикувана 18 Януари 2005 г. 16:01:25
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини