Образователни и младежки програми на Европейския съюз

Socrates

Програма Socrates на Европейската Общност е предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в образованието. Нейни основни цели са:

 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в Европейския съюз, най- вече когато се отнася до по-малко използваните езици;

Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието, най-вече що се отнася до:

 • насърчаване обмена между образователни институции,
 • дизайн, изграждане и развитие на нови методи и ресурси за дистанционно обучение,
 • насърчаване на взаимното признаване на семестриална година преминала в университет в друга държава - развиване на обмена на информация,
 • да насърчава разпространяването на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни програми

В процеса на работа по осъществяването на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на инвалиди.Така програмата съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма Socrates подкрепя следните видове дейности:

 • разширяване и насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието;
 • проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • наблюдение и сравнителен анализ на образователни системи и политика в областта на образованието;
 • дейности за размяна на информация и иновации;

В програмата участват:

 • 15-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания,Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.
 • страните участващи от Европейска свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 10-те асоциирани държави: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.
 • Кипър, Малта и в най-скоро време -Турция.

Socrates се отнася в еднаква степен за всички видове и нива на образование. По-специално програмата е ориентирана към:

 • ученици,студенти и други учащи се
 • преподавателски и административен персонал, пряко участващ в образователния процес
 • всички видове образователни институции
 • личности и институции, отговорни за образователната система и политиката по нейното прилагане на местно, регионално и национално ниво.

Право на участие в различните дейности имат и други обществени или частни институции като:

 • местни и регионални институции и организации
 • организации, работещи в областта на образованието, вкл.студентски,ученически,родителски или учителски организации
 • социалните партньори
 • изследователски центрове в сферата на образованието
 • търговски организации, консорциуми,търговски камари и др.

Подпрограма Erasmus

Erasmus е подпрограма в рамките на програма Сократ за действия в областта на висшето образование.
Целта на Erasmus е да съдейства за подобряване на качеството и за засилване на европейското измерение във висшето образование, за подобряване на европейската мобилност и прозрачност, както и за пълното академично признаване на периоди на обучение и квалификации в рамките на Съюза. Чрез подпрограмата се предоставят помощи за мобилност на студенти и преподаватели. Усилията са насочени също и към засилване на европейските измерения на академичната работа на студенти и преподователи, които не участват пряко в осъществявания обмен. Акцент се поставя и върху реализация на интензивни програми, разработвани в рамките на транснационално сътрудничество на нови и/или усъвършенствани учебни пргограми /развитие на учебни програми/ и създаването и консолидирането на европейски тематични мрежи. Подпрограма Erasmus е отворена за всички висши училища и е насочена към неограничен брой дисциплини и академични образователни равнища до, и включително докторска степен.

Дейности по Erasmus

 1. Европейско сътрудничество между университетите. Дейността се отнася предимно към стимулиране на европейски измерения в учебния план и програми на ниво университет; насърчава транснационалното сътрудничество за развитие на иновативни методологии на преподаване във висшите училища; консолидиране, разпространение и развитие на Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, която е в основата на академичното признаване. Управлението, контрола и финансирането се осъществява от Европейската Комисия.
 2. Мобилност на студенти и университетски преподаватели. Приоритет на дейността е осигуряването на свободното придвижване в сектора висше образование. Предоставя възможност на всички студенти (бакалаври, магистранти, докторанти, студенти в неравностойно полежение) обучение, за определен период, в университет от страна-членка на Европейския съюз, както и развитие на академичните компетентности на преподаватели в университет от страна-членка на ЕС. Това е дейност, която се счита за количествен показател за измерение на степента на евроинтеграция на университета. Администрирането и финансирането се осъществява на базата на договорни взаимоотношения между НА "Socrates" и участващите български висши училища в подпрограма "Erasmus".
 3. Тематични мрежи. Дейността цели моделиране на дългосрочни приоритети в методологията на преподаване, въвеждане на иновативни технологии и академични модели за стандартизиране на европейското висше образование.

Подпрограма Минерва

Минерва - Отворено и дистанционно обучение подкрепя проекти, които съдържат ясен потенциал и очаквани резултати в областта на внедряването на информационните и комуникационни технологии и методите и ресурсите на отвореното и дистанционно обучение в различен контекст и на различни нива на образованието.

Цели на подпрограмата са:

 • да развива модерно разбиране на учители, университетски преподаватели, ученици и студенти , държавна администрация в бразованието и широката публика за значението на отвореното и дистанционно обучение и информационните и комуникационни технологии в съвременното образование
 • да развива достъпа до информация за модерни методи за обучение и информационни образователни ресурси чрез обмен на информация, опит и примери за добра практика
 • да подкрепя процесите на въвеждане на ресурси, продукти и методи на дистанционното обучение на основата на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Основни направления на дейностите:

 1. Развитие на разбирането и процеса на приложение на иновациите в образованието.
  Включва и изследване и представяне на средата, в която се развива процесът на приложение на новите технологии - психологическа, социална, организационна, педагогическа и икономическа.
 2. Проектиране, изграждане, развитие и тестване на нови методи и ресурси за дистанционно обучение и използване на информационни и комуникациони технологии в образователния процес.
  Търси мултиплициране на ефекта от изградените ресурси и прехвърлянето му от една образователна сфера в друга.
 3. Осигуряване на достъп и разпространение на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни технологии.
  С особено внимание подкрепя дейности за разпространение на информация за иновациите в обучението и образованието и осигуряване на свободен достъп до нея за учители, преподаветели, административен персонал в образователните системи.
 4. Разширяване и интензифициране на транснационалното сътрудничество.

Институциите, които могат да кандидатстват са:

 • изследователски центрове или други организации с опит и интереси в областта на дистанционното обучение, отвореното обучение и мултимедията;
 • институти за дистанционно обучение, в.т.ч. Отворени университети;
 • всички видове образователни институции във всички сектори на образованието;
 • академични или професионални структури или агенции, които са отговорни за академично или професионално признаване;
 • институти за квалификация на учители;
 • асоциации на учители, преподаватели, студенти, ученици, най - общо обучавани;
 • изследователски групи, работещи по проблемите на дистанционното обучение;
 • академични или образователни асоциации или консорциуми на национално или европейско ниво;
 • организации или институции, ангажирани с иновациите в образованието;
 • обществени или частни издателства или продуценти.

Програма Лингва – езиково преподаване и обучение

Основните цели на програмата са подпомагане и подкрепа на лингвистичната разнородност в рамките на Европейския съюз, повишаване качеството на езиковото преподаване и обучение, популяризиране на възможностите за учене през целия живот с оглед конкретните личностни потребности.

В контекста на Лингва езиковото обучение покрива обучение и преподаване на всички езици на Общността, както и на ирландски и люксембургски. Като обект на езиково обучение могат да бъдат включени и националните езици на страните от Европейската асоциация за свободна търговия/Европейското икономическо пространство, както и на страните от предприсъединителния етап, които участват в Socrates.

Обръща се по-конкретно внимание за развитие на уменията, свързани с по-малко използваните и по-малко преподаваните официални езици на Общността.

Програма Грюндвиг

Грюндвиг е тази дейност на програма “Socrates”, която цели да повиши качеството на образованието за възрастни в най-широк смисъл, да засили европейските измерения на този тип образование и да предостави повече възможности за обучение на гражданите на Европа.

“Грюндвиг” е насочена към популяризиране на нововъведенията, произхождащи от предизвикателствата пред ученето през целия живот, повишаване на качеството на образованието за възрастни, както и улесняване на достъпа до него в страните, които участват в инициативата.

Основните цели на Грюндвиг са:

 • да поощри европейското сътрудничество между институциите, предоставящи възможности за образование на възрастни;
 • да спомогне за подобряване на обучението на хора, които преподават на възрастни;
 • да поощри разработването на конкретни 'продукти' и осъществяване на други резултати с възможности за широко приложение в няколко европейски страни;
 • да даде по-нататъшен тласък на дискусиите относно ученето през целия живот и в частност продължаващото образование и да допринесе към разпространение на положителен опит.

Грюндвиг се състои от четири подинициативи:

 • "Грюндвиг 1": проекти за европейско сътрудничество -това са партньорства, които разработват учебни и обучителни материали, нови подходи и възможности за образование на възрастни, дейности, които привличат вниманието върху образованието на възрастни, както и методи за оценка и признаване на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 2": “Партньорства за познание” – това са проекти, обвързващи възрастни обучаеми, които работят заедно с други обучаеми от Европа по проекти представляващи общ интерес.
 • "Грюндвиг 3": Мобилност за обучение – тази инициатива осигурява финансиране за участие в курсове в чужбина за преподаватели/служители, работещи в сферата на образованието за възрастни.
 • "Грюндвиг 4": Мрежи Грюндвиг. – по тази дейност се финансират мрежи от организации, работещи по Грюндвиг, коeто им дава големи възможности за обмен на положителен опит, информация и идеи за изготвяне на бъдещи проекти.

Подпрограма Коменски

Подпрограма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на Европейски измерения в областта на всички степени на училищното образование: предучилищна, основна ( начален и прогимназиален етап) и гимназиална.
Обхваща три основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за търсене и представяне на Европейските измерения в училищния живот.

Коменски1. Подпомага създаване на партньорства между училища от различни европейски страни чрез работата им в общ проект, който да насърчава умението за съвместна дейност между ученици и учители, представящи различни културни европейски модели.

Коменски2. Дава възможност на преподавателите в училищното образование да се включат в квалификационни педагогически и езикови курсове, организирани в различни европейски страни.

Коменски3. Подпомага създаването на тематични мрежи между различни организации, работещи по подпрограма Коменски, които имат идентични интереси, обменят общи идеи и положителен практически опит.

Програма Младеж

Програма Младеж е създадена с Решение № 1031/2000/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2000. Тя включва вече съществуващите дейности развивани по програмите “Младежта за Европа” и “Европейска доброволческа служба”.
Програма Младеж е насочена предимно към младите хора от 15 до 25 годишно възраст, които са законно пребиваващи в една от 15 страни-членки на ЕС, както и в други страни, участващи в програмата.

В програмата могат да участват следните групи:

 • групи млади хора, желаещи да организират младежки обмен или да стартират инициатива в своята местна общност;
 • млади хора, млади желаещи да участват в Европейска доброволческа служба;
 • бивши доброволци, стремящи се да доразвият своя опит;
 • младежки организации;
 • младежки лидери;
 • младежки работници;
 • ръководители на проекти;
 • нестопански организации работещи в сферата на младежта и неформалното образование;
 • други нетърговски организации, асоциации или структури.

Програмата предоставя възможности за мобилност и активно участие в изграждането на “Европа на третото хилядолетие” на младите хора. Младеж се стреми да допринесе за постигане на “Европа на знанието” и създаване на европейско пространство на сътрудничество в изграждането на младежката политика в областта на неформалното образование. Тя подкрепя идеята за обучение през целия живот и усвояването на знания и умения, които съдействат за изграждането на активно гражданско съзнание.
Програмата е насочена към създаване на баланс между личностното развитие и колективната дейност във всички обществени сектори, като същевременно цели:

 • Създаване на условия за интегрирането на младите хора в обществото като цяло чрез насърчаване на тяхната инициативност
 • Оказването на помощ на младите хора за придобиване на нови знания и умения и отчитане на важността на подобна опитност.
 • Да позволи на младите хора свободно да изразяват своята солидарност с Европа и останалата част от света, както и да подкрепят борбата против расизма и ксенофобията.
 • Изграждане на по-добро разбиране за разнообразието в нашето общо европейско наследство, както и основата на ценностите, които споделяме.
 • Елиминиране на всяка форма на дискриминация и изграждане на равенство на всички обществени нива.
 • Създаване на европейски елемент в проектите, което има положително влияние върху младежката работа на местно ниво.

Основен приоритет на ЕК е да даде на младежите в неравностойно положение ( произхождащи от непривилегирована културна, географска или социално-икономическа област, или страдащи от заболяване ) достъп до дейностите, развивани в рамките на Програма Младеж.

Програма Младеж не е изолирана инициатива на ЕО. Заедно със Сократ и Леонардо да Винчи, тя е една от програмите, целящи създаването на европейско пространство з аобразование - както формално, така и неформално - и за професионално обучение. Сократ и Леонардо да Винчи са основните програми в сферата на образованието и професионалното обучение. Програма Младеж ги допълва и предлага дейности, насочени към неформалния опит.

Програмата е структурирана в пет основни дейности:

Дейност 1: Младежта за Европа/ Младежки обмени
Дейността Младежта за Европа предлага възможност за срещи на групи млади хора на възраст 15-25 години. Младежките обмени имат педагогическа, неформална учебна цел и могат да включват младежки групи от две или повече страни, разискват общи теми и взаимно изучават културите си.

Дейност 2: Европейска доброволческа служба
Тази дейност дава възможност на младите хора да прекарат до 12 месеца зад като европейски доброволци, подпомагайки местен проект в широк спектър от области: социални, екологични и природозащитни проекти, изкуство и култура, както и проекти за нови технологии, свободно време, спорт и др.

Дейност 3: Младежки инициативи
Чрез тази дейност младите хора могат да получават подкрепа за осъществяване на проекти на местно ниво, които им позволяват да се запознаят с общи проблеми, свързани с актуални въпроси касаещи младежта в Европа. Целта е да им се предостави възможност да развиват и изразяват своите творчески способности и инициативи. Тази дейност има за цел също така да предостави на Европейските доброволци конкретна възможност да доразвият опито и уменията, придобити по време на доброволческата служба.

Дейност 4: Съвместни дейности
Тази дейност свързва програмите за образование ( Сократ ), за професионално обучение ( Леонардо да Винчи ) и Младеж; тя подкрепя инициативи, които отразяват взаимно допълващия се характер на трите програми, включвайки организации, които работят в сферата на образованието, обучението и младежта, и установяват сътрудничество в областта на формалното и неформално образование, и професионалното обучение.

Дейност 5: Допълващи дейности
Допълващите дейности подкрепят и допълват основните дейности по Програма Младеж. Те са насочени към утвърждаването и обогатяването на ползата от тях, към продължението и развитието на новаторски дейности на нивото на общността, както и към подобряването на качеството, особено чрез обмяна на добри практики и обучение на организатори относно същността на Европейското измерение. Те подкрепят инициативи за сътрудничество, които допринасят за постигането на общите цели на програмата, за подсилването на Европейската младежка политика, и в същото време подкрепят по-широкото сътрудничество с трети страни в младежката сфера.

Специални събития
Специалните събития са специфични инициативи по Дейност 1 или 2, които имат широкомащабно влияние. Те се разглеждат отделно и се очаква да допринасят за развитието на програмата.

Кой осъществява Програмата?

Европейската Комисия
Европейската комисия, която е инициатор на Програмата Младеж, е отговорна за успешното провеждане на многогодишната Програма.
Тя е натоварена с управлението на бюджета и текущо определя приоритетите и целите на програмата.
Европейската комисия носи обща отговорност за съвместната работа на Националните агенции, които представляват служби, определени и установени от националните власти, отговарящи за младежката политика във всяка една от страните, участващи в програмата. Европейската комисия си сътрудничи тясно с Националните агенции, ръководи техните дейности, като същевременно напътства и наблюдава общото осъществяване, продължението и оценката на програмата на европейско ниво.

Националните власти
Националните власти отговарят освен това и за определянето на Координатор на програмата на национално ниво и в сътрудничество с ЕК - за надзора му.

Национална агенция на Програма Младеж
Основната й роля е да популяризира и осъществява програмата на национално ниво. Тя има опит с европейските програми за млади хора и е запозната със свързаните с тях въпроси и организации.

Евро-Мед национални координатори
Това са координаторите, които изпълняват функции близки до тези на Националните агенции Младеж, но само в средиземноморските страни към специалната програма предназначена за тях - Евро-Мед.

www.government.bg

 
Публикувана 18 Януари 2005 г. 16:01:25
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини