Проект „Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” на Министерство на икономиката по ФАР за подпомагане на МСП

Вече е подписан финансовият меморандум между България и ЕС по програма 2004 Фар Национална програма за България, в който е включен проект „Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” на Министерството на икономиката. Общият бюджет по проекта е 30 млн. евро.

Бенефициенти по проектамогат да бъдат малки и средни фирми, консултантски фирми, бизнес центрове и неправителствени организации.

Дейностите по проекта ще включват:

  1. Техническа помощчаст от дейностите ще са насочени към изготвянето на примерен списък с консултантски компании, които да предоставят услуги за бизнеса. Безвъзмездната помощ ще се използва и за анализ на различните финансови инструменти, за определяне на икономически сектори с перспективи за развитие.
  2. Грантова схема за партньорство между частния и държавния сектор
    • Цел – да се подобри качеството на предоставяните услуги за бизнеса и да се улеснят потенциалните инвеститори.
    • Бенефициенти – общини, бизнес центрове, частни фирми, неправителствени организации, регионални структури за подкрепа на бизнеса.
    • Максималният размер на гранта по този компонент е 25 000 евро.
    • Дейности, които ще бъдат подкрепяни: разработка на бази данни; организация на форуми; публикации и материали; доставка на оборудване; обучение на персонала; идентификация на местни партньори; информационни кампании; проучване на лицензионните режими, анализ на потенциала на работната сила и др.

3.А Грантова схема за предоставяне на консултантски услуги

· Бенефициенти – български предприятия

· Рамков максимален размер на гранта – 5 000 евро

· Дейности, които ще бъдат подкрепяни: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията му; разработване на маркетингови стратегии; подготовка за въвеждане на системи за управление на качеството и сертификация; развитие на иновационни стратегии и иновационен одит; анализ на експортния потенциал компанията; оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за подобряването му; оценка на мениджмънта; управление на човешките ресурси; обща оценка на компанията.

З.Б Грантова схема за подкрепа на конкурентоспособността

· Бенефициенти – български предприятия

· Максимален размер на гранта 50 000 евро

Всеки грант ще се състои от три основни елемента:

· консултантски услуги

· инвестиционна подкрепа

· професионално обучение

Консултациитемогат да бъдат за:

· въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място

· внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството

· въвеждане на добри производствени и лабораторни практики

· разработване и въвеждане на системи за екологични стандарти

· качествен контрол на услугите и продуктите

· категоризация и лицензиране на предприятията

Инвестиционната подкрепапредвижда:

· технологичен трансфер и иновации

· развойни и изследователски дейности

· подобрение на иновационния капацитет на предприятията

· изследване и разработване на нови продукти и услуги

· обновление на производствените технологии

· въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики

Професионалното обучение и преквалификациятаще бъде тясно свързани с дейностите по консултантския и инвестиционния елемент на гранта.

Средствата по този елемент от проекта ще бъдат насочени към:

· оценка на нуждите на бенефициента и разработка на модули за обучение

· провеждане на обучение на настоящ и бъдещ персонал на бенефициента

· разработка на наръчници за обучение при въвеждане на добри производствени и добри лабораторни практики

· провеждане на семинари чрез специални модули „обучение за обучаващи”.

Очаква се реализацията на проекта да стартира през м. март с обявяване на конкурс за фирми и консултанти. Очаква се да се подпишат договори с около 500 фирми. За всяка грантова схема се предвиждат конкретни указания, срокове за кандидатстване и изисквания към фирмите.

 
Публикувана 16 Февруари 2005 г. 12:02:41
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини