Проект „Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” на Министерство на икономиката по ФАР за подпомагане на МСП

Вече е подписан финансовият меморандум между България и ЕС по програма 2004 Фар Национална програма за България, в който е включен проект „Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” на Министерството на икономиката. Общият бюджет по проекта е 30 млн. евро.

Бенефициенти по проектамогат да бъдат малки и средни фирми, консултантски фирми, бизнес центрове и неправителствени организации.

Дейностите по проекта ще включват:

  1. Техническа помощчаст от дейностите ще са насочени към изготвянето на примерен списък с консултантски компании, които да предоставят услуги за бизнеса. Безвъзмездната помощ ще се използва и за анализ на различните финансови инструменти, за определяне на икономически сектори с перспективи за развитие.
  2. Грантова схема за партньорство между частния и държавния сектор
    • Цел – да се подобри качеството на предоставяните услуги за бизнеса и да се улеснят потенциалните инвеститори.
    • Бенефициенти – общини, бизнес центрове, частни фирми, неправителствени организации, регионални структури за подкрепа на бизнеса.
    • Максималният размер на гранта по този компонент е 25 000 евро.
    • Дейности, които ще бъдат подкрепяни: разработка на бази данни; организация на форуми; публикации и материали; доставка на оборудване; обучение на персонала; идентификация на местни партньори; информационни кампании; проучване на лицензионните режими, анализ на потенциала на работната сила и др.

3.А Грантова схема за предоставяне на консултантски услуги

· Бенефициенти – български предприятия

· Рамков максимален размер на гранта – 5 000 евро

· Дейности, които ще бъдат подкрепяни: оценка на състоянието на предприятието и на бизнес стратегията му; разработване на маркетингови стратегии; подготовка за въвеждане на системи за управление на качеството и сертификация; развитие на иновационни стратегии и иновационен одит; анализ на експортния потенциал компанията; оценка на ефективността на производството и определяне на мерки за подобряването му; оценка на мениджмънта; управление на човешките ресурси; обща оценка на компанията.

З.Б Грантова схема за подкрепа на конкурентоспособността

· Бенефициенти – български предприятия

· Максимален размер на гранта 50 000 евро

Всеки грант ще се състои от три основни елемента:

· консултантски услуги

· инвестиционна подкрепа

· професионално обучение

Консултациитемогат да бъдат за:

· въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място

· внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството

· въвеждане на добри производствени и лабораторни практики

· разработване и въвеждане на системи за екологични стандарти

· качествен контрол на услугите и продуктите

· категоризация и лицензиране на предприятията

Инвестиционната подкрепапредвижда:

· технологичен трансфер и иновации

· развойни и изследователски дейности

· подобрение на иновационния капацитет на предприятията

· изследване и разработване на нови продукти и услуги

· обновление на производствените технологии

· въвеждане на добри производствени практики и добри лабораторни практики

Професионалното обучение и преквалификациятаще бъде тясно свързани с дейностите по консултантския и инвестиционния елемент на гранта.

Средствата по този елемент от проекта ще бъдат насочени към:

· оценка на нуждите на бенефициента и разработка на модули за обучение

· провеждане на обучение на настоящ и бъдещ персонал на бенефициента

· разработка на наръчници за обучение при въвеждане на добри производствени и добри лабораторни практики

· провеждане на семинари чрез специални модули „обучение за обучаващи”.

Очаква се реализацията на проекта да стартира през м. март с обявяване на конкурс за фирми и консултанти. Очаква се да се подпишат договори с около 500 фирми. За всяка грантова схема се предвиждат конкретни указания, срокове за кандидатстване и изисквания към фирмите.

 
Публикувана 16 Февруари 2005 г. 12:02:41
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини