Семинари на Центъра за европейско образование, 23 - 25 февруари 2005 г., София

Русенска търговско индустриална Камара Ви кани на редица семинари, организирани от Център за европейско образование. Семинарите ще се проведат от 23 до 25 февруари 2005 г. и ще обхванат следните теми:

Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

София, 23.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

София, 23.-24.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

София, 25.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

ПРОГРАМИ НА СЕМИНАРИТЕ:

  • Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

23. 02.2005 г. /сряда/

Тема 1: Управлението на запасите във контекста на организационния мениджмънтдейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Нови характеристики на заобикалящата среда. Предизвикателствата на пазарната икономика. Интегриране на управлението на запасите с останалите функции във фирмата. Да произвеждаме или да купуваме. Класификация на стоките. Общ вид на материалния поток. Форми на материалния поток

Тема 2: Методи и системи в снабдяването.

Запаси — дефиниция. Защо са ни запасите? Запасите като водния басейн. Цикличност на доставката — трионът. Ниво на складовите наличности — избор на оптималност. АBCмодел. Икономично ниво на поръчките за снабдяване. Планиране на резервната наличност.

Тема 3: Водене на преговори с партньорите

Тема 4: Фактори от производството влияещи върху снабдяването

Тема 5: Планиране на снабдяването. Агрегатно планиране

Планиране на запасите на базата на търсенето.

Графичен метод на агрегатно планиране.

Лектор доц. д-р Димитър Тенчев, доцент по икономика и управление, ХТЕИ

Консултант на свободна практика по реинженеринг на компании, разработване на адекватно ориентирани организационно управленски структури; Управление; Управление на качеството; Логистика; Управление на ремонта и поддръжката.

Такса участие: –120 лв.

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

  • Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

23.02.2005 г./сряда/

Тема 1: Въведение в Управленското счетоводство /ManagementAccounting/

  • Принципи на управленското счетоводство
  • Основна терминология, свързана с цикъла на дейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Тема 2: Финансови техники, подпомагащи управленските решения.

o Прилагане на метод на равновесната точка /BEP/ при решения за обем на дейността, цена или разходи.

o Прилагане на метод на валидните разходи при подбор на варианти за действие.

24.02.2005 г. /четвъртък/

Тема 3: Ефективното управление на паричните потоци — критерий за

добро управление в организацията

o Оперативен цикъл на дейността, оборотен капитал и паричен поток

o Анализ на елементи на паричен поток и непряк метод за изчисляване на Нетен паричен поток

o Фактори за ефективно управление на паричен поток и показатели за ликвидност. Такса участие: —120 лв.

Тема 4: Отчитане на отговорностите /ResponsibilityAccounting /

o Разпределяне на права и отговорности, свързани с финансово управление. Пример, основан на формиране на бюджети и контрол на изпълнението

o Декомпозиране на организационните цели в оперативни цели по структурата на организацията, разпределяне на отговорности и отчитане на резултати.

Контрол и оценяване

Лектор доц. д-р. Светлана Дренска, преподавател в InternationalUniversityCollege— Sofia, консултант по мениджмънт

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Такса участие: — 240 лв.

  • Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

Тема 1: Финансирането от Европейския съюз - предизвикателство за страните членки и страните-кандидатки.

Тема 2: Структурната политика за страните-кандидатки — история, настояще и бъдеще.

Тема 3: ФАР, ИСПА, САПАРД в България.

Тема 4: Работа по проекти на ЕС.

Тема 5: Кандидатстване по ФАР, САПАРД и ИСПА.

Тема 6: Практическа работа. Въпроси и отговори

Тема 7: Други европейски програми.

Такса участие: –120 лв.

Лектор доц. д-р Цако Панталеев, преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски” , консултант по европейски проекти

Заявка за участие.

 
Публикувана 17 Февруари 2005 г. 9:02:54
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини