Семинари на Центъра за европейско образование, 23 - 25 февруари 2005 г., София

Русенска търговско индустриална Камара Ви кани на редица семинари, организирани от Център за европейско образование. Семинарите ще се проведат от 23 до 25 февруари 2005 г. и ще обхванат следните теми:

Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

София, 23.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

София, 23.-24.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

София, 25.02.2005 г., парк-хотел Москва, 9.00 -17.30 ч

ПРОГРАМИ НА СЕМИНАРИТЕ:

  • Логистика. Управление на снабдяването и взаимоотношенията с доставчиците

23. 02.2005 г. /сряда/

Тема 1: Управлението на запасите във контекста на организационния мениджмънтдейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Нови характеристики на заобикалящата среда. Предизвикателствата на пазарната икономика. Интегриране на управлението на запасите с останалите функции във фирмата. Да произвеждаме или да купуваме. Класификация на стоките. Общ вид на материалния поток. Форми на материалния поток

Тема 2: Методи и системи в снабдяването.

Запаси — дефиниция. Защо са ни запасите? Запасите като водния басейн. Цикличност на доставката — трионът. Ниво на складовите наличности — избор на оптималност. АBCмодел. Икономично ниво на поръчките за снабдяване. Планиране на резервната наличност.

Тема 3: Водене на преговори с партньорите

Тема 4: Фактори от производството влияещи върху снабдяването

Тема 5: Планиране на снабдяването. Агрегатно планиране

Планиране на запасите на базата на търсенето.

Графичен метод на агрегатно планиране.

Лектор доц. д-р Димитър Тенчев, доцент по икономика и управление, ХТЕИ

Консултант на свободна практика по реинженеринг на компании, разработване на адекватно ориентирани организационно управленски структури; Управление; Управление на качеството; Логистика; Управление на ремонта и поддръжката.

Такса участие: –120 лв.

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

  • Управленско счетоводство за мениджъри. /Финанси за нефинансисти/

23.02.2005 г./сряда/

Тема 1: Въведение в Управленското счетоводство /ManagementAccounting/

  • Принципи на управленското счетоводство
  • Основна терминология, свързана с цикъла на дейността в организацията — активи, пасиви, категории разходи и приходи

Тема 2: Финансови техники, подпомагащи управленските решения.

o Прилагане на метод на равновесната точка /BEP/ при решения за обем на дейността, цена или разходи.

o Прилагане на метод на валидните разходи при подбор на варианти за действие.

24.02.2005 г. /четвъртък/

Тема 3: Ефективното управление на паричните потоци — критерий за

добро управление в организацията

o Оперативен цикъл на дейността, оборотен капитал и паричен поток

o Анализ на елементи на паричен поток и непряк метод за изчисляване на Нетен паричен поток

o Фактори за ефективно управление на паричен поток и показатели за ликвидност. Такса участие: —120 лв.

Тема 4: Отчитане на отговорностите /ResponsibilityAccounting /

o Разпределяне на права и отговорности, свързани с финансово управление. Пример, основан на формиране на бюджети и контрол на изпълнението

o Декомпозиране на организационните цели в оперативни цели по структурата на организацията, разпределяне на отговорности и отчитане на резултати.

Контрол и оценяване

Лектор доц. д-р. Светлана Дренска, преподавател в InternationalUniversityCollege— Sofia, консултант по мениджмънт

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Такса участие: — 240 лв.

  • Как да кандидатстваме и работим по проекти на ЕС. Въпроси и отговори.

Тема 1: Финансирането от Европейския съюз - предизвикателство за страните членки и страните-кандидатки.

Тема 2: Структурната политика за страните-кандидатки — история, настояще и бъдеще.

Тема 3: ФАР, ИСПА, САПАРД в България.

Тема 4: Работа по проекти на ЕС.

Тема 5: Кандидатстване по ФАР, САПАРД и ИСПА.

Тема 6: Практическа работа. Въпроси и отговори

Тема 7: Други европейски програми.

Такса участие: –120 лв.

Лектор доц. д-р Цако Панталеев, преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски” , консултант по европейски проекти

Заявка за участие.

 
Публикувана 17 Февруари 2005 г. 9:02:54
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини