РТИК търси консултанти в 12 направления

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и участието ни в усвояването на Структурните фондове нараства необходимостта от консултантска помощ за усвояване на познания и умения за въвеждане на европейските изисквания, за да може бизнеса да се справи с конкурентния натиск на европейските пазари. РТИК, една от консултантските организации, одобрени от Министерството на икономиката и енергетиката, за подпомагане на МСП в България, желае да разшири своя екип от сътрудници в следните тематични модули:

 •  Стандарти за качество – ISO стандартизация — Стандартизация по ISO, Системи за управление на качеството (QMS), Околна среда, Акредитация и сертифициране (интегрирани системи, сертифициране на продукти и процеси), добри практики в сферата на управлението (GMP) и дистрибуцията (GDP), системи за производствен контрол (PCS), Системи за измерване е контрол;
 • Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)- Процес на въвеждане на НАССР; Разпореждане с отпадъците; Чистота и санитарни изисквания; Лична хигиена; Контрол и борба с вредители; Безопасност на храните; Оплаквания от клиенти;
 • Финансов мениджмънт - Финансови услуги, предоставяни на предприятията; Финансови анализи и стратегии; Смесени предприятия (Joint-ventures); Финансиране и отпускане на кредити;
 • Маркетингови стратегии и международна търговия - Търговска политика; Износ и внос; Канали за дистрибуция; Глобален пазар и пазарни проучвания; Транспорт; EAN системи (маркировка и етикетировка); Договаряне, търговски бариери и преференции;
 • Безопасност на работното място и здравни стандарти (OSH) — Промишлена хигиена; Безопасност на труда; Трудова медицина;
 • Човешки ресурси - Системи за определяне на трудовото възнаграждение и за оценяване на трудовото участие; Развитие на човешките ресурси; Планиране, развитие и управление на персонала;
 • Разработване на бизнес планове — Бизнес-планиране — необходимост, етапи, съществени елементи; Инвестиционен бизнес-план; Финансово прогнозиране и планиране;; Оценка на инвестиционния проект, вкл. на риска; Оперативни бизнес-планове; Бизнес-планове за специфични нужди;
 • Производствен процес — Индустриална политика; Модернизация и реконструкция; Първична продукция; Комерсиализация; Обработка и пакетиране; Съхраняване и складиране; Складови наличности, процес на доставка и неговото управление; Подизпълнители и подизпълнителска верига; Енергийна ефективност;
 • Информационни и комуникационни технологии (ICT)—Телекомуникации; Информационни технологии и приложения; Хардуер, софтуер, мрежи; Телематични услуги (електронна търговия, дистанционно обучение, телемедицина);
 • Проучвания и иновации - Планиране на проучванията; Проучвания и развойна дейност (R&D); Права на интелектуалната собственост; Иновация на процеси и продукти; Промишлен дизайн;
 • Хармонизиране със законодателството на ЕС(AcquisCommunautaire) — Прилагане изискванията на ЕС ( общи и специфични за отделните сектори/отрасли изисквания, свързани с дейността на предприятието); Информационни източници на ЕС; Добри практики на ЕС; Законодателство на ЕС по отношение на МСП;
 • Обучение за и оказване на съдействие при изготвяне на проектни предложения за безвъзмездна помощ — национални и европейски програми и финансиране; Разработване на проекти; Проектни предложения; Управление на проекти; Изпълнение на проекти.

Кандидатите за сътрудници към РТИК следва да подадат подробни автобиографии в РТИК (бул. Цар Фердинанд 3А, ет.1) до 3 Ноември 2006г.

За повече информация: тел. 082/825 875, e-mail: info@rcci.bg

 
Публикувана 9 Октомври 2006 г. 12:10:59
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини