РТИК търси консултанти в 12 направления

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и участието ни в усвояването на Структурните фондове нараства необходимостта от консултантска помощ за усвояване на познания и умения за въвеждане на европейските изисквания, за да може бизнеса да се справи с конкурентния натиск на европейските пазари. РТИК, една от консултантските организации, одобрени от Министерството на икономиката и енергетиката, за подпомагане на МСП в България, желае да разшири своя екип от сътрудници в следните тематични модули:

 •  Стандарти за качество – ISO стандартизация — Стандартизация по ISO, Системи за управление на качеството (QMS), Околна среда, Акредитация и сертифициране (интегрирани системи, сертифициране на продукти и процеси), добри практики в сферата на управлението (GMP) и дистрибуцията (GDP), системи за производствен контрол (PCS), Системи за измерване е контрол;
 • Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)- Процес на въвеждане на НАССР; Разпореждане с отпадъците; Чистота и санитарни изисквания; Лична хигиена; Контрол и борба с вредители; Безопасност на храните; Оплаквания от клиенти;
 • Финансов мениджмънт - Финансови услуги, предоставяни на предприятията; Финансови анализи и стратегии; Смесени предприятия (Joint-ventures); Финансиране и отпускане на кредити;
 • Маркетингови стратегии и международна търговия - Търговска политика; Износ и внос; Канали за дистрибуция; Глобален пазар и пазарни проучвания; Транспорт; EAN системи (маркировка и етикетировка); Договаряне, търговски бариери и преференции;
 • Безопасност на работното място и здравни стандарти (OSH) — Промишлена хигиена; Безопасност на труда; Трудова медицина;
 • Човешки ресурси - Системи за определяне на трудовото възнаграждение и за оценяване на трудовото участие; Развитие на човешките ресурси; Планиране, развитие и управление на персонала;
 • Разработване на бизнес планове — Бизнес-планиране — необходимост, етапи, съществени елементи; Инвестиционен бизнес-план; Финансово прогнозиране и планиране;; Оценка на инвестиционния проект, вкл. на риска; Оперативни бизнес-планове; Бизнес-планове за специфични нужди;
 • Производствен процес — Индустриална политика; Модернизация и реконструкция; Първична продукция; Комерсиализация; Обработка и пакетиране; Съхраняване и складиране; Складови наличности, процес на доставка и неговото управление; Подизпълнители и подизпълнителска верига; Енергийна ефективност;
 • Информационни и комуникационни технологии (ICT)—Телекомуникации; Информационни технологии и приложения; Хардуер, софтуер, мрежи; Телематични услуги (електронна търговия, дистанционно обучение, телемедицина);
 • Проучвания и иновации - Планиране на проучванията; Проучвания и развойна дейност (R&D); Права на интелектуалната собственост; Иновация на процеси и продукти; Промишлен дизайн;
 • Хармонизиране със законодателството на ЕС(AcquisCommunautaire) — Прилагане изискванията на ЕС ( общи и специфични за отделните сектори/отрасли изисквания, свързани с дейността на предприятието); Информационни източници на ЕС; Добри практики на ЕС; Законодателство на ЕС по отношение на МСП;
 • Обучение за и оказване на съдействие при изготвяне на проектни предложения за безвъзмездна помощ — национални и европейски програми и финансиране; Разработване на проекти; Проектни предложения; Управление на проекти; Изпълнение на проекти.

Кандидатите за сътрудници към РТИК следва да подадат подробни автобиографии в РТИК (бул. Цар Фердинанд 3А, ет.1) до 3 Ноември 2006г.

За повече информация: тел. 082/825 875, e-mail: info@rcci.bg

 
Публикувана 9 Октомври 2006 г. 12:10:59
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини