Мерки за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица

При наемане на трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца на: Безработни младежи до 29 год. възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения /чл. 36, ал. 2/; Безработни с трайни увреждания, включително военноинвалиди /чл. 52, ал.1/; Безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст /чл. 53/; Безработни, изтърпели наказание „лишаване от свобода” /чл. 55/; Безработни лица – жени над 50-годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст /чл. 55а/ - на работодателите се предоставят средства от Държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца.

При наемане на трудов договор за срок не по-малък от 24 месеца на: Безработни младежи до 29 год. възраст /чл. 36, ал. 1/; продължително безработни лица /чл. 37/; Безработни лица, наети от микропредприятия на първите пет разкрити работни места /чл. 50/; Безработни лица на непълно работно време /чл. 51/ - на работодателите се предоставят средства от държавния бюджет за направените от тях разходи за социални и здравни осигуровки, но за не повече от 12 месеца.

При наемане по трудов договор за срок от 6 месеца на: Безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа /чл. 52, ал. 2/; Безработни лица за стажуване и/или чиракуване /чл. 41, и чл. 46/ - на работодателите се предоставят средства от Държавния бюджет за трудово възнаграждение и всички социални и здравнти осигуровки, но за не повече от 6 месеца

В ЗНЗ са регламентирани и мерки за насърчаване на работодателите да поддържат и повишават квалификацията на наетите работници и служители /чл. 44 от ЗНЗ/.

Процедура за кандидатстване и подбор на работодатели за ползване на насърчителните режими.

ДБТ обявява на информационното табло и в местните медии насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да сключва договори с работодатели през следващия месец.Работодателите разполагат със 7 работни дни да подадат в ДБТ заявки за субсидиране на свободни работни места. Съветът за сътрудничество към ДБТ обсъжда заявките и предлага работодателите, с които да бъде сключен договор. Критериите за подбор са насочени към стимулиране на малките по численост фирми, с основна дейност – производство, както и тези, които не са ползвали насърчителни режими през последните две години или са запазили заетостта на наетите лица след изтичане срока на договора. Стимулират се работодателите, които са изпълнили задълженията си по сключени през предходен период договори. Списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационното табло на ДБТ, като цялата процедура се извършва в рамките на 14 работни дни.

Условия за кандидатстващите работодатели:

· Да нямат изискуеми публични задължения;

· Да са регистрирани по действащото законодателство;

· Към момента на подаване на заявките числеността на персонала им да е не по-малка от средносписъчната численост за последните шест месеца;

· Да не са получавали минимални помощи по смисъла на Регламент на Европейска комисия /ЕС/ № 69/2001г., независимо от формата и източника, на обща стойност над 391 166 лв. за изминал 3 годишен период пред и датата на деклариране.

По-подробна информация може да получите на сайта на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg – категория: Програми и мерки

 
Публикувана 1 Април 2008 г. 9:04:28
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини