Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Стартира схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване наусловия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст ипродължително безработни”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни”, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:

1.Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;

2.Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;

- За безработните над 50 години - в областите Благоевград,Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник,Плевен, Русе, Смолян;

- За продължително безработните - в областите Бургас, Видин,Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград,Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол

2. Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца;

3. Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 месеца.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg; "Европейски фондове и международни проекти"; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г.17:30 часа в следните дирекции “Бюро по труда”: Благоевград, Бургас,Велико Търново,Видин,Враца,Габрово,Кърджали,Кюстендил,Ловеч

Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе,Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Определените дати за свикване на сесии на Оценителната комисия за 2009 г. са:06 април, 25 май, 06 юли, 31 август, 12 октомври и 9ноември 2009 г.

От тук можете да изтеглите и Наръчникът за най- често допусканите грешки при кандитатстване по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007- 2013

Проектните предложения се подават в Дирекция “Бюро по труда” на адрес:

гр.Русе, ул.”Кап.л-т Е.Винаров” 10,ет.3,стая 303 от 8:30 до 17:00телефон: 821-423

 
Публикувана 26 Февруари 2009 г. 16:02:16
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини