Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013

Стартира схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване наусловия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст ипродължително безработни”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни”, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:

1.Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;

2.Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;

- За безработните над 50 години - в областите Благоевград,Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник,Плевен, Русе, Смолян;

- За продължително безработните - в областите Бургас, Видин,Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград,Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол

2. Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца;

3. Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 месеца.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg; "Европейски фондове и международни проекти"; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г.17:30 часа в следните дирекции “Бюро по труда”: Благоевград, Бургас,Велико Търново,Видин,Враца,Габрово,Кърджали,Кюстендил,Ловеч

Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе,Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.

Определените дати за свикване на сесии на Оценителната комисия за 2009 г. са:06 април, 25 май, 06 юли, 31 август, 12 октомври и 9ноември 2009 г.

От тук можете да изтеглите и Наръчникът за най- често допусканите грешки при кандитатстване по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007- 2013

Проектните предложения се подават в Дирекция “Бюро по труда” на адрес:

гр.Русе, ул.”Кап.л-т Е.Винаров” 10,ет.3,стая 303 от 8:30 до 17:00телефон: 821-423

 
Публикувана 26 Февруари 2009 г. 16:02:16
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини