Правителството ще компенсира работниците, засегнати от кризата

До 120 лв. месечна компенсация ще получават лицата, които са работили на непълно работно време в секторите "Индустрия" и "Услуги". В правителствено постановление, прието на заседание през миналата седмица, се определят условията и редът за предоставяне на сумите, чиято цел е да се ограничат масовите съкращения на работници и служители от фирми, засегнати от световната икономическа и финансова криза.

Мярката създава условия, чрез компенсация на доходите им, служителите да останат на работа в същото предприятие и да запазят заетостта си, а работодателите - да задържат персонала, който ще им е необходим при излизане от кризата и съживяване на пазара на труда.

Компенсацията е за срок не повече от 3 последователни месеца, еднократно в рамките на една календарна година. Конкретният размер ще се изчислява пропорционално на действително отработеното време. За изплащането й в Националния план за действие по заетостта през 2009 г. са предвидени 6 753 081 лв. С тези средства ще бъдат подпомогнати 18 759 души, преминали на непълно работно време.

Право да кандидатстват за компенсация имат работници и служители, чиито работодатели са:

 • местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България;
 • имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, Н, I и J от Класификацията на икономическите дейности - 2008 г.;
 • установили са непълно работно време за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5% от списъчния състав на персонала към момента на кандидатстване;
 • нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация
 • нямат наложени в последните 6 месеца преди кандидатстването санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда.

Работниците и служителите от предприятия, за които работодателят не е предоставил необходимите документи, не се допускат до оценяване.

Процедурата за изплащане на компенсациите ще се администрира от Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения. В дейностите по разглеждане, оценка и класиране на кандидатстващите работници и служители участват Съветите за сътрудничество към дирекциите "Бюро по труда" и Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие. Съветите за сътрудничество към дирекциите "Бюро по труда" разглеждат и оценяват подадените документи по реда на тяхното постъпване, и по следните критерии:

 • процент на изменение на стойността на продажбите за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите, в сравнение със същия период на предходната година;
 • процент на изменение на финансовите резултати за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите, в сравнение със същия период на предходната година;
 • вид на основната дейност; процент на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време от общия брой на списъчния състав в края на последното тримесечие, предхождащо въвеждането на непълно работно време;
 • наличие на санкции или глоби на работодателя по чл. 413, ал. 3 и чл. 414, ал. 2 от Кодекса на труда в последните 6 месеца преди подаване на документите.

Оценката се формира като сума от определен брой точки за всеки критерий, определени по скала, приложена към одобрения от кабинета документ.

Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие ще обсъждат и правят общо класиране за областта на оценените от Съветите за сътрудничество документи в рамките на полученото финансиране. Средствата се разпределят по области съобразно броя на наетите лица в секторите "Индустрия" и "Услуги". Комисиите правят мотивирано писмено предложение до директорите на дирекции "Бюро по труда" за одобряване или неодобряване на декларациите на работниците и служителите.

От своя страна те уведомяват писмено чрез работодателите работниците и служителите, на които ще бъдат изплащани компенсации. Сумите ще бъдат изплащани на работниците и служителите ежемесечно безкасово, въз основа на представени от работодателя отчетни документи.

За срока на изплащане на компенсациите, работодателят няма право:

 • да наема нови служители на длъжности, за които е въведено непълно работно време;
 • да изисква от работещите на непълно работно време да полагат извънреден труд или да сключва трудови договори с тях за работа на друго работно място в същото предприятие;
 • да увеличава трудовите норми на работещите на непълно работно време;
 • да ги поставя при по-неблагоприятни условия на труд от работещите на пълно работно време.

По предварителни данни почти 7000 души - преди всичко работещи в леката промишленост, в момента отговорят на условията за кандидатстване за компенсации.

Очаква се постановлението да влезе в сила от 1 март, след обнародването му в "Държавен вестник".

Бюлетин „Инфобизнес” бр. 08/2008

 
Публикувана 5 Март 2009 г. 12:03:27
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини