На 9 март стартира набиране на предложения за кандидатстване по програма за компенсиране на работниците, засегнати от икономическата криза

В Националния план за действие по заетостта 2009 като част от антикризисните мерки на правителството е включено подкрепа на работниците и служителите, чрез компенсиране на доходите им, които намаляват от преминаване от пълно към непълно работно време. За целта са предвидени средства над 6 700 хил. лв. за субсидиране на заетостта над 18 хил. лица.

В Постановлението на Министерски съвет (ПМС)
№ 44 от 19 февруари, обнародвано в Държавен вестник бр.16 от 27.02.2009 г., са определени условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".

Компенсациите се изплащат на работниците и служителите, когато продължителността на установеното непълно работно време е половината от законоустановената продължителност на работното време за периода. Компенсацията е до 120 лв. за един работник или служител на месец, като конкретният размер се изчислява пропорционално на действително отработеното време през месеца. Лицата имат право на компенсация еднократно в рамките на една календарна година и за срок не повече от 3 последователни месеца.

С цел работодателите да информират своевременно и изчерпателно работниците и служителите си за възможностите за получаване на компенсации, представители на дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) ще осъществят посещения на работодатели за разясняване на изискванията, процедурите и критериите за оценка и класиране.

Съгласно Постановлението работниците и служителите с установено непълно работно време могат да кандидатстват за получаване на компенсации, ако работодателите им нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски, не са обявени в несъстоятелност или ликвидация, нямат наложени санкции и глоби по Кодекса на труда през последните 6 месеца, установили са непълно работно време за срок не по-кратък от 2 месеца, и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала, имат преобладаващ брой наети лица в икономическите дейности - добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, както и в дейностите - търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране, пощи, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения. Желаещите да получават компенсации попълват и предоставят на работодателя писмени декларации по образец, който в 14-дневен срок ги депозира в ДБТ по месторабота, заедно с документи, удостоверяващи, че отговаря на горепосочените изисквания.

Сумите за компенсации са дължими от датата на подаването на документите в ДБТ, но не по-рано от датата на въвеждане на непълно работно време.

Подробна информация може да се получи на интернет страницата на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, в рубрика "Нормативна уредба", подрубрика "Закони", където е поместено ПМС №44.

Инфобизнес бр. 10/2009

 
Публикувана 12 Март 2009 г. 16:03:13
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини