На 9 март стартира набиране на предложения за кандидатстване по програма за компенсиране на работниците, засегнати от икономическата криза

В Националния план за действие по заетостта 2009 като част от антикризисните мерки на правителството е включено подкрепа на работниците и служителите, чрез компенсиране на доходите им, които намаляват от преминаване от пълно към непълно работно време. За целта са предвидени средства над 6 700 хил. лв. за субсидиране на заетостта над 18 хил. лица.

В Постановлението на Министерски съвет (ПМС)
№ 44 от 19 февруари, обнародвано в Държавен вестник бр.16 от 27.02.2009 г., са определени условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".

Компенсациите се изплащат на работниците и служителите, когато продължителността на установеното непълно работно време е половината от законоустановената продължителност на работното време за периода. Компенсацията е до 120 лв. за един работник или служител на месец, като конкретният размер се изчислява пропорционално на действително отработеното време през месеца. Лицата имат право на компенсация еднократно в рамките на една календарна година и за срок не повече от 3 последователни месеца.

С цел работодателите да информират своевременно и изчерпателно работниците и служителите си за възможностите за получаване на компенсации, представители на дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ) ще осъществят посещения на работодатели за разясняване на изискванията, процедурите и критериите за оценка и класиране.

Съгласно Постановлението работниците и служителите с установено непълно работно време могат да кандидатстват за получаване на компенсации, ако работодателите им нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения или задължения за осигурителни вноски, не са обявени в несъстоятелност или ликвидация, нямат наложени санкции и глоби по Кодекса на труда през последните 6 месеца, установили са непълно работно време за срок не по-кратък от 2 месеца, и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала, имат преобладаващ брой наети лица в икономическите дейности - добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, както и в дейностите - търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране, пощи, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения. Желаещите да получават компенсации попълват и предоставят на работодателя писмени декларации по образец, който в 14-дневен срок ги депозира в ДБТ по месторабота, заедно с документи, удостоверяващи, че отговаря на горепосочените изисквания.

Сумите за компенсации са дължими от датата на подаването на документите в ДБТ, но не по-рано от датата на въвеждане на непълно работно време.

Подробна информация може да се получи на интернет страницата на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, в рубрика "Нормативна уредба", подрубрика "Закони", където е поместено ПМС №44.

Инфобизнес бр. 10/2009

 
Публикувана 12 Март 2009 г. 16:03:13
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини