EК извършва оценка на програмите за стабилност и конвергентните програми на 17 страни-членки, включително България

На 18 февруари Европейската комисия извърши преглед на актуализираните програми за стабилност и актуализираните конвергентни програми на 17 страни от ЕС, между които и България.

Оценката за България
Средносрочната бюджетна стратегия в програмата е насочена към поддържане на стабилно състояние на бюджета, изразяващо се в амбициозната цел излишъците по консолидираната фискална програма да бъдат в размер на 3 % от БВП през целия програмен период (2008-2011 г.). От 2003 г. насам растежът на БВП в България бе висок и надхвърляше 6 % годишно, съпроводен от растящ външен дефицит и висока инфлация. В условията на проявяващото се въздействие на забавянето на икономическия растеж и финансовата криза България е изправена пред предизвикателството да поддържа растеж, коригирайки същевременно съществуващите макроикономически неравновесия с помощта на рестриктивна фискална политика и политика на доходите.

Фискалната политика на България е насочена към поддържане на доверието на инвеститорите и съхраняване на макроикономическата стабилност. Съсредоточаването на усилията на правителството върху структурни мерки за укрепване на устойчивостта на икономиката също представлява навременна и адекватна реакция на настоящите икономически перспективи.

С оглед на изложената по-горе оценка и предвид на необходимостта да се осигури устойчива конвергенция България се призовава: да продължи да поддържа стабилна фискална позиция чрез ограничаване на растежа на разходите, за да спомогне за ограничаването на съществуващите външни неравновесия и да противодейства на евентуалното неизпълнение на приходите; да задържи растежа на заплатите в публичния сектор, за да допринесе за общо ограничаване на нарастването на заплатите и за подобряване на конкурентоспособността) да увеличи допълнително ефикасността на публичните разходи, по-специално чрез пълно прилагане на програмното бюджетиране, увеличаване на административния капацитет и реформи в областта на пазара на труда, пазара на продукти, образованието и здравеопазването с цел увеличаване на производителността и намаляване на външния дефицит.

Източник:
Представителство
на ЕК в България

Инфобизнес бр. 08/2009

 
Публикувана 13 Март 2009 г. 11:03:48
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини