EК извършва оценка на програмите за стабилност и конвергентните програми на 17 страни-членки, включително България

На 18 февруари Европейската комисия извърши преглед на актуализираните програми за стабилност и актуализираните конвергентни програми на 17 страни от ЕС, между които и България.

Оценката за България
Средносрочната бюджетна стратегия в програмата е насочена към поддържане на стабилно състояние на бюджета, изразяващо се в амбициозната цел излишъците по консолидираната фискална програма да бъдат в размер на 3 % от БВП през целия програмен период (2008-2011 г.). От 2003 г. насам растежът на БВП в България бе висок и надхвърляше 6 % годишно, съпроводен от растящ външен дефицит и висока инфлация. В условията на проявяващото се въздействие на забавянето на икономическия растеж и финансовата криза България е изправена пред предизвикателството да поддържа растеж, коригирайки същевременно съществуващите макроикономически неравновесия с помощта на рестриктивна фискална политика и политика на доходите.

Фискалната политика на България е насочена към поддържане на доверието на инвеститорите и съхраняване на макроикономическата стабилност. Съсредоточаването на усилията на правителството върху структурни мерки за укрепване на устойчивостта на икономиката също представлява навременна и адекватна реакция на настоящите икономически перспективи.

С оглед на изложената по-горе оценка и предвид на необходимостта да се осигури устойчива конвергенция България се призовава: да продължи да поддържа стабилна фискална позиция чрез ограничаване на растежа на разходите, за да спомогне за ограничаването на съществуващите външни неравновесия и да противодейства на евентуалното неизпълнение на приходите; да задържи растежа на заплатите в публичния сектор, за да допринесе за общо ограничаване на нарастването на заплатите и за подобряване на конкурентоспособността) да увеличи допълнително ефикасността на публичните разходи, по-специално чрез пълно прилагане на програмното бюджетиране, увеличаване на административния капацитет и реформи в областта на пазара на труда, пазара на продукти, образованието и здравеопазването с цел увеличаване на производителността и намаляване на външния дефицит.

Източник:
Представителство
на ЕК в България

Инфобизнес бр. 08/2009

 
Публикувана 13 Март 2009 г. 11:03:48
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини