БТПП участва в Консултативен антикризисен съвет

На 3 април се проведе първото заседание на Консултативния антикризисен съвет към министър-председателя на Р България.

Целта на Съвета е да бъде оптимизиран и структуриран диалогът между отделните заинтересовани страни по мерките за преодоляване на последиците от икономическата криза. В състава на Съвета са включени представители на държавния, неправителствения и банковия сектор, синдикатите и бизнеса. В първото заседание на Съвета участва и председателят на БТПП Божидар Божинов.

Дискутирани бяха следните теми: преглед на текущата икономическа ситуация в страната; мерки за ограничаване спада в промишленото производство; пазар на труда в условията на икономическа криза.

Министър-председателят припомни трите стълба на антикризисния план на правителството:

Първият - включващ мерки в подкрепа на финансовата стабилност.

Вторият - мерки за подкрепа на реалната икономика.

Третият - мерки за социална защита.

Бизнесклиматът в секторите промишленост, строителство и услуги започва да се влошава в началото на март. Това съобщи от своя страна Мариана Коцева, директор на Националния статистически институт (НСИ), по време заседанието.

БТПП представи обединените становища от дискусията с браншовите организации, които членуват в БТПП, за мерки, насочени към стимулиране на производството и на пазара на труда в условията на икономическа криза:

Административно обслужване; регулативни режими:

Рязко намаляване на регулативните режими и на административните такси за услуги и аргументираност при определянето на техния размер, чрез:

стандартизиране на административните процедури и документи;

аутсорсване от публичната администрация на дейности, които се извършват от неправителствени организации;

възлагане на браншовите организации на най-леките регистрационни режими по законово предвидени критерии, насочени към стимулиране обединяването на браншовите организации, когато те са повече от една в един отрасъл/бранш; приемане на Закон за браншовите организации, който да нормира законовите критерии за възлагане, участието на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки и други въпроси, свързани със саморегулирането в браншовете;

създаване на държавно-обществен орган за упражняване на надзор за ограничаване на регулативни режими и за събираните по тях такси;

разработване на механизъм (методология) за определяне размера на административните такси.

Възлагане на изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси;

Регламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по Административнопроцесуалния кодекс;

Ограничаване на списъка по Закона за занаятите, насочено към изключване на регистрационния режим за лица, упражняващи дейност, чрез регистрация по Търговския закон, както и за лица, които притежават дипломи за завършено висше или средно специално образование.

Данъчен режим:

Намаляване на15 дни на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС);

Отмяна на отговорността за чужда вина (т.нар. "отговорност в случай на злоупотреба") по ЗДДС;

Намаляване на данъчната ставка за едноличните търговци от 15% на 10%;

Отмяна на данъка върху дивидентите;

Регламентиране на данъчни стимули за инвестиции в иновации;

Разширяване на стимулите и на условията за тяхното прилагане при придобиване на семейно жилище от млади семейства;

Осигурителен режим:
Продължаващо намаляване на осигурителната тежест, чрез:

Изравняване на осигурителните задължения на държавните служители с останалите работници и служители;

Промяна в осигурителни режим за военнослужащите (МНО и МВР), предвид осигурителните вноски, които се внасят за тях за сравнително краткия им трудов стаж (поради по-ранното им пенсиониране) и по-продължителното време на получаваните от тях пенсии;

Упражняване на ефективен контрол по спазване на осигурителния режим и реализиране на санкции при нарушенията му;

Регламентиране на ефективен контрол срещу издаването на фиктивни болнични листове.

Трудови правоотношения:

Разработване на механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата на база производителност на труда, средна работна заплата и праг на бедността;

Отмяна на правото на работника и служителя на платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 от Кодекса на труда (КТ), съотвестващ на периода, в който той е бил в отпуск: поради бременност, раждане и осиновяване (чл. 163 от КТ), за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ), за кърмене и хранене на малко дете (чл. 166 от КТ), за обучение (чл. 169 от КТ) и за приемен изпит в учебно заведение (чл. 170 от КТ);

Предвидимост и обоснованост на нормативните промени:

Задължително спазване на нормативното изискване (Закон за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове) за извършване на предварителна и периодична оценка на въздействието върху икономическата среда на проектите за нормативни актове;

Разработване на стандарт (механизъм, методология), вкл. и чрез финансиране от европейски програми, за извършване на предварителна и периодична оценка на въздействието на нормативните актове;

Оповестяване с поне шест месеца напред на конкретни планирани законодателни промени, които засягат стопанската дейност с цел тяхното предвиждане и планиране от предприемачеството.

Енергийна обезпеченост:

Промяна на регулацията за определяне на цените на енергоносителите и на топлинната и електрическа енергия, с цел актуализиране на вътрешните им цени с тези на международния пазар;

Осигуряване на алтернативни енергийни източници за нуждите на страната ни.

Обществени поръчки:

Задължително включване на представители на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки;

Нормиране на по-широк кръг от данни, които да съдържа регистърът на обществените поръчки (факти за кандидатите и техните оферти; решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори, съдебни решения по отменени незаконни процедури, данни за кандидати, представили в процедура за обществена поръчка документи с невярно съдържание);

Изключване на определени лица от кръга на кандидатите, за които в регистъра на обществените поръчки има вписвания за неизпълнение или неточно изпълнение по предишни възложени поръчки;

Нормиране с подзаконов нормативен акт на стандартни образци на задължително представяните от кандидатите документи като декларации, ценови предложения и т.н.;

Нормиране на санкции за възложителя при неспазване на законоустановения срок за освобождаване на гаранциите за участие и добро изпълнение по договор;

Гарантирано от закона санциониране на виновните длъжностни лица, вкл. и тяхната имуществена отговорност при нарушение на законови процедури;

Повишаване на прозрачността при усвояване на еврофондовете

Повишаване участието на бизнеса в управлението и контрола по разходването на европейските средства - изравняване на броя на представители на бизнеса и държавата в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми;

Ясен регламент за освобождаване от ДДС на плащанията между партньори по международни проекти, финансирани от европейски фондове;

Своевременно възстановяване на изразходваните средства по договорени проекти;

Улесняване достъпа до финансиране на МСП със средства от еврофондовете - стартиране на Приоритет 3 на ОП "Конкуретноспособност", по който са блокирани 200 млн. евро в преговорите с Европейския инвестиционен фонд.

Разглеждане и оценка на проектите в нормативно предвидените срокове;

Ефективно и бързо санкциониране на държавни служители, които са нарушили или заобиколили процедурите при оценки на проекти и плащания по сключени договори;

Привеждане в съответствие на вътрешните ни ставки за командировъчни разходи с тези на Eвропейския съюз, в случаите, когато командировъчните се признават за разход по европейски проекти.

Подобряване на инфраструктурата:

Актуализиране на бюджета на НА "Пътища и инфраструктура" (НАПИ) с цел:

а) незабавно разплащане с фирми-контрагенти в размер около 102 млн. лв. за минал период, отлагането на което води до сериозна междуфирмена задлъжнялост;
б) осигуряване на оптимален финансов ресурс за текущ ремонт и поддържане на пътищата, гарантиращ достатъчно подобряване на експлоатационното им състояние след зимния период и за предстоящия летен туристически сезон;
в) бързо обявяване на обществени поръчки за изпълнение ремонтни работи на пътни отсечки, извън тези по Оперативните програми.

Ускоряване обявяването на обществени поръчки по Оперативни програми "Регионално развитие" и "Транспорт";

Промяна на условията и клаузите от подготвените типизирани документи на НАПИ за участие в обществени поръчки по закона (Закон за обществените поръчки) и по договора.

Инфобизнес бр 14/2009

 
Публикувана 8 Април 2009 г. 9:04:24
 



Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини