БТПП участва в Консултативен антикризисен съвет

На 3 април се проведе първото заседание на Консултативния антикризисен съвет към министър-председателя на Р България.

Целта на Съвета е да бъде оптимизиран и структуриран диалогът между отделните заинтересовани страни по мерките за преодоляване на последиците от икономическата криза. В състава на Съвета са включени представители на държавния, неправителствения и банковия сектор, синдикатите и бизнеса. В първото заседание на Съвета участва и председателят на БТПП Божидар Божинов.

Дискутирани бяха следните теми: преглед на текущата икономическа ситуация в страната; мерки за ограничаване спада в промишленото производство; пазар на труда в условията на икономическа криза.

Министър-председателят припомни трите стълба на антикризисния план на правителството:

Първият - включващ мерки в подкрепа на финансовата стабилност.

Вторият - мерки за подкрепа на реалната икономика.

Третият - мерки за социална защита.

Бизнесклиматът в секторите промишленост, строителство и услуги започва да се влошава в началото на март. Това съобщи от своя страна Мариана Коцева, директор на Националния статистически институт (НСИ), по време заседанието.

БТПП представи обединените становища от дискусията с браншовите организации, които членуват в БТПП, за мерки, насочени към стимулиране на производството и на пазара на труда в условията на икономическа криза:

Административно обслужване; регулативни режими:

Рязко намаляване на регулативните режими и на административните такси за услуги и аргументираност при определянето на техния размер, чрез:

стандартизиране на административните процедури и документи;

аутсорсване от публичната администрация на дейности, които се извършват от неправителствени организации;

възлагане на браншовите организации на най-леките регистрационни режими по законово предвидени критерии, насочени към стимулиране обединяването на браншовите организации, когато те са повече от една в един отрасъл/бранш; приемане на Закон за браншовите организации, който да нормира законовите критерии за възлагане, участието на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки и други въпроси, свързани със саморегулирането в браншовете;

създаване на държавно-обществен орган за упражняване на надзор за ограничаване на регулативни режими и за събираните по тях такси;

разработване на механизъм (методология) за определяне размера на административните такси.

Възлагане на изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси;

Регламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по Административнопроцесуалния кодекс;

Ограничаване на списъка по Закона за занаятите, насочено към изключване на регистрационния режим за лица, упражняващи дейност, чрез регистрация по Търговския закон, както и за лица, които притежават дипломи за завършено висше или средно специално образование.

Данъчен режим:

Намаляване на15 дни на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС);

Отмяна на отговорността за чужда вина (т.нар. "отговорност в случай на злоупотреба") по ЗДДС;

Намаляване на данъчната ставка за едноличните търговци от 15% на 10%;

Отмяна на данъка върху дивидентите;

Регламентиране на данъчни стимули за инвестиции в иновации;

Разширяване на стимулите и на условията за тяхното прилагане при придобиване на семейно жилище от млади семейства;

Осигурителен режим:
Продължаващо намаляване на осигурителната тежест, чрез:

Изравняване на осигурителните задължения на държавните служители с останалите работници и служители;

Промяна в осигурителни режим за военнослужащите (МНО и МВР), предвид осигурителните вноски, които се внасят за тях за сравнително краткия им трудов стаж (поради по-ранното им пенсиониране) и по-продължителното време на получаваните от тях пенсии;

Упражняване на ефективен контрол по спазване на осигурителния режим и реализиране на санкции при нарушенията му;

Регламентиране на ефективен контрол срещу издаването на фиктивни болнични листове.

Трудови правоотношения:

Разработване на механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата на база производителност на труда, средна работна заплата и праг на бедността;

Отмяна на правото на работника и служителя на платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 от Кодекса на труда (КТ), съотвестващ на периода, в който той е бил в отпуск: поради бременност, раждане и осиновяване (чл. 163 от КТ), за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (чл. 164 от КТ), за кърмене и хранене на малко дете (чл. 166 от КТ), за обучение (чл. 169 от КТ) и за приемен изпит в учебно заведение (чл. 170 от КТ);

Предвидимост и обоснованост на нормативните промени:

Задължително спазване на нормативното изискване (Закон за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове) за извършване на предварителна и периодична оценка на въздействието върху икономическата среда на проектите за нормативни актове;

Разработване на стандарт (механизъм, методология), вкл. и чрез финансиране от европейски програми, за извършване на предварителна и периодична оценка на въздействието на нормативните актове;

Оповестяване с поне шест месеца напред на конкретни планирани законодателни промени, които засягат стопанската дейност с цел тяхното предвиждане и планиране от предприемачеството.

Енергийна обезпеченост:

Промяна на регулацията за определяне на цените на енергоносителите и на топлинната и електрическа енергия, с цел актуализиране на вътрешните им цени с тези на международния пазар;

Осигуряване на алтернативни енергийни източници за нуждите на страната ни.

Обществени поръчки:

Задължително включване на представители на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки;

Нормиране на по-широк кръг от данни, които да съдържа регистърът на обществените поръчки (факти за кандидатите и техните оферти; решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори, съдебни решения по отменени незаконни процедури, данни за кандидати, представили в процедура за обществена поръчка документи с невярно съдържание);

Изключване на определени лица от кръга на кандидатите, за които в регистъра на обществените поръчки има вписвания за неизпълнение или неточно изпълнение по предишни възложени поръчки;

Нормиране с подзаконов нормативен акт на стандартни образци на задължително представяните от кандидатите документи като декларации, ценови предложения и т.н.;

Нормиране на санкции за възложителя при неспазване на законоустановения срок за освобождаване на гаранциите за участие и добро изпълнение по договор;

Гарантирано от закона санциониране на виновните длъжностни лица, вкл. и тяхната имуществена отговорност при нарушение на законови процедури;

Повишаване на прозрачността при усвояване на еврофондовете

Повишаване участието на бизнеса в управлението и контрола по разходването на европейските средства - изравняване на броя на представители на бизнеса и държавата в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми;

Ясен регламент за освобождаване от ДДС на плащанията между партньори по международни проекти, финансирани от европейски фондове;

Своевременно възстановяване на изразходваните средства по договорени проекти;

Улесняване достъпа до финансиране на МСП със средства от еврофондовете - стартиране на Приоритет 3 на ОП "Конкуретноспособност", по който са блокирани 200 млн. евро в преговорите с Европейския инвестиционен фонд.

Разглеждане и оценка на проектите в нормативно предвидените срокове;

Ефективно и бързо санкциониране на държавни служители, които са нарушили или заобиколили процедурите при оценки на проекти и плащания по сключени договори;

Привеждане в съответствие на вътрешните ни ставки за командировъчни разходи с тези на Eвропейския съюз, в случаите, когато командировъчните се признават за разход по европейски проекти.

Подобряване на инфраструктурата:

Актуализиране на бюджета на НА "Пътища и инфраструктура" (НАПИ) с цел:

а) незабавно разплащане с фирми-контрагенти в размер около 102 млн. лв. за минал период, отлагането на което води до сериозна междуфирмена задлъжнялост;
б) осигуряване на оптимален финансов ресурс за текущ ремонт и поддържане на пътищата, гарантиращ достатъчно подобряване на експлоатационното им състояние след зимния период и за предстоящия летен туристически сезон;
в) бързо обявяване на обществени поръчки за изпълнение ремонтни работи на пътни отсечки, извън тези по Оперативните програми.

Ускоряване обявяването на обществени поръчки по Оперативни програми "Регионално развитие" и "Транспорт";

Промяна на условията и клаузите от подготвените типизирани документи на НАПИ за участие в обществени поръчки по закона (Закон за обществените поръчки) и по договора.

Инфобизнес бр 14/2009

 
Публикувана 8 Април 2009 г. 9:04:24
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини