7 наредби са променени в съответствие със закона за техническите изисквания към продуктите

Правителството прие изменения и допълнения в 7 наредби в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Това са наредбите: за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръжения; за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите; за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строително товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на ацетиленовите уредби; за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

С промените в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията значително се увеличава номенклатурата на видовете съоръжения с повишена опасност, за които техническия надзор ще се осъществява от лицензирани лица. Реципрочно се намаляват съоръженията с повишена опасност, на които техническия надзор ще се извършва от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Измененията в ЗТИП предвиждат кандидатите за лицензия да имат внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO/IEС 17020. На технически надзор към лицензираните лица преминават асансьорите в жилищните сгради, ски влековете, крановете с товароподемност до 5 т, всички видове ацетиленови уредби и др.

В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите са редуцирани документите, които гражданите и бизнеса трябва да представят при регистрацията на притежаваните от тях асансьори пред органите на техническия надзор.

В наредбите за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ са премахнати изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения с повишена опасност. В съответствие с разпоредбите на ЗТИП разрешителният режим за извършване на тази дейност е сменен с регистрационен. Уреден е и редът за вписване на лицата, които извършват тези дейности, в специален регистър.

С промените в подзаконовата нормативна база се въвежда изискването лицензираните за технически надзор лица след извършване на техническия преглед да поставят стикер с определени реквизити върху съоръжението с повишена опасност. Това ще осигури на потребителите, на обслужващия и експлоатационния персонал и на контролните органи информация дали на съоръжението е извършен необходимия технически преглед и то може да се ползва безопасно.

Инфобизнес бр.14/2008

 
Публикувана 8 Април 2009 г. 10:04:50
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини