7 наредби са променени в съответствие със закона за техническите изисквания към продуктите

Правителството прие изменения и допълнения в 7 наредби в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Това са наредбите: за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръжения; за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите; за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строително товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на ацетиленовите уредби; за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

С промените в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията значително се увеличава номенклатурата на видовете съоръжения с повишена опасност, за които техническия надзор ще се осъществява от лицензирани лица. Реципрочно се намаляват съоръженията с повишена опасност, на които техническия надзор ще се извършва от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Измененията в ЗТИП предвиждат кандидатите за лицензия да имат внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO/IEС 17020. На технически надзор към лицензираните лица преминават асансьорите в жилищните сгради, ски влековете, крановете с товароподемност до 5 т, всички видове ацетиленови уредби и др.

В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите са редуцирани документите, които гражданите и бизнеса трябва да представят при регистрацията на притежаваните от тях асансьори пред органите на техническия надзор.

В наредбите за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ са премахнати изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения с повишена опасност. В съответствие с разпоредбите на ЗТИП разрешителният режим за извършване на тази дейност е сменен с регистрационен. Уреден е и редът за вписване на лицата, които извършват тези дейности, в специален регистър.

С промените в подзаконовата нормативна база се въвежда изискването лицензираните за технически надзор лица след извършване на техническия преглед да поставят стикер с определени реквизити върху съоръжението с повишена опасност. Това ще осигури на потребителите, на обслужващия и експлоатационния персонал и на контролните органи информация дали на съоръжението е извършен необходимия технически преглед и то може да се ползва безопасно.

Инфобизнес бр.14/2008

 
Публикувана 8 Април 2009 г. 10:04:50
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини