Одитен комитет - да спазим закона, като извлечем полза

Предприятията, които положат усилия, ще бъдат добре компенсирани за тях

В България понятието одитен комитет се появи съвсем скоро и на практика за много хора то е нещо непознато. В страната няма и установена практика по отношение на дейностите, които този орган трябва да осъществява. Ето защо решихме да предложим на читателите на "Дневник" тази статия, обхващаща основните въпроси, свързани със създаването и функционирането на одитни комитети.

Основната идея, с която се създават одитните комитети, е, че предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, имат по-голяма значимост за икономиката и за обществеността и за това към тях трябва да се прилагат по-стриктни изисквания по отношение на задължителния одит на индивидуалните и/или консолидирани финансови отчети.

Очаква се, че одитните комитети и ефективните системи за вътрешен контрол ще спомагат за минимизирането на финансовия и оперативния риск, както и риска от неспазване на законодателството. Те също така трябва да повишават качеството на процеса по финансово отчитане в предприятията.

Дейността на одитния комитет трябва да е от полза не само за предприятието и собствениците на капитала му, но и за широката общественост.

Световната практика е функциите, ролята и отговорностите на одитните комитети да се описват в стандартите за корпоративно управление, издавани от отделните борси. В България би следвало да се разработят повече конкретни изисквания в самия Закон за независимия финансов одит или в отделен нормативен акт. Причината е, че в обхвата на предприятията, които извършват дейност от обществен интерес, се включват и немалко такива, които не са регистрирани на фондова борса - част от финансовите институции, дружества, занимаващи се с производство, пренасяне и продажба на електроенергия и топлоенергия, дружества, предоставящи водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги и други.

Процесът по създаване на одитен комитет има няколко съществени аспекта. Като начало този комитет трябва да бъде създаден от правна гледна точка. За да стане това, предприятието трябва да свика общо събрание на акционерите или на едноличния собственик на капитала. Събранието трябва да вземе решение за създаването на одитен комитет с определен брой членове. Законът не поставя изискване за минимален брой на членовете на одитния комитет, но това е колективен орган и затова членовете му трябва да са поне двама. Следваща стъпка в изграждането на комитета е да бъдат определени неговата роля и структура.

Сред първите задачи на одитния комитет са да направи предложение на акционерите за назначаване на регистриран одитор за текущата година, както и да одобри договора за възлагане на одит преди подписването му. Някой предприятия смятат, че с това се изчерпват задълженията на комитета. Причината е, че в закона са записани само основните изисквания към задълженията на одитния комитет. Тези изисквания са дадени в чл.40з от ЗНФО и по-скоро пораждат въпроси, отколкото дават отговори за това какво наистина се очаква от одитните комитети.

За да се спази изискването на закона, за момента е нужно да се направи съвсем малко. Предприятията, които искат да демонстрират своята отговорност към собствениците си и към широката общественост, както и да дадат добър пример, е добре да помислят добре за това какво очакват от техния одитен комитет. Хубаво е също така те да си отговорят на въпроса - просто да спазим закона с минимални усилия или да спазим закона и да извлечем полза в по-дългосрочен аспект. Тези, които отговарят с да на втората част от въпроса, ще бъдат възнаградени за усилията, които ще положат.

Създаване на наистина ефективен одитен комитет

За да може един одитен комитет да работи действително ефективно и да се превърне в ценна функция на предприятието, трябва да са налице няколко условия:

* Одитният комитет трябва да има правилник за работа, който ясно да дефинира организацията, целите, компетентностите и отговорностите му. Правилникът за работа може да се разглежда като вид договор между одитния комитет и собствениците на предприятието.

* Членовете на одитния комитет трябва да притежават подходяща квалификация и професионален опит и да бъдат независими от ръководството на предприятието.

* Трябва да се предвидят курсове и обучения за членовете на одитния комитет, които трябва да адресират нуждите и възможностите на всеки един от неговите членове.

* Срещите на одитния комитет трябва да бъдат планирани внимателно по отношение на честота, участници и теми за обсъждане. Преди всяка среща трябва да се изготви подробен дневен ред, който да бъде представен на членовете с цел те да се подготвят.

* За да бъдат ефективни и ползотворни срещите на одитния комитет, желателно е да бъдат канени външни за одитния комитет хора като финансовия директор на предприятието, вътрешния одитор, външния одитор, главния счетоводител, външни консултанти и др.

* Новите членове на одитния комитет следва да получат първоначална ориентация и информация по отношение на компанията в зависимост от техния предишен опит с подобна индустрия и работа.

* Одитният комитет трябва да има свободен достъп до вътрешната информация, която му е необходима, за да може да изпълнява задълженията си.

* Одитният комитет трябва да извършва оценка на собствената си дейност поне веднъж годишно с цел да анализира ефективността си. Подобна оценка може да се извърши и от трети лица като ръководството на предприятието,
вътрешния одит или регистрирания одитор.

Автор: Христо Ненков, мениджър консултантски услуги в "Ърнст и Янг България"

В-к Дневник

 
Публикувана 15 Април 2009 г. 15:04:15
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини