При фалит на работодателя работниците получават обезщетение За този риск не са осигурени лицата, управлявали предприятието

Гарантирани вземания на работниците и служителите са начислени и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.

Основен източник на приходи във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) са вноските в него от работодателите. През тази година размерът на вноската за фонда, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, е намален и е 0.1 на сто.

Законът за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат работници или служители по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони.

Вноски за фонда не се внасят от работодателите, спрямо които не може да се открие производство по несъстоятелност, тъй като те не са търговци. Такива са държавните учреждения (министерства, изпълнителни агенции, общини, учебни заведения, висши училища, институти), партиите, регистрирани по Закона за политическите партии, вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията и др.

Осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се дължат за всички лица, работещи по трудово правоотношение, включително и лицата, осигурени по реда на чл.4, ал.2 от КСО. Осигурени по този ред са наетите на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец.

Не се дължат вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на лицата, наети по трудови правоотношения, които едновременно с това са:

съдружници в търговското дружество;

членове на органите за управление и контрол на търговеца;

съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т.1 и 2.

Работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи посочените по-горе качества. Това става при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.

Вноската за фонда е изцяло за сметка на работодателя и се изчислява върху изплатените или начислени брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Когато лицата работят едновременно по два или повече трудови договора, всеки от работодателите дължи осигурителна вноска в размер на 0.1 на сто, като брутното трудово възнаграждение при всеки от тях поотделно през 2009 г. се ограничава до 2000 лв. Събирането и контролът по внасянето на вноските във фонд ГВРС се осъществяват от Националната агенция по приходите.

Невнасянето на дължимите вноски от работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарантирани вземания. Данните за размера на осигурителния доход, върху който са внесени или начислени вноски за фонда, се включват в информацията, подавана за работниците и служителите с декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице".

Трябва да се има предвид, че за вноските във фонда не се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване относно минималния осигурителен доход. Вноските се внасят едновременно с изплащане или начисляване на дължимото възнаграждение или на част от него, когато е изплатен или начислен само аванс.

Не се дължат вноски за фонда върху изплатените или начислени суми за социални разходи, тъй като те не представляват трудово възнаграждение. Не се дължат вноски върху изплатените обезщетения по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Средствата по фонда се разходват за:

- изплащане на гарантираните вземания

- осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване

- издръжка на дейността на фонда в размер, установен от надзорния съвет, но не повече от 0.3 на сто от годишните приходи на фонда

- разходи за дейността по чл.13, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Контролът по изплащането на гарантираните вземания се осъществява от органите на Националния осигурителен институт. Гарантираните вземания се отпускат въз основа на молба-декларация по образец. Молбата се подава от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя.

Автор: Вержиния Заркова, експерт в НОИ

В-к Дневник

 
Публикувана 28 Април 2009 г. 17:04:51
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини