Правен статут и данъчно третиране на дружеството - консорциум

В съвременния правен мир юридическото лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност, е известно с наименованието "консорциум". В зависимост от това по реда на кой закон е учреден, консорциумът може да бъде създаден като гражданско или като търговско дружество. Гражданските дружества се създават по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а търговските - по реда на Търговския закон (ТЗ).

1.

Консорциумът, учреден като гражданско дружество

Договорът за консорциум, учреден като гражданско дружество, се урежда в разпоредбите на глава ХV на ЗЗД , чл. 357 - 364, наименована "Дружество". В чл. 357 на закона този вид договор е дефиниран като договор, с който "две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел". От тук произтича същественият извод, че независимо как е наименован даден договор, като "договор за сътрудничество", "договор за осъществяване на съвместна дейност", или наименование с подобен характер, за квалифицирането на учреденото дружество е от значение не наименованието, а съдържанието на договора. Поради това, независимо от наименованието си, всеки договор, който покрива основните характеристики на вида договори, определени в чл. .357 - 364 на ЗЗД, представлява договор, по силата на който се създава неперсонифицирано гражданско дружество, т.е. консорциум, учреден по този закон.

При гражданските обединения, създадени по силата на тези договори, внесените в тях имущества - пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Ако не е уговорено друго, като обща собственост се приема и всяка друга вещ, внесена в дружеството за общо ползване. В зависимост от начина, по който е договорено да се ползва внесената вещ - като вещ за ползване, или като вещ в собственост на консорциума, към нея са приложими съответно правилата на договора за наем или на договора за продажба (чл. 358 на ЗЗД). Обща собственост на съдружниците в дружеството е и всичко придобито от него за времето на съществуването му, като дяловете на отделните съдружници са равни, освен ако не е договорено друго (чл. 359 на закона). По същия начин, ако друго не е уговорено, се разпределят между тях и печалбите и/ или загубите на дружеството. Съдружниците може да искат своя дял от общата собственост само в случай на неговото прекратяване или при преустановяване на участието си в него. Те нямат право да прехвърлят дружествения си дял на друго лице без съгласието на останалите съдружници.

1.1.

Консорциумът - като стопански субект

По смисъла на чл.1, ал. 2 на Закона за счетоводството (ЗСч.) неперсонифицираните граждански дружества са предприятия. Следователно консорциумите, учредени по реда на ЗЗД, следва да водят отделно счетоводство по общите правила на счетоводното законодателство и стандарти.

1.2.

Консорциумите като данъчно задължени лица по ЗКПО

Изложеното дава основание да се направи заключение, че независимо от това как е наименован даден, сключен по ЗЗД договор, който притежава основните характеристики на дружество по глава ХV на закона, субектът, който се учредява по силата на този договор, представлява неперсонифицирано дружество. По смисъла на чл. 2, ал. 2 на ЗКПО за целите на корпоративното подоходно облагане това дружество е приравнено на юридическо лице, което подлежи на данъчно облагане и носи административно - наказателна отговорност за неизпълнение на данъчните си задължения. Следователно за данъчни цели консорциумът, сключен по реда на ЗЗД , представлява самостоятелно данъчно задължено лице, чиито печалби подлежат на облагане по чл. 2, ал. 1, т. 1 на закона.

1.3.

Особености при данъчното облагане на разпределени доходи от дялови участия и/или дружествени дялове на граждански дружества

Съгласно дефиницията на понятието "дивидент" по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗКПО доходите от дялови участия в неперсонифицирани дружества, както и разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което се намалява собственият капитал на последното, се квалифицират като дивиденти. Особеностите при тяхното данъчно третиране зависят от данъчния статут на лицата, в полза на които се разпределят дивидентите. Когато те са местни юридически лица или/и ЕТ, дивидентите, разпределени от дружеството в тяхна полза, не подлежат на облагане по чл.194 от закона. Ако лицето, в полза на което се разпределя дивидентът обаче е местно юридическо лице, което не е търговец, или е чуждестранно юридическо лице, върху сумата на дивидентите му следва да бъде удържан данък по реда на разпоредбата на този член.

Особеност има и при квалификацията за данъчни цели на счетоводните приходи от дивиденти, получени от местните дружества или ЕТ -участници в консорциума. Счетоводните приходи, получени от разпределение на дивиденти от консорциум, не се признават за данъчни цели (чл. 27, ал. 1, т. 1 на ЗКПО). Това означава, че на основание чл. 23, ал. 2, т. 2 от закона при формирането на финансовия резултат на участниците в консорциума за данъчни цели, тези приходи следва да бъдат посочени в намаление на счетоводния им резултат.

1.4.

Консорциумите като данъчно задължени лица по ЗДДС

Когато в качеството си на стопански субект дадено неперсонифицирано дружество извършва възмездни облагаеми доставки на стоки и /или услуги, то представлява данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.1 на ЗДДС, т.е. формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал.1 или чл. 99, ал. 2 на закона; издава данъчни документи, в които начислява или не начислява данък в зависимост от облагаемостта на съответната доставка; води данъчни регистри по реда на чл.124 и подава справки - декларации, като при това спазва реда на закона, определен за съответния вид доставки. Когато във връзка с изпълнението на доставка, осъществявана от консорциума, негови отделни съдружници участват в изпълнението й като подизпълнители срещу заплащане, данъчните им взаимоотношения с него се документират и облагат по общ ред, т.е. също формират облагаем оборот, документират се с данъчни документи, начислява им се ДДС и се регистрират и отчитат, както доставки между отделни стопански субекти. На практика известни по-усложнени схеми за облагане възникват в случаите, при които в консорциумите участват и чуждестранни юридически лица. Те най-често се учредяват като дружества по реда на ТЗ, което обаче не променя по същество данъчните им задължения по ЗДДС. При изпълнението на отделните доставки, свързани с изпълнението на съответните дейности, задължени да спазват разпоредбите на ЗДДС, т.е. да се регистрират, да издават съответните документи, да начисляват, регистрират и отчитат ДДС, са както консорциумът, така и отделните съдружници - подизпълнители.

2.

Консорциумите, учредени като търговски дружества

Това са търговски формирования - правни субекти, при които е налице договорено обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност или дейности (чл. 275 от ТЗ). Съгласно чл. 276 на закона за формираното дружество са приложими съответно правилата на гражданското дружество или съответно правилата на възприетата дружествена форма при създаването на консорциума. По силата на своя правен статут тези дружества са квалифицирани като местни юридически лица и, за разлика от неперсонифицираните дружества, за целите на данъчното облагане са посочени като данъчно задължени лица в чл. 2, ал.1, т. 1 на ЗКПО. По същество данъчното третиране на тези дружества не се отличава от изложението по-горе.

Автор: Лиляна Панева

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана 16 Юни 2009 г. 10:06:30
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини