Наказателните санкции за неспазване на някои нормативно определени срокове по ЗДДС при доставки с обърнато данъчно задължение

От началото на 2009 г. са в сила радикални промени в реда за упражняване правото на данъчен кредит (ДК) за доставки, при които данъкът се начислява от получателите /вносителите им. Те произтичат от приложението на разпоредбите на новия чл. 73а на ЗДДС, в съответствие с които неспазването на изискванията на чл. 71, т. 2, 3 и 4 на закона за условията и документите, които следва да са изпълнили данъчно задължените лица (ДЗЛ), за да имат право на ДК, вече не е основание това право да им бъде отказано. Не е основание за отказ на право за упражняване на ДК от тях и неспазването на преклузивния срок за ползването му, регламентирано от чл. 72, ал. 1 на закона. В резултат на това за получателите на този вид доставки правото на ДК е безусловно, доколкото съответната доставка не е привидна и данни за нея са налични в тяхното счетоводство. Лицата не може да бъдат лишени от това си право дори, ако са пропуснали да начислят данък и това е установено при данъчна ревизия, начислили са го със закъснение, т.е. не са спазили 15-дневния срок за издаването на протокол по чл. 117, ал. 2 на закона, или са изтекли четирите нормативно определени периоди за неговото упражняване.

Тези нарушения на ДЗЛ обаче подлежат на санкции. За целта в ЗДДС са предвидени съответни нови административно-наказателни разпоредби, а санкциите, които определят те, са различни от тези, прилагани като наказателна мярка за същия вид нарушения по общия ред, регламентиран в закона. За тази цел в ЗДДС е добавен нов чл.180а. Чрез текстовете на неговите пет алинеи фактически се регламентира приложението на разпоредбите на чл.180 ал. 1 - 4 от действащия закон, конкретизирано за доставките, при които данъкът е изискуем от получателите им като платци по глава осма от него. Текстовете на новите разпоредби са съобразни с особеностите на този вид доставки. При техния прочит прави впечатление фактът, че санкциите, предвидени в тях за съответните нарушения, са значително по-меки в сравнение с тези, прилагани към нарушенията от същия вид, допускани при доставките, облагани по общ ред.

Така в съответствие с разпоредбата на чл.180а, ал.1 на ЗДДС при неначисляване на данък за доставки, при които той е изискуем от получателите им, санкцията за ДЗЛ ще е в размер на 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв., а не както е по общия ред - пълния размер на данъка, но не по-малко от 500 лв. (чл.180, ал.1 на закона). Санкцията за неначисляване на данък е още по-малка, ако получателят е начислил данъка не в периода, през който е следвало да го начисли, а в периода, следващ този период, т.е. начислил го е с месец закъснение. Тогава санкцията за него е 2 на сто от начисления със закъснение данък, но не по- малко от 25 лв., а не както е според чл.180, ал. 3 от ЗДДС - 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.

Значително е намален и размерът на санкцията при повторни нарушения от същия характер. Съгласно чл.180а, ал. 5 на закона в такива случаи санкцията на ДЗЛ е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а не както досега двукратния размер на данъка, но не по-малко от 5000 лв. (чл.180, ал. 4 на закона).

Освен това санкцията за начисляване на данък със закъснение за срок до два месеца от края на месеца, в който той е следвало да се начисли, не е обвързана с размера на данъка, ако получателят на доставката е уведомил за закъснението си съответния орган по приходите. Уведомлението се извършва по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 на закона, който предвижда ДЗЛ да уведоми писмено съответната приходна администрация за закъснението си. Тя, от своя страна, предприема мерки за промяна на данъчните му задължения за периода, през който данъкът е станал изискуем. При упражняване на задълженията си по този ред приходната администрация обикновено поканва лицето да подаде нови отчети за данъчните си регистри (дневници) и нова справка декларация за периода, в който данъкът е станал изискуем, или извършва ревизия, при която променя задължението му за този период така, че все едно данъкът е начислен в този период и в същия период е ползван и ДК за него.

При това е очевидно, че ако обстоятелствата са такива, че въпросното лице има право на пълен ДК за конкретната доставка и за периода, за който се налага промяна, и се намира в процедура по приспадане на данъка, промяна в резултата му за този период няма да има и той фактически ще понесе само административно-наказателната санкция. В такива случаи в съответствие с разпоредбата на чл.180а, ал. 4 от ЗДДС санкцията за ДЗЛ е в границите от 100 до 300 лв. При повторно тяхно нарушение от този вид санкцията е от 200 до 600 лв. (чл.180а, ал. 5 на закона).

Ще се промени ли нещо в посочения ред за упражняване правото на ДК налагането на административно наказателни санкции на ДЗЛ, ако дадено лице не е начислило данък за получената доставка и това се установи в хода на данъчна ревизия?

Според нас в такива случаи органите по приходите също нямат право да откажат на лицата право на ДК за доставката. Те би следвало да определят задължението на съответното ревизирано лице за периода, в който данъкът за доставката е станал изискуем от него така, че все едно той е бил начислен и за него е ползван ДК в същия период. При това в зависимост от случая санкцията за него ще бъде определена според разпоредбата на чл. 180а, ал. 1 или ал. 5 на закона, т.е. 5 на сто или 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 или 500 лв. - съответно за първо и следващо нарушение.

Автор: Лиляна Панева

Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:34
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини