Наказателните санкции за неспазване на някои нормативно определени срокове по ЗДДС при доставки с обърнато данъчно задължение

От началото на 2009 г. са в сила радикални промени в реда за упражняване правото на данъчен кредит (ДК) за доставки, при които данъкът се начислява от получателите /вносителите им. Те произтичат от приложението на разпоредбите на новия чл. 73а на ЗДДС, в съответствие с които неспазването на изискванията на чл. 71, т. 2, 3 и 4 на закона за условията и документите, които следва да са изпълнили данъчно задължените лица (ДЗЛ), за да имат право на ДК, вече не е основание това право да им бъде отказано. Не е основание за отказ на право за упражняване на ДК от тях и неспазването на преклузивния срок за ползването му, регламентирано от чл. 72, ал. 1 на закона. В резултат на това за получателите на този вид доставки правото на ДК е безусловно, доколкото съответната доставка не е привидна и данни за нея са налични в тяхното счетоводство. Лицата не може да бъдат лишени от това си право дори, ако са пропуснали да начислят данък и това е установено при данъчна ревизия, начислили са го със закъснение, т.е. не са спазили 15-дневния срок за издаването на протокол по чл. 117, ал. 2 на закона, или са изтекли четирите нормативно определени периоди за неговото упражняване.

Тези нарушения на ДЗЛ обаче подлежат на санкции. За целта в ЗДДС са предвидени съответни нови административно-наказателни разпоредби, а санкциите, които определят те, са различни от тези, прилагани като наказателна мярка за същия вид нарушения по общия ред, регламентиран в закона. За тази цел в ЗДДС е добавен нов чл.180а. Чрез текстовете на неговите пет алинеи фактически се регламентира приложението на разпоредбите на чл.180 ал. 1 - 4 от действащия закон, конкретизирано за доставките, при които данъкът е изискуем от получателите им като платци по глава осма от него. Текстовете на новите разпоредби са съобразни с особеностите на този вид доставки. При техния прочит прави впечатление фактът, че санкциите, предвидени в тях за съответните нарушения, са значително по-меки в сравнение с тези, прилагани към нарушенията от същия вид, допускани при доставките, облагани по общ ред.

Така в съответствие с разпоредбата на чл.180а, ал.1 на ЗДДС при неначисляване на данък за доставки, при които той е изискуем от получателите им, санкцията за ДЗЛ ще е в размер на 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв., а не както е по общия ред - пълния размер на данъка, но не по-малко от 500 лв. (чл.180, ал.1 на закона). Санкцията за неначисляване на данък е още по-малка, ако получателят е начислил данъка не в периода, през който е следвало да го начисли, а в периода, следващ този период, т.е. начислил го е с месец закъснение. Тогава санкцията за него е 2 на сто от начисления със закъснение данък, но не по- малко от 25 лв., а не както е според чл.180, ал. 3 от ЗДДС - 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.

Значително е намален и размерът на санкцията при повторни нарушения от същия характер. Съгласно чл.180а, ал. 5 на закона в такива случаи санкцията на ДЗЛ е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а не както досега двукратния размер на данъка, но не по-малко от 5000 лв. (чл.180, ал. 4 на закона).

Освен това санкцията за начисляване на данък със закъснение за срок до два месеца от края на месеца, в който той е следвало да се начисли, не е обвързана с размера на данъка, ако получателят на доставката е уведомил за закъснението си съответния орган по приходите. Уведомлението се извършва по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 на закона, който предвижда ДЗЛ да уведоми писмено съответната приходна администрация за закъснението си. Тя, от своя страна, предприема мерки за промяна на данъчните му задължения за периода, през който данъкът е станал изискуем. При упражняване на задълженията си по този ред приходната администрация обикновено поканва лицето да подаде нови отчети за данъчните си регистри (дневници) и нова справка декларация за периода, в който данъкът е станал изискуем, или извършва ревизия, при която променя задължението му за този период така, че все едно данъкът е начислен в този период и в същия период е ползван и ДК за него.

При това е очевидно, че ако обстоятелствата са такива, че въпросното лице има право на пълен ДК за конкретната доставка и за периода, за който се налага промяна, и се намира в процедура по приспадане на данъка, промяна в резултата му за този период няма да има и той фактически ще понесе само административно-наказателната санкция. В такива случаи в съответствие с разпоредбата на чл.180а, ал. 4 от ЗДДС санкцията за ДЗЛ е в границите от 100 до 300 лв. При повторно тяхно нарушение от този вид санкцията е от 200 до 600 лв. (чл.180а, ал. 5 на закона).

Ще се промени ли нещо в посочения ред за упражняване правото на ДК налагането на административно наказателни санкции на ДЗЛ, ако дадено лице не е начислило данък за получената доставка и това се установи в хода на данъчна ревизия?

Според нас в такива случаи органите по приходите също нямат право да откажат на лицата право на ДК за доставката. Те би следвало да определят задължението на съответното ревизирано лице за периода, в който данъкът за доставката е станал изискуем от него така, че все едно той е бил начислен и за него е ползван ДК в същия период. При това в зависимост от случая санкцията за него ще бъде определена според разпоредбата на чл. 180а, ал. 1 или ал. 5 на закона, т.е. 5 на сто или 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 или 500 лв. - съответно за първо и следващо нарушение.

Автор: Лиляна Панева

Инфобизнес бр. 34/2009

 
Публикувана 27 Август 2009 г. 16:08:34
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини