БТПП настоява за пълна прозрачност на методиките и процедурите по европроектите

В сегашния си вид системата, регламентираща управлението и контрола върху предоставените на България средства от структурните фондове, не е ефективна. Особено малките и средни предприятия като бенефициенти по оперативните програми се затрудняват да получат реален достъп до финансиране по европейските проекти.

Вина за това до голяма степен носи концентрацията на оценъчните и контролните функции в ръцете на администрацията, което е свързано с твърде усложнена документация и процедури.

В стремежа си да демонстрира старание и незаменимост, държавният чиновник усложни тези елементи до степен, далеч надхвърляща изискванията на Европейските институции. Същевременно така си осигури и многобройни възможности за облагодетелстване.

БТПП вижда пътя напред в пределната дигитализация на процедурите с осигуряване на прозрачност на всички етапи - от обявяването и подаването на документите до приключването на проектите. Особено важна е тя за оценяването, където още при поставянето на критерии те трябва да имат обективен и годен за дигитална преценка измерител - брой обучени и издържали изпита при независим професионален компетентен орган, брой наети на работа, съкращаване на злополуките и т.н.

Дигитализацията максимално ще ограничи субективния фактор в системата за управление и контрол на европейските средства. Където субективността въпреки всичко не може да се изключи - проектите следва да се разглеждат от колективни органи с участието на представители на органите на гражданското общество и браншовите и професионални организации. Нужно е да се даде публичност на постигнатите резултати по електронен път, както и на мерките спрямо отклонилите се от обещанието в проектните предложения.

А какво се прави сега - някои Управляващи органи дори не поддържат електронна общодостъпна версия за одобрените проекти, развитието на проекта и съответно изплатените суми, което очевидно не е начина за предотвратяване на корупцията и осигуряване на прозрачен механизъм при разпределяне на средствата.

Друг, свързан с горното практически недостатък е, че не всички УО са възприели правилото след приключване на конкурсната процедура да изпращат уведомление на бенефициентите, които са отхвърлени, в което да им се каже защо и кои са слабостите на техния проект.

БТПП застава зад предложението да се увеличи поне до 50% участието на браншовите и национално представени работодателски и синдикални организации в състава на управляващите и междинните органи и в комитетите за наблюдение.

Инфобизнес бр. 37/2009

 
Публикувана 16 Септември 2009 г. 14:09:59
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини