Eвропейските пазари на труда – сериозно засегнати от кризата, но по-издържливи от очакваното

Според доклад за 2009 г. на тема „Заетостта в Европа“, текущата криза се отразява много тежко върху пазарите на труда в ЕС и заличава растежа на заетостта, постигнат от 2000 г. насам. Мъжете, младите хора, нискоквалифицираните работници и работещите на срочен договор са най-силно засегнати от свиването на заетостта. Заетостта в ЕС се е свила с над 4 млн. от началото на кризата, въпреки че благодарение на въвеждането на по-късо работно време и други схеми ефектите от нея са до известна степен смекчени. Колкото и да са важни обаче тези краткосрочни мерки, те сами по себе си не са достатъчни, за да гарантират успешния изход от кризата. Политиките по заетостта трябва да се съсредоточат върху подготовката за прехода към икономика с ниски нива на въглеродни емисии.

В доклада „Заетостта в Европа“ са разгледани задълбочено два основни въпроса за бъдещата политика на ЕС по отношение на пазара на труда:преминаването към заетост и смяната на работното място и последиците от изменението на климата за пазара на труда.

Пазарите на труда в ЕС са по-динамични, отколкото се смята, но дългосрочната безработица остава сериозна заплаха

Европейските пазари на труда показват значителна динамичност през последните години, като всяка година около 22 % от европейските работещи сменят работата си. Тази динамичност не се наблюдава само в страните, които обикновено се смятат за „гъвкави“, като Обединеното кралство или Дания например, а засяга всички страни от ЕС, въпреки че цифрите варират от 14 % за работещите в Гърция и 16 % за тези в Швеция до над 25 % в Обединеното кралство, Финландия, Испания и Дания. Това изглежда е част от започналото в края на миналия век по-продължително нарастване на броя на преминалите от състояние на неактивност и безработица към заетост в ЕС, което е признак за фундаменталното структурно подобрение на нашите пазари на труда. Ползите от тази положителна тенденция обаче не са еднакви за всички работещи. Въпреки че броят на дълготрайно безработните е намалял от края на 90-те години на миналия век, този проблем продължава да е сериозно предизвикателство. През последните години близо 45 % от всички безработни в ЕС са били такива в продължение на повече от година в сравнение със САЩ, където броят им е само около 10 %. След започването на кризата решението на този проблем става все по-наложително. Политиките в подкрепа на преминаването на работещите към заетост, която съответства на принципите на гъвкавата сигурност, са ключов фактор за намаляване на дългосрочната безработица.

Политиките за ниски нива на въглеродни емисии ще променят значително структурата на заетостта в ЕС и бъдещото търсене на умения. Поне в началото новите умения, които ще бъдат търсени в икономиката с ниски нива на въглеродни емисии, ще бъдат тези на висококвалифицираните работещи. С навлизането на пазара на новите технологии обаче по-нискоквалифицираните работници също би трябвало да могат да заемат нови работни места. Следователно основните елементи, необходими, за да се улесни преходът към икономика с ниски нива на въглеродни емисии, са политиките, акцентиращи върху уменията, с които да се способства за преминаването към нови работни места и за ограничаване на възникването на пропуски или недостиг на умения, наред с адекватен социален диалог.

Докладът „Заетостта в Европа“ е на разположение на адрес http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en

Инфобизнес бр.49/ 2009

 
Публикувана 10 Декември 2009 г. 14:12:35
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини