Настойник ще ми е държавата

Младите хора са най-важният ресурс на всяка нация и обществото трябва да инвестира в тях, за да си гарантира бъдещ просперитет. Така звучи едно от най-често чуваните клишета при всякакви обсъждания на политиките по отношение на младежта. Това твърдение е толкова трудно оспоримо, колкото и общо и неконкретно. Как конкретно го разбира и как смята да търси неговото практическо приложение Министерството на образованието, младежта и науката може да се види в публикувания проект за Национална стратегия за младежта 2010-2020**.

Както повечето подобни бюрократични творения и този проект е пълен с пожелателни, разнопосочни формулировки на стратегически приоритети, цели и задачи - повечето доста общи, но и някои съвсем конкретни. Видна обаче е амбицията на авторите държавните дейности да се разпрострат върху възможно най-широк кръг от аспекти на младежкия живот - от граждански инициативи и младежки организации през подобряване на взаимодействието между учебните заведения и бизнеса до стимулиране на здравословния начин на живот сред младежите. От целия документ остава впечатлението, че целта е не да се изведат водещите насоки на държавната политика за младежта, а да се декларира желанието държавата да намери своето място навсякъде - явно за да няма никой, необгрижен от държавата.

Най-фрапантни несъмнено са идеите за ролята на държавата за подпомагане на предприемачеството сред младежите и за осигуряване на жилища за младите семейства. Конкретно проектът предлага:

1. осигуряване на данъчни облекчения за фирми, осигуряващи работни места за младежи (такъв механизъм функционира и в момента, но обхватът му е ограничен само до безработните младежи);

2. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за млади хора, които искат да основат собствени технологични компании;

3. помощ за млади предприемачи посредством достъп до финансиране, финансов лизинг, обучение, бизнес консултиране (за последните две услуги явно ще отговарят административни структури, не става ясно кой ще предоставя финансиране и лизинг - държавата ще бъде кредитор или ще дава гаранции пред финансови институции за получаване на финансирането или...?);

4. настойничество (?!?!?!) за новосъздадени фирмина млади хора за разработване на дейността на фирмата, позициониране на пазара, създаване на контакти с партньори на местно, национално и международно ниво, съдействие при намиране на доставчици и подизпълнители, маркетинг и реклама, улесняване взаимодействието с местните власти и служби, финансиращите институции и др.

Каква работа има държавата да финансира и напътства управлението на частни фирми - тя нито разполага с необходимия опит и знания в това отношение, нито има правото да определя кои фирми ще бъдат успешни и кои не. Който иска да стане предприемач, ще е успешен само, ако осъзнава пазарните реалности, бизнес рисковете и разчита на предлаганите от него продукти и услуги, а не на спасителни пояси от държавата.

Ако все пак държавата иска да улесни младите предприемачи, може просто да улесни административните процедури за правенето на бизнес за всички български и чужди граждани. Така и млади, и стари ще са изправени пред еднакво ниски бариери за започване на бизнес и само пазарният потенциал на бизнес идеите им (и осъществяването им) ще пресява успешните от неуспешните.

Особено странно е предложението за безвъзмездна помощ за високотехнологични фирми - ако предприемачът действително иска и може да развива високи технологии, това би трябвало да му носи конкурентно предимство, за което един нормално действащ финансов пазар може да осигури начални средства. Точно пък в сферата на информационните технологии например България има множество добри примери за успешни предприемачески инициативи на млади хора. И то постигнати без държавата да им е казвала, че отрасълът е перспективен или да ги е финансирала, за да повиши технологичното равнище на националната продукция.

Така предложените стимули за млади предприемачи не само, че не биха помогнали за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса им - те биха попречили на натрупването на ценен опит на първите етапи от развитието на бизнеса, по този начин спъвайки по-нататъшния растеж и шансовете на фирмите на външните пазари.

Друг привличащ вниманието момент в проекта е предложението държавата да се включи чрез публично-частни партньорства в изграждането на достъпни жилища за млади семейства, както и да въведе данъчни облекчения за млади семейства при изплащането на жилищни кредити и за изплатения наем за жилище. Т.е. според МОМН държавата има освен социални функции и такива на кредитор, на строителен предприемач икакво ли още не. И да изглежда на пръв поглед хубаво младите семейства да са по-независими от родителите си, реално изпълнението на тази идея би имало доста по-различни резултати. Те просто биха станали зависими от държавата, от нейното разбиране на това какво е младо семейство, на това в какви жилища трябва да живее то. Как и къде ще бъдат изградени тези жилища отново поставя въпроса има ли право държавата да изземва пари на данъкоплатците, за да строи жилища, в които дори не е сигурно, че младите семейства ще ИСКАТ да живеят.

В крайна сметка колкото по-рано в живота младите поемат отговорност за себе си, толкова по-добре и за самите тях, и за обществото. Ако държавата поема все повече отговорност за тях, изчезват стимулите им за развитие.

Автор: Цветелина Ненова*

* Стажант в ИПИ

** http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documentsproject/2009/proekt_NYS_2010-2020.pdf

 
Публикувана 14 Декември 2009 г. 17:12:44
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини