Агенцията по заетостта ще поддържа електронна база данни за регистрираните посредници

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които отразяват направените изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение предоставяните видове услуги по заетостта и отчитат реалната ситуация на пазара на труда. От 30 на 14 дни се съкращава срокът, в рамките на който Агенцията по заетостта се произнася по заявлението и приложените към него документи за регистрация на посредническата дейност. Регламентира се срок за заплащане на таксата за издаване на удостоверението за извършване на посредническа дейност и за регистрация на посредническите договори - удостоверението се издава след заплащане на такса в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя. В същия срок се заплаща и таксата за регистриране на сключените посреднически договори с чуждестранен работодател или корабопритежател. С измененията в наредбата се съкращава срокът за регистриране на посредническите договори - до 3 дни след заплащане на таксата и представяне на документ за извършен превод по банков път. Агенцията по заетостта се задължава да създаде и поддържа електронна база данни за регистрираните посредници, включваща и електронен вариант на техните документи. Тя ще предоставя на оправомощени длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" достъп в реално време до електронната база данни, което ще улесни контролната дейност. Допълват се основанията, при които регистрацията за осъществяване на дейността се отказва – ако лицата, които имат качеството на управители, членове на управителни и надзорни органи или пълномощници на кандидатстващото лице, са били управителни органи, членове на управителни или контролни органи, или пълномощници на посредници, които в предходните 3 години имат влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по Закона за насърчаване на заетостта. С промените в Наредбата се допълват нарушенията, при констатирането на които дейността се прекратява – когато не са сключени посреднически договори с търсещите работа лица и работодателите, когато се предоставят посреднически услуги без заявки на работодатели и в нарушение на действащото трудово законодателство, когато на търсещото работа лице не се предоставя индивидуален договор за работа, подписан от работодателя, преди заминаването му от България. С цел недопускане на дискриминация се въвежда изискване за посредника да отказва извършването на посредническа дейност по наемане на работа по заявки на работодатели, в които не са спазени изискванията на чл. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (за пряка и непряка дискриминация, привилегии и ограничения). C цел по-добра защита на правата на търсещите работа лица се регламентира задължение в посредническия договор между посредника и търсещото работа лице в чужбина или като моряк, да се включи клауза, че посредникът ще възстанови изцяло разходите за престой и транспорт на изпратените от него лица в случаите, когато не са спазени изискванията в индивидуалните трудови договори. Разширява се обхватът на застрахователните случаи, за които работодателят е длъжен да сключи застраховка за своя сметка - застраховката покрива рисковете заболяване, злополука, смърт, хоспитализация, медицински разходи, загуба или намаляване на работоспособността на наетите на работа лица, както и да осигури покритие за защита и обезщетение (P&I покритие) за болест, злополука и смърт за моряците. Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са: защита правата на търсещите работа лица; подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодателите и търсещите работа лица; повишаване ефективността на контролната дейност, извършвана от Изпълнителна агенция "ГИТ", подобряване на взаимодействието между институциите за гарантиране правата и интересите на българските граждани, както и за предотвратяване на случаите на злоупотреби и измами и др.

„http://www.government.bg/”

 
Публикувана 11 Март 2010 г. 15:03:50
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини