Инвестиционен форум 2004
Донорските програми за развитие на сектора на малките и средните предприятия - реалности и перспективи Инвестиционният форум 2004 "Проекти и финансиране" се провежда на 14 и 15 април 2004 г. в НДК, София. БТПП е модератор на модулa "Донорските програми за развитие на сектора на малките и средните предприятия - реалности и перспективи". Участие в модула са потвърдили зам.-министърът на икономиката Евгения Колданова, Ханко фон Кнобелсдорф - ръководител на Координационното бюро на Дружеството за техническо сътрудничество на Германия (GTZ), Джованни Саки - директор на Италианския институт за външна търговия, Камен Колчев от Елана Инвестмънт, както и представители на Американската агенция за международно развитие (USAID), Агенция Senter към правителството на Кралство Холандия, на програмите САПАРД, ФАР и др. Идеята е да се даде възможност на предприемачите да се запознаят с най-важните чуждестранни донорски програми за насърчаване на българската икономика. Достъпът до финансиране е особено значение за малките и средните предприятия. В края на миналата и началото на настоящата година се наблюдава допълнително разширяване на възможностите за финансиране. Договорени бяха нови суми по предприсъединителните фондове, като за периода 2004 - 2006 г. общата сума ще достигне 1.2 млрд. евро, или близо 6.5 на сто от БВП на България. За да се усвоят обаче тези суми, е необходимо повишаване ефективността на работата на администрацията и повече програми за обучение на предприемачите за възможностите, които предоставят предприсъединителните фондове. В тази посока БТПП осъществява редица инициативи по линия на Евро Инфо Центъра и Националния център за професионално обучение към БТПП. Друга посока на усилията на Палатата е оказване на консултантска помощ на бизнеса при изготвяне на качествени инвестиционни проекти, които предприемачите представят за финансиране. Изводите за предприсъединителните фондове са напълно в сила и за средствата по финансовата рамка, заложена за България в бюджета на ЕС за периода след 2006 година. Достъпът до кредити от банковата система се потвърждава от нарасналия обем на новодоговорените кредити (с 38 на сто през 2003 г.) и от понижените лихвени проценти както по краткосрочните, така и по дългосрочните кредити. Макар че това има отрицателни краткосрочни ефекти върху търговския баланс, нарастването на достъпа до финансиране съдържа реални възможности за разширяване на предприемаческата активност, инвестициите и износа на българските предприятия. Възникна дискусия за ползите и негативите от кредитната експанзия на банковата система - тема, по която БТПП проведе кръгла маса в началото на 2004 г. Оценката на Палатата е, че тя като цяло е положителна за българското предприемачество, за ръста на производството и продажбите в промишлеността. Все още съществуват редица ограничения пред бизнеса за получаване на кредити. За българския бизнес от важно значение са и инвестициите за съобразяване със законодателството в ЕС. БТПП предвижда редица инициативи за обучение за спазване на изискванията на европейското законодателство. Според доклада на ЕК за България, оповестен през ноември м.г., българските компании все още не могат да отговорят на конкурентния натиск на пазарните сили в ЕС. От изследване на "Алфа Рисърч", проведено през октомври м.г., фирмите разчитат предимно на данъчни облекчения, за да освободят средства за инвестиции по покриване на критериите на единния пазар (88 на сто от анкетираните) или на средства от предприсъединителните фондове (60 на сто). Едва 15 на сто са се ориентирали към преструктуриране и/или консолидиране с други партньори. Преструктурирането и консолидацията са най-изгодните за самите предприятия от дългосрочна гледна точка начини за генериране на повече инвестиции. Наблюдава се стремеж фирмите да инвестират във въвеждане на европейски стандарти в производството, което създава стимули за иновации. В тази посока работи и Българо-баварският център по управление на качеството към БТПП.
 
Публикувана 16 Април 2004 г. 9:04:08
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини