Инвестиционен форум' 2004
Реални възможности в момента за безвъзмездна финансова и техническа помощ за български МСП по донорски програми.

преглед на донорските програми, които функционират активно към настоящия момент и предлагат реални възможности за безвъзмездно финансиране дейността на българските малки и средни предприятия чрез субсидии за инвестиции и бизнесконсултиране. Този преглед е резултат от постоянен задълбочен анализ и актуализация на информацията, опит в проекти и добри контакти на ЕЛАНА Инвестмънт с администрацията на международните донорски програми. Надяваме се, че изложените възможности ще провокират идеи за тяхното използване от българските предприемачи. Очакваме да ги споделите с нашия консултантския екип, който до момента е спечелил европейско финансиране и изпълнил проекти на стойност над 30 млн. евро. I. Програми, финансиращи материални инвестиции 1. Програми на ЕС Фондовете на ЕС са и ще бъдат все повече основният и несравнимо най-мащабен източник на средства за подкрепа на българския бизнес. До присъединяването тези фондове ще бъдат канализирани основно чрез програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. За българските МСП по-конкретен интерес представляват програмите ФАР и САПАРД, тъй като размерът и механизмът на участие в ИСПА ограничава достъпа на МСП до тази програма. а/ програма САПАРД Към момента САПАРД е единствената донорска програма, по която широк кръг от български фирми могат да получат безвъзмездно финансиране за значителни материални инвестиции. До 2006 г. ежегодно ще се разпределят 52,124 млн.евро, чрез които ще бъде субсидирана 50% от стойността на инвестиции в земеделски стопанства, в подобряване маркетинга и преработката на селскостопанска продукция, в развитие и диверсификация на икономическите дейности и създаване на организации на земеделски производители, в пазари на производители и тържища, в лесовъдство, залесяване на земеделски земи, в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти. Освен частни предприятия програмата финансира и проекти на малки общини, които целят обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции, развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура, подобряване на професионалното обучение. Наименование Описание на програмата Актуално състояние САПАРД Безвъзмездна субсидия за 50% от стойността на инвестиционни проекти в земеделие, животновъдство, агропреработвателна промишленост, селски туризъм и др. сходни дейности Многогодишна програма, постоянно открита за кандидатстване ФАР фондове за МСП Безвъзмездни субсидии за инвестиции и бизнес консултации на МСП от всички сектори до 100 000 евро. Само в рамките на конкурси, обявени от български министерства за конкретен сектор или конкретна инвестиционна цел. Конкурси през 2004 не се предвиждат. PSO B2B Програма на холандското правителство за безвъзмездна субсидия за 100% от стойността на инвестиционни проекти на български фирми с холандски партньор, оборудване и ноу-хау. Многогодишна програма; кандидатстване чрез два конкурса годишно BAS Безвъзмездна субсидия за 50% от стойността на услуги, предоставени от български консултантски компании на МСП Многогодишна програма, постоянно открита за кандидатстване Програми за чуждестранни експерти Безвъзмездна субсидия до 100% от стойността на труда на дългосрочни немски, швейцарски и холандски експерти в български МСП. Програмите изпращат високоспециализирани консултанти в конкретен бранш или за конкретна задача, според изискванията на българската фирма. Многогодишна програма, постоянно открита за кандидатстване SIPPO Програма на швейцарското правителство за безвъзмездна субсидия за участие на МСП в международни панаири и браншови представяния в ЕС и Швейцария. Консултации за експорт на стоки на МСП на швейцарския пазар и този на ЕС. Обучение по международен маркетинг и експорт. Многогодишна програма, постоянно открита за кандидатстване SME USAID Програма на САЩ за достъп до консултантски услуги Субсидии за консултантски услуги, предоставени от български консултантски компании на МСП; техническа помощ от американски експерти. Многогодишна програма; ще бъде открита през май 2004 г. ЕRUPT Програма на холандското правителство за безвъзмездни субсидии в големи инвестиционни проекти, намаляващи вредните емисии във въздуха Многогодишна програма Leonardo Безвъзмездна субсидия до 100% за обмен и практика на служители на МСП в предприятия - чуждестранни партньори. Многогодишна програма; кандидатстване чрез един конкурс годишно CRAFT Безвъзмездна субсидия за научни изследвания, необходими на МСП. Многогодишна програма б/ програма ФАР Програма ФАР финансира дейности във всички области, от които зависи присъединяването на страната към ЕС - икономика , държавна администрация, законодателство, съдебна система, вътрешен ред и сигурност и т.н. Финансирането по програма ФАР се канализира чрез проекти с предварително определени от правителството цели и бенефициенти, считани за приоритетни за България с оглед присъединяването. В този смисъл единственият път българските МСП да получат директна финансова и техническа помощ по ФАР са чрез проекти, които българските министерства изпълняват периодично, когато е преценено, че българските предприятия имат нужда от европейска финансова подкрепа в даден сектор или област от фирмената дейност. По тези проекти министерствата, в частност МИ, МРРБ и МТСП, отварят конкурси за набиране на кандидатури от МСП извън земеделието, които се нуждаят от евросубсидии за инвестиции или бизнесконсултации. За разлика от предишни години, през 2004 г. по програма ФАР българското правителство не предвижда конкурси, чрез които български фирми да получат субсидии и консултации, но през 2005 г. се очаква стартирането на тригодишен ФАР проект на Министерство на икономиката за подобряване конкурентноспособността на българските предприятия. След присъединяването този проект ще се превърне в многогодишна програма, постоянно отворена за кандидатстване. 2. Програма на холандското правителство PSO Business to Business Програмата е единствената извън програмите на ЕС, която в момента финансира инвестиции в български фирми. За разлика от европейските програми, PSO Business to Business финансира 100% българо-холандски инвестиционни проекти, които остават собственост на българската фирма или на джойнт-венчър между българския и холандския партньор. Няма ограничения за икономическата дейност и сектор на инвестиционните проекти като стойността им трябва да варира между 250 000 евро и 1 000 000 евро. Проектните кандидатури се представят два пъти в годината, като следващият конкурс ще се проведе през юли-август 2004 г. Програмата е подходящи за безвъзмездно финансиране на инвестиционни идеи на фирми, които имат реален интерес от дългосрочно сътрудничество с холандски фирми в сектори, в които холандското оборудване, ноу-хау и пазари имат сериозен потенциал. II. Програми, финансиращи бизнесконсултации и обучение 1. Програма BAS на ЕБВР Програмата субсидира 50% от стойността на бизнесконсултации, предоставени от експерти, които Вашата фирма е избрала за решаването на конкретен проблем или задача във фирмата. Финансира се основно реструктуриране на предприятия и подобряване на организацията и управлението им, усъвършенстване на техните финансово-счетоводни, контролни и информационни системи, сертифициране на системи за качество, изготвяне на бизнеспланове, вкл. кредитни досиета, маркетингови проучвания. 2. Програми, финансиращи дългосрочни чуждестранни консултанти за Вашия бизнес Вашата фирма би могла да се възползва от немски, швейцарски или холандски експерт или пенсиониран висш мениджър от Вашия бранш или област, в която имате нужда от високоспециализиран опит и познания. Чрез тези програми, които субсидират цената на висококвалифициран чуждестранен труд, Вашата фирма би получила трансфер на западноевропейско ноу-хау във Вашия бизнессектор, в аспект на експортна политика, маркетинг, финанси и т.н. или за решаването на конкретен проблем или задача. 3. SIPPO - Програма на швейцарското правителство за стимулиране външнотърговската дейност на български МСП По тази програма се подпомагат български предприятия при излизането им на швейцарския и европейския пазар чрез консултиране относно шансовете на конкретна българска стока на тези пазари и информация за пазарните изисквания и търсене. Програмата субсидира участие на български фирми на международни панаири и организира представяния в Швейцария. Програмата също обучава малки и средни предприятия в международен експорт и маркетинг. 4. Програма за достъп до консултиране на български МСП на Агенцията за международно развитие на САЩ В близко бъдеще ще бъде открита програма, по която български МСП ще могат да получават широк кръг консултантски услуги на достъпни цени от български и чуждестранни експерти. 5. ERUPT Според протокола от Киото холандското правителство изкупува от частни екологични проекти в цял свят т.нар. карбонови кредити, т.е. количеството вредни газове, които биха били изхвърлени в атмосферата, ако не е бил реализиран даденият проект. Субсидират се големи инвестиционни проекти за производство на екологична енергия, екологично чист транспорт, залесяване и преработка на отпадъци. 6. Програма Leonardo на ЕК Програмата финансира практика или обмен на опит на служители на българско МСП в чуждестранна фирма-партньор. Конкурс за набиране на кандидатури се обявява един път годишно като следващият ще се проведе в началото на есента, за обмен и практика през 2005 г. 7. Мярка CRAFT на Шестата рамкова програма на ЕС Друга интересна възможност, по която се провеждат ежегодни конкурси до 2006 г., е Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Програмата включва мярката CRAFT, по която български предприятия, непритежаващи необходимия научноизследователски потенциал, могат да кандидатстват за финансиране на техен проект на стойност между 500 000 и 2 млн. евро, чрез който да се заплатят научни изследвания, необходими за създаването на нов продукт, внедряването на ноу-хау и технологии, разширяването на пазари и т.н. Извън възможностите за безвъзмездно финансиране заслужават да бъдат споменати многобройните възможности за кредитиране по кредитни линии, предоставени от международни донорски организации за разпределение от местни банки. Друга широко разпространена схема на международните донори за подпомагане развитието на бизнеса в Източна Европа е участието им в инвестиционни фондове за рисков и зараждащ се бизнес или директно финансиране чрез участие в капитала на перспективни предприятия. Такава схема за финансова помощ например, се осъществява чрез Многогодишната програма на ЕС за малки и средни предприятия и чрез инструмента за директни инвестиции на ЕБВР.

 
Публикувана 16 Април 2004 г. 11:04:02
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини