Супермаркет на бул. "Липник" на публичен търг

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т.3, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6ичл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399 с площ 1804 м2 и ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН - МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /СУПЕРМАРКЕТ/ със застроена площ 1438 м2, С ИЗБА ПОД ЧАСТ ОТ СГРАДАТА С ПЛОЩ 1210 кв.м., С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737, 63427.7.734, с адрес: гр. Русе, ж.к. “Здравец–изток”, бул. “Липник” № 70а, акт за общинска собственост № 5555 от 23.10.2008 год., наричан по-нататък за краткост „обекта”.

2. Начална тръжна цена – 1 100 000 лв.

3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.

4. Депозитът за участие в търга – 300 000 лв., който се внася в срок до 16.07.2010 г. чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

5. Тръжната документацията се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. “Свобода” 6, на цена 360 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.

6. Срок за закупуване на тръжна документация - до 09.07.2010год.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16.07.2010 г.

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 15.07.2010 г. след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

9. Търгът ще се проведе на 20.07.2010 г. от 17,30 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.

За допълнителна информация тел. 082 881633, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 
Публикувана 5 Юли 2010 г. 11:07:27
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини