Супермаркет на бул. "Липник" на публичен търг

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т.3, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6ичл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399 с площ 1804 м2 и ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН - МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /СУПЕРМАРКЕТ/ със застроена площ 1438 м2, С ИЗБА ПОД ЧАСТ ОТ СГРАДАТА С ПЛОЩ 1210 кв.м., С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737, 63427.7.734, с адрес: гр. Русе, ж.к. “Здравец–изток”, бул. “Липник” № 70а, акт за общинска собственост № 5555 от 23.10.2008 год., наричан по-нататък за краткост „обекта”.

2. Начална тръжна цена – 1 100 000 лв.

3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.

4. Депозитът за участие в търга – 300 000 лв., който се внася в срок до 16.07.2010 г. чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

5. Тръжната документацията се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. “Свобода” 6, на цена 360 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.

6. Срок за закупуване на тръжна документация - до 09.07.2010год.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16.07.2010 г.

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 15.07.2010 г. след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

9. Търгът ще се проведе на 20.07.2010 г. от 17,30 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.

За допълнителна информация тел. 082 881633, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 
Публикувана 5 Юли 2010 г. 11:07:27
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини