ЕК призовава чрез посредничество да се пестят време и пари в трансграничните правни спорове

Европейската комисия на 20 август 2010 г. отново насочи вниманието към потенциала на съществуващите правила на ЕС за медиация в трансгранични правни спорове, като напомни на държавите-членки, че предвидените мерки могат да бъдат ефективни само ако се прилагат от тях на национално равнище. Съдебното уреждане на спорове и конфликти е не само скъпо и отнемащо време – то може да разруши доходоносни делови взаимоотношения. Заради различаващите се национални закони и юрисдикции и с оглед на практически аспекти като цени и езици трансграничните дела са по-сложни. С алтернативното разрешаване на спорове (АРС) чрез безпристрастни медиатори тези проблеми могат да бъдат преодолени и да бъдат вземани конструктивни решения. За това, обаче, са нужни умели медиатори и ясни правила, на които се доверяват и двете спорещи страни. Трансграничното посредничество е по-специфично, защото трябва да обхваща различни бизнес култури и да се основава на общи правила, на които и двете страни да могат да разчитат. Ето защо през май 2008 г. влязоха в сила правила на ЕС за медиацията, които трябва да се приведат в действие до май 2011 г. С тях се създават правни гаранции за медиацията, а чрез кодекси за поведение и обучение на медиаторите се гарантира високото качество на процеса.

Директивата на ЕС за медиацията се прилага, когато двете страни по трансграничен спор доброволно се съгласят да го решат с помощта на безпристрастен медиатор. Държавите-членки трябва да гарантират, че постигнатите с посредничество споразумения имат правна сила. Данните от неотдавнашно проучване, финансирано от ЕС, сочат, че когато не се използва посредничество, в ЕС средно се губят между 331 и 446 допълнителни дни, като допълнителните правни разходи варират между 12 471 и 13 738 евро на дело.

Медиацията може да реши конфликти между представители на бизнеса, между работодатели и служители, хазяи и наематели или между семейства, така че те да запазят, дори да укрепят отношенията си по един конструктивен начин – резултат, който не винаги може да бъде постигнат при съдебно производство. Извънсъдебното уреждане на спорове спестява на правосъдните системи ресурси и може да доведе до съкращаване на правните разходи. Възможността за решаване на спорове онлайн прави медиацията от дистанция все по-приемлива. Липсват само трансгранични правила, които да дават гаранции на страните за самия процес и за неговата правна сила.

В България действа Закон за медиацията (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г. ). Страната ни обаче не е привела в националното си законодателство правилата на ЕС за медиацията. Към Арбитражния съд при БТПП има Център за медиация, създаден през 2005 г.

При медиацията от решаващо значение е доверието в процеса, особено когато двете страни по спора са от различни държави. За тази цел с правилата си ЕС насърчава държавите-членки да осигуряват качествен контрол, да създадат кодекси за поведение и да предлагат обучение за медиаторите, така че да гарантират, че е налице ефективна система за медиация.

Комисията очаква, че до май 2011 г. 26 държави-членки ще приведат в действие правилата на ЕС (Дания предпочете да не прилага тези правила, което е нейно право съгласно протокол към договорите за ЕС). До този момент четири държави (Естония, Франция, Италия и Португалия) са уведомили Комисията, че са привели в действие правилата.

Инфобизнес бр. 35/2010

 
Публикувана 14 Септември 2010 г. 15:09:53
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини