ЕК призовава чрез посредничество да се пестят време и пари в трансграничните правни спорове

Европейската комисия на 20 август 2010 г. отново насочи вниманието към потенциала на съществуващите правила на ЕС за медиация в трансгранични правни спорове, като напомни на държавите-членки, че предвидените мерки могат да бъдат ефективни само ако се прилагат от тях на национално равнище. Съдебното уреждане на спорове и конфликти е не само скъпо и отнемащо време – то може да разруши доходоносни делови взаимоотношения. Заради различаващите се национални закони и юрисдикции и с оглед на практически аспекти като цени и езици трансграничните дела са по-сложни. С алтернативното разрешаване на спорове (АРС) чрез безпристрастни медиатори тези проблеми могат да бъдат преодолени и да бъдат вземани конструктивни решения. За това, обаче, са нужни умели медиатори и ясни правила, на които се доверяват и двете спорещи страни. Трансграничното посредничество е по-специфично, защото трябва да обхваща различни бизнес култури и да се основава на общи правила, на които и двете страни да могат да разчитат. Ето защо през май 2008 г. влязоха в сила правила на ЕС за медиацията, които трябва да се приведат в действие до май 2011 г. С тях се създават правни гаранции за медиацията, а чрез кодекси за поведение и обучение на медиаторите се гарантира високото качество на процеса.

Директивата на ЕС за медиацията се прилага, когато двете страни по трансграничен спор доброволно се съгласят да го решат с помощта на безпристрастен медиатор. Държавите-членки трябва да гарантират, че постигнатите с посредничество споразумения имат правна сила. Данните от неотдавнашно проучване, финансирано от ЕС, сочат, че когато не се използва посредничество, в ЕС средно се губят между 331 и 446 допълнителни дни, като допълнителните правни разходи варират между 12 471 и 13 738 евро на дело.

Медиацията може да реши конфликти между представители на бизнеса, между работодатели и служители, хазяи и наематели или между семейства, така че те да запазят, дори да укрепят отношенията си по един конструктивен начин – резултат, който не винаги може да бъде постигнат при съдебно производство. Извънсъдебното уреждане на спорове спестява на правосъдните системи ресурси и може да доведе до съкращаване на правните разходи. Възможността за решаване на спорове онлайн прави медиацията от дистанция все по-приемлива. Липсват само трансгранични правила, които да дават гаранции на страните за самия процес и за неговата правна сила.

В България действа Закон за медиацията (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г. ). Страната ни обаче не е привела в националното си законодателство правилата на ЕС за медиацията. Към Арбитражния съд при БТПП има Център за медиация, създаден през 2005 г.

При медиацията от решаващо значение е доверието в процеса, особено когато двете страни по спора са от различни държави. За тази цел с правилата си ЕС насърчава държавите-членки да осигуряват качествен контрол, да създадат кодекси за поведение и да предлагат обучение за медиаторите, така че да гарантират, че е налице ефективна система за медиация.

Комисията очаква, че до май 2011 г. 26 държави-членки ще приведат в действие правилата на ЕС (Дания предпочете да не прилага тези правила, което е нейно право съгласно протокол към договорите за ЕС). До този момент четири държави (Естония, Франция, Италия и Португалия) са уведомили Комисията, че са привели в действие правилата.

Инфобизнес бр. 35/2010

 
Публикувана 14 Септември 2010 г. 15:09:53
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини