От март 2011 г. влиза в сила новата правна система за регистрация на марки

Патентното ведомство на Република България напомня, че със Закона за изменения и допълнения на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), приет на 26.02.2010 г. и публикуван на 10 март 2010 г. в Държавен вестник, основно се променят условията, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система. Тази система влиза в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник, а именно от 10 март 2011 година.

Наред с това от 10 юни 2010 г. вече действат някои изменения и допълнения към ЗМГО, касаещи най-общо процедурите, които се провеждат в Патентното ведомство и сроковете за тяхното изпълнение. Уточнени са някои от абсолютните основания за отказ на регистрация на марки, а също така са внесени известни облекчения при заявяването на марки, какъвто е случаят с претендиране на цвят и др.

Най-съществените изменения, обаче, предвиждат коренна промяна в режима, по който ще се предоставя право върху марка за територията на Република България, следвайки националното законодателство като се премахва служебната проверка за наличие на предходни права върху марки и се въвежда т.нар. „опозиция”, което ще бъде в сила от 10 март 2011 г. Опозицията е възможност за препятстване на евентуална регистрация на заявена марка от лица, притежатели на предходни права върху марки, по отношение на заявената марка. По този начин се въвежда промяна в разпределението на задълженията между публичния и частния сектор по отношение предоставянето на закрила върху марките, която ще доведе до ускоряване на регистрацията на марки.

Проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва служебно в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на тези по-ранни права. По този начин заинтересованите кръгове, които най-добре могат да преценят дали дадена марка може да представлява някаква заплаха за собствената им реализация, ще бъдат и активните участници в процедурата по регистрация на марките, като се избегне до минимум възможността за неправилна преценка на експерти от Патентното ведомство, които често нямат информация за реалното пазарно състояние. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка, идентична или сходна на тяхната.

Информацията за публикуваните марки може да се следи на сайта на Патентното ведомство на адрес www1.bpo.bg:8080/bpo_online/jsp/start.jsp, където се публикува в електронен формат Бюлетина, както и в системата BPO-online за марките по национален ред, където в реално време може да се следи статуса на заявените и регистрирани марки. За международните регистрации по реда на Мадридската система с действие на територията на Република България проверка може да се направи и в сайта на СОИС на следния адрес: www.wipo.int/romarin/, а за марките на ЕС на адрес oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do в електронната база данни на ОНIМ.

За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.

За повече информация - интернет страницата на Патентно ведомство www.bpo.bg, от която също могат да се информират за предстоящите мероприятия по разяснителната кампания по прилагане на новата правна система за регистрация на марки.

Инфобизнес бр.40/2010

 
Публикувана 29 Октомври 2010 г. 17:10:41
 Новини

05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини