Обявени са 3 процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
 1. Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Може да се кандидатства за:

  • закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и на софтуерни приложения за управление на производствения процес, права по патенти, лицензи, "ноу-хау" и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
  • консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.

 1. Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

  Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

  Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   7 март 2011 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   9 май 2011 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   11 юли 2011 г.
  • Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   12 септември 2011 г.
  • Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   14 ноември 2011 г.
 2. Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

  Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв.

  Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   9 март 2011 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   10 май 2011 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   12 юли 2011 г.
  • Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   13 септември 2011 г.
  • Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   15 ноември 2011 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bgи www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Процедурите за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Инфобизнес бр. 02/2011

 
Публикувана 12 Януари 2011 г. 16:01:19
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини