Обявени са 3 процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
 1. Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

  Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Може да се кандидатства за:

  • закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и на софтуерни приложения за управление на производствения процес, права по патенти, лицензи, "ноу-хау" и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
  • консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.

 1. Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

  Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

  Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   7 март 2011 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   9 май 2011 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   11 юли 2011 г.
  • Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   12 септември 2011 г.
  • Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   14 ноември 2011 г.
 2. Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

  Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв.

  Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:
  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   9 март 2011 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   10 май 2011 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   12 юли 2011 г.
  • Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   13 септември 2011 г.
  • Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения –
   15 ноември 2011 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bgи www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Процедурите за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Инфобизнес бр. 02/2011

 
Публикувана 12 Януари 2011 г. 16:01:19
 Новини

31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
20 Август 2018
Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
още...
02 Август 2018
Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия
още...
01 Август 2018
Двустранни B2B бизнес срещи в Перу, Турция и Австрия
още...

Още новини