Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г.

Със ЗИД (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) са извършени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Те са в две основни направления:

 1. Промени относно определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък
  1. Корекции на грешки
   1.1. Корекции на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат

   Изравнява се данъчното третиране на тези грешки с общия ред на коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната.

   1.2. Ограничение за коригиране на грешки от минали години
   Не се допуска корекция на данъчния финансов резултат и на данъчното задължение върху него за тази минала година, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години. За сравнение, преди промяната ограничението се прилагаше за грешки, допуснати преди повече от 5 години, които, ако не са били допуснати, биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат.

   Следователно през 2011 г. не е допустимо да се коригират грешки, допуснати преди 01.01.2005 г.
  2. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура
   Разпределените като дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.

   При определянето на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на дивидента.
  3. Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация
   Промяната се отнася за лицата, които са реализирали печалби или доходи от източник в чужбина, съответно са внесли данък в чужбина – те трябва да приложат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци.

   Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
 2. Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО.
  1. Въвеждане на задължение за платците на доходи от наем на чуждестранни юридически лица да удържат и внасят данъка при източника. До 2010 г. данъкът при източника за доходите от наем се внасяше от чуждестранните лица – получатели на тези доходи
  2. Въвеждане на облагане с данък при източника на определени доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален режим (т.нар. офшорни зони), са от източник в страната:
   • възнаграждения от услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
   • неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
  3. Намаляване на данъчната ставка от 10% на 5% за доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения при едновременно изпълнение на следните условия:
   • притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава-членка на ЕС, или място на стопанска дейност в държава-членка на ЕС, на чуждестранно юридическо лице от държава – членка на ЕС;
   • местното юридическо лице – платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице – притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.

Инфобизнес бр. 02/2011

 
Публикувана 13 Януари 2011 г. 8:01:37
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини