Становище на НАП относно прилагането на осигурителното законодателство

Във връзка с постъпилите множество запитвания, свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ. бр. 6 от 18 януари 2011 г.) Националната агенция за приходите изразява следното становище:

1. С новата редакция на чл. 3, ал. 5 е изменен реда за подаване на декларации обр. № 1, 3 и 5 за коригиране или заличаване на данни. Задължените по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. лица, могат да коригират или заличават данни, подадени за 2010г. в срок до 30 април 2011г. Данни, подадени с декларации обр. № 1, 3 и 5 за годините преди 2010г., независимо от датата на подаването им, при необходимост се коригират или заличават след разрешение на НAП или НOИ.

Запазен е срокът, в който може да се коригира декларация обр. № 6 – от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ; от самоосигуряващите се лица – до изтичане на срока за подаването й.

2. С разпоредбите на новосъздадените ал. 10 и ал. 11 в чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. от 01 януари 2011г. e регламентиран ред, по който Националният осигурителен институт (НОИ) извършва:

 • заличаване на декларациите, които не са заличени от осигурителя в изпълнение на дадено от контролните органи на НОИ и влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал.1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (ал. 10);
 • коригиране или заличаване на декларациите - след проверка от контролните органи на НОИ, когато е установено несъответствие между:
  • данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, подадени преди прекратяване на дейността от осигурители, които нямат правоприемник и
  • предадените в съответното териториално поделение на НОИ разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения от същите осигурители.

3. Направеното изменение на §3в от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. е в съответствие с удължения срок на действие на § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване – до 31.12.2011г. За периода 01.01. – 31.12. 2011г. осигурителят продължава да изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70% от среднодневното уговорено възнаграждение.

4. Направени са изменения и допълнения в Указанията за попълване на декларацията обр. № 1:

 • От 1 януари 2011г. точки 8, 9, 10 и 11 не се попълват от задължените по смисъла на наредбата лица, попълват се служебно от Националната агенция за приходите;
 • В т. 12, позиция 06 е актуализиран текста в съответствие със Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража;
 • В т 12, позиция 18 е прецизиран текста по отношение на лицата, чието недопускане, отстраняване от работа или уволнение може да бъде определено от компетентните органи, като незаконно. Разширен е обхвата на този код за вид осигурен, като са включени и държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет, военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", лицата по чл. 69, ал. 5 както и морските лица.
 • От 01.01.2011г. код за вид осигурен – 25 се попълва само за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица, когато е предвидено в съответната програма. Аналогично, код за вид осигурен – 72 - се попълва само за лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица, когато е предвидено в съответната програма.
  В случай, че в програмата е предвидено лицата да се осигуряват и за безработица, се попълва съответно код 01, 02, 03 или др.
 • Прецизиран е текстът на т. 12, позиция 28, като с този код се подават само данни за здравно осигуряване за лица, на които не се зачита осигурителен стаж. Примерно, за лицата в неплатен отпуск, подлежащи на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б „б” от Закона за здравното осигуряване, когато периодът на неплатен отпуск не се зачита за осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи се попълват полетата на точки 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 13, 14, 15, 27 и 28 от декларацията.
 • В съответствие със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е актуализиран текста в позиции 16А и 17 и т. 21;
 • Не се попълва от задължените по смисъла на наредбата лица полето на т. 17.2 – Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане.

Съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица – за периода 01.01 - 31.12.2011г. в декларация обр. № 1 не се попълват т. 12.4 и т. 30. Полетата на тези точки са свързани с вноските по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Разпоредбата е създадена във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г., където е регламентирано, че за 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Независимо от разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗБДОО 2011г. Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя не е отменен и през 2011г. не е отпаднало задължението на работодателите да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1 – 3 от същия закон, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.

С оглед т. 3 от забележката към приложение №1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г. и Заповед № РД-01-03/03.01.2011г. на министъра на труда и социалната политика, в декларация обр. № 1, в полето на т. 12.1 – Пореден номер на квалификационната група професия на осигурения, се попълва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010г.

Инфобизнес бр.8/ 2011

 
Публикувана 23 Февруари 2011 г. 16:02:15
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини