Корекции на ДДС при липси и брак на ДМА

Един от въпросите, с които следва да бъде съобразено преобразуването на финансовите резултати за данъчни цели, е законосъобразното данъчно третиране на разходите за ДМА, отписани през годината поради липси или брак. Обект на преобразуването е регулирането на разходите за ДДС, свързани с активите.

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при установяването на липса или брак на активи следва да се направи корекция на данъчния кредит, ползван при придобиването му. Когато обект на корекцията са ДМА по смисъла на ЗКПО, лицето дължи данък в размер, определен по формула, посочена в ал. 6 на чл. 79 от закона. Размерът на дължимия данък за дълготрайните активи е поставен в зависимост от вида на актива и от броя на годините от настъпването на обстоятелствата, налагащи корекцията, т.е. от годината на бракуването или липсата до изтичането на определен срок, след който се приема, че задължението за възстановяване на ползван данъчен кредит е погасено. Този срок се отчита от годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за съответния актив, до годината в която приключва срокът за погасяване на задължението, включително. За недвижимите вещи този срок е 20 година, а за всички останали стоки и услуги - 5 г.

Формулата е:

a) за недвижимите вещи
ДД = ПДК х 1/20 БГ, където:
ДД е дължимият данък;
ПДК- размерът на ползвания данъчен кредит;

БГ- броят на годините от настъпването на обстоятелствата по чл. 79, ал. 1 или ал. 3 от закона, включително годината на настъпване на тези обстоятелства, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.

b) При изчисленията на данъка за останалите стоки или услуги цифрата 20 се замества с 5, а броят на годините БГ се определя при база 5-годишен срок.

Корекциите се извършват еднократно в данъчния период, в който са възникнали съответните обстоятелства, чрез протокол, съставен по реда и със съдържание, определени в чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС. Протоколът се съставя най-късно в последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата, водещи до корекцията. Размерът на начисления ДДС се отразява в колони 10 и 16 на дневника за продажбите (начислен 20% ДДС в други предвидени от закона случаи) и в клетка 23 на справката декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС).

При липса и бракуване на ДМА не се прави корекция, когато:

  • от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за актива, до годината за възникване на обстоятелствата за отписването му включително са изминали 5, съответно 20 години (чл. 80, ал. 1, т. 3 от закона);
  • липсата или бракът са причинени поради непреодолима сила (чл. 80, ал. 1, т. 1 от закона);
  • липсата или бракът са причинени от авария, катастрофа, за която лицето може да докаже че няма вина (чл. 80, ал. 1, т. 2 от закона); или
  • ако при възникването на липсата или брака балансовата стойност на актива е под 10 на сто от неговата отчетна стойност (чл. 80, ал. 2, т. 6 от закона).

Пример: През 2010 г. се налага да бъде отписан поради катастрофа микробус, при придобиването на който фирмата е ползвала данъчен кредит. Микробусът е закупен за 50 000 лв. и за него е ползван пълен данъчен кредит, т.е. 10 000 лв. В началото на 2010 г. му е бил направен ремонт за 2000 лв. и съответно е ползван кредит за 400 лв. Поради невъзможност да бъде ползван след катастрофата, микробусът е бракуван.

Корекция на ползвания данъчен кредит ще се прави, ако:

  • микробусът е придобит и за него е ползван данъчен кредит през 2006 г., т.е. от годината, в която е ползван данъчният кредит за придобиването му до 2010 г. включително са изминали 5 години;
  • към датата на отписването му балансовата му стойност е под 5200 лв., т.е. под 10 на сто от 52 000 лв.;
  • доказано е, че катастрофата не е по вина на шофьора на микробуса.

Ако нито едно от тези условия не е изпълнено, тогава ще се извърши корекция на данъчния кредит, ползван при придобиването и при ремонта на возилото. Размерът на дължимия данък се определя като се направят отделни изчисления за амортизацията на данъчното задължение, възникващо за придобиването му и за това при ремонта, за които се отчита броят на годините, оставащи от събитието до изтичането на нормативно определения 5-годишен срок . Така например, тъй като ремонтът е направен в годината за бракуването на микробуса, следва да бъде възстановен пълният размер на ползвания при това данъчен кредит, тъй като срокът за амортизацията му изтича през 2014 г.

Следователно, ако данъчният кредит за придобиването на микробуса е ползван през 2007 г., то фирмата ще трябва да възстанови на бюджета (10 000 /5 х 2) + (400/5 х 5) = 4400 лв.

По същия начин би се третирало данъчно по ЗДДС и отписването на микробуса, ако той беше откраднат. Кражбата не се квалифицира като непреодолима сила, поради което липсата му води до необходимост от корекция.

Не се третира еднакво в двата случая обаче разходът за начисления ДДС за целите на ЗКПО. Докато за разходите при брак на ДМА законът не предвижда регулация, то при тези, причинени поради липса, разходите за ДДС не се признават за данъчни цели и с тях следва да се увеличи счетоводният резултат.

Лиляна Панева
Данъчен консултант

Инфобизнес бр. 18/2011

 
Публикувана 4 Май 2011 г. 15:05:29
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини