Новости в режима на търговската регистрация и подаването на годишни финансови отчети към Агенция по вписванията

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн. ДВ бр. 34 от 29 април 2011 година) са направени следните изменения относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците, както следва:

 1. С § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър е изменена и допълнена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството. Предвидено е предприятията да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, както следва:
  а) едноличните търговци — в срок до 31 май на следващата година;
  б) дружествата с ограничена отговорност — в срок до 30 юни на следващата година;
  в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон — в срок до 31 юли на следващата година.

  Допълнена е разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството, като е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

  В тази връзка е и новата алинея 6 на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и представят за обявяване в търговския регистър годишни финансови отчети за годините, за които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

  Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) — 03 май 2011 година.
 2. С § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗТР са направени изменения и допълнения в разпоредбите на Търговския закон, отнасящи се до: фирмата на търговеца (чл. 7); дружествения договор на дружествата с ограничена отговорност и устава на акционерните дружества (чл. 115, т. 4, чл. 119, чл. 174); представителната власт на органите на управление на акционерните дружества (чл. 235) и задълженията на ликвидаторите (чл. 268).

  Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) — 03 май 2011 година.
 3. Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в останалата му част влиза в сила от 1 януари 2012 година, с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква „б”, и посочените по-горе § 13 и § 14, които влизат в сила от 3 май 2011 година.

  Актуалните нормативни актове, посочени по-горе може да ползвате и от интернет страницата на Агенцията по вписванията www.registryagency.bgв раздел „За Агенцията”, „Нормативна уредба”.

Източник: Агенция по вписванията

 
Публикувана 12 Май 2011 г. 17:05:38
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини