Новости в режима на търговската регистрация и подаването на годишни финансови отчети към Агенция по вписванията

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн. ДВ бр. 34 от 29 април 2011 година) са направени следните изменения относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците, както следва:

 1. С § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър е изменена и допълнена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството. Предвидено е предприятията да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, както следва:
  а) едноличните търговци — в срок до 31 май на следващата година;
  б) дружествата с ограничена отговорност — в срок до 30 юни на следващата година;
  в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон — в срок до 31 юли на следващата година.

  Допълнена е разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството, като е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

  В тази връзка е и новата алинея 6 на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и представят за обявяване в търговския регистър годишни финансови отчети за годините, за които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

  Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) — 03 май 2011 година.
 2. С § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗТР са направени изменения и допълнения в разпоредбите на Търговския закон, отнасящи се до: фирмата на търговеца (чл. 7); дружествения договор на дружествата с ограничена отговорност и устава на акционерните дружества (чл. 115, т. 4, чл. 119, чл. 174); представителната власт на органите на управление на акционерните дружества (чл. 235) и задълженията на ликвидаторите (чл. 268).

  Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) — 03 май 2011 година.
 3. Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в останалата му част влиза в сила от 1 януари 2012 година, с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква „б”, и посочените по-горе § 13 и § 14, които влизат в сила от 3 май 2011 година.

  Актуалните нормативни актове, посочени по-горе може да ползвате и от интернет страницата на Агенцията по вписванията www.registryagency.bgв раздел „За Агенцията”, „Нормативна уредба”.

Източник: Агенция по вписванията

 
Публикувана 12 Май 2011 г. 17:05:38
 Новини

21 Март 2017
На 19 април в БТПП ще се състои Бизнес форум София-Тайпе
още...
21 Март 2017
Виртуално обучение по мениджмънт на интелектуалната собственост
още...
21 Март 2017
Изложение China International Import and Export Food & Beverage Exhibition
още...
21 Март 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 8% на годишна база
още...
21 Март 2017
Здравословните и безопасни условия на труд – грижа на всеки – практически насоки за работодателите
още...

Още новини