БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ БИЗНЕС ФОРУМ в гр. Русе на 13.05.2004

Министерството на икономиката, транспорта, земеделието и лозарството на германската провинция Райланд–Пфалц, съвместно с Министерство на земеделието и горите, Българската стопанска камара, Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара, Русенска стопанска камара, Областна управа Русе и община Русе, организират

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ
БИЗНЕС ФОРУМ

в гр. Русе на 13.05.2004 г. от 9.00 до 13. 00 ч.
в конферентната зала на хотел "Danube Plaza"
вж. Списък на немските фирми

Целта на бизнес форума е да даде възможност за провеждане на двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Предвидено е разговорите да се проведат по предварително изготвен часови план, на базата на заявките на заинтересованите от участие български фирми, като всяка една среща ще бъде с продължителност не повече от 15-20 мин. Срещите с фирмите ще текат паралелно, т.е. всяка германска фирма ще разполага със самостоятелна работна маса и преводач.

Участието във форума за българските фирми е безплатно.

Българската стопанска камара кани всички фирми, които са заинтересувани, да вземат участие в бизнес форума, като изпратят формуляр-заявка в срок до 10.05.2004 г. по e-mail: borsa2004ger@yahoo.comили факс (02) 987 11 93.

Потвърждение на подадената от Вас заявка за среща ще получите на подадения от Вас номер на факс или електронен адрес. Заявките ще се приемат по реда на тяхното подаване, до изчерпване на свободните часове в часовия план. На базата на направените заявки ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма и ще Ви бъде съобщен точния час за Вашите срещи.

Моля, попълнете и изпратете обратно до 10.05.2004 г.
На e-mail адрес:
borsa2004ger@yahoo.com
или на факс: (02) 987 11 93

З а я в к а

За участие в бизнес - форума във връзка с посещението на делегация от германската провинция Райланд - Пфалц на 13.05.2004 г.

Име на фирмата/организацията/:……………………………………………..................................

Адрес:……………………………………………………………………...................................................

Телефон:………………………..............................………..Факс:…………...............………………

Ел. поща:………………………….....................……Интернет………..……………........................

Ръководител:……………………………………...............................................………………………

Предмет на дейност:…………………............................................………………………………...
/бранш/

Участник в бизнес - форума: Име……..........................................………………………………

Длъжност…………….....................................................................................……………

Желая среща в……………....................................................………. ……………………………….
/Русе/

На …….............................................................................................……………………
/дата/

с фирмата ………….................................................…………………………………………………….

Дата, място……..........................………...............…… Заявил……………….......………………….

/име, фамилия/

Nr.

фирми

представители

телефон

електронна
поща

профил на фирмата
и заявен интерес за борсата

1

GREINER Schaltanlagen
GmbH

Eisenberger
Str. 56a

67304
Kerzenheim

Herr Hans-Joachim

GREINER

T: 06351-4907-0

F: 06341-4907-47

E-Mail:

Hans-joachim.greiner@
greiner-online.net

www.greiner-online.net

Фирмата произвежда и предлага нисковолтови
ел. табла и пултови системи. Подобна информация за продуктовата гама на фирмата може да се намери в интернет на следния адрес:

www. Greiner-online.net/produkte.html

Фирмата търси бъл-
гарски представител/партньор
в сферата на
електротехниката за
продажба и
евентуално
производство на
продуктите в България
с около 50 работни
места.

2

NAGY ALEXANDER

Lucas Cranach
Str. 3

67227 Frankenthal

Herr Alexander

NAGY

T: 06233-47 393

0171 -802 7922

F: 06233-325 405

E-mail:

Nagy.yondan@
aol.com

Фирмата посредничи
при продажбата на следните продукти: турбини, помпи, печатарски машини и пречиствателни съоръжения.

Проявява интерес за откриване на представителство и директен контакт с партньори в енерге-

тиката и околната
среда.

3

RINOST GmbH

Gesellschaft für Umweltechnik

Im Industriege-
biet 5

Postfach 61

56472 FOF

Herr Rainer Richter

T: 02661-9113-0

F: 02661-9113-33

M: 0171-430 94-89

E-mail: Rinost@t-online.de

www.rinostgmbh.de

Фирмата предлага продукти в областта
на опазване на окол-
ната среда и търси дистрибутор на съоръжения за
биологично
пречистване на

отпадни води.

4

EICHENAUER HEIZELEMENTE GmbH & Co. KG

Industriestr. 1

76770 Hatzenbühl

Herr Friedrich
Scherzinger

T: 07275-702 113

F: 07275-702 6113

E-mail: scherzinger@eich
enauer.de

www.eichenauer.de

Фирмата се занимава
с производство на ел. части за домакински уреди и автомобили и търси партньор за дистрибуция/
производство в България.

5

KSW - fruit GmbH

Johann Angele
Str. 3

55127 Mainz

Herr Leo Weisrock

T: 06131-44123

F: 06136-45660

M: 0171-3377711

Фирмата се занимава
с производство и търговия на плодове
и търси производители на плодове за износ и евентуално създаване на овощни градини.

6

Maier-Unitas GmbH

Nurtinger Str.19

7325 Kongen

Herr Rolf MAIER

T:07024-970212

F:07024-970210

e-mail:mail@maier-unitas.de

Фирмата работи в сферата на машиностроенето и фината механика. Произвежда и пред-
лага следните

изделия: шлайф
машини, опаковъчни машини и шевни и бродиращи машини. Фирмата
търси доставчици и партньори от
България с опит в леярството и СNC производството.

7

ZACHARIAS-GmbH
-Styroexpert

Jahnstrasse 2

67167 Erpolzheim

Herr

Manfred Ludwig Zacharias

Geschäftsführer

06353-8491

06353-2923

Zacharias@styro
expert.com

Фирмата търгува с
нови и употребявани машини за преработ-
ка на стиропор.

8

Investitions- und Strukturbank RLP
Holzhofstrasse 4

55116 Mainz

Herr Achim Kistner

Projektmanager Betriebsansiedlung/
Außenhandelsför-derung

06131-985 255

achim.kistner@
isb.rlp.de

Насърчителна банка
на провинция
Rheinland-Pfalz

9

WKS Schweisstechnik GmbH

Obere Bahnstr. 60

73431 Aalen

Herr Heinrich LANG

T: 07361-9492 -0

F: 07361-9492-94

M: 0170-8044406

E-mail: lang@wks-
aalen.de

www.wks-aalen.de

Фирмата има 20 сътрудници и
дейността й е в
сферата на производство и
търговия с приспособления за заваряване, лична охрана на труда, заварочна добавка – материал за обра-
ботка.

Продуктите на
фирмата могат да се видят на нейната интернет-страница: www.wks-aalen.de

Фирмата има интерес

да продава продук-
тите си в България. Търси контакти с потенциални клиенти. Иска да намери партньор за плас-
мента.

Има интерес също
така да внася
текстил от България.

10

Ciao AG

Marsstrasse 40

80335 München

Herr Maximilian

CARTELLIERI

T: 089-25 55 1620

F: 089-25 55 1700

E-mail:

max.cartellieri@ciao-ag.com

Internetseite:

www.ciao-ag.com

Фирмата търси
контакти с
български пред-
приятия от IT-

бранша и по-спе-
циално с такива,
които пред-
лагат програмиране.

Търси също
така контакти
със западни
предприятия, които
се занимават в
България с
програмиране
и/или дейности
за много-
езиково управление
на данни.

11

SINA - Befestigungs-systeme GmbH

Lindenstrasse 2

56587 Strassenhaus

Herr Edgar SINN

T: 02654-4044

F: 02634-4046

M: 0170 771 9428

E-mail: info@sina-
gmbh.de

www.sina-gmbh.de

Фирмата Sina про-
ектира собствени патенти, употребяеми мостри за крепежни елементи и пласира
тези продукти по цял свят за следните браншове: санитар-
на техника, отоплителна
техника, соларна техника, климати-
чна техника, отводняване на сгради, електромонтажно изграждане.

Всички продукти на фирмата могат много добре да се видят в: www.sina-gmbh.de;

Клиенти на фирмата
са търговци на едро
от санитарния и отоплителния бранш, също от бранша електромонтажно изграждане.

Фирмата търси в България партньор за производство от сферата на "Производство на
дребни железни изделия", по възмож-
ност с изградена пласментна струк-
тура. Бизнес-парт-
ньорът трябва да има готовност за съ-инвестиции в съв-
местно основана
фирма, да участва
в работата и съв-
местно с фирмата

Sina да създава нова продуктова и пласментна линия за новопатентовани продукти.

Фирма Sina предлага:

* Собствени патенти

Технологичен
* трансфер, опит в пласмента в този бранш.

Българският парт-
ньор трябва да отговаря на след-
ните изисквания:

* Опит в щанцува-
нето на малки
железни изделия
в серия – тегло от
30 до 500 грама.

* Пресоване на
около 65 до 100 т

* Собствено производство на инструменти за производството на щанцуващи инструменти;

* Монтажна и

работна ръка

* Галв. поцинковане

* Качествен контрол по DIN 9001

* Собствена скла-
дова база и осигуряване на транспорта

12

Bodo Jagdberg GmbH

Niedernberger Str. 7

63741 Aschaffenburg

Herr Bodo JAGDBERG

T: 06021-848530

F: 06021-848 580

M: 01733266311

E-mail:

bjagdberg@
jagdberg.de

Internet:

www.jagdberg.de

Фирмата се занимава
с търговия и производство на копчета, копчета
тик-так, закопчалки, украсяващи детайли от метал и полиестер, ивици, колани и др.

Препоръчително е да се влезе в интернет-страницата на фирмата www.jagdberg.de, за
да се види цялата
гама продукти.

Фирмата желае да изнася продукция за България и търси партньор, за пласмента. Търси също така партньор-производител в България, съвместно
с който да може да открие клон у нас.

Българският партньор трябва да е от бранша на облеклата и да се занимава с производството на копчета и аксесоари.

13

KLAUS MÜLLER

TEXTILBERATER

Breslauer Str. 5

79576 Weil am Rhein

Herr Klaus MÜLLER

T: 07621-71106

F: 07621-711 06

M: 0172 76 55 421

Предприемачът идва
от текстилния бранш
и се занимава с производство и търговия, обработка
и оцветяване на платове.

Търси доставчици на платове от България, основно памук и синтетични материи.

Търси също така контакти с представители от бранша на конфекцията, български предприятия, които
са готови да шият конфекция за чуждестранни предприятия

 
Публикувана 4 Май 2004 г. 14:05:44
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини