Обявена е открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма — Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявиха открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия, чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

- да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

- да имат седалище в Република България;

- да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник;

- да имат минимум 1 приключена финансова година преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения;

- да имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година равни на или надвишаващи 150 000 лева.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

- Консултантски услуги- предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;

- Инвестиционна подкрепа- за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за управление на предприятията;

- Услуги за сертифициранена системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси:

- www.opcompetitiveness.bg;

- www.ibsme.org;

- www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г.

За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, Атанас Найденов, e-mail: projects1@bcci.bg, тел. 02/8117553.

 
Публикувана 12 Юли 2011 г. 15:07:11
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини