Указания на НАП за интрастат операторите

Във връзка с множество запитвания от търговци по отношение на годишно задължение по система Интрастат, Националната агенция за приходите дава следните разяснения:

Няма годишни декларации по система Интрастат. Съществува понятието годишно задължение по система Интрастат.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат означава, че операторът има задължение през цялата следваща година (в случая 2012 г.) да подава ежемесечни Интрастат декларации по определения поток или по двата потока.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена календарна година (в случая 2012) възниква, когато обемът на вътрешнообщностна търговия със стоки /ВОТС/ поотделно за всеки търговски поток за предходната година (в случая 2011), надхвърли прага за съответния поток за дадената календарна година (в случая 2012).

Пример:
От януари до ноември 2011 г. включително даден търговец е натрупал обем вътрешнообщностни придобивания на стоки /ВОП/ в размер на 160 000 лв.
През декември 2011 г. същият търговец осъществява ВОП в размер на 45 000 лв.
Общо за календарната 2011 г. търговецът е осъществил ВОП в размер на 205 000 лв.
В този случай за търговеца е възникнало текущо задължение за 2011 г. по поток пристигания с първи референтен период декември 2011 г. и срок за подаване на първа декларация 10.01. 2012 г. Това е така, защото през декември 2011 г. търговецът е надхвърлил прага за 2011 г. , който по поток пристигания е бил 180 000 лв.

Също така в този случай за търговеца е възникнало и годишно задължение за 2012 г. за ежемесечно подаване на Интрастат декларации по поток пристигания, с първи референтен период януари 2012 г. и срок за подаване на първа декларация 10. 02. 2012 г. Това е така, защото през декември 2011 г. въпросният търговец е надхвърлил прага за 2012 г., който по поток пристигания е 200 000 лв. Търговецът има задължение да подава ежемесечно интрастат декларации по поток пристигания до края на 2012 г.

Аналогично е определянето на задължението по поток изпращания, като следва да се има предвид, че прагът за 2012 г. е 230 000 лв. При поток изпращания годишният обем се получава от осъществените вътрешнообщностни доставки на стоки /ВОД/ за 2011 г.

От казаното дотук следва, че НЕ всички Интрастат оператори, които са получили текущо задължение през 2011 г. или са били годишно задължени за 2011 г., са годишно задължени за 2012 г., тъй като праговете за 2012 г. са завишени спрямо 2011 г. За сравнение:

Пристигания

Изпращания

2011 г. – 200 000 лв.

2011 г. – 180 000 лв.

2012 г. – 230 000 лв.

2012 г. – 200 000 лв.

От 01.02.2012 г. можете да проверявате актуалния си годишен статус по система „Интрастат” в Информационна система „Интрастат”, Модул събиращ орган /МСО/ ----> Задължения. Справка може да се прави само за фирми, които притежават квалифициран електронен подпис (КЕП), регистриран в НАП с права за подаване на справки декларации по ДДС.

ВАЖНО за операторите, чийто оборот за предходната година е спаднал под праговете за деклариране: Не се подава Искане за дерегистрация, ако при справка в "Задължения" след 01.02.2012 г. видите, че сте със статус Незадължен.

Инфобизнес бр.15/2012

 
Публикувана 24 Януари 2012 г. 9:01:41
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини