Община Русе обявява търг

На основание чл. 21, ал. 2,във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 1, ал. 2, т.6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСКи чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет — гр. Русе,реши:

1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество,представляващ:

Застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 г., представляващ УПИ I-90 — за общ.обсл.застрояване от кв. 887 в местност „Слатина”, Индустриален парк — Русе по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, съставляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, заедно с изградените върху него сгради, както следва:

● Двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1 със застроена площ 259,00 кв.м., от които 16,50 кв.м. от североизточната част на сградата попадат върху действащата улична регулация. Предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 със застроена площ 132,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 със застроена площ 490,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 със застроена площ 130,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена — 988 520 лв без ДДС

2.2. Стъпка на наддаване — 25 000 лв.

2.3. Депозит за участие в търга — 100 000 лв., който се внася в срок до 11.07.2012г. включително чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжната документацията се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. “Свобода” 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.

4. Срок за закупуване на тръжна документация - до 09.07.2012г. включително.

5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16.07.2012г. включително.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 13.07.2012г.

7. Търгът да се проведе на 19.07.2012г. от 17,30 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.

8. Начин на плащане - предложената цена от купувача се заплаща изцяло преди деня на подписване на договора за продажба.

За допълнителна информация тел. 082 881607 стая 609; 082 881633, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 
Публикувана 18 Юни 2012 г. 13:06:22
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини