Община Русе обявява търг

На основание чл. 21, ал. 2,във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 1, ал. 2, т.6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСКи чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет — гр. Русе,реши:

1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество,представляващ:

Застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 г., представляващ УПИ I-90 — за общ.обсл.застрояване от кв. 887 в местност „Слатина”, Индустриален парк — Русе по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, съставляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 с площ 17 221,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, заедно с изградените върху него сгради, както следва:

● Двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1 със застроена площ 259,00 кв.м., от които 16,50 кв.м. от североизточната част на сградата попадат върху действащата улична регулация. Предназначение: Друг вид сграда за обитаване.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 със застроена площ 132,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 със застроена площ 490,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

● Масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 със застроена площ 130,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена — 988 520 лв без ДДС

2.2. Стъпка на наддаване — 25 000 лв.

2.3. Депозит за участие в търга — 100 000 лв., който се внася в срок до 11.07.2012г. включително чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжната документацията се закупува в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. “Свобода” 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.

4. Срок за закупуване на тръжна документация - до 09.07.2012г. включително.

5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16.07.2012г. включително.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 13.07.2012г.

7. Търгът да се проведе на 19.07.2012г. от 17,30 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.

8. Начин на плащане - предложената цена от купувача се заплаща изцяло преди деня на подписване на договора за продажба.

За допълнителна информация тел. 082 881607 стая 609; 082 881633, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 
Публикувана 18 Юни 2012 г. 13:06:22
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини