Програма за земеделски производители
Финансираща организация: Министерство на труда и социалната политика Основна цел на програмата Осигуряване на постоянна заетост чрез започване на самостоятелна земеделска дейност. Подобряване на средата за развитие на малкия бизнес и насърчаването на неговия ръст и конкурентоспособност. Непосредствени цели на програмата 1. Подпомагане на безработни лица за започване на самостоятелна земеделска дейност в областта на животновъдството или растениевъдството; 2. Разкриване на работни места в сферата на земеделието от включени по Програмата лица, които осъществяват свой (семеен) бизнес в аграрния сектор; 3. Обучение на безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност в областта на животновъдството или растениевъдството. Програмата се реализира на територията на цялата страна в два компонента: Компонент 1 - Подпомагане на заетостта в областта на растениевъдството Подпомагането на заетостта в областта на растениевъдството е чрез обучение и започване на самостоятелна дейност за отглеждане на зеленчуци, цветя, култивирани билки, етерично-маслени, зърнени и маслодайни култури, тютюн, памук, гъби, дюли, мушмули, праскови, ягоди, малини, касис, вегетативни маточници и други. След като се установят кои от посочените култури ще отглеждат, отговарящите на изискванията кандидати се обособяват в групи за обучение по съответните специалности. То се състои от два модула /с продължителност до 45 часа/ - курс по растениевъдство и управление на микробизнес в земеделието и - разработване на бизнесплан. Компонент 2 - Подпомагане на заетостта в областта на животновъдството Подпомагането на заетостта в областта на животновъдството също е чрез обучение и започване на самостоятелна дейност - в направленията бубарство, зайцевъдство, овцевъдство, птицевъдство, свиневъдство, козевъдство, рибовъдство и отглеждане на материал за зарибяване. На одобрените и посочили в коя от областите ще работят също се предлага обучение в два модула – курс по животновъдство и – курс по управление на малък бизнес в тази област. Обучението приключва с разработване на бизнеспроект, желаещите да започнат земеделска дейност подават молба до съответната дирекция “Бюро по труда”, а след неговото одобряване се регистрират като земеделски производител. Финансова помощ Компонент 1 – възстановяват се направените разходи за обработване на площи, за семена и посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита; за срок от 12 месеца се предоставят средства за трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за двама безработни, наети от започналия самостоятелна дейност. Компонент 2 - финансира се одобреният бизнеспроект в размера на полагащото се парично обезщетение за безработица; възстановяват се разходите за външни консултантски услуги; предоставят се средства за наемане на друг безработен от семейството за не по-малко от 4 месеца. Кой може да кандидатства? За компонент 1 обект на Програмата са продължително безработни лица, регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда”, желаещи да стартират дейност в областта на растениевъдството. Приоритетно в Програмата се включват следните групи безработни лица: 1. Продължително безработни лица, членове на едно семейство, обект на социално подпомагане; 2. Продължително безработни лица от семейства, в които поне един от членовете е регистриран в ДБТ и е обект на социално подпомагане; 3. Безработни самотни родители (осиновители), регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане; За компонент 2 обект на Програмата са безработни лица, регистрирани в ДБТ с право на обезщетение, желаещи да стартират дейност в областта на животновъдството. Критерии за участие в Програмата: Кандидатите за участие в Програмата се подбират и одобряват от ДБТ, при условие, че отговарят на следните изисквания: - да попадат в целевата група; - да имат завършено минимум основно образование; - да разполагат със собствена, наета или арендована земеделска земя или да са оземлени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от общинската служба по земеделие и гори. - да разполагат с помещения за отглеждане на животни (собствени или наети) – за кандидатите, желаещи да развиват земеделски бизнес, свързан с животновъдството. За контакти и информация: www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 91408 Факс: 988 44 05; 986 13 18 Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg Подробна информация и насочване за включване в Програмата за земеделски производители заинтересованите могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”. Краен срок не е уточнен предварително.
 
Публикувана 12 Май 2004 г. 16:05:24
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини