Програма за земеделски производители
Финансираща организация: Министерство на труда и социалната политика Основна цел на програмата Осигуряване на постоянна заетост чрез започване на самостоятелна земеделска дейност. Подобряване на средата за развитие на малкия бизнес и насърчаването на неговия ръст и конкурентоспособност. Непосредствени цели на програмата 1. Подпомагане на безработни лица за започване на самостоятелна земеделска дейност в областта на животновъдството или растениевъдството; 2. Разкриване на работни места в сферата на земеделието от включени по Програмата лица, които осъществяват свой (семеен) бизнес в аграрния сектор; 3. Обучение на безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност в областта на животновъдството или растениевъдството. Програмата се реализира на територията на цялата страна в два компонента: Компонент 1 - Подпомагане на заетостта в областта на растениевъдството Подпомагането на заетостта в областта на растениевъдството е чрез обучение и започване на самостоятелна дейност за отглеждане на зеленчуци, цветя, култивирани билки, етерично-маслени, зърнени и маслодайни култури, тютюн, памук, гъби, дюли, мушмули, праскови, ягоди, малини, касис, вегетативни маточници и други. След като се установят кои от посочените култури ще отглеждат, отговарящите на изискванията кандидати се обособяват в групи за обучение по съответните специалности. То се състои от два модула /с продължителност до 45 часа/ - курс по растениевъдство и управление на микробизнес в земеделието и - разработване на бизнесплан. Компонент 2 - Подпомагане на заетостта в областта на животновъдството Подпомагането на заетостта в областта на животновъдството също е чрез обучение и започване на самостоятелна дейност - в направленията бубарство, зайцевъдство, овцевъдство, птицевъдство, свиневъдство, козевъдство, рибовъдство и отглеждане на материал за зарибяване. На одобрените и посочили в коя от областите ще работят също се предлага обучение в два модула – курс по животновъдство и – курс по управление на малък бизнес в тази област. Обучението приключва с разработване на бизнеспроект, желаещите да започнат земеделска дейност подават молба до съответната дирекция “Бюро по труда”, а след неговото одобряване се регистрират като земеделски производител. Финансова помощ Компонент 1 – възстановяват се направените разходи за обработване на площи, за семена и посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита; за срок от 12 месеца се предоставят средства за трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за двама безработни, наети от започналия самостоятелна дейност. Компонент 2 - финансира се одобреният бизнеспроект в размера на полагащото се парично обезщетение за безработица; възстановяват се разходите за външни консултантски услуги; предоставят се средства за наемане на друг безработен от семейството за не по-малко от 4 месеца. Кой може да кандидатства? За компонент 1 обект на Програмата са продължително безработни лица, регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда”, желаещи да стартират дейност в областта на растениевъдството. Приоритетно в Програмата се включват следните групи безработни лица: 1. Продължително безработни лица, членове на едно семейство, обект на социално подпомагане; 2. Продължително безработни лица от семейства, в които поне един от членовете е регистриран в ДБТ и е обект на социално подпомагане; 3. Безработни самотни родители (осиновители), регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане; За компонент 2 обект на Програмата са безработни лица, регистрирани в ДБТ с право на обезщетение, желаещи да стартират дейност в областта на животновъдството. Критерии за участие в Програмата: Кандидатите за участие в Програмата се подбират и одобряват от ДБТ, при условие, че отговарят на следните изисквания: - да попадат в целевата група; - да имат завършено минимум основно образование; - да разполагат със собствена, наета или арендована земеделска земя или да са оземлени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от общинската служба по земеделие и гори. - да разполагат с помещения за отглеждане на животни (собствени или наети) – за кандидатите, желаещи да развиват земеделски бизнес, свързан с животновъдството. За контакти и информация: www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 91408 Факс: 988 44 05; 986 13 18 Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg Подробна информация и насочване за включване в Програмата за земеделски производители заинтересованите могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”. Краен срок не е уточнен предварително.
 
Публикувана 12 Май 2004 г. 16:05:24
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини