Офис за технологичен трансфер "Иновативен капитал"

Онлайн платформа за трансфер на технологии събира и консултира иновативни бизнес идеи

Проектът се финансира от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

 

Онлайн платформата на Офис за технологичен трансфер (ОТТ) „Иновативен капитал“ на адрес http://tto-sofia.eu консултира иновативни бизнес идеи, които търсят реализация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Мисията на ОТТ „Иновативен капитал” е да бъде посредник в процеса на трансфер на технологии между потребители и доставчици на технологии с цел да се допринесе за скъсяване на дистанцията между научните резултати и пазара.

Специалистите от Офиса за технологичен трансфер подпомагат изобретатели, учени и малки и средни предприятия в избора им на правилен бизнес модел, при планиране и организация на бизнеса, както и в сферите на правото, счетоводство, управление на иновации и управление на интелектуалната собственост.

Всеки автор на иновативна бизнес идея може да се регистрира в онлайн платформата - http://tto-sofia.eu и да предостави информация за своя проект. Експертите на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ извършват оценка на пазарния потенциал, технологичния потенциал и потенциала за комерсиализация. На базата на този анализ специалистите на ОТТ „Иновативен капитал“ изготвят препоръки към своя клиент относно: възможни стратегии за комерсиализация, стратегии за защита на интелектуална собственост, допълнителни технологични приложения, потенциални пазари, възможности за финансиране и по-нататъшно развитие. ОТТ организира за своите клиенти работни срещи, индивидуални срещи и мероприятия за представяне на иновативни разработки пред представители на бизнеса и технологични оценители. Тези мероприятия имат характер на форуми за осъществяване на връзка между бизнеса и носителите на иновативни идеи, подкрепяни от екипа на Офиса за технологичен трансфер. 

Над 25 автори на иновативни идеи с висок потенциал за успех вече използват услугите на Офиса за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ само година след създаването му. Проведени бяха и 6 специални срещи, на които пред разнообразна аудитория от представители на бизнеса, потенциални инвеститори и технологични оценители бяха представени 18 проекта. Сред тях са иновативна система за диагностика на автомобили, мобилно приложение за търговска информация в зависимост от местоположението, устройство, което се прикрепя към даден предмет, а телефонът го разпознава и сигнализира, когато бъде забравен или изгубен, разработки в областта на шифрованото маркиране и лазерната обработка на документи и изделия и др. 


Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”.  Документът  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската  икономика”  2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЗЗД “Консорциум Иновативен Капитал”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

 
Публикувана 12 Август 2014 г. 14:08:44
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини