Предстои старт на нова схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m9op001-1.010 "Обучения и заетост"

Целта на операцията е интеграция на безработни лица /БЛ/ над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на РМ и субсидия за заетост.

Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Операцията ще допълва възможностите за наемане на безработни лица, предоставяни чрез операцията „Ново работно място 2015”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.

Допустими целеви групи:

Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г.

“Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно)

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, които са:

- са с основно или по-ниско образование;

- продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца;

- безработни на възраст над 54 г.

Минимум 50% от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

Допустими работодатели:

1. Всички работодатели от реалния сектор, с изключение на работодателите, които не попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., както и от сферата на публичната администрация. Работодатели могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

2. Да не са в положение на конфликт на интереси с финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета по настоящия Проект, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола.

3. Да не са обявени в несъстоятелност или в ликвидация, както и да не се намират в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани; дейността им не е под разпореждане на съда, не е налице сключено споразумение с кредиторите, не са преустановили дейността си, както и не са обект на производство по тези въпроси и не се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове на страната, в която са установени/регистрирани;

4. Да нямат просрочени задължения/имат одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

5. Да нямат просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани;

6. Да не са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент 966/2012 г.;

7. Да не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които кандидатът може да обоснове, включително с решения на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на международни организации;

8. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

9. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

За доказване на обстоятелствата от т. 1 до т. 9 се попълва декларация по образец и се представят следните документи

Изисквания към работодателите при наемане на безработни лица на субсидирана заетост:

 • Да разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 1, т. 1 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

 • Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала[1] през последните дванадесет месеца[2], длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или правомерно уволнение поради извършено нарушение и други, а не в резултат от съкращение на персонала.)

 • Работодателят не може да наема на разкритото работно място безработно лице, освободено  от него или от свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора.

Кандидатстване по проект “Обучения и заетост”  ще се извършва в ДБТ  чрез:

 1. Заявка за разкриване на СРМ - по образец;

 2. Декларация за липса на обстоятелства  - по образец;

 3.Декларация за минимални и държавни помощи (по образец), попълнена в съответствие с Указание за попълване на ДМП

4. Документи за допустимост на работодатели от реален сектор

 • Документи, необходими за проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията "едно и също предприятие":

 • Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

 • Актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за акционерните дружества;

 • Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

 • Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;

 • < > - приложимо за кооперациите.. Агенция по заетостта ще извършва проверка по служебен път на посочените обстоятелства.
 • Съдебно решение, заверено „Вярно с оригинала” или копие на документ за регистрация на дейността на друг законов ред, заверено „Вярно с оригинала”;

 • Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или заверено „Вярно с оригинала”, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на сключване на Договора за заетост) (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за работодатели с ЕИК не се изисква, а се проверява по служебен път в Търговския регистър), или

 • Документ за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за работодатели с ЕИК);

 • Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за наличието или липсата на просрочени задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост, или одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с  тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

 • Удостоверение от съответната Община за наличието или липсата на просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост;

  - Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация (изисква се за работодатели, които не са регистрирани по реда на ТЗ);

  - Удостоверение, издадено от съответния Окръжен съд, че не се намира в открито производство по несъстоятелност (изисква се от всички Работодатели, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран;

  - Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват Работодателя, независимо от начина на представляване - „заедно”, „заедно и поотделно” или „поотделно” и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване;

  Допустими обучения, в които могат да бъдат включени безработните лица, за професионална квалификация и/или ключови компетенции.

  По схемата са допустими обучения за придобиване на професионална квалификация за придобиване на първа, втора и трета квалификационна степен или обучение за придобиване на част от професия (първа, втора и трета квалификационна степен), както и обучения по ключови компетентности – КК 2 чужд език и/или КК 4 дигитална компетентност съгласно Европейската квалификационна рамка.

  Обученията следва да бъдат реализирани по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  Информация относно условията за включване в обучение по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще бъде публикувана своевременно на официалната интернет страница на Агенция по заетостта.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, се покриват за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост, както следва:

- за лицата от трите приоритетни целеви групи - до 12 месеца – при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

- за останалите, наети по операцията лица:

за първи период до 6 месеца - покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;

за втори период от последващи до 6 месеца (пропорционално на продължителността на субсидираната заетост в първия период) - единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени върху 100 % от сумата на МОД засъответната длъжност, за която са наети.

 


 

[1] Средният брой на персонала се изчислява съобразно Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31,01,2007 г. на председателя на НСИ.

[2] Последните дванадесет месеца се изчисляват от момента на назначението на новонаетото лице.

 
Публикувана 16 Февруари 2016 г. 11:02:33
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини