Предстои старт на нова схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m9op001-1.010 "Обучения и заетост"

Целта на операцията е интеграция на безработни лица /БЛ/ над 29 г., регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на РМ и субсидия за заетост.

Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Операцията ще допълва възможностите за наемане на безработни лица, предоставяни чрез операцията „Ново работно място 2015”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.

Допустими целеви групи:

Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г.

“Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно)

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни лица от целевата група, които са:

- са с основно или по-ниско образование;

- продължително безработни с регистрация в Бюрото по труда от 12 и повече месеца;

- безработни на възраст над 54 г.

Минимум 50% от наетите лица при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

Допустими работодатели:

1. Всички работодатели от реалния сектор, с изключение на работодателите, които не попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., както и от сферата на публичната администрация. Работодатели могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

2. Да не са в положение на конфликт на интереси с финансовите участници и другите лица, участващи в изпълнението и управлението на бюджета по настоящия Проект, включително в подготвителни действия за това, в одита или контрола.

3. Да не са обявени в несъстоятелност или в ликвидация, както и да не се намират в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани; дейността им не е под разпореждане на съда, не е налице сключено споразумение с кредиторите, не са преустановили дейността си, както и не са обект на производство по тези въпроси и не се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове на страната, в която са установени/регистрирани;

4. Да нямат просрочени задължения/имат одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

5. Да нямат просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани;

6. Да не са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент 966/2012 г.;

7. Да не са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които кандидатът може да обоснове, включително с решения на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на международни организации;

8. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

9. Лицата, които имат правомощия да представляват работодателя, да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

За доказване на обстоятелствата от т. 1 до т. 9 се попълва декларация по образец и се представят следните документи

Изисквания към работодателите при наемане на безработни лица на субсидирана заетост:

 • Да разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 1, т. 1 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

 • Разкриването на работни места се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица. Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала[1] през последните дванадесет месеца[2], длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или правомерно уволнение поради извършено нарушение и други, а не в резултат от съкращение на персонала.)

 • Работодателят не може да наема на разкритото работно място безработно лице, освободено  от него или от свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на договора.

Кандидатстване по проект “Обучения и заетост”  ще се извършва в ДБТ  чрез:

 1. Заявка за разкриване на СРМ - по образец;

 2. Декларация за липса на обстоятелства  - по образец;

 3.Декларация за минимални и държавни помощи (по образец), попълнена в съответствие с Указание за попълване на ДМП

4. Документи за допустимост на работодатели от реален сектор

 • Документи, необходими за проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията "едно и също предприятие":

 • Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

 • Актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за акционерните дружества;

 • Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

 • Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;

 • < > - приложимо за кооперациите.. Агенция по заетостта ще извършва проверка по служебен път на посочените обстоятелства.
 • Съдебно решение, заверено „Вярно с оригинала” или копие на документ за регистрация на дейността на друг законов ред, заверено „Вярно с оригинала”;

 • Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или заверено „Вярно с оригинала”, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на сключване на Договора за заетост) (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за работодатели с ЕИК не се изисква, а се проверява по служебен път в Търговския регистър), или

 • Документ за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за работодатели с ЕИК);

 • Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за наличието или липсата на просрочени задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост, или одобрен от НАП погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с  тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта;

 • Удостоверение от съответната Община за наличието или липсата на просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на Договора за осигуряване на заетост;

  - Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация (изисква се за работодатели, които не са регистрирани по реда на ТЗ);

  - Удостоверение, издадено от съответния Окръжен съд, че не се намира в открито производство по несъстоятелност (изисква се от всички Работодатели, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран;

  - Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват Работодателя, независимо от начина на представляване - „заедно”, „заедно и поотделно” или „поотделно” и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване;

  Допустими обучения, в които могат да бъдат включени безработните лица, за професионална квалификация и/или ключови компетенции.

  По схемата са допустими обучения за придобиване на професионална квалификация за придобиване на първа, втора и трета квалификационна степен или обучение за придобиване на част от професия (първа, втора и трета квалификационна степен), както и обучения по ключови компетентности – КК 2 чужд език и/или КК 4 дигитална компетентност съгласно Европейската квалификационна рамка.

  Обученията следва да бъдат реализирани по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  Информация относно условията за включване в обучение по реда на ПМС № 280/2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще бъде публикувана своевременно на официалната интернет страница на Агенция по заетостта.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Разходите за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател, се покриват за наемане на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. и включват осигуряване на субсидии за заетост, както следва:

- за лицата от трите приоритетни целеви групи - до 12 месеца – при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО.

- за останалите, наети по операцията лица:

за първи период до 6 месеца - покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО;

за втори период от последващи до 6 месеца (пропорционално на продължителността на субсидираната заетост в първия период) - единствено разходи за покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени върху 100 % от сумата на МОД засъответната длъжност, за която са наети.

 


 

[1] Средният брой на персонала се изчислява съобразно Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт със заповед № РД 07-21/31,01,2007 г. на председателя на НСИ.

[2] Последните дванадесет месеца се изчисляват от момента на назначението на новонаетото лице.

 
Публикувана 16 Февруари 2016 г. 11:02:33
 Новини

31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
20 Август 2018
Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
още...
02 Август 2018
Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия
още...
01 Август 2018
Двустранни B2B бизнес срещи в Перу, Турция и Австрия
още...

Още новини