RCCI logo

25 Декември 2016 г.- 8 Януари 2017 г.

 
Новини
28.12.2016 » Бизнес мисия по време на WORLDBEX Philippines 2017
03.01.2017 » Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ДДС
28.12.2016 » Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС
28.12.2016 » Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния, приложима от 01.01.2017 г.
05.01.2017 » Работодателите трябва да съобразят условията на труд с ниските температури, предупреждават от Главна инспекция по труда
05.01.2017 » Удостоверяване преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери - система REX на ЕС от 1 януари 2017 г.
05.01.2017 » Годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията 2016

Икономика
   Бизнесът може да се включи в разработването на нови учебни планове за професионалните гимназии
Проекти на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“. С проектите се регламентира придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение. Въз основа на рамковите програми ще бъдат разработени нов вид учебни планове за професионално образование и обучение...
   Бизнес мисия по време на WORLDBEX Philippines 2017
Европейско-филипинската бизнес мрежа (EPBN) отправя покана към заинтересовани български компании за участие в бизнес мисия по време WORLDBEX Philippines 2017 в Манила, 15-19 март 2017 г. WORLDBEX е световно строително изложение с участието на над 500 фирми. Европейско-филипинската мрежа предлага възможност за участие на европейски компании на специално изработен щанд с цел представяне на продукти по време на изложението. EPBN предлага и възможност за организиране на двустранни срещи и...
   Всички сгради в експлоатация ще подлежат на задължително сертифициране за енергийна ефективност
Обхватът на сградите, които подлежат на сертифициране за енергийна ефективност, ще бъде разширен, като в него се включат всички сгради в експлоатация. Това е предвидено в промените на Закона за енергийна ефективност, които бяха гласувани от Парламента окончателно 21 декември 2016 г.  С измененията се транспонират в българското законодателство изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и се изпълняват изцяло задълженията на страната по Директива 2010/31/ЕС...
   Обявена е процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента: ∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от...
   Представяне на програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“
СТИВ – Токио изпрати в Българска търговско-промишлена палата информация, получена по време на брифинг в Делегацията на ЕС в Япония (ДЕС), касаеща програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“. Програмата е дългогодишно финансирана от ЕС инициатива, която се стреми да помогне на европейски малки и средни предприятия да установят трайни бизнес отношения на трудни пазари. Участниците в „Зелен портал на ЕС към Япония“ посещават в рамките на едноседмични мисии Япония, с...
   Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки
Агенцията по обществени поръчки публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“.   Ръководството е изготвено в изпълнение на мярка 4: „ Практическа помощ за прилагането на новото законодателство“, дейност 4.2. от Плана за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020. Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране...
   България с по-добри конкурентни позиции в международните класации 2016
След 2-годишен застой в мястото ни по конкурентоспособност (54-то) в новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” сме класирани с 4 позиции по-напред – 50-то място. Макроикономическата стабилност в България продължава да бъде сред най­добре оценените критерии, включени в този индекс. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”,...
   Бизнесът ще може да обсъжда проблеми с КФН на ежеседмични срещи
Ръководството на Комисията за финансов надзор ще се среща всеки вторник между 15 и 16 часа с представители на небанковия финансов сектор. Бизнесът ще има възможност в открит диалог да дискутира с представители на Комисията проблемите, които затрудняват функционирането му, и да отправя предложения за подобряване на бизнес средата. Първата среща е предвидена за 10 януари 2017 година.   „Прекият контакт с бизнеса е конкретната реализация на политиката на откритост и прозрачност,...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Предоставяне на информация за бизнес-оферти