RCCI logo

1 Януари 2017 г.- 15 Януари 2017 г.

 
Новини
12.01.2017 » Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
10.01.2017 » Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС
09.01.2017 » Проверете колко данъци ще платите през 2017 година
03.01.2017 » Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ДДС
12.01.2017 » Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г.
11.01.2017 » Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
12.01.2017 » Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
05.01.2017 » Работодателите трябва да съобразят условията на труд с ниските температури, предупреждават от Главна инспекция по труда
05.01.2017 » Удостоверяване преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери - система REX на ЕС от 1 януари 2017 г.
05.01.2017 » Годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията 2016

Икономика
   Как да защитите вашия бранд в Латинска Америка, Китай и Югоизточна Азия
Уебинар ще разяснява на европейски МСП как да защитят своя бранд на пазарите в Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Експерти ще предоставят практическа информация за това как да се регистрира, защити и наложи търговска марка в тези три региона. Компаниите също така ще получат и експертни съвети какво да имат предвид преди, по време и след като навлязат на пазарите в тези територии. По време на сесията "въпроси & отговори", компаниите ще могат да задават и своите въпроси....
   Бизнесът може да се включи в разработването на нови учебни планове за професионалните гимназии
Проекти на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“. С проектите се регламентира придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение. Въз основа на рамковите програми ще бъдат разработени нов вид учебни планове за професионално образование и обучение...
   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за обявяване на дадено...
   Обявена е процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента: ∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от...
   Представяне на програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“
СТИВ – Токио изпрати в Българска търговско-промишлена палата информация, получена по време на брифинг в Делегацията на ЕС в Япония (ДЕС), касаеща програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“. Програмата е дългогодишно финансирана от ЕС инициатива, която се стреми да помогне на европейски малки и средни предприятия да установят трайни бизнес отношения на трудни пазари. Участниците в „Зелен портал на ЕС към Япония“ посещават в рамките на едноседмични мисии Япония, с...
   Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки
Агенцията по обществени поръчки публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“.   Ръководството е изготвено в изпълнение на мярка 4: „ Практическа помощ за прилагането на новото законодателство“, дейност 4.2. от Плана за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020. Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране...
   България с по-добри конкурентни позиции в международните класации 2016
След 2-годишен застой в мястото ни по конкурентоспособност (54-то) в новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” сме класирани с 4 позиции по-напред – 50-то място. Макроикономическата стабилност в България продължава да бъде сред най­добре оценените критерии, включени в този индекс. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”,...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Издаване и заверка на сертификати за произход на стоката форма Европейски съюз