RCCI logo

1 Януари 2017 г.- 15 Януари 2017 г.

 
Новини
12.01.2017 » Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
10.01.2017 » Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС
09.01.2017 » Проверете колко данъци ще платите през 2017 година
03.01.2017 » Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ДДС
12.01.2017 » Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г.
11.01.2017 » Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
12.01.2017 » Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
05.01.2017 » Работодателите трябва да съобразят условията на труд с ниските температури, предупреждават от Главна инспекция по труда
05.01.2017 » Удостоверяване преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери - система REX на ЕС от 1 януари 2017 г.
05.01.2017 » Годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията 2016

Икономика
   Как да защитите вашия бранд в Латинска Америка, Китай и Югоизточна Азия
Уебинар ще разяснява на европейски МСП как да защитят своя бранд на пазарите в Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Експерти ще предоставят практическа информация за това как да се регистрира, защити и наложи търговска марка в тези три региона. Компаниите също така ще получат и експертни съвети какво да имат предвид преди, по време и след като навлязат на пазарите в тези територии. По време на сесията "въпроси & отговори", компаниите ще могат да задават и своите въпроси....
   Бизнесът може да се включи в разработването на нови учебни планове за професионалните гимназии
Проекти на рамкови програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение с придобиване на степен на професионална квалификация са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“. С проектите се регламентира придобиването на професионална квалификация в системата на професионалното образование и обучение. Въз основа на рамковите програми ще бъдат разработени нов вид учебни планове за професионално образование и обучение...
   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за обявяване на дадено...
   Обявена е процедура за подбор на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“
Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента: ∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от...
   Представяне на програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“
СТИВ – Токио изпрати в Българска търговско-промишлена палата информация, получена по време на брифинг в Делегацията на ЕС в Япония (ДЕС), касаеща програмата „Зелен портал на ЕС към Япония“. Програмата е дългогодишно финансирана от ЕС инициатива, която се стреми да помогне на европейски малки и средни предприятия да установят трайни бизнес отношения на трудни пазари. Участниците в „Зелен портал на ЕС към Япония“ посещават в рамките на едноседмични мисии Япония, с...
   Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки
Агенцията по обществени поръчки публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“.   Ръководството е изготвено в изпълнение на мярка 4: „ Практическа помощ за прилагането на новото законодателство“, дейност 4.2. от Плана за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020. Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране...
   България с по-добри конкурентни позиции в международните класации 2016
След 2-годишен застой в мястото ни по конкурентоспособност (54-то) в новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” сме класирани с 4 позиции по-напред – 50-то място. Макроикономическата стабилност в България продължава да бъде сред най­добре оценените критерии, включени в този индекс. В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”,...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Вписване на Търговско представителство на чужда фирма в Единния Търговския регистър на БТПП