Представяне на РТИК

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове е съдействие за утвърждаване на пазарно — икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Създадена през 1895 година, заедно с търговската палата в София, Варна, Пловдив, закрита през 1948 година, РТИК отново възстановява своята дейност през 1990 година в условията на новоизграждащата се пазарна икономика.

Русенска търговско — индустриална камара може да бъде определена като камара от “средноатлантически тип”, което означава, че тя въплъщава от една страна характеристики от континентално — европейските камари, фокусиращи към бизнеса и търговските дейности и от друга притежава и от характерните черти на американските камари, насочени към икономическото развитие на отделни градове.

Членстовото в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Органите за управление на РТИК са:

 • Общо събрание, което се свиква на редовно заседание най — малко веднъж на 5 години и определя политиката за развитие на организацията,
 • Управителен съвет в състав от 13 души, избран от Общото събрание и с мандат за управление за срок от 5 години,
 • Председател на Управителния Съвет на камарата, който представлява организацията, ръководи и контролира изпълнението на целите, задачите и решенията на УС; свиква и ръководи заседанията на УС.

Русенска търговско — индустриална камара подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона. Основните цели на Камарата съгласно чл. 3 от Устава са:

(1) Камарата представлява, защитава, насърчава, подпомага, и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона.

(2) Камарата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско-промишлена палата – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Камарата пряко или чрез Българската търговско-промишлена палата – София поддържа партньорски взаимоотношения

(3) Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари.

Камарата се ползва с авторитет в сферата на бизнес — услугите, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

Сред най-значимите постижения на РТИК са:

 • Пълноправен член на Българска търговско — промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж.
 • Член на Световната мрежа на търговските камари със седалище в Париж и Глобалната бизнес борса.
 • Член — кореспондент на Съюза на германските експортьори.
 • Член на Съюза на Европейските Търговско-Индустриални Камари по Транспорт
 • Съосновател на Русенския “Бизнес Център за подпомагане на МСП” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.
 • Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
 • Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” — инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско — индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.
 • Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.
 • Създаден Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП - клон гр. Русе, който има за цел да утвърди камарите като водещи институции в професионалното обучение

Основните приоритети на Русенска търговско — индустриална камара за периода 2005-2010 година, утвърдени на Общо Събрание, проведено на 10.03.2005 година са:

 • Утвърждаване на камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса региона

 • Засилване на ролята на камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район

 • Засилване на лобистките функции на камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса

 • Оптимизиране и подобряване ефективността на камарата за подкрепа на бизнеса. Съдействие и подготовка на бизнеса с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти.

 • По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса
Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини