Представяне на РТИК

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове е съдействие за утвърждаване на пазарно — икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Създадена през 1895 година, заедно с търговската палата в София, Варна, Пловдив, закрита през 1948 година, РТИК отново възстановява своята дейност през 1990 година в условията на новоизграждащата се пазарна икономика.

Русенска търговско — индустриална камара може да бъде определена като камара от “средноатлантически тип”, което означава, че тя въплъщава от една страна характеристики от континентално — европейските камари, фокусиращи към бизнеса и търговските дейности и от друга притежава и от характерните черти на американските камари, насочени към икономическото развитие на отделни градове.

Членстовото в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Органите за управление на РТИК са:

 • Общо събрание, което се свиква на редовно заседание най — малко веднъж на 5 години и определя политиката за развитие на организацията,
 • Управителен съвет в състав от 13 души, избран от Общото събрание и с мандат за управление за срок от 5 години,
 • Председател на Управителния Съвет на камарата, който представлява организацията, ръководи и контролира изпълнението на целите, задачите и решенията на УС; свиква и ръководи заседанията на УС.

Русенска търговско — индустриална камара подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона. Основните цели на Камарата съгласно чл. 3 от Устава са:

(1) Камарата представлява, защитава, насърчава, подпомага, и съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и региона.

(2) Камарата представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление, а посредством Българската търговско-промишлена палата – пред централните органи на държавната власт и управление, както и пред други местни и чужди международни организации, с които Камарата пряко или чрез Българската търговско-промишлена палата – София поддържа партньорски взаимоотношения

(3) Камарата насърчава и подпомага своите членове да развиват своя потенциал и за увеличаване на възможностите им за участие на вътрешния и на международните пазари.

Камарата се ползва с авторитет в сферата на бизнес — услугите, както на регионално, така и на национално и международно ниво.

Сред най-значимите постижения на РТИК са:

 • Пълноправен член на Българска търговско — промишлена палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж.
 • Член на Световната мрежа на търговските камари със седалище в Париж и Глобалната бизнес борса.
 • Член — кореспондент на Съюза на германските експортьори.
 • Член на Съюза на Европейските Търговско-Индустриални Камари по Транспорт
 • Съосновател на Русенския “Бизнес Център за подпомагане на МСП” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.
 • Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
 • Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” — инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско — индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.
 • Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп до ежедневно постъпващата специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.
 • Създаден Национален Център за Професионално Обучение в системата на БТПП - клон гр. Русе, който има за цел да утвърди камарите като водещи институции в професионалното обучение

Основните приоритети на Русенска търговско — индустриална камара за периода 2005-2010 година, утвърдени на Общо Събрание, проведено на 10.03.2005 година са:

 • Утвърждаване на камарата като водещата и обединяваща организация, подпомагаща развитието на бизнеса региона

 • Засилване на ролята на камарата в областта на регионалното развитие на Русенска област и Северен Централен Планов Район

 • Засилване на лобистките функции на камарата и ефективно взаимодействие със структурите на местната власт, както и централната власт чрез системата на БТПП, за постигане на благоприятна икономическа среда за бизнеса

 • Оптимизиране и подобряване ефективността на камарата за подкрепа на бизнеса. Съдействие и подготовка на бизнеса с оглед бъдещото членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това ангажименти.

 • По-активно участие на РТИК по национални и международни програми за финансиране и подпомагане на бизнеса
Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини