Единна входна точка при подаването на Годишните отчети за дейността през 2009 г. Нови формуляри за годишните отчети

Националният статистически институт и Националната агенция за приходите изградиха Единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите. От началото на 2010 година фирмите могат да подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. (които се подават през 2010 г.) пред НАП или Националния статистически институт.

Измененията са направени за улеснение на бизнеса. Фирмите ще могат да избират на кое от двете места и как да подадат годишните отчети за дейността си. Възможностите са две – по електронен път в Информационна система „Бизнес статистика” на НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация ще става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата.

НСИ и НАП съобщават, че от 4 януари 2010 г. фирмите могат да подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2009 г.

Със Заповед № ЗЦУ 1327/19.12.2009 на председателя на НСИ и на изп. директор на НАП са утвърдени образците на формулярите за следните групи юридически и физически лица:

 • Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);
 • Нефинансови предприятия, съставящи баланс;
 • Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
 • Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;
 • Застрахователи;
 • Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
 • Здравноосигурителни дружества;
 • Пенсионноосигурителни дружества;
 • Пенсионни фондове;
 • Бюджетни предприятия;
 • Банки.

Описаните формуляри могат да се изтеглят от Интернет сайта на НСИ www.nsi.bg рубрика „За респондентите - Годишна отчетност за 2009 г.”. Публикувани са и указания, инструкции и подробна информация по темата.

Ако Вие сте икономически неактивно лице през отчетната 2009 г., не се изисква да предоставите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да представите в съответното ТСБ декларация (свободен текст), от името на управителя (президента), в която изрично заявите, че не сте осъществявали стопанска дейност през 2009 година.

По информация от НСИ първият отчет е успешно обработен в система „Бизнес статистика“ още на 1 януари 2010 г., а за първите шест дни от годината по електронен път са подадени около 1500 отчета, като най-активни са фирмите от София, Монтана, Варна и Плевен.

За първите три работни дни на тази година от териториалните бюра са купени около 700 хартиени формуляра, като най-много са в София – 360, Плевен – 137 и Велико Търново – 129. Хартиените Годишни отчети за дейността се подават в офисите на НАП.

Инфобизнес бр. 02/ 2010

 
Публикувана: 14 Януари 2010 г. 12:01:52
 Новини

20 Юни 2018
БТПП и Посолството на КНР в София организират бизнес форум
още...
18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...

Още новини