Данъчен календар за януари 2010

До 10-ти януари:

По ЗДДФЛ:

1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2009г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

По ЗКПО:

1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

По ЗСВОТС:

1. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2009г.

До 14-ти януари:

По ЗДДС:

1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2009г.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец декември на 2009г.

До 15-ти януари:

По ЗКПО:

1. Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

2. Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2009 г. от бюджетните предприятия.

3. Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2009 г.: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

4. Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември 2009 г.

По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. :

1. Подаване на данни на технически носителот производител/вносител на фискални устройстваза разчетени фискални памети през месец декември 2009г.

2. Подаване на данни на технически носителот сервизна фирма на фискални устройствазаиздадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления зазагубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство през месец декември 2009г.

По ЗДДФЛ:

1. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2009г. от лицето, придобило дохода.

До 20-ти януари:

По ЗКПО:

1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

По ЗДДС:

1. Регистрирано лице по реда на глава 18 от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък

До 31-ви януари:

По ЗКПО:

1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2009 г.

По ЗДДФЛ:

1. Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава 6 от ЗДДФЛ.

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2009г. са направени само частични плащания.

3. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2009г. са работодатели по основно трудово правоотношение.

По ЗМДТ:

1.Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за 2010 г.

2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие на 2010 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

 
Публикувана: 14 Януари 2010 г. 13:01:51
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини