Парламентът реши да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 10 февруари 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане. Те предвиждат да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г. Според сегашните разпоредби безработните в трудоспособна възраст могат да получават такава помощ непрекъснато за срок от 12 месеца.

Промените предвиждат още целевата помощ за железопътен и автобусен транспорт за многодетни майки да се трансформира като нов вид помощ в Закона за семейни помощи за деца. Прецизират се текстовете, които уреждат цялостната дейност по отпускане на социални помощи, проверка на декларирани обстоятелства, сътрудничество с другите държавни институции и други. Променя се и срокът на уведомяването на хората за взетите решения по подадените от тях молби-декларации за отпускане на социални помощи.

Въвежда се нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Във връзка с прилагането му се регламентират задълженията на областния управител и на общинския съвет за приемане на стратегии за развитието на социалните услуги на регионално и на общинско ниво. Общинските съвети се предлага да приемат и годишни планове за развитието на социалните услуги на общинско ниво. Месечната добавка за интеграция на хората с трайни увреждания може да се трансформира в месечна целева помощ по смисъла на Закона за социално подпомагане. Това предвиждат промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, които парламентът прие на първо четене.

Със законопроекта Министерският съвет предлага да се въведе доходен критерий за получаване на месечна помощ за хора с трайни увреждания. В края на миналата година президентът съобщи, че ще наложи вето, ако бъде въведен подобен критерий и това стана причина правителството да преразгледа първоначалното си решение. Измененията предвиждат месечната добавка за деца с трайни увреждания да бъде част от семейното подпомагане.

От 1 януари догодина се въвежда и нов вид финансова подкрепа. Тя ще се изразява в ползване на социални услуги, които хората с увреждания няма да заплащат. Сред тях са услуги за социална и медицинска рехабилитация, за участие в трудова заетост и професионална квалификация, за достъп до интегрирано образование и обучение, както и за осигуряване на достъпна среда. За първи път се въвежда глоба, съответно имуществена санкция, за нарушения на условията и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. На този, което осъществява дейност по предоставяне на такива средства в нарушение на закона и на наредбата, ще се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 10 000 до 20 000 лева за всеки отделен случай. Предлага се контролът да бъде осъществяван от Агенцията за хората с увреждания.

Разширява се участието на неправителствени организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Въвежда се квота от 15 на сто от състава на съвета за други организации, освен национално представителните.

Народните представители приеха на второ четене допълнения в Кодекса на труда. Те предвиждат за трудов стаж да се счита времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава на Европейския съюз. За трудов стаж ще се брои и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, което е удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

В Кодекса на труда депутатите допълниха при второто четене на законопроекта, че когато срокът на командироване в друга държава от ЕС, от Европейското икономическо пространство или Швейцария, е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока накомандировката поне същите минимални условия на работа, установени в приемащата държава. В този случай условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет. Както и досега трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, ката депутатите допълниха изрично, че това време ще се признава за трудов стаж.

„http://www.parliament.bg” /

 
Публикувана: 12 Февруари 2010 г. 16:02:46
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини