Парламентът реши да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 10 февруари 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане. Те предвиждат да отпадне ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни от 1 януари 2011 г. Според сегашните разпоредби безработните в трудоспособна възраст могат да получават такава помощ непрекъснато за срок от 12 месеца.

Промените предвиждат още целевата помощ за железопътен и автобусен транспорт за многодетни майки да се трансформира като нов вид помощ в Закона за семейни помощи за деца. Прецизират се текстовете, които уреждат цялостната дейност по отпускане на социални помощи, проверка на декларирани обстоятелства, сътрудничество с другите държавни институции и други. Променя се и срокът на уведомяването на хората за взетите решения по подадените от тях молби-декларации за отпускане на социални помощи.

Въвежда се нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Във връзка с прилагането му се регламентират задълженията на областния управител и на общинския съвет за приемане на стратегии за развитието на социалните услуги на регионално и на общинско ниво. Общинските съвети се предлага да приемат и годишни планове за развитието на социалните услуги на общинско ниво. Месечната добавка за интеграция на хората с трайни увреждания може да се трансформира в месечна целева помощ по смисъла на Закона за социално подпомагане. Това предвиждат промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, които парламентът прие на първо четене.

Със законопроекта Министерският съвет предлага да се въведе доходен критерий за получаване на месечна помощ за хора с трайни увреждания. В края на миналата година президентът съобщи, че ще наложи вето, ако бъде въведен подобен критерий и това стана причина правителството да преразгледа първоначалното си решение. Измененията предвиждат месечната добавка за деца с трайни увреждания да бъде част от семейното подпомагане.

От 1 януари догодина се въвежда и нов вид финансова подкрепа. Тя ще се изразява в ползване на социални услуги, които хората с увреждания няма да заплащат. Сред тях са услуги за социална и медицинска рехабилитация, за участие в трудова заетост и професионална квалификация, за достъп до интегрирано образование и обучение, както и за осигуряване на достъпна среда. За първи път се въвежда глоба, съответно имуществена санкция, за нарушения на условията и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. На този, което осъществява дейност по предоставяне на такива средства в нарушение на закона и на наредбата, ще се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 10 000 до 20 000 лева за всеки отделен случай. Предлага се контролът да бъде осъществяван от Агенцията за хората с увреждания.

Разширява се участието на неправителствени организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Въвежда се квота от 15 на сто от състава на съвета за други организации, освен национално представителните.

Народните представители приеха на второ четене допълнения в Кодекса на труда. Те предвиждат за трудов стаж да се счита времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава на Европейския съюз. За трудов стаж ще се брои и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, което е удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

В Кодекса на труда депутатите допълниха при второто четене на законопроекта, че когато срокът на командироване в друга държава от ЕС, от Европейското икономическо пространство или Швейцария, е по-дълъг от 30 календарни дни, страните уговарят за срока накомандировката поне същите минимални условия на работа, установени в приемащата държава. В този случай условията, по които страните следва да постигнат съгласие, се установяват с акт на Министерския съвет. Както и досега трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, ката депутатите допълниха изрично, че това време ще се признава за трудов стаж.

„http://www.parliament.bg” /

 
Публикувана: 12 Февруари 2010 г. 16:02:46
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини