Възможности за кандидатстване по Програма "Подкрепа за ИКТ политики"

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира, че се приемат предложения за Четвъртия конкурс на Програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“ на Европейската общност. Предложения се подават до 1 юни т.г., а бюджетът за всички държави от общността е 107 млн. евро.

Целта на програмата е да стимулира иновациите и конкурентоспособността като финансира проекти, насочени към широкото внедряване и използване на информационните и комуникационни технологии от гражданите, правителствата и бизнеса (особено малките и средни предприятия). Тя е един от основните финансови инструменти на Общността за постигане на целите на стратегическата рамка i2010 на информационното общество в Европейския съюз. Програмата допринася да се преодолеят препятствията пред по-широкото използване на ИКТ в сектори от публичен интерес като здравеопазване, социално приобщаване и държавно управление. Адресират се проблеми като недостатъчна наличност на иновативни ИКТ базирани услуги, липса на оперативна съвместимост между публичните електронни услуги на територията на Европейския съюз и фрагментация на пазарите на ИКТ базирани продукти и услуги.

Ще бъдат приемани проекти с европейско измерение в шест тематични области:

  • ИКТ за ниско въглеродна икономика и „интелигентна“ мобилност;
  • Цифрови библиотеки;
  • ИКТ за здравеопазване и за социално приобщаване;
  • Отворени иновации за бъдещи интернет базирани услуги в „интелигентните“ градове;
  • ИКТ за подобряване на публичните услуги за гражданите и бизнеса;
  • Многоезично УЕБ пространство.

Типовете проекти, които ще се финансират са:

  • Пилотно общо решение за предоставяне на оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС. В проекта трябва да участват най-малко 6 национални администрации от държавите-членки или упълномощени от тях центрове за компетентност. Програмата финансира до 50 % от разходите.
  • ИКТ базирана иновативна услуга в реални условия. В проекта участват най-малко 4 юридически лица от 4 различни държави от ЕС или асоциирани страни. Финансират се до 50 % от разходите. Този тип разработки е най-подходящ за участие на високотехнологичните фирми.
  • Тематични мрежи, които обединяват производители, доставчици, държавни институции, потребители, неправителствени организации. Те трябва да споделят своя опит и ресурси за подкрепа на реализацията на политики в областта на ИКТ. Изисква се участие на поне 7 юридически лица от държави-членки на ЕС или асоциирани страни.
  • Мрежи за най-добри практики, които стимулират приемането и широкото прилагане на стандарти за по-достъпни цифрови библиотеки. Нужни са най-малко 7 юридически лица от държави от ЕС или асоциирани страни. Програмата финансира до 80 % от разходите.

От 2007 г. досега са организирани три годишни конкурса по програма „Подкрепа за ИКТ политики“. През 2009 г. българските организации, които са се включили, са получили финансиране в размер на 1,745 млн. евро. Участвали са 33 наши организации (държавни институции, малки и средни предприятия, университети и неправителствени организации). Осем проекта със 14 български участника са били успешни.

Пълна информация и документи за кандидатстване - на Интернет адрес http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Инфобизнес бр. 07/2010

 
Публикувана: 17 Февруари 2010 г. 13:02:04
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини