Данъчен календар за март 2010 г.

До 10-ти март:

По ЗДДФЛ:

1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

По ЗКПО:

1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

По ЗСВОТС:

1.Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари 2010г.

До 14-ти март:

По ЗДДС:

1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец февруари.

До 15-ти март:

По ЗКПО:

1. Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

2. Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните предприятия.

3. Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

4. Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец февруари.

По Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.:

1. Подаване на данни на технически носителот производител/вносител на фискални устройстваза разчетени фискални памети през месец февруари

2. Подаване на данни на технически носителот сервизна фирма на фискални устройствазаиздадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления зазагубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари

До 20-ти март:

По ЗКПО:

1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

До 31-ви март:

По ЗКПО:

1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2009 г.

2. Подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.

3. Подаване на годишната данъчна декларация за 2009 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.

4. Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

5. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.

6. Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък.

По ЗДДФЛ:

1.Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.

 
Публикувана: 1 Март 2010 г. 15:03:26
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини